ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1277

ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਮਨਿ ਵੇਖਹੁ ਕੋ ਪਤੀਆਇ ॥ ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ਭੇਟੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥ ਮਨਮੁਖ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਇਆ ਬਿਨੁ ਭਾਗਾ ਹਰਿ ਧਨੁ ਨ ਪਾਇ ॥੫॥ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਸਭਾ ਧਾਤੁ ਹੈ ਪੜਿ ਪੜਿ ਕਰਹਿ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਮੁਕਤਿ ਕਦੇ ਨ ਹੋਵਈ ਨਹੁ ਪਾਇਨ੍ਹ੍ਹਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਧਨ ਨ ਤੁਟਹੀ ਨਾਮਿ ਨ ਲਗੈ ਪਿਆਰੁ ॥੬॥ ਪੜਿ ਪੜਿ ਪੰਡਿਤ ਮੋਨੀ ਥਕੇ ਬੇਦਾਂ ਕਾ ਅਭਿਆਸੁ ॥ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਚਿਤਿ ਨ ਆਵਈ ਨਹ ਨਿਜ ਘਰਿ ਹੋਵੈ ਵਾਸੁ ॥ ਜਮਕਾਲੁ ਸਿਰਹੁ ਨ ਉਤਰੈ ਅੰਤਰਿ ਕਪਟ ਵਿਣਾਸੁ ॥੭॥ ਹਰਿ ਨਾਵੈ ਨੋ ਸਭੁ ਕੋ ਪਰਤਾਪਦਾ ਵਿਣੁ ਭਾਗਾਂ ਪਾਇਆ ਨ ਜਾਇ ॥ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਗੁਰੁ ਭੇਟੀਐ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੇ ਹੀ ਪਤਿ ਊਪਜੈ ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਹਾਂ ਸਮਾਇ ॥੮॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1277}

pd ArQ:-  iknY—iksy ny BI [ min—mn ivc [ ko—koeI iDr [ piqAwie—prqwvw kr ky, inrnw kr ky [ qy—qoN, dI rwhIN [ pweIAY—imldw hY [ BytY—imldw hY [ shij—Awqmk Afolqw ivc [ suBwie—pRym ivc [ mnmuK—Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlw [ Brim—Btkxw dy kwrn [ BulwieAw—kurwhy pwieAw huMdw hY [5[

sBw—swrI [ Dwqu—mwieAw [ piV—pVH ky [ krih—krdy hn (bhu-vcn) [ mukiq—mwieAw dy moh qoN ^lwsI [ nhu—nhIN [ nhu pwiein@—nhIN pRwpq krdy [ moK duAwru—mwieAw dy moh qoN ^lwsI dw rsqw [ quthI—qutih; tu`tdy (bhu-vcn) [ nwim—nwm ivc [6[

pMifq—(bhu-vcn [ pMifqu—iek-vcn) [ monI—smwDIAW lwx vwly, munI lok [ iciq—ic`q ivc [ inj Gir—Awpxy Asl Gr ivc [ jm kwlu—mOq, Awqmk mOq, jnm mrn dw gyV [ isrhu—isr qoN [ kpt—Kot [ ivxwsu—(Awqmk) mOq [7[

nwvY no—nwm vwsqy [ sBu ko—hryk pRwxI [ prqwpdw—qWGdw hY [ ndir—imhr dI ingwh [ BytIAY—iml skIdw hY [ min—mn ivc [ nwmy—nwm dI rwhIN hI [ piq—ie`zq [ rhW—mYN rihMdw hW [8[

ArQ:-  hy BweI! byS`k koeI iDr mn ivc inrnw kr ky vyK lvy, gurU (dI srn) qoN ibnw iksy ny BI (prmwqmw dw nwm-Dn) hwsl nhIN kIqw [ gurU (BI) imldw hY prmwqmw dI imhr nwl, Awqmk Afolqw ivc imldw hY ipAwr ivc imldw hY [ Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly mnu`K ƒ Btkxw ny kurwhy pw r`iKAw huMdw hY [ iksmq qoN ibnw prmwqmw dw nwm-Dn nhIN l`B skdw [5[

hy BweI! (pMifq lok vyd Awidk Drm-pusqkW ƒ) pVH pVH ky (iqMnW guxW ivc r`Kx vwly krm-kWf dw hI) ivcwr krdy hn, qy, ieh iqMnW guxW dI ivcwr inrI mwieAw hI hY [ (ies au~dm nwl) kdy BI mwieAw dy moh qoN ^lwsI nhIN ho skdI, (auh lok) mwieAw qoN ^lwsI pwx dw rsqw nhIN l`B skdy [ hy BweI! gurU (dI srn) qoN ibnw (mwieAw dy moh dIAW) PwhIAW nhIN tu`tdIAW, prmwqmw dy nwm ivc ipAwr nhIN bx skdw [6[

hy BweI! pMifq lok munI lok (SwsqRW ƒ) pVH pVH ky Q`k jWdy hn (krm kWf dy gyV ivc pweI r`Kx vwly) vyd (Awidk Drm-pusqkW dw hI) AiBAws krdy rihMdy hn, (pr ies qrHW) prmwqmw dw nwm ic`q ivc nhIN v`sdw, pRBU crnW ivc invws nhIN huMdw, isr qoN jnm mrn dw gyV nhIN mu`kdw, mn ivc (mwieAw dI ^wqr) T`gI (itkI rihx krky) Awqmk mOq bxI rihMdI hY [7[

hy BweI! (auN\ qW) hryk pRwxI prmwqmw dw nwm pRwpq krn leI qWGdw hY, pr cMgI iksmq qoN ibnw imldw nhIN hY [ jdoN pRBU imhr dI ingwh krdw hY qW gurU imldw hY (qy, gurU dI rwhIN) prmwqmw dw nwm mn ivc Aw v`sdw hY [ hy nwnk! (AwK—) prmwqmw dy nwm dI rwhIN hI (lok prlok ivc) ie`zq imldI hY (mYN gurU dI ikrpw nwl) prmwqmw dy nwm nwl sdw juiVAw rihMdw hW [8[2[

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ਅਸਟਪਦੀ ਘਰੁ ੨ ॥ ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰੈ ਲਾਏ ॥ ਦੁਖੁ ਪਲ੍ਹ੍ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਸਾਏ ॥ ਸਾਚੀ ਗਤਿ ਸਾਚੈ ਚਿਤੁ ਲਾਏ ॥ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਬਦਿ ਸੁਣਾਏ ॥੧॥ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸੇਵਿ ਨਿਧਾਨੁ ॥ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰਿ ਧਨੁ ਪਾਈਐ ਅਨਦਿਨੁ ਲਾਗੈ ਸਹਜਿ ਧਿਆਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਕਾਮਣਿ ਕਰੇ ਸੀਗਾਰੁ ॥ ਦੁਹਚਾਰਣੀ ਕਹੀਐ ਨਿਤ ਹੋਇ ਖੁਆਰੁ ॥ ਮਨਮੁਖ ਕਾ ਇਹੁ ਬਾਦਿ ਆਚਾਰੁ ॥ ਬਹੁ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਵਹਿ ਨਾਮੁ ਵਿਸਾਰਿ ॥੨॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਾਮਣਿ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾਰੁ ॥ ਸਬਦੇ ਪਿਰੁ ਰਾਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰਿ ॥ ਏਕੁ ਪਛਾਣੈ ਹਉਮੈ ਮਾਰਿ ॥ ਸੋਭਾਵੰਤੀ ਕਹੀਐ ਨਾਰਿ ॥੩॥ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਦਾਤੇ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ॥ ਮਨਮੁਖ ਲੋਭਿ ਦੂਜੈ ਲੋਭਾਇਆ ॥ ਐਸੇ ਗਿਆਨੀ ਬੂਝਹੁ ਕੋਇ ॥ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 1277}

pd ArQ:-  kwrY—kwr (krn) ivc [ lwey—lWdw hY [ pl@ir—dUr kr ky [ swcI—sdw kwiem rihx vwlI [ giq—au~cI Awqmk AvsQw [ swcY—sdw-iQr hir-nwm ivc [ sbid—Sbd dI rwhIN [ suxwey—(AwpxI is&iq-swlwh) suxWdw hY [1[

mn—hy mn! syiv—syvw kr, srn ipAw rhu [ inDwnu—^zwnw [ qy—dI rwhIN [ Anidnu—hr roz, hr vyly [ shij—Awqmk Afolqw ivc [1[rhwau[

ipr—pqI, Ksm [ kwmix—iesqRI [ duhcwrxI—durwcwrxI, BYVy Awcrn vwlI [ khIAY—AwKI jWdI hY [ mnmuK—Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlw [ bwid—ivArQ [ Awcwru—rveIAw [ krm—(ivKwvy dy Dwrimk) krm [ idRVwvih—krn leI qwkId krdy hn [ ivswir—Bulw ky [2[

gurmuiK kwmix—gurU dy snmuK rihx vwlI jIv-iesqRI [ ipru—pRBU-pqI [ aur—ihrdw [ Dwir—itkw ky [ mwir—mwr ky [3[

iknY—iksy ny BI [ loiB—mwieAw dy loB dy kwrn [ dUjY—(pRBU dI Xwd qoN ibnw) hor ivc [ loBwieAw—mgn rihMdw hY [ igAwnI—hy igAwnvwn! Byty ibnu—imlx qoN ibnw [ mukiq—mwieAw dy moh qoN ^lwsI [4[

ArQ:-  hy myry mn! sdw prmwqmw dI BgqI krdw rhu (iehI hY Asl ^zwnw) hir-nwm dw (ieh) Dn gurU dI ikrpw nwl imldw hY, Aqy hr vyly Awqmk Afolqw ivc suriq juVI rihMdI hY [1[rhwau[

hy BweI! (ijs mnu`K au~qy) prmwqmw imhr krdw hY, aus ƒ gurU dI syvw ivc lWdw hY, (ijhVw gurU) aus dw du`K dUr kr ky aus dy AMdr prmwqmw dw nwm vsWdw hY [ hy BweI! (ijs au~qy prmwqmw ikrpw krdw hY, aus ƒ) gurU dI bwxI dI rwhIN gurU dy Sbd dI rwhIN (Awpxw nwm) suxWdw hY auh mnu`K sdw-iQr hir-nwm ivc Awpxw ic`q joVdw hY Aqy sdw kwiem rihx vwlI au~cI Awqmk AvsQw hwsl krdw hY [2[

hy BweI! (ijvyN ijhVI) iesqRI Ksm qoN ibnw (huMdI hoeI srIrk) isMgwr krdI hY auh BYVy Awcrn vwlI AwKI jWdI hY Aqy sdw ^uAwr huMdI hY (iqvyN) Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly mnu`KW dw ieh rveIAw ivArQ jWdw hY ik auh prmwqmw dw nwm Bulw ky hor bQyry ivKwvy dy Dwrimk krmW dI qwkId krdy hn [2[

hy BweI! gurU dy snmuK rihx vwlI jIv-iesqRI ƒ ieh Awqmk suhj Pbdw hY ik auh gurU dy Sbd dI rwhIN pRBU-pqI ƒ Awpxy ihrdy ivc vsweI r`KdI hY, auh Awpxy AMdroN haumY dUr kr ky isr& prmwqmw nwm fUMGI sWJ pWdI hY [ aus jIv-iesqRI ƒ soBw vwlI ikhw jWdw hY [3[

hy BweI! (nwm dI dwiq) dyx vwly gurU qoN ibnw iksy ny BI (prmwqmw dw imlwp) hwsl nhIN kIqw [ Awpxy mn dy ipCy qurn vwlw mnu`K mwieAw dy loB dy kwrn (pRBU dI Xwd qoN ibnw) hor (dy ipAwr) ivc mgn rihMdw hY [ hy BweI! jy iksy ƒ Awqmk jIvn dI sUJ peI hY qW ieauN smJ r`Ko ik gurU ƒ imlx qoN ibnw (mwieAw dy moh qoN) ^lwsI nhIN huMdI [4[

ਕਹਿ ਕਹਿ ਕਹਣੁ ਕਹੈ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ ਬਿਨੁ ਮਨ ਮੂਏ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਇ ॥ ਗਿਆਨ ਮਤੀ ਕਮਲ ਪਰਗਾਸੁ ॥ ਤਿਤੁ ਘਟਿ ਨਾਮੈ ਨਾਮਿ ਨਿਵਾਸੁ ॥੫॥ ਹਉਮੈ ਭਗਤਿ ਕਰੇ ਸਭੁ ਕੋਇ ॥ ਨਾ ਮਨੁ ਭੀਜੈ ਨਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕਹਣੁ ਆਪੁ ਜਾਣਾਏ ॥ ਬਿਰਥੀ ਭਗਤਿ ਸਭੁ ਜਨਮੁ ਗਵਾਏ ॥੬॥ ਸੇ ਭਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨਿ ਭਾਏ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮਿ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ ॥ ਸਦ ਹੀ ਨਾਮੁ ਵੇਖਹਿ ਹਜੂਰਿ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥੭॥ ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਦੇਇ ਪਿਆਰੁ ॥ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਵਡਾ ਸੰਸਾਰਿ ॥ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਏਹੁ ਰੋਗੁ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਸਾਚਿ ਸਮਾਇ ॥੮॥੧॥੩॥੫॥੮॥ {ਪੰਨਾ 1277}

pd ArQ:-  kih kih khY—AwK AwK ky AwKdw hY, sdw PVW mwrdw hY [ sBu koie—hryk pRwxI (iek-vcn) [ igAwn—Awqmk jIvn dI sUJ [ igAwn mqI—Awqmk jIvn dI sUJ vwlI miq dI rwhIN [ prgwsu—iKVwau [ iqqu—aus ivc [ iqqu Git—aus ihrdy ivc [ nwmY invwsu—nwm dw invws [ nwim—nwm dI rwhIN [5[

sBu koie—hryk jIv [ BIjY—iB`jdw, nwm-jl nwl iB`jdw [ khxu—ieh PV ik mYN BgqI krdw hW [ kih—AwK ky [ Awpu jwxwey—Awpxy Awp ƒ jqWdw hY [6[

sy—auh (bhu-vcn) [ min—mn ivc [ Bwey—ipAwry l`gy [ Anidnu—hr roz, hr vyly [ ilv lwey—ilv lwie, suriq joV ky [ sd—sdw [ vyKih—vyKdy hn (bhu-vcn) [ hjUir—hwzr-nwzr, AMg-sMg [ sbid—Sbd dI rwhIN [ BrpUir—sB QW ivAwpk [7[

Awpy—Awp hI [ bKsy—b^SS krdw hY [ dyie—dyNdw hY [ sMswir—sMswr ivc [ qy—dI rwhIN, qoN [ jwie—dUr huMdw hY [ swcy swic—swic hI swic—sdw-iQr pRBU ivc [5[

pd ArQ:-  hy BweI! (ieh) PV (ik mYN BgqI krdw hW) hr koeI hr vyly mwr skdw hY, pr mn v`s ivc Awaux qoN ibnw BgqI ho nhIN skdI [ hy BweI! Awqmk jIvn dI sUJ vwlI miq dI rwhIN ijs ihrdy-kMvl dw iKVwau ho jWdw hY, nwm (jpx) dI rwhIN aus ihrdy ivc (sdw leI) nwm dw invws ho jWdw hY [5[

hy BweI! (gurU dI srn Awaux qoN ibnw AwpxI) haumY dy Awsry hr koeI BgqI krdw hY, pr ies qrHW mnu`K dw mn nwm-jl nwl qr nhIN huMdw, nwh hI ausdy AMdr Awqmk Anµd pYdw huMdw hY [ ieh PV (ik mYN BgqI krdw hW) mwr mwr ky mnu`K Awpxy Awp ƒ (Bgq) zwhr krdw hY, (pr ieho ijhI) BgqI ivArQ jWdI hY, (mnu`K Awpxw swrw) jnm gvw lYNdw hY [6[

hy BweI! (Asl) Bgq auh hn ijhVy gurU dy mn ivc ipAwry l`gdy hn, hr vyly hir-nwm ivc suriq joVI r`Kdy hn [ auh mnu`K hir-nwm ƒ sdw hI Awpxy AMg-sMg vyKdy hn, gurU dy Sbd dI rwhIN auhnW ƒ auh hr QW ivAwpk id`sdw hY [7[

hy BweI! (ijs mnu`K auqy pRBU) Awp hI b^SS krdw hY, (aus ƒ Awpxy) ipAwr (dI dwq) dyNdw hY [ (auN\ qW) jgq ivc haumY dw bVw BwrI rog hY [ hy nwnk! gurU dI ikrpw nwl (ijs mnu`K dy AMdroN) ieh rog dUr huMdw hY auh hr vyly sdw kwiem rihx vwly prmwqmw (dI Xwd) ivc lIn rihMdw hY [8[1[3[5[8[

vyrvw:

mhlw 1 . . . . . — 5
mhlw 3 (Gru 1) — 2
mhlw 3 (Gru 2) — 1
 . . . . . . . . . . ——
 . . ku`l joV . . . . 8

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh