ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1276

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੧ ॥ ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਕਰਮੁ ਹੋਵੈ ਤਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪਾਈਐ ਵਿਣੁ ਕਰਮੈ ਪਾਇਆ ਨ ਜਾਇ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲਿਐ ਕੰਚਨੁ ਹੋਈਐ ਜਾਂ ਹਰਿ ਕੀ ਹੋਇ ਰਜਾਇ ॥੧॥ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਸਾਚਾ ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਗਿਆਨੁ ਊਪਜੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾ ਜਾਇ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਰਿ ਬੁਝੀਐ ਗਰਭ ਜੋਨੀ ਨਹ ਪਾਇ ॥੨॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਮਰਿ ਜੀਵੈ ਸਬਦੁ ਕਮਾਇ ॥ ਮੁਕਤਿ ਦੁਆਰਾ ਸੋਈ ਪਾਏ ਜਿ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ॥੩॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਸਿਵ ਘਰਿ ਜੰਮੈ ਵਿਚਹੁ ਸਕਤਿ ਗਵਾਇ ॥ ਅਚਰੁ ਚਰੈ ਬਿਬੇਕ ਬੁਧਿ ਪਾਏ ਪੁਰਖੈ ਪੁਰਖੁ ਮਿਲਾਇ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 1276}

pd ArQ:-  krmu (prmwqmw dI) imhr [ pweIAY—imldw hY [ ivxu krmY—imhr qoN ibnw [ siqgur imilAY—jo gurU iml pey [ kMcnu—sonw [ jW—jdoN [ rjwie—mrzI [1[

mn—hy mn! nwim—nwm ivc [ lwie—joVI r`K [ qy—qoN, dI rwhIN [ swcw—sdw kwiem rihx vwlw [ isau—nwl [ rhY smwie—lIn rihMdw hY, juiVAw rihMdw hY [1[rhwau[

qy—qoN [ igAwnu—Awqmk jIvn dI sUJ [ sMsw—S`k, sihm, Btkxw [ jwie—dUr ho jWdw hY [ buJIAY—smJ leIdw hY, sWJ bx jWdI hY [ grB jonI—jMmx mrn dy gyV ivc [2[

prswdI—prswid, ikrpw nwl [ jIvq mrY—jIaUNdw mrdw hY, dunIAw dI ikrq-kwr krdw mwieAw dy moh qoN bicAw rihMdw hY [ mir—mr ky, ivkwrW dy Asr qoN bc ky [ jIvY—Awqmk jIvn hwsl krdw hY [ kmwie—kmw ky, kmweI kr ky, (Sbd Anuswr) Awcrn bxw ky [ mukiq—ivkwrW qoN ^lwsI [ ij—ijhVw mnu`K [ Awpu—Awpw-Bwv [3[

isv Gir—iSv dy Gr ivc, prmwqmw dy Gr ivc [ skiq—mwieAw (dw pRBwv) [ Acru—A-cru, nwh cirAw jw skx vwlw, ijs ƒ v`s ivc ilAwauxw bhuq AOKw hY, AmoV mn [ crY—v`s ivc lY AwauNdw hY [ ibbyk—cMgy mMdy kMm dI prK [ buiD—Akl, sUJ [ purKY—gurU-purK dI rwhIN [ purKu—prmwqmw [4[

ArQ:-  hy myry mn! sdw prmwqmw dy nwm ivc suriq joVI r`K [ sdw kwiem rihx vwlw prmwqmw gurU dI rwhIN imldw hY, (ijs mnu`K ƒ gurU iml pYNdw hY auh mnu`K) prmwqmw ivc lIn rihMdw hY [1[rhwau[

hy BweI! jdoN prmwqmw dI imhr huMdI hY qdoN gurU imldw hY, prmwqmw dI imhr qoN ibnw gurU nhIN iml skdw [ jy gurU iml pey qW mnu`K (Su`D) sonw bx jWdw hY [ (pr ieh qdoN hI huMdw hY) jdoN prmwqmw dI rzw hovy [1[

hy BweI! jdoN gurU dI rwhIN (mnu`K dy AMdr) Awqmk jIvn dI sUJ pYdw huMdI hY, qdoN mnu`K dy mn dI Btkxw dUr ho jWdI hY [ hy BweI! gurU dI rwhIN prmwqmw nwl sWJ bxdI hY, qy, mnu`K jMmx mrn dy gyV ivc nhIN pYNdw [2[

hy BweI! gurU dI ikrpw nwl mnu`K dunIAw dI ikrq-kwr krdw hoieAw hI mwieAw dy moh qoN bicAw rihMdw hY [ gurU dy Sbd Anuswr Awpxw jIvn bxw ky mnu`K ivkwrW vloN ht ky Awqmk jIvn hwsl kr lYNdw hY [ hy BweI! auhI mnu`K ivkwrW vloN ^lwsI dw rsqw l`B skdw hY, ijhVw Awpxy AMdroN Awpw-Bwv dUr krdw hY [3[

hy BweI! gurU dI ikrpw nwl mnu`K Awpxy AMdroN mwieAw dw pRBwv dUr kr ky prmwqmw dy Gr ivc jMm pYNdw hY (prmwqmw dI Xwd ivc juiVAw rih ky nvW Awqmk jIvn bxw lYNdw hY) [ (gurU dI rwhIN) mnu`K ies AmoV mn ƒ v`s ivc lY AwauNdw hY, cMgy mMdy kMm dI prK dI sUJ hwsl kr lYNdw hY, qy, ies qrHW gurU-purK dI rwhIN mnu`K Akwl purK ƒ iml pYNdw hY [4[

ਧਾਤੁਰ ਬਾਜੀ ਸੰਸਾਰੁ ਅਚੇਤੁ ਹੈ ਚਲੈ ਮੂਲੁ ਗਵਾਇ ॥ ਲਾਹਾ ਹਰਿ ਸਤਸੰਗਤਿ ਪਾਈਐ ਕਰਮੀ ਪਲੈ ਪਾਇ ॥੫॥ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਣੁ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ਮਨਿ ਵੇਖਹੁ ਰਿਦੈ ਬੀਚਾਰਿ ॥ ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰੁ ਪਾਇਆ ਭਵਜਲੁ ਉਤਰੇ ਪਾਰਿ ॥੬॥ ਹਰਿ ਨਾਮਾਂ ਹਰਿ ਟੇਕ ਹੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਗੁਰੁ ਮੇਲਹੁ ਹਰਿ ਜੀਉ ਪਾਵਉ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥੭॥ ਮਸਤਕਿ ਲਿਲਾਟਿ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਠਾਕੁਰਿ ਮੇਟਣਾ ਨ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਨ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਜਿਨ ਹਰਿ ਭਾਣਾ ਭਾਇ ॥੮॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1276}

pd ArQ:-  Dwqur—B`j jwx vwlI, nwsvMq [ bwjI—Kyf [ Acyqu—Zwi&l, mUrK [ clY—jWdw hY [ mUlu—(Awqmk jIvn dw) srmwieAw [ gvwie—gvw ky [ lwhw—lwB, n&w [ pweIAY—imldw hY [ krmI—(prmwqmw dI) imhr nwl [ plY pwie—pRwpq krdw hY [5[

iknY—iksy ny BI [ min—mn ivc [ irdY—ihrdy ivc [ bIcwir—ivcwr ky [ vfBwgI—v`fy BwgW nwl [ Bvjlu—sMswr-smuMdr [ auqry—pwr lµG gey [6[

tyk—shwrw [ ADwru—Awsrw [ hir jIau—hy pRBU jI! pwvau—pwvauN, mYN l`B lvW [ moK—ivkwrW qoN ^lwsI [ moK duAwru—mwieAw dy moh qoN ^lwsI dw drvwzw [7[

msqik—m`Qy au~qy [ illwit—m`Qy au~qy [ Duir—Dur drgwh qoN [ Twkuir—Twkur ny, mwlk-pRBU ny [ sy jn—auh mnu`K (bhu-vcn) [ pUrn—mukMml (Awqmk jIvn vwly) [ Bwxw—rzw [ Bwie—BwauNdw hY [8[

ArQ:-  hy BweI! ieh jgq nwsvMq Kyf (hI) hY [ (auh mnu`K) mUrK hY (ijhVw ies nwsvMq Kyf dI ^wqr Awpxy Awqmk jIvn dw swrw) srmwieAw gvw ky (ieQoN) qurdw hY [ hy BweI! n&w prmwqmw (dw nwm hY, ieh n&w) swD sMgiq ivc imldw hY, (pr prmwqmw dI) imhr nwl hI (mnu`K ieh n&w) hwsl krdw hY [5[

hy BweI! Awpxy mn ivc ihrdy ivc ivcwr ky vyK lvo, iksy BI mnu`K ny (ieh hir-nwm-lwB) gurU (dI srn) qoN ibnw hwsl nhIN kIqw [ (ijnHW mnu`KW ny) v`fy BwgW nwl gurU l`B ilAw, auh sMswr-smuMdr qoN pwr lµG gey [6[

hy BweI! (myry vwsqy qW) hrI prmwqmw dw nwm (hI) shwrw hY, hrI dw nwm hI Awsrw hY [ hy pRBU jI! imhr kro, (mYƒ) gurU imlwE, mYN (gurU dI rwhIN mwieAw dy moh qoN ^lwsI dw) rsqw l`B skW [7[

hy BweI! (ijnHW mnu`KW dy) m`Qy au~qy Dur drgwh qoN mwlk-pRBU ny (gurU-imlwp dw lyK) ilK id`qw, (auh lyK iksy pwsoN) imtwieAw nhIN jw skdw [ hy nwnk! (AwK—hy BweI! gurU-srn dI brkiq nwl) ijnHW mnu`KW ƒ prmwqmw dI rzw ipAwrI l`gx l`g peI, auh mnu`K mukMml (Awqmk jIvn vwly) bx gey [8[1[

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਬੇਦ ਬਾਣੀ ਜਗੁ ਵਰਤਦਾ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਜਮ ਡੰਡੁ ਸਹੈ ਮਰਿ ਜਨਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮੁਕਤਿ ਹੋਇ ਪਾਏ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥੧॥ ਮਨ ਰੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੇਵਿ ਸਮਾਇ ॥ ਵਡੈ ਭਾਗਿ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਰਿ ਆਪਣੈ ਭਾਣੈ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਉਪਾਈ ਹਰਿ ਆਪੇ ਦੇਇ ਅਧਾਰੁ ॥ ਹਰਿ ਆਪਣੈ ਭਾਣੈ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਕੀਆ ਹਰਿ ਸਿਉ ਲਾਗਾ ਪਿਆਰੁ ॥ ਹਰਿ ਕੈ ਭਾਣੈ ਸਤਿਗੁਰੁ ਭੇਟਿਆ ਸਭੁ ਜਨਮੁ ਸਵਾਰਣਹਾਰੁ ॥੨॥ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਬਾਣੀ ਸਤਿ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ਕੋਇ ॥ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਸਾਲਾਹੀਐ ਤਿਸੁ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਮੇਲਿ ਲਏ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੩॥ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬੁ ਮਾਹਰੋ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ਦਿਖਾਇ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਵਰਸੈ ਮਨੁ ਸੰਤੋਖੀਐ ਸਚਿ ਰਹੈ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਇ ਸਦਾ ਹਰੀਆਵਲੀ ਫਿਰਿ ਸੁਕੈ ਨਾ ਕੁਮਲਾਇ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 1276}

pd ArQ:-  byd bwxI—(SwsqRW) vydW dI (krm kWf ivc hI r`Kx vwlI) bwxI ivc [ vrqdw—pricAw rihMdw hY [ qRY gux bIcwru—(mwieAw dy) iqMnW guxW dw ivcwr [ ibnu nwvY—hir-nwm qoN ibnw [ fMfu—szw [ shY—shwrdw hY [ mir—mr ky [ vwro vwr—muV muV [ siqgur Byty—(ijhVw) gurU ƒ imldw hY [ mukiq—(mwieAw dy moh qoN) ^lwsI [ moK duAwru—mwieAw dy moh qoN ^lwsI dw rsqw [1[

syiv—srn pY ky [ smwie—(hir-nwm ivc) lIn hoieAw rhu [ vfY Bwig—v`fI iksmq nwl [ iDAwie—iDAwauNdw hY [1[rhwau[

Awpxy BwxY—AwpxI rzw ivc [ Awpy—Awp hI [ dyie—dyNdw hY [ ADwru—Awsrw [ inrmlu—piv`qr [ isau—nwl [ kY BwxY—dI rzw ivc [ ByitAw—imilAw [ sBu—swrw [ svwrxhwru—cMgw bxw dyx dI smrQw vwlw (gurU) [2[

vwhu vwhu—is&iq-swlwh [ siq—sdw kwiem rihx vwlI [ gurmuiK—gurU dy snmuK ho ky [ koie—koeI ivrlw [ kir—kr ky, AwK ky [ swlwhIAY—swlwhuxw cwhIdw hY [ iqsu jyvfu—aus dy brwbr dw [ bKsy—b^SS krdw hY [ krim—(pRBU dI) imhr nwl [ prwpiq—imlwp [3[

swcw—sdw kwiem rihx vwlw [ mwhro—mhr, cODrI, pRDwn [ siqguir—siqgurU ny [ AMimRqu—Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl [ sMqoKIAY—sMqoKI ho jWdw hY [ sic—sdw kwiem rihx vwly hir-nwm ivc [ ilv lwie—suriq joV ky [ hir kY nwie—prmwqmw dy nwm (-jl) dI rwhIN [ hrIAwvlI—(Awqmk jIvn nwl) hrI-BrI [4[

ArQ:-  hy (myry) mn! gurU dI srn pY ky (prmwqmw dy nwm ivc) lIn hoieAw rhu [ (ijs mnu`K ny) v`fI iksmq nwl pUrw gurU l`B ilAw, auh sdw hrI dw nwm iDAwauNdw rihMdw hY [1[rhwau[

hy BweI! jgq (krm kWf ivc hI r`Kx vwlI SwsqRW) vydW dI bwxI ivc pricAw rihMdw hY, mwieAw dy iqMnW guxW dI (hI) ivcwr krdw rihMdw hY (pRBU dw nwm nhIN ismrdw) [ prmwqmw dy nwm qoN ibnw (jgq) jmdUqW dI szw shwrdw hY, muV muV jnm mrn dy gyV ivc ipAw rihMdw hY [ (ijhVw mnu`K) gurU ƒ iml pYNdw hY, aus ƒ mwieAw dy moh qoN ^lwsI iml jWdI hY auh mnu`K mwieAw dy moh qoN ^lwsI dw rwh l`B lYNdw hY [1[

hy BweI! prmwqmw ny AwpxI rzw ivc ieh jgq pYdw kIqw hY, prmwqmw Awp hI (jIvW ƒ) Awsrw dyNdw hY [ (ijs mnu`K dw) mn prmwqmw ny AwpxI rzw ivc (gurU dI rwhIN) piv`qr kr id`qw hY, aus mnu`K dw ipAwr pRBU crnW nwl bx igAw [ swry mnu`Kw jIvn ƒ cMgw bxw skx vwlw gurU (aus mnu`K ƒ) prmwqmw dI rzw Anuswr iml ipAw [2[

hy BweI! gurU dI srn pY ky (hI) koeI ivrlw mnu`K (ieh) smJdw hY (ik) prmwqmw dI is&iq-swlwh dI bwxI hI sdw kwiem rihx vwlI hY [ hy BweI! (pRBU) ‘Ascrj hY Ascrj hY’—ieh AwK AwK ky prmwqmw dI is&iq-swlwh krdy rihxw cwhIdw hY, (aus dy brwbr dw hor koeI nhIN hY [ hy BweI! pRBU Awp hI ijs mnu`K auqy) b^SS krdw hY (aus ƒ Awpxy crnW ivc) imlw lYNdw hY [ (aus dI) imhr nwl (hI aus dw) imlwp huMdw hY [3[

hy BweI! sdw kwiem rihx vwlw pRBU hI (swry jgq dw) pRDwn hY mwlk hY [ ijs (mnu`K ƒ) gurU ny aus dw drsn krw id`qw; (aus dy AMdr) Awqmk jIvn dyx vwly nwm-jl dI vrKw hox l`g pYNdI hY, (aus dw) mn sMqoKI ho jWdw hY, auh mnu`K sdw-iQr hir nwm ivc suriq joVI r`Kdw hY [ hy BweI! (ijvyN pwxI nwl KyqI hrI ho jWdI hY, nwh su`kdI hY nwh kumlWdI hY, iqvyN ijs mnu`K ƒ gurU ny prmwqmw dw drsn krw id`qw; aus dI ijMd) prmwqmw dy nwm (-jl) dI brkiq nwl sdw hrI-BrI (Awqmk jIvn vwlI) rihMdI hY, nwh kdy su`kdI hY (nwh kdy Awqmk mOq shyVdI hY) nwh kdy kumlWdI hY (nwh kdy foldI hY) [4[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh