ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1274

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਜਲ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖੁ ਪਾਵਹਿ ਸਾਰਿੰਗ ਸਬਦਿ ਸੁਹਾਈ ॥੧॥ ਰੈਨਿ ਬਬੀਹਾ ਬੋਲਿਓ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਪ੍ਰਿਅ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਉਲਟੈ ਕਬਹੂ ਜੋ ਤੈ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ॥੨॥ ਨੀਦ ਗਈ ਹਉਮੈ ਤਨਿ ਥਾਕੀ ਸਚ ਮਤਿ ਰਿਦੈ ਸਮਾਈ ॥੩॥ ਰੂਖੀ ਬਿਰਖੀ ਊਡਉ ਭੂਖਾ ਪੀਵਾ ਨਾਮੁ ਸੁਭਾਈ ॥੪॥ ਲੋਚਨ ਤਾਰ ਲਲਤਾ ਬਿਲਲਾਤੀ ਦਰਸਨ ਪਿਆਸ ਰਜਾਈ ॥੫॥ ਪ੍ਰਿਅ ਬਿਨੁ ਸੀਗਾਰੁ ਕਰੀ ਤੇਤਾ ਤਨੁ ਤਾਪੈ ਕਾਪਰੁ ਅੰਗਿ ਨ ਸੁਹਾਈ ॥੬॥ ਅਪਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬਿਨੁ ਇਕੁ ਖਿਨੁ ਰਹਿ ਨ ਸਕਂਉ ਬਿਨ ਮਿਲੇ ਨੀਦ ਨ ਪਾਈ ॥੭॥ ਪਿਰੁ ਨਜੀਕਿ ਨ ਬੂਝੈ ਬਪੁੜੀ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ਦਿਖਾਈ ॥੮॥ ਸਹਜਿ ਮਿਲਿਆ ਤਬ ਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਸਬਦਿ ਬੁਝਾਈ ॥੯॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤੁਝ ਤੇ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਕੀਮਤਿ ਕਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧੦॥੩॥ {ਪੰਨਾ 1274}

pd ArQ:-  cwiqRk—bbIhw [ mIn—m`CI [ qy—qoN [ swirMg—hrn [ sbid—GMfy hyVy dy nwd ivc [ suhweI—suK lYNdw hY [1[

rYin—rwq (vyly) [ mweI—hy mW! [1[rhwau[

isau—nwloN [ qY—qYƒ [ sweI—auhI (pRIq) [2[

qin—qn ivc (dI) [ nId—mwieAw dy moh dI nINd [ sc miq—sdw-iQr nwm ismrn vwlI miq [3[

aUfau—mYN au~fdw hW [ pIvw—mYN pINdw hW [ suBweI—pRym nwl [4[

locn qwr—A`KW dI itkitkI [ llqw—jIB [ rjweI—rzw dw mwlk [5[

qyqw—auqnw hI [ qwpY—qpdw hY [ kwpru—k`pVw [ AMig—srIr auqy [6[

n pweI—nhIN pYNdI [7[

njIik—nyVy (l&z ‘njIik’ sMbMDk hY, pr ies dw sMbMD l&z ‘ipru’ nwl nhIN hY [ vyKo:-  ‘iBsqu njIik rwKu rhmwnw’—kbIr jI) [ bpuVI—Bwg-hIx [ siqguir—gurU ny [8[

shij—Awqmk Afolqw ivc [ sbid—Sbd dI rwhIN [9[

qy—qoN [ quJ qy—qYQoN, qyrI mdd nwl [10[

ArQ:-  hy myrI mW! (sÍWqI bUMd dI qWG ivc) rwqIN bbIhw (bVy vYrwg ivc) boilAw (aus dI ivlkxI sux ky myry AMdr BI DR¨h peI) [1[rhwau[

(hy mW! bbIhy dI kUk sux ky mYƒ smJ AweI ik) bbIhw qy m`CI pwxI qoN hI suK pWdy hn, hrn BI (GMfy hyVy dy) Sbd qoN suK lYNdw hY (qW iPr pqI-pRBU dy ivCoVy ivc mYN ikvyN suKI hox dI Aws kr skdI hW?) [1[

(hy mW! bbIhy m`CI hrn Awidk dI) pRIiq (Awpo Awpxy) ipAwry vloN kdy BI prqdI nhIN [ (ieh mnu`K hI hY ijs dI pRIiq pRBU-crnW vloN h`t ky dunIAw nwl bx jWdI hY [ hy mW! mYN Ardws kIqI ik hy pRBU!) jo qYƒ Bwvy auhI g`l huMdI hY (mYƒ Awpxy crnW dI pRIiq dyh) [2[

(hy mW! myrI bynqI sux ky pRBU ny imhr kIqI) myry ihrdy ivc aus sdw-iQr pRIqm dw nwm ismrn vwlI miq Aw itkI, hux myrI mwieAw dy moh vwlI nINd mu`k geI hY, myry srIr ivc dI haumY BI dUr ho geI hY [3[

(hy mW! bbIhy dI ivlkxI ivcoN mYƒ jwipAw ik auh ieauN qrly lY irhw hY—) mYN ru`KW ibrKW qy au~f au~f ky jWdw hW pr (sÍWqI bUMd qoN ibnw) Bu`Kw (ipAwsw) hI hW! (bbIhy dI ivlkxI qoN pRyirq ho ky hux) mYN bVy ipAwr nwl prmwqmw-pqI dw nwm-AMimRq pI rhI hW [4[

(hy mW!) rzw dy mwlk pRBU dy dIdwr dI (myry AMdr) bVI qWG hY, myrI jIB (aus dy drsn leI) qrly lY rhI hY, (aufIk ivc) myrIAW A`KW dI itkitkI l`gI hoeI hY [5[

(hy mW! hux mYN mihsUs krdI hW ik) ipAwry pRBU-pqI qoN ibnw mYN ijqnw BI isMgwr krdI hW auqnw hI (vDIk) myrw srIr (suKI hox dy QW) qpdw hY [ (cMgy qoN cMgw BI) k`pVw (mYƒ Awpxy) srIr auqy suKWdw nhIN hY [6[

(hy mW!) Awpxy ipAwry qoN ibnw mYN (iek) pl Br BI (SWq-ic`q) nhIN rih skdI, pRBU-pqI ƒ imlx qoN ibnw mYƒ nINd nhIN pYNdI (SWqI nhIN AwauNdI) [7[

(hy mW!) pRBU-pqI qW (hryk jIv-iesqRI dy) nyVy (v`sdw) hY; pr Bwg-hIx ƒ ieh smJ nhIN AwauNdI [ (suBwgx) ƒ (aus dy AMdr hI prmwqmw) ivKw id`qw hY [8[

(gurU dI ikrpw nwl jyhVI jIv-iesqRI) Awqmk Afolqw ivc (it`k geI ausƒ pRBU-pqI) iml ipAw (aus dy dIdwr hoieAW aus ƒ) aus vyly Awqmk Awnµd pRwpq ho igAw, gurU dy Sbd ny aus dI iqRSnw (dI A`g) buJw id`qI [9[

hy nwnk! (pRBU-crnW ivc Ardws kr ky AwK—hy pRBU!) qyrI imhr nwl myrw mn (qyrI Xwd ivc) ig`J igAw hY (qy myry AMdr Ajyhw Awqmk Awnµd bx igAw hY ijs dw) mu`l nhIN pwieAw jw skdw [10[3[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh