ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1273

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਪ੍ਰਾਨ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ ॥੧॥ ਹੇ ਸਮ੍ਰਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਇਆ ਧਾਰਿ ॥੨॥ ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਾ ਭਇਆਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰ ॥੩॥੮॥੩੦॥ {ਪੰਨਾ 1273}

pd ArQ:-  dieAwl—hy dieAw dy somy! lwl—hy sohxy pRBU! [1[rhwau[

pRwn nwQ—hy pRwxW dy mwlk! AnwQ sKy—hy inKsimAW dy im`qr! dIn drd invwr—hy grIbW dy du`K dUr krn vwly! [1[

smRQ—hy sB qwkqW dy mwlk! Agm—hy AphuMc! pUrn—hy srb-ivAwpk! moih—myry au~qy [ mieAw Dwir—dieAw kr [2[

AMD kUp—AMnHw KUh, auh KUh ijs ivc Gu`p hnyrw hY [ BieAwn—frwauxw [ nwnk—hy nwnk! [3[

ArQ:-  hy goibMd! hy gopwl! hy dieAw dy somy! hy sohxy pRBU! [1[rhwau[

hy ijMd dy mwlk! hy inKsimAW dy shweI! hy ZrIbW dy drd dUr krn vwly! [1[

hy sB qwkqW dy mwlk! hy AphuMc! hy srb-ivAwpk! myry auqy imhr kr! [2[

hy nwnk! (AwK—hy pRBU! ieh sMswr) bVw frwauxw KUh hY ijs ivc (mwieAw dy moh dw) Gu`p hnyrw hY (mYƒ ies ivcoN) pwr lµGw lY [3[8[30[

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੧    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਚਕਵੀ ਨੈਨ ਨੀਦ ਨਹਿ ਚਾਹੈ ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਨੀਦ ਨ ਪਾਈ ॥ ਸੂਰੁ ਚਰ੍ਹੈ ਪ੍ਰਿਉ ਦੇਖੈ ਨੈਨੀ ਨਿਵਿ ਨਿਵਿ ਲਾਗੈ ਪਾਂਈ ॥੧॥ ਪਿਰ ਭਾਵੈ ਪ੍ਰੇਮੁ ਸਖਾਈ ॥ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਘੜੀ ਨਹੀ ਜਗਿ ਜੀਵਾ ਐਸੀ ਪਿਆਸ ਤਿਸਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਰਵਰਿ ਕਮਲੁ ਕਿਰਣਿ ਆਕਾਸੀ ਬਿਗਸੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਈ ॥ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰੀਤਿ ਬਨੀ ਅਭ ਐਸੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਈ ॥੨॥ ਚਾਤ੍ਰਿਕੁ ਜਲ ਬਿਨੁ ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਟੇਰੈ ਬਿਲਪ ਕਰੈ ਬਿਲਲਾਈ ॥ ਘਨਹਰ ਘੋਰ ਦਸੌ ਦਿਸਿ ਬਰਸੈ ਬਿਨੁ ਜਲ ਪਿਆਸ ਨ ਜਾਈ ॥੩॥ ਮੀਨ ਨਿਵਾਸ ਉਪਜੈ ਜਲ ਹੀ ਤੇ ਸੁਖ ਦੁਖ ਪੁਰਬਿ ਕਮਾਈ ॥ ਖਿਨੁ ਤਿਲੁ ਰਹਿ ਨ ਸਕੈ ਪਲੁ ਜਲ ਬਿਨੁ ਮਰਨੁ ਜੀਵਨੁ ਤਿਸੁ ਤਾਂਈ ॥੪॥ ਧਨ ਵਾਂਢੀ ਪਿਰੁ ਦੇਸ ਨਿਵਾਸੀ ਸਚੇ ਗੁਰ ਪਹਿ ਸਬਦੁ ਪਠਾਈ ॥ ਗੁਣ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਭੁ ਰਿਦੈ ਨਿਵਾਸੀ ਭਗਤਿ ਰਤੀ ਹਰਖਾਈ ॥੫॥ ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਕਰੈ ਸਭੈ ਹੈ ਜੇਤੀ ਗੁਰ ਭਾਵੈ ਪ੍ਰਿਉ ਪਾਈ ॥ ਪ੍ਰਿਉ ਨਾਲੇ ਸਦ ਹੀ ਸਚਿ ਸੰਗੇ ਨਦਰੀ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਈ ॥੬॥ ਸਭ ਮਹਿ ਜੀਉ ਜੀਉ ਹੈ ਸੋਈ ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਘਰ ਹੀ ਪਰਗਾਸਿਆ ਸਹਜੇ ਸਹਜਿ ਸਮਾਈ ॥੭॥ ਅਪਨਾ ਕਾਜੁ ਸਵਾਰਹੁ ਆਪੇ ਸੁਖਦਾਤੇ ਗੋਸਾਂਈ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਘਰ ਹੀ ਪਿਰੁ ਪਾਇਆ ਤਉ ਨਾਨਕ ਤਪਤਿ ਬੁਝਾਈ ॥੮॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1273}

pd ArQ:-  sUru—sUrj [ crHY—cVHdw hY [ nYnI—A`KW nwl [ pWeI—pYrIN [1[

ipr pRymu—ipAwry dw pRym [ sKweI—imqR, swQI [ jig—jgq ivc [ jIvw—mYN jIaU skdI [ iqsweI—iqRKw, qRyh, qWG [1[rhwau[

srvir—srovr ivc [ AwkwsI—AwkwsW ivc [ ibgsY—iKV pYNdw hY [ shij suBweI—suqy hI, ibnw iksy aucycy jqn dy [ AiB—ihrdy ivc [2[

tyrY—boldw hY [ cwiqRku—ppIhw [ ibllweI—ivlkdw hY, qrly lYNdw hY [ Gnhr—b`dl [ Gor—grj [ dsO idis—dsIN pwsIN [3[

mIn—m~CI [ qy—qoN [ purib kmweI—pUrblI kmweI Anuswr [ iqsu qWeI—aus pwxI nwl hI [4[

Dn—jIv-iesqRI [ vWFI—prdysx, ivCuVI hoeI [ pih—pws, rwhIN [ sbdu—snyhw [ pTWeI—ByjdI hY [ sMgRih—iek`Ty kr ky [ hrKweI—^uS huMdI hY [5[

hY jyqI—ijqnI hI (lukweI) hY [ gur Bwvy—gurU ƒ cMgw l`gy [ sic—sdw-iQr pRBU ivc (joV ky) [ myil—(Awpxy Sbd ivc) myl ky [6[

Gr hI—Gir hI, Gr ivc hI, ihrdy ivc hI [ shjy—Afol Awqmk AvsQw ivc [7[

gosweˆØI—hy DrqI dy Ksm! qpiq—sVn [8[

ArQ:-  mYƒ sdw-shweI pRIqm-pRBU dw pRym ipAwrw l`gdw hY [ myry AMdr ausdy imlwp dI ieqnI qIbr qWG hY ik mYN jgq ivc aus qoN ibnw iek GVI BI jIaU nhIN skdI [1[rhwau[

ckvI (rwq ƒ) Awpxy ipAwry (ckvy) qoN ibnw sO nhIN skdI, auh AwpxIAW A`KW ivc nINd dw Awauxw psMd nhIN krdI [ jdoN sUrj cVHdw hY, ckvI Awpxy ipAwry (ckvy) ƒ A`KIN vyKdI hY, ilP ilP ky aus dy pYrIN l`gdI hY [1[

kOl (Pu`l) srovr ivc huMdw hY, (sUrj dI) ikrn AwkwSW ivc huMdI hY, (iPr BI aus ikrn ƒ q`k ky kOl Pu`l) suqy hI iKV pYNdw hY [ (pRymI dy) ihrdy ivc Awpxy pRIqm dI AjyhI pRIiq bxdI hY ik aus dI Awqmw pRIqm dI Awqmw ivc iml jWdI hY [2[

(sÍWqI nC`qR dI vrKw dy) jl qoN ibnw ppIhw ‘ipRau, ipRau’ kUkdw hY, mwno, ivrlwp krdw hY, qrly lYNdw hY [ b`dl g`j ky dsIN pwsIN vrHdw hY, pr ppIhy dI ipAws sÍWqI bUMd qoN ibnw dUr nhIN huMdI [3[

m`CI pwxI ivc pYdw huMdI hY, pwxI ivc v`sdI hY, pUrblI kmweI Anuswr auh pwxI ivc hI suK duK shwrdI hY, pwxI qoN ibnw auh iek iKn Br iql Br pl Br BI jIaU nhIN skdI [ aus dw mrn jIaUx (aus dI swrI aumr dw vsybw) aus pwxI nwl hI (sMBv) hY [4[

pqI-pRBU (jIv-iesqRI dy ihrdy-) Gr ivc hI v`sdw hY, aus qoN ivCuVI hoeI jIv-iesqRI jdoN s`cy gurU dI rwhIN (gurU dI bwxI dI rwhIN) snyhw ByjdI hY, qy Awqmk gux iek`Ty krdI hY, qdoN ihrdy ivc hI v`sdw pRBU-pqI aus dy AMdr prgt ho jWdw hY, jIv-iesqRI aus dI BgqI dy rMg ivc rMgIj ky pRsMn huMdI hY [5[

ijhVI BI lukweI hY swrI hI pqI-pRBU dw nwm lYNdI hY, pr ijhVI jIv-iesqRI gurU ƒ cMgI l`gdI hY auh pqI-pRBU ƒ iml pYNdI hY [ pqI-pRBU qW sdw hI hryk jIv-iesqRI dy nwl hY AMg-sMg hY, jyhVI aus sdw-iQr ivc juVdI hY gurU imhr dI nzr kr ky aus ƒ Awpxy Sbd ivc joV ky pRBU nwl imlw dyNdw hY [6[

hryk jIv ivc pRBU dI id`qI ijMd rumk rhI hY, auh pRBU Awp hI hryk dI ijMd (Awsrw) hY [ pRBU hryk srIr ivc ivAwpk hY [ gurU dI ikrpw nwl ijs jIv dy ihrdy ivc hI prgt ho pYNdw hY auh jIv sdw Awqmk Afolqw ivc itikAw rihMdw hY [7[

hy DrqI dy Ksm! hy jIvW ƒ suK dyx vwly pRBU! (Awpxy pYdw kIqy jIvW ƒ Awpxy crnW ivc joVnw qyrw Awpxw hI kMm hY, ies) Awpxy kMm ƒ qUM Awp hI isry cwVHdw hYN [

hy nwnk! (AwK—) gurU dI ikrpw nwl ijs dy ihrdy-Gr ivc hI pRBU-pqI prgt ho pYNdw hY aus dI mwieAw dI iqRSnw dI sVn bu`J jWdI hY [8[1[

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਜਾਗਤੁ ਜਾਗਿ ਰਹੈ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਮੈ ਕੋ ਨਾਹੀ ॥ ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕਰਿ ਰਹਣੁ ਨ ਪਾਵੈ ਆਚੁ ਕਾਚੁ ਢਰਿ ਪਾਂਹੀ ॥੧॥ ਇਸੁ ਤਨ ਧਨ ਕਾ ਕਹਹੁ ਗਰਬੁ ਕੈਸਾ ॥ ਬਿਨਸਤ ਬਾਰ ਨ ਲਾਗੈ ਬਵਰੇ ਹਉਮੈ ਗਰਬਿ ਖਪੈ ਜਗੁ ਐਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜੈ ਜਗਦੀਸ ਪ੍ਰਭੂ ਰਖਵਾਰੇ ਰਾਖੈ ਪਰਖੈ ਸੋਈ ॥ ਜੇਤੀ ਹੈ ਤੇਤੀ ਤੁਝ ਹੀ ਤੇ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਸਰਿ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥੨॥ ਜੀਅ ਉਪਾਇ ਜੁਗਤਿ ਵਸਿ ਕੀਨੀ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅੰਜਨੁ ॥ ਅਮਰੁ ਅਨਾਥ ਸਰਬ ਸਿਰਿ ਮੋਰਾ ਕਾਲ ਬਿਕਾਲ ਭਰਮ ਭੈ ਖੰਜਨੁ ॥੩॥ ਕਾਗਦ ਕੋਟੁ ਇਹੁ ਜਗੁ ਹੈ ਬਪੁਰੋ ਰੰਗਨਿ ਚਿਹਨ ਚਤੁਰਾਈ ॥ ਨਾਨ੍ਹ੍ਹੀ ਸੀ ਬੂੰਦ ਪਵਨੁ ਪਤਿ ਖੋਵੈ ਜਨਮਿ ਮਰੈ ਖਿਨੁ ਤਾਈ ॥੪॥ ਨਦੀ ਉਪਕੰਠਿ ਜੈਸੇ ਘਰੁ ਤਰਵਰੁ ਸਰਪਨਿ ਘਰੁ ਘਰ ਮਾਹੀ ॥ ਉਲਟੀ ਨਦੀ ਕਹਾਂ ਘਰੁ ਤਰਵਰੁ ਸਰਪਨਿ ਡਸੈ ਦੂਜਾ ਮਨ ਮਾਂਹੀ ॥੫॥ ਗਾਰੁੜ ਗੁਰ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਬਿਖਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਜਾਰੀ ॥ ਮਨ ਤਨ ਹੇਂਵ ਭਏ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਕੀ ਭਗਤਿ ਨਿਰਾਰੀ ॥੬॥ ਜੇਤੀ ਹੈ ਤੇਤੀ ਤੁਧੁ ਜਾਚੈ ਤੂ ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਦਇਆਲਾ ॥ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਰੀ ਸਰਣਿ ਪਰੇ ਪਤਿ ਰਾਖਹੁ ਸਾਚੁ ਮਿਲੈ ਗੋਪਾਲਾ ॥੭॥ ਬਾਧੀ ਧੰਧਿ ਅੰਧ ਨਹੀ ਸੂਝੈ ਬਧਿਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵੈ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤ ਸੂਝਸਿ ਬੂਝਸਿ ਸਚ ਮਨਿ ਗਿਆਨੁ ਸਮਾਵੈ ॥੮॥ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇਹ ਸਾਚ ਬਿਨੁ ਕਾਚੀ ਮੈ ਪੂਛਉ ਗੁਰੁ ਅਪਨਾ ॥ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਖਾਵੈ ਬਿਨੁ ਸਾਚੇ ਜਗੁ ਸੁਪਨਾ ॥੯॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1273-1274}

pd ArQ:-  jwgqu rhY—jwgdw rihMdw hY, sucyq rihMdw hY [ jwig—jwg ky, sucyq ho ky [ mY ko nwhI—myrI koeI pWieAW nhIN [ Awcu—syk [ kwcu—k`c [ Fih pWhI—Fl pYNdy hn, nws ho jWdy hn [1[

krhu—d`so [ grbu—AhMkwr [ bwr—icr [ bvry—hy kmly mnu`K! grib—AhMkwr ivc [ KpY—^uAwr huMdw hY [1[rhwau[

jgdIs—hy jgq dy mwlk! (jgq-eIS) [ soeI—auh (pRBU) hI [ qy—qoN [ sir—brwbr [2[

aupwie—pYdw kr ky [ jugiq—(jIvn dw) FMg [ vis—v`s ivc [ AMjnu—surmw [ isir morw—(mOil—qwj) iSromxI [ ibkwl—jnm [ KMjnu—nws krn vwlw [3[

kotu—iklHw [ bpuro—inmwxw, ivcwrw [ rMgin—sjwvt, rMgx [ nwn@I sI—in`kI ijhI [ pvnu—hvw, hvw dw Jolw [ piq—soBw, sjwvt [ KovY—gvw dyNdw hY [ iKnu qWeI—iKn ivc [4[

aupkMiT—kMFy qy [ qrvru—ru`K [ srpin Gru—s`pxI dw Gr [ dUjw—pRBU qoN ibnw iksy hor Awsry dI Jwk [ mWhI—ivc [5[

gwruV—s`p ƒ v`s krn vwlw mMqR [ ibiKAw—mwieAw (dw zhr) [ jwrI—swV leI [ hyNv—br& (vrgy TMFy) [ scu—sdw-iQr rihx vwlw pRBU [ inrwrI—AnoKI [6[

jwcY—mMgdI hY [ piq—ie`zq [ swcu—sdw-iQr pRBU dw nwm [7[

bwDI—jkVI hoeI [ DMiD—DMDy ivc [ AMD—AMnHI [ biDk krm—iSkwrIAW vwly kMm, inrdeI kMm [ min—mn ivc [ sc igAwnu—sdw-iQr pRBU dw igAwn [8[

inrgux dyh—gux-hIn srIr [ so—auh (gurU) [9[

ArQ:-  hy J`ly mnu`K! d`s, ies srIr dw ies Dn-dOlq dw kIh mwx krnw hoieAw? iehnW dy nws huMidAW icr nhIN l`gdw [ jgq ivArQ hI (srIr dI) haumY ivc (Dn dy) mwx ivc ^uAwr huMdw hY [1[rhwau[

prmwqmw dI joiq qoN ibnw swfy ies srIr dI koeI pWieAW nhIN hY; (jdoN joiq inkl jwey qW) AnykW jqn krn nwl BI ieh srIr itikAw nhIN rih skdw [ ijvyN A`g dw syk k`c ƒ Fwl dyNdw hY, iqvyN ieh srIr (joiq qoN ibnw) Fih FyrI ho jWdy hn [ ausy mnu`K dw jIvn sPl hY jo gurU dI d`sI syvw ivc q`qpr rih ky (mwieAw dy h`ilAW vloN) sucyq rihMdw hY [1[

hy jgq dy mwlk! hy pRBU! hy jIvW dy rwKy! qyrI (sdw) jY hovy! (hy J`ly jIv! sdw aus r`Kxhwr pRBU dw Awsrw lY) [ auh (jgdIS) hI ivkwrW qoN bcWdw hY qy jIvW dy jIvn ƒ pVwqldw rihMdw hY [

hy pRBU! ijqnI BI lukweI hY, ieh swrI hI qyry pwsoN hI (dwqW) mMgdI hY [ qyry vrgw hor koeI nhIN hY [2[

prmwqmw sdw At`l hY, aus dy au~pr hor koeI Ksm nhIN, auh sB dw iSromxI hY, jIvW dy jnm mrn dy gyV, Btkxw qy fr-sihm nws krn vwlw hY [ swry jIv pYdw kr ky jIvW dI jIvn-jugiq aus ny Awpxy v`s ivc r`KI hoeI hY, (shI Awqmk jIvn dI sUJ vwsqy) auh Awp hI gurU dI rwhIN (igAwn dw) surmw dyNdw hY [3[

ieh jgq ivcwrw (mwno) kwZzW dw iklHw hY ijs ƒ (pRBU ny AwpxI) isAwxp nwl sjwvt qy rUp-ryKw id`qI hoeI hY, pr ijvyN iek in`kI ijhI bUMd jW hvw dw Jolw (kwZz dy iklHy dI) soBw gvw dyNdw hY, iqvyN ieh jgq pl ivc jMmdw hY qy mrdw hY [4[

ijvyN iksy ndI dy kMFy auqy koeI Gr hovy jW ru`K hovy jdoN ndI dw vyg aultdw hY qW nwh auh Gr rih jWdw hY nwh auh ru`K rih jWdw hY, ijvyN jy iksy mnu`K dy Gr ivc spxI dw Gr hovy qW jdoN BI mOkw imldw hY spxI aus ƒ fMg mwr hI dyNdI hY, iesy qrHW ijs mnu`K dy mn ivc prmwqmw qoN ibnw iksy hor Awsry dI Jwk hY (auh ndI dy aulty hoey hVH vWg hY, auh Gr ivc v`sdI spxI vWg hY, ieh dUjI Jwk Awqmk mOq ilAwauNdI hY) [5[

gurU qoN imilAw hoieAw igAwn, gurU dy bcnW dI rwhIN (pRBU-crnW ivc) juVI suriq, mwno, s`p ƒ kIlx vwlw mMqr hY [ ijs dy pws BI ieh mMqr hY aus ny gurU dI miq dI brkiq nwl mwieAw (spxI dw zhr) swV ilAw hY [ (vyKo!) prmwqmw dI BgqI (iek) AnoKI (dwiq) hY, ijs mnu`K ny prmwqmw dw sdw-iQr rihx vwlw nwm (ihrdy ivc) vsw ilAw hY aus dw mn aus dw srIr (Bwv, ieMdRy) br& vrgw sIql ho jWdw hY [6[

hy gopwl! ijqnI lukweI hY swrI hI qYQoN (sB pdwrQ) mMgdI hY, qUM sB jIvW auqy dieAw krn vwlw hYN [ hy pRBU! mYN qyrI srn ipAw hW, myrI ie`zq r`K lY, (imhr kr) mYƒ qyrw sdw-iQr rihx vwlw nwm iml jwey [7[

mwieAw dy DMDy ivc b`JI hoeI lukweI (Awqmk jIvn vloN) AMnHI hoeI peI hY (shI jIvn-jugiq bwry ies ƒ) kuJ BI nhIN su`Jdw, (qwhIeyN) inrdeI kMm krdI jw rhI hY [ jy jIv gurU ƒ iml pey qW ies (Awqmk jIvn bwry) smJ Aw jWdI hY, ies dy mn ivc sdw-iQr rihx vwly prmwqmw dI jwx-pCwx it`k jWdI hY [8[

hy nwnk! sdw-iQr rihx vwly pRBU dy nwm qoN ibnw gux-hIn mnu`Kw srIr k`cw hI rihMdw hY (Bwv, jIv ƒ jnm mrn imldw rihMdw hY), (ies vwsqy shI jIvn-rwh qy qurn vwsqy) mYN Awpxy gurU qoN is`iKAw lYNdw hW, qy gurU prmwqmw dw dIdwr krw dyNdw hY [

sdw-iQr pRBU dy nwm qoN ibnw jgq supny vWg hI hY (Bwv, ijvyN supny ivc vyKy hoey pdwrQ jwg KulHx qy Alop ho jWdy hn, iesy qrHW dunIAw ivc iek`Ty kIqy hoey swry hI pdwrQ AMq vyly Ku`s jWdy hn [ iek pRBU-nwm hI p`ly rih skdw hY) [9[2[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh