ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1272

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਮਨੁ ਘਨੈ ਭ੍ਰਮੈ ਬਨੈ ॥ ਉਮਕਿ ਤਰਸਿ ਚਾਲੈ ॥ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਬੇ ਕੀ ਚਾਹ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤ੍ਰੈ ਗੁਨ ਮਾਈ ਮੋਹਿ ਆਈ ਕਹੰਉ ਬੇਦਨ ਕਾਹਿ ॥੧॥ ਆਨ ਉਪਾਵ ਸਗਰ ਕੀਏ ਨਹਿ ਦੂਖ ਸਾਕਹਿ ਲਾਹਿ ॥ ਭਜੁ ਸਰਨਿ ਸਾਧੂ ਨਾਨਕਾ ਮਿਲੁ ਗੁਨ ਗੋਬਿੰਦਹਿ ਗਾਹਿ ॥੨॥੨॥੨੪॥ {ਪੰਨਾ 1272}

pd ArQ:-  GnY bnY—sMGxy jMgl ivc [ BRmY—Btkdw rihMdw hY [ aumikq—aumwh ivc Aw ky [ ris—Awnµd nwl [ imlby kI—imlx dI [ cwh—qWG [1[rhwau[

qRY gux mweI—iqMnW guxW vwlI mwieAw [ moih—mYƒ [ moih AweI—myry au~qy vwr krdI hY [ khMau—mYN d`sW [ bydn—du`K [ kwih—iks ƒ? [1[

Awn aupwv—hor hIly [ Awn—(ANX) [ aupwv—(l&z ‘aupwau’ qoN bhu-vcn) [ sgr—sgly, swry [ swkih lwih—lwh skdy, auqwr skdy [ swDU—gurU [ imlu—imilAw rhu [ gwih—gwh ky, cu`BI lw ky [2[

ArQ:-  hy BweI! (mnu`K dw) mn (sMswr-rUp) sMGxy jMgl ivc Btkdw rihMdw hY [ (pr jdoN ies dy AMdr) prmwqmw ƒ imlx dI qWG (pYdw huMdI hY qdoN ieh) aumwh ivc Aw ky (Awqmk) Awnµd nwl (jIvn-cwl) c`ldw hY [1[rhwau[

hy BweI! iqMn guxW vwlI mwieAw myry au~qy (BI) h`lw krdI hY [ (gurU qoN ibnw) mYN (hor) iks ƒ ieh qklI& d`sW? [1[

hy nwnk! (AwK—hy BweI! gurU dI srn Awaux qoN ibnw) hor swry hIly kIqy, pr auh hIly (mwieAw h`QoN iml rhy) du`KW ƒ dUr nhIN kr skdy [ hy BweI! gurU dI srn ipAw rhu, Aqy goibMd dy guxW ivc cu`BI lw ky (goibMd ivc) imilAw rhu [2[2[24[

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਪ੍ਰਿਅ ਕੀ ਸੋਭ ਸੁਹਾਵਨੀ ਨੀਕੀ ॥ ਹਾਹਾ ਹੂਹੂ ਗੰਧ੍ਰਬ ਅਪਸਰਾ ਅਨੰਦ ਮੰਗਲ ਰਸ ਗਾਵਨੀ ਨੀਕੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਧੁਨਿਤ ਲਲਿਤ ਗੁਨਗ੍ਯ੍ਯ ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਨੀ ਨੀਕੀ ॥੧॥ ਗਿਰਿ ਤਰ ਥਲ ਜਲ ਭਵਨ ਭਰਪੁਰਿ ਘਟਿ ਘਟਿ ਲਾਲਨ ਛਾਵਨੀ ਨੀਕੀ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਰਾਮਈਆ ਰਸੁ ਪਾਇਓ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੈ ਭਾਵਨੀ ਨੀਕੀ ॥੨॥੩॥੨੫॥ {ਪੰਨਾ 1272}

pd ArQ:-  soB—soBw, is&iq-swlwh [ suhwvnI—suKwvIN, suK dyx vwlI [ nIkI—cMgI [ hwhw hUhU—dyviqAW dy rwgIAW dy nwm hn [ gMDRb—dyviqAW dy rwgI [ Apsrw—surg dIAW mohxIAW [ mMgl—^uSI dy gIq [ gwvnI nIkI—im`Tw gwien [1[rhwau[

Duinq—DunIAW, surW [ lilq—suMdr [ gung´—guxI, guxW dy jwxn vwly, guxW ivc pRbIn [1[

igir—phwV [ qr—ru`K [ Ql—DrqI [ Brpuir—BrpUr [ Git Git—hryk srIr ivc [ lwln CwvnI—sohxy lwl dI CwauxI, sohxy lwl dw fyrw [ swD sMig—swD sMgiq ivc [ rwmeIAw rs—sohxy rwm (dy imlwp) dw Awnµd [ jw kY—ijs (mnu`K) dy AMdr [ BwvnI—srDw [2[

ArQ:-  hy BweI! ipAwry pRBU dI is&iq-swlwh (ihrdy ƒ) cMgI l`gdI hY, suKdweI l`gdI hY [ (mwno) hwhw hUhU gMDrb Aqy surg dIAW mohxIAW iesqRIAW (iml ky) Awnµd dyx vwly, ^uSI pYdw krn vwly, rs-Bry sohxy gIq gw rhy hn [1[rhwau[

hy BweI! (ipAwry pRBU dI is&iq-swlwh ihrdy ƒ) cMgI l`gdI hY, (mwno, sMgIq dy) guxI-igAwnI AnykW qrIikAW nwl im`TIAW surW (gw rhy hn, Aqy) keI iksmW dy sohxy (nwtkI) rUp ivKw rhy hn [1[

hy BweI! (auh ipAwrw pRBU) phwV, ru`K, DrqI, pwxI, cOdW Bvn (sBnW ivc) nkw-nk mOjUd hY [ hryk srIr ivc aus sohxy lwl dw sohxw fyrw ipAw hoieAw hY [ pr, hy nwnk! ijs mnu`K dy ihrdy ivc cMgI srDw aupjdI hY, auh swD sMgiq ivc (it`k ky) sohxy rwm (dy imlwp) dw Awnµd pRwpq krdw hY [2[3[25[

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤਿ ਪਿਆਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਦ ਅੰਤਰਿ ਧਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਦਰਸੁ ਸਫਲਿਓ ਦਰਸੁ ਪੇਖਿਓ ਗਏ ਕਿਲਬਿਖ ਗਏ ॥ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਉਜੀਆਰੇ ॥੧॥ ਬਿਸਮ ਬਿਸਮੈ ਬਿਸਮ ਭਈ ॥ ਅਘ ਕੋਟਿ ਹਰਤੇ ਨਾਮ ਲਈ ॥ ਗੁਰ ਚਰਨ ਮਸਤਕੁ ਡਾਰਿ ਪਹੀ ॥ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਤੂੰਹੀ ਏਕ ਤੁਹੀ ॥ ਭਗਤ ਟੇਕ ਤੁਹਾਰੇ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਨਿ ਦੁਆਰੇ ॥੨॥੪॥੨੬॥ {ਪੰਨਾ 1272}

pd ArQ:-  crn kml—kOl Pu`lW vrgy sohxy hir-crn [ ird AMqir—ihrdy dy AMdr [ Dwry—(mYN) itkw ley hn [1[rhwau[

sPilE—Pl dy igAw hY [ pyiKE—vyK ilAw hY [ iklibK—(swry) pwp [ aujIAwry—rOSn, Awqmk jIvn dI sUJ vwlw [1[

ibsm—Ascrj, hYrwn [ BeI—ho geI [ AG—pwp [ koit—kRoVW [ hrqy—dUr ho jWdy hn [ leI—ilAW, ismirAW [ gur crn—gurU dy crnW au~qy [ msqku—m`Qw [ fwir—r`K ky [ phI—pYNdy hn [ pRB—hy pRBU! tyk—Awsrw [2[

ArQ:-  hy BweI! ipAwry siqgurU dI brkiq nwl mYN pRBU dy sohxy crn Awpxy ihrdy ivc vsw ley hn [1[rhwau[

hy BweI! gurU dw drsn (sdw) PldweI huMdw hY [ (ijhVw mnu`K gurU dw drsn krdw hY, auh prmwqmw dw BI) drsn kr lYNdw hY, (aus dy) swry hI pwp nws ho jWdy hn [ (drsn krn vwly mnu`KW dy) mn piv`qr ho jWdy hn, Awqmk jIvn dI sUJ vwly bx jWdy hn [1[

hy BweI! prmwqmw dw nwm ismirAW kRoVW pwp dUr ho jWdy hn, Ascrj Ascrj Ascrj Awqmk AvsQw bx jWdI hY [

(ijhVy mnu`K) gurU dy crnW au~qy m`Qw r`K ky Fih pYNdy hn, auhnW vwsqy, hy pRBU! isr& qUM hI isr& qUM hI shwrw huMdw hYN [ hy nwnk! (AwK—hy pRBU! qyry) BgqW ƒ qyrI hI tyk hY, qyry dws qyrI srn pey rihMdy hn, qyry hI dr qy if`gy rihMdy hn [2[4[26[

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਬਰਸੁ ਸਰਸੁ ਆਗਿਆ ॥ ਹੋਹਿ ਆਨੰਦ ਸਗਲ ਭਾਗ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੰਤ ਸੰਗੇ ਮਨੁ ਪਰਫੜੈ ਮਿਲਿ ਮੇਘ ਧਰ ਸੁਹਾਗ ॥੧॥ ਘਨਘੋਰ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮੋਰ ॥ ਚਿਤੁ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਬੂੰਦ ਓਰ ॥ ਐਸੋ ਹਰਿ ਸੰਗੇ ਮਨ ਮੋਹ ॥ ਤਿਆਗਿ ਮਾਇਆ ਧੋਹ ॥ ਮਿਲਿ ਸੰਤ ਨਾਨਕ ਜਾਗਿਆ ॥੨॥੫॥੨੭॥ {ਪੰਨਾ 1272}

pd ArQ:-  brsu—vrKw kr [ srsu—rs-sihq, Anµd nwl [ AwigAw—(prmwqmw dy) hukm ivc [ hoih—ho jwx [ sgl Bwg—swry Bwg (jwg pYx) [1[rhwau[

sMq sMgy—gurU dI sMgiq ivc [ prPVY—pRPulq huMdw hY [ imil myG—b`dlW ƒ iml ky [ Dr—DrqI [1[

GnGor—b`dlW dI grj [ cwiqRk—ppIhw [ Er—qr&, pwsy, vl [ AYso—iesy qrHW [ mn moh—mn dw moh, mn dw ipAwr [ iqAwig—iqAwg ky [ Doh—TgI [ imil—iml ky [ sMq—gurU [2[

ArQ:-  (hy nwm-jl nwl BrpUr gurU! prmwqmw dI) rzw ivc Awnµd nwl (nwm-jl dI) vrKw kr [ (ijnHW auqy ieh vrKw huMdI hY, auhnW dy AMdr) Awqmk Awnµd bx jWdy hn, auhnW dy swry Bwg (jwg pYNdy hn) [1[

hy BweI! ijvyN b`dlW dI vrKw nwl iml ky DrqI dy Bwg jwg pYNdy hn, iqvyN gurU dI sMgiq ivc (mnu`K dw) mn tihk pYNdw hY [1[

hy BweI! (ijvyN) mor dI pRIq b`dlW dI grj nwl hY, (ijvyN) ppIhy dw ic`q (vrKw dI) bUMd vl (priqAw rihMdw hY), iqvyN (qUM BI) prmwqmw nwl (Awpxy) mn dw ipAwr joV [ hy nwnk! gurU ƒ iml ky mwieAw dI T`gI dUr kr ky (mnu`K dw) mn (mwieAw dy moh dI nINd ivcoN) jwg pYNdw hY [2[5[27[

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਗੁਨ ਗਪਾਲ ਗਾਉ ਨੀਤ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਾਰਿ ਚੀਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਛੋਡਿ ਮਾਨੁ ਤਜਿ ਗੁਮਾਨੁ ਮਿਲਿ ਸਾਧੂਆ ਕੈ ਸੰਗਿ ॥ ਹਰਿ ਸਿਮਰਿ ਏਕ ਰੰਗਿ ਮਿਟਿ ਜਾਂਹਿ ਦੋਖ ਮੀਤ ॥੧॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਭਏ ਦਇਆਲ ॥ ਬਿਨਸਿ ਗਏ ਬਿਖੈ ਜੰਜਾਲ ॥ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕੈ ਚਰਨ ਲਾਗਿ ॥ ਨਾਨਕ ਗਾਵੈ ਗੋਬਿੰਦ ਨੀਤ ॥੨॥੬॥੨੮॥ {ਪੰਨਾ 1272}

pd ArQ:-  guopwl—(A`Kr ‘g’ dy nwl do lgW hn—  o Aqy  u [ Asl l&z ‘gopwl’ hY [ ieQy ‘gupwl’ pVHnw hY) isRStI dw pwlx vwlw [ gwau—gwieAw kr [ nIq—sdw [ cIiq—ic`q ivc [ Dwir—itkweI r`K [1[rhwau[

qij—iqAwg dy [ imil—iml ky [ swDUAw kY sMg—sMq jnW dI sMgiq ivc [ eyk rMgI—iek dy pRym-rMg ivc [ mIq—hy im`qr [1[

ibKY jMjwl—ivSy-ivkwrW dIAW PwhIAW [ kY crn lwig—dy crnW ivc it`k ky [ gwvY—gWdw hY, is&iq-swlwh krdw hY [ nIq—sdw [2[

ArQ:-  hy BweI! isRStI dy pwlxhwr pRBU dy gux sdw gwieAw kr [ prmwqmw dw nwm Awpxy ic`q ivc itkweI r`K [1[rhwau[

hy im`qr! sMq jnW dI sMgiq ivc iml ky mwx C`f AhMkwr iqAwg [ iek pRBU dy pRym-rMg ivc (rMgIj ky) prmwqmw dw nwm ismirAw kr [ qyry swry AYb dUr ho jwxgy [1[

hy nwnk! sMq jnW dy crnW ivc juV ky (ijhVw mnu`K) sdw goibMd dy gux gWdw rihMdw hY, (aus dy AMdroN) ivSy-ivkwrW dIAW PwhIAW mu`k jWdIAW hn, pRBU jI aus auqy dieAwvwn ho jWdy hn [2[6[28[

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਘਨੁ ਗਰਜਤ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ ॥ ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਸੁਖ ਚੈਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਰਿ ਚਰਨ ਸਰਨ ਤਰਨ ਸਾਗਰ ਧੁਨਿ ਅਨਹਤਾ ਰਸ ਬੈਨ ॥੧॥ ਪਥਿਕ ਪਿਆਸ ਚਿਤ ਸਰੋਵਰ ਆਤਮ ਜਲੁ ਲੈਨ ॥ ਹਰਿ ਦਰਸ ਪ੍ਰੇਮ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੈਨ ॥੨॥੭॥੨੯॥ {ਪੰਨਾ 1272}

pd ArQ:-  Gnu—b`dl, Awqmk jIvn dyx vwly nwm jl nwl BrpUr gurU [ grjq—g`jdw hY, vrKw krdw hY [ gwvq—gWidAW [ cYn—SWqI, TMF [1[rhwau[

hir crn srn—pRBU dy crnW dI srn (ivc rihxw) [ qrn swgr—(sMswr-) smuMdr (qoN pwr lµGx leI) jhwz [ Anhqw—iek-rs, lgwqwr [ bYn—bcn, is&iq-swlwh dI bwxI [1[

piQk—rwhI, muswi&r, pWDI [ lYn—hwsl krn leI [ dYn—dyNdw hY [ kir—kr ky [2[

ArQ:-  hy BweI! (jdoN) prmwqmw dw rUp gurU, Awqmk jIvn dyx vwly nwm-jl nwl BrpUr gurU (nwm-jl dI) vrKw krdw hY, qdoN pRBU dy gux gWidAW suK imldw hY SWqI pRwpq huMdI hY (ijvyN ‘mor bbIhy boldy, vyiK b`dl kwly’) [1[rhwau[

hy BweI! (gurU dI ikrpw nwl) prmwqmw dy crnW dI srn (pRwpq huMdI hY, jo sMswr-) smuMdr (qoN pwr lµGx leI) jhwz hY [ (gurU dI ikrpw nwl Awqmk pYNfy dy) pWDI (jIv) ƒ qWG pYdw huMdI hY, aus dw ic`q (nwm-jl dy) srovr (gurU) vl (prqdw hY) [ hy nwnk! (jdoN nwm-jl nwl BrpUr gurU nwm dI vrKw krdw hY, qdoN) syvkW dy AMdr prmwqmw dy drsn dI qWG pYdw huMdI hY, pRBU imhr kr ky (auhnW ƒ ieh dwiq) dyNdw hY [2[7[29[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh