ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1271

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਪਰਮੇਸਰੁ ਹੋਆ ਦਇਆਲੁ ॥ ਮੇਘੁ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ॥ ਸਗਲੇ ਜੀਅ ਜੰਤ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੇ ॥ ਕਾਰਜ ਆਏ ਪੂਰੇ ਰਾਸੇ ॥੧॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਮਨ ਨਾਮੁ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਲਿ ॥ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸੇਵਾ ਪਾਇਆ ਐਥੈ ਓਥੈ ਨਿਬਹੈ ਨਾਲਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਦੁਖੁ ਭੰਨਾ ਭੈ ਭੰਜਨਹਾਰ ॥ ਆਪਣਿਆ ਜੀਆ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰ ॥ ਰਾਖਨਹਾਰ ਸਦਾ ਮਿਹਰਵਾਨ ॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨ ॥੨॥ ਕਾਲੁ ਗਵਾਇਆ ਕਰਤੈ ਆਪਿ ॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਮਨ ਤਿਸ ਨੋ ਜਾਪਿ ॥ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਧਾਰਿ ਰਾਖੇ ਸਭਿ ਜੰਤ ॥ ਗੁਣ ਗਾਵਹੁ ਨਿਤ ਨਿਤ ਭਗਵੰਤ ॥੩॥ ਏਕੋ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਆਪ ॥ ਹਰਿ ਕੇ ਭਗਤ ਜਾਣਹਿ ਪਰਤਾਪ ॥ ਨਾਵੈ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖਦਾ ਆਇਆ ॥ ਨਾਨਕੁ ਬੋਲੈ ਤਿਸ ਕਾ ਬੋਲਾਇਆ ॥੪॥੩॥੨੧॥ {ਪੰਨਾ 1271}

pd ArQ:-  prmysru—prm-eIsru, sB qoN v`fw mwlk-pRBU [ dieAwlu—dieAwvwn [ myGu—b`dl, nwm-jl nwl BrpUr gur-aupdyS [ vrsY—vrKw krdw hY [ AMimRq—Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl [ iqRpqwsy—r`j jWdy hn [ Awey rwsy—rwis Awey, isry cVH jWdy hn [1[

mn—hy mn! sm@wil—sMBwl, Xwd krdw rhu [ syvw—srn [ AYQY EQY—ies lok Aqy prlok ivc [1[rhwau[

BMnw—BMn id`qw, dUr kr id`qw [ BY—(l&z ‘Bau’ qoN bhu-vcn) swry fr [ swr—sMBwl [ rwKxhwr—r`iKAw kr skx vwlw [ jweIAY—jwxw cwhIdw hY [2[

kwlu—mOq, mOq dw fr, Awqmk mOq [ krqY—krqwr ny [ mn—hy mn! iqs no—(sMbMDk ‘no’ dy kwrn ‘l&z’ iqsu dw  u au~f igAw hY) [ jip—jipAw kr [ idRsit—imhr dI ingwh [ Dwir—Dwr ky, kr ky [ siB—swry [ inq—sdw [3[

Awpy—Awp hI [ jwxih—jwxdy hn (bhu-vcn) [ nwvY kI pYj—nwm dI lwj [ nwnku—(krqw kwrk, iek-vcn) [ nwnku bolY—nwnk boldw hY [ iqs kw—(sMbMDk ‘kw’ dy kwrn l&z ‘iqsu’ dw   u au~f igAw hY) [4[

ArQ:-  hy (myry) mn! sdw hI prmwqmw dw nwm Xwd krdw rhu (ieh nwm) pUry gurU dI srn ipAW imldw hY, Aqy ies lok qy prlok ivc (jIv dy nwl) swQ dyNdw hY [1[rhwau[

hy BweI! (ijs mnu`K au~qy) prmwqmw dieAwvwn huMdw hY (aus dy ihrdy ivc gurU dw aupdyS-) b`dl Awqmk jIvn dyx vwly nwm-jl dIAW DwrW dI vrKw krdw hY [ (ijnHW au~qy ieh vrKw huMdI hY, auh) swry jIv (mwieAw dI iqRSnw vloN) r`j jWdy hn [ auhnW dy swry kMm isry cVH jWdy hn [1[

hy BweI! r`iKAw krn dI smrQw vwlw prmwqmw (jIvW au~qy) sdw dieAwvwn rihMdw hY, aus dy (crnW) qoN sdw sdky jwxw cwhIdw hY [ (jIvW dy) swry fr nws kr skx vwly aus pRBU ny Awpxy pYdw kIqy jIvW dI sdw sMMBwl kIqI hY, qy (jIvW dw) hryk du`K dUr kIqw hY [2[

hy mn! sdw hI sdw hI aus prmwqmw dw nwm jipAw kr, (ijs ny BI nwm jipAw hY) krqwr ny (aus dy isr qoN Awqmk) mOq dUr kr id`qI [ hy BweI! Bgvwn dy gux sdw hI gWdy rho [ (aus Bgvwn ny) imhr dI ingwh kr ky swry jIvW dI (sdw) r`iKAw kIqI hY [3[

hy BweI! krqwr Awp hI Awp (hr QW mOjUd) hY ausdy Bgq aus dw qyj-prqwp jwxdy hn [ (auh srn-jog hY, srn ipAW dI bWh PVdw hY, Awpxy ies) nwm dI lwj auh (sdw hI) r`Kdw Aw irhw hY [ aus dw dws nwnk aus (krqwr) dw pryirAw hoieAw hI (ausdI is&iq-swlwh dw bol) boldw hY [4[3[21[

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ਸਗਲ ਨਿਧਾਨ ॥ ਸਾਚੀ ਦਰਗਹਿ ਪਾਈਐ ਮਾਨੁ ॥ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਦੂਖੁ ਦਰਦੁ ਸਭੁ ਜਾਇ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਸਦ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥੧॥ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਸਾਲਾਹਿ ॥ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਜਪਹੁ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਫਲ ਪਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇਵਡੁ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਇ ॥ ਗੁਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਸੋਇ ॥ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੂਖ ਤੇ ਰਾਖੈ ॥ ਮਾਇਆ ਬਿਖੁ ਫਿਰਿ ਬਹੁੜਿ ਨ ਚਾਖੈ ॥੨॥ ਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਥਨੁ ਨ ਜਾਇ ॥ ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥ ਸਚੁ ਸੰਜਮੁ ਕਰਣੀ ਸਭੁ ਸਾਚੀ ॥ ਸੋ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਜੋ ਗੁਰ ਸੰਗਿ ਰਾਚੀ ॥੩॥ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ ਵਡ ਭਾਗਿ ॥ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਲੋਭੁ ਮਨ ਤੇ ਤਿਆਗਿ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰ ਚਰਣ ਨਿਵਾਸਿ ॥ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਸਚੁ ਅਰਦਾਸਿ ॥੪॥੪॥੨੨॥ {ਪੰਨਾ 1271}

pd ArQ:-  inDwn—^zwny (bhu-vcn [ inDwnu—^zwnw) [ swcI—sdw kwiem rihx vwlI [ mwnu—Awdr [ jwie—dUr ho jWdw hY [ swD sMig—gurU dI sMgiq ivc [ gwie—gwieAw kr [1[

mn—hy mn! swlwih—swlwihAw kr [ mn icMdy—mn-ie`Cq, mn-mMgy [ pwie—pWdw hY [1[rhwau [

jyvfu—jyfw v`fw [ qy—qoN [ rwKY—bcWdw hY [ ibKu—Awqmk mOq ilAwaux vwlI zhr [ bhuiV—muV [ nw cwKY—nhIN c`Kdw, suAwd lw lw nhIN KWdw [2[

mihmw—vifAweI [ swcY nwie—sdw kwiem rihx vwly nwm ivc (itikAw rihMdw hY) [ scu—sdw-iQr hir-nwm (dw ismrn) [ sMjmu—ieMidRAW ƒ ivkwrW qoN bcwx dw jqn [ krxI—(krxIX) krq`b [ swcI—sdw kwiem rihx vwlI is&iq-swlwh [ gur sMig—gurU dI sMgiq ivc [3[

vfBwig—v`fI iksmq nwl [ pweIAY—imldw hY [ mn qy—mn qoN, mn ivcoN [ iqAwig—iqAwg ky, dUr krky [ kir—kr ky [ invwis—itkweI r`K [ scu—sdw-iQr hir-nwm [4[

ArQ:-  hy myry mn! pUry gurU dI (sdw) is&iq-swlwh kirAw kr [ (gurU dI srn pY ky) idn rwq prmwqmw dw nwm jipAw kr (iehI hY swry suKW dw) ^zwnw [ (ijhVw mnu`K jpdw hY, auh) mn-mMgy Pl pRwpq kr lYNdw hY [1[rhwau[

hy BweI! gurU dI srn pey irhW swry ^zwny (iml jWdy hn); sdw kwiem rihx vwlI r`bI drgwh ivc Awdr imldw hY [ hy BweI! gurU dI sMgiq ivc rih ky sdw prmwqmw dy gux gwieAw kr (ijhVw mnu`K gWdw hY, aus dw) Brm; fr, hryk du`K-drd dUr ho jWdw hY [1[

hy BweI! (b^SSW krn ivc) gurU dy brwbr dw hor koeI nhIN [ auh gurU pwrbRhm hY, gurU prmysr hY [ gurU jMmx mrn dy gyV dy du`KW qoN bcWdw hY [ (ijhVw mnu`K gurU dI srn pYNdw hY, auh) Awqmk mOq ilAwaux vwlI mwieAw dy zhr ƒ muV muV suAwd lw lw ky nhIN c`Kdw rihMdw [2[

hy BweI! gurU dI vifAweI ibAwn nhIN kIqI jw skdI [ gurU prmysr (dw rUp) hY, gurU (prmwqmw dy) sdw kwiem rihx vwly nwm ivc (lIn rihMdw hY) [ prmwqmw dw nwm ismrdy rihxw—iehI hY gurU dw sMjm [ prmwqmw dI is&iq-swlwh krdy rihxw—iehI hY gurU dI krxI [ ijhVw mn gurU dI sMgiq ivc msq rihMdw hY auh mn piv`qr ho jWdw hY [3[

hy BweI! pUrw gurU v`fI iksmq nwl imldw hY, (ijs ƒ imldw hY, auh mnu`K Awpxy) mn ivcoN kwm kRoD loB (Awidk ivkwr) dUr kr ky (gurU dI srn ipAw rihMdw hY) [ hy pRBU! (qyry syvk) nwnk dI ieh Ardws hY ik imhr kr ky (mYƒ) gurU dy crnW ivc itkweI r`K, qy, Awpxw sdw-iQr nwm b^S [4[4[22[

ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ਪੜਤਾਲ ਘਰੁ ੩    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਗੁਰ ਮਨਾਰਿ ਪ੍ਰਿਅ ਦਇਆਰ ਸਿਉ ਰੰਗੁ ਕੀਆ ॥ ਕੀਨੋ ਰੀ ਸਗਲ ਸੀਗਾਰ ॥ ਤਜਿਓ ਰੀ ਸਗਲ ਬਿਕਾਰ ॥ ਧਾਵਤੋ ਅਸਥਿਰੁ ਥੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਐਸੇ ਰੇ ਮਨ ਪਾਇ ਕੈ ਆਪੁ ਗਵਾਇ ਕੈ ਕਰਿ ਸਾਧਨ ਸਿਉ ਸੰਗੁ ॥ ਬਾਜੇ ਬਜਹਿ ਮ੍ਰਿਦੰਗ ਅਨਾਹਦ ਕੋਕਿਲ ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਬੋਲੈ ਮਧੁਰ ਬੈਨ ਅਤਿ ਸੁਹੀਆ ॥੧॥ ਐਸੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਕੀ ਸੋਭ ਅਤਿ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਿਅ ਅਮੋਘ ਤੈਸੇ ਹੀ ਸੰਗਿ ਸੰਤ ਬਨੇ ॥ ਭਵ ਉਤਾਰ ਨਾਮ ਭਨੇ ॥ ਰਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਮਾਲ ॥ ਮਨਿ ਫੇਰਤੇ ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਸੰਗੀਆ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਥੀਆ ॥੨॥੧॥੨੩॥ {ਪੰਨਾ 1271}

not:-  pVqwl—ij`Qy keI qwl muV muV prqwey jWdy hn [

pd ArQ:-  ir—rI, hy sKI! gur mnw—gurU ƒ mnw ky, gurU ƒ pRsMn kr ky [ ipRA isau—ipAwry nwl [ ipRA dieAwr isau—ipAwry dieAwl pRBU nwl [ rMgu kIAw—Awqmk Awnµd mwixAw [ rI—hy sKI! sgl sˆØIgwr—swry (Awqmk) suhj [ Dwvqo—Btkdw (mn) [ AsiQru QIAw—Afol ho igAw; itk igAw [1[

AYsy—ies qrHW [ Awpu—Awpw-Bwv [ gvwie kY—dUr kr ky [ sMgu—swQ, myl-jol [ bjih—v`j pYNdy hn [ imRdMg—Fol [ Anwhd—(An-Awhq) ibnw vjwey, iek-rs [ koikl—koiel [ mDur bYn—im`Ty bcn [ suhIAw—sohxy [1[

soB—soBw, vifAweI [ Aiq Apwr—bhuq byAMq [ ipRA—hy ipAwry pRBU! AmoG—sPl, sPlqw dy inSwny qoN nwh au~kx vwlI [ sMig—(qyry) nwl [ bny—bx jWdy hn [ Bv—sMswr-smuMdr [ Bv auqwr nwm—sMswr-smuMdr qoN pwr lµGwx vwlw nwm [ Bny—Bin, aucwr ky [ rm—suMdr [ min—mn ivc [ hir sMig—hrI dy nwl [ sMgIAw—swQI [ ipRau—ipAwrw pRBU [ QIAw—ho jWdw hY [ pRIqmu QIAw—ipAwrw ho jWdw hY [2[

ArQ:-  hy sKI! (ijs jIv-iesqRI ny Awpxy) gurU dI pRsMnqw hwsl kr ky dieAw dy somy ipAwry pRBU nwl Awqmk Anµd mwnxw SurU kr id`qw, aus ny swry (Awqmk) isMgwr kr ley (Bwv, aus dy AMdr au~cy Awqmk gux pYdw ho gey), aus ny swry ivkwr iqAwg id`qy, aus dw (pihlw) Btkdw mn folxoN ht igAw [1[rhwau[

hy (myry) mn! qUM BI iesy qrHW (pRBU dw imlwp) hwsl kr ky (Awpxy AMdroN) Awpw-Bwv dUr kr ky sMq jnW nwl sMgiq kirAw kr (qyry AMdr AYsw Awnµd bixAw rhygw, ijvyN) iek-rs Fol Awidk swz v`j rhy hn, (qyrI jIB ieauN) prmwqmw dw nwm (aucwirAw krygI, ijvyN) koiel im`Ty Aqy bVy suMdr bol boldI hY [1[

hy ipAwry pRBU! hy bhuq byAMq pRBU! qyry drsn dI vifAweI AijhI hY ik sPlqw dy inSwny qoN au~kdI nhIN [ sMswr-smuMdr qoN pwr krn vwlw qyrw nwm jp jp ky qyry sMq BI qyry crnW ivc juV ky (qyry vrgy) bx jWdy hn [ hy nwnk! ijhVy syvk prmwqmw dy nwm dI suMdr mwlw Awpxy mn ivc Pyrdy rihMdy hn, auh prmwqmw dy nwl (itky rihx vwly) swQI bx jWdy hn, pRBU auhnW ƒ ipAwrw l`gx l`g pYNdw hY [2[1[23[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh