ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1270

ਮਲਾਰ ਮਃ ੫ ॥ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਭਗਤਿ ਬਛਲੁ ਬਿਰਦਾਇਓ ॥ ਨਿੰਦਕ ਮਾਰਿ ਚਰਨ ਤਲ ਦੀਨੇ ਅਪੁਨੋ ਜਸੁ ਵਰਤਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰੁ ਕੀਨੋ ਸਭ ਜਗ ਮਹਿ ਦਇਆ ਜੀਅਨ ਮਹਿ ਪਾਇਓ ॥ ਕੰਠਿ ਲਾਇ ਅਪੁਨੋ ਦਾਸੁ ਰਾਖਿਓ ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨ ਲਾਇਓ ॥੧॥ ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕੀਓ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਮੇਟਿ ਸੁਖਾਇਓ ॥ ਮਹਾ ਅਨੰਦ ਕਰਹੁ ਦਾਸ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਨਕ ਬਿਸ੍ਵਾਸੁ ਮਨਿ ਆਇਓ ॥੨॥੧੪॥੧੮॥ {ਪੰਨਾ 1270}

pd ArQ:-  ko—dw [ Bgiq bClu—BgqI ƒ ipAwr krn vwlw (vClu—vÄsl) [ ibrdwieE—ibrd, mu`F-kdImW dw suBwau [ mwir—mwr ky, Awqmk mOq dy ky, Awqmk qOr qy nIvW kr ky [ jsu—soBw, vifAweI [ vrqwieE—iKlwirAw hY [1[rhwau[

jY jYkwru—soBw [ jIAn mih—jIvW dy AMdr [ dieAw—ipAwr [ kMiT—gl nwl [ qwqI—q`qI [ vwau—hvw [1[

AMgIkwru—p`K, shwieqw [ myit—imtw ky [ suKwieE—suK id`qw hY [ dws—hy syvk jno! ibsÍwsu—srDw [ min—mn ivc [2[

ArQ:-  hy BweI! (prmwqmw) BgqI nwl ipAwr krn vwlw (hY—ieh) prmwqmw dw mu`F-kdImW dw suBwau hY [ (BgqI krn vwilAW dI) inMdw krn vwilAW ƒ Awqmk qOr qy nIvW r`K ky (auhnW dy) pYrW hyT r`Kdw hY (ies qrHW prmwqmw jgq ivc) AwpxI soBw iKlwrdw hY [1[rhwau[

hy BweI! swry jgq ivc (prmwqmw Awpxy dwsW dI) soBw bxWdw hY, (sB) jIvW dy idl ivc (Awpxy syvkW vwsqy) Awdr-sqkwr pYdw krdw hY [ pRBU Awpxy syvk ƒ Awpxy gl nwl lw ky r`Kdw hY, aus ƒ q`qI vw nhIN l`gx dyNdw (rqw BI AOiKAweI nhIN hox dyNdw) [1[

hy BweI! myry mwlk pRBU ny (Awpxy syvk dI sdw) shwieqw kIqI hY (syvk dy AMdroN) Btkxw qy fr imtw ky (aus ƒ) Awqmk Awnµd b^Sdw hY [ hy nwnk! (AwK—) hy pRBU dy syvk! qyry mn ivc (pRBU vwsqy) srDw bx cukI hY, qUM byS`k Awqmk Awnµd mwxdw rhu (Bwv, ijs dy AMdr prmwqmw vwsqy srDw-ipAwr hY, auh zrUr Awnµd mwxdw hY) [2[14[18[

ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ਚਉਪਦੇ ਘਰੁ ੨    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਦੀਸੈ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੁ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀਆਂ ਬਿਸਥਾਰੁ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਦ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰੁ ॥੧॥ ਮੇਰੇ ਮਨ ਗੁਰੁ ਗੁਰੁ ਕਰਤ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਪਾਈਐ ॥ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿ ਹਰਿ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਓ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ਅਪਣਾ ਖਸਮੁ ਧਿਆਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਣ ਵਿਟਹੁ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥ ਗੁਰ ਕੇ ਗੁਣ ਅਨਦਿਨੁ ਨਿਤ ਗਾਉ ॥ ਗੁਰ ਕੀ ਧੂੜਿ ਕਰਉ ਇਸਨਾਨੁ ॥ ਸਾਚੀ ਦਰਗਹ ਪਾਈਐ ਮਾਨੁ ॥੨॥ ਗੁਰੁ ਬੋਹਿਥੁ ਭਵਜਲ ਤਾਰਣਹਾਰੁ ॥ ਗੁਰਿ ਭੇਟਿਐ ਨ ਹੋਇ ਜੋਨਿ ਅਉਤਾਰੁ ॥ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਜਨੁ ਪਾਏ ॥ ਜਾ ਕਉ ਕਰਮਿ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰਿ ਆਏ ॥੩॥ ਗੁਰੁ ਮੇਰੀ ਜੀਵਨਿ ਗੁਰੁ ਆਧਾਰੁ ॥ ਗੁਰੁ ਮੇਰੀ ਵਰਤਣਿ ਗੁਰੁ ਪਰਵਾਰੁ ॥ ਗੁਰੁ ਮੇਰਾ ਖਸਮੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਜਾ ਕੀ ਕੀਮ ਨ ਪਾਈ ॥੪॥੧॥੧੯॥ {ਪੰਨਾ 1270}

pd ArQ:-  gurmuiK—gurU dy snmuK irhW [ dIsY—id`sdw hY [ pswru—iKlwrw [ qRY guxIAW ibsQwru—iqMnW guxW dw iKlwrw [ gurmuiK—gurU dy snmuK rihxw (hI) [ nwd byd bIcwru—nwd dw Aqy vyd dw vIcwr hY [ Gor AMDwru—(Awqmk jIvn vloN) Gu`p hnyrw [1[

mn—hy mn! krq—kridAW, cyqy r`KidAW [ pweIAY—pRwpq krIdw hY [ gur aupdyis—gurU dy aupdys dI rwhIN [ ihrdY—ihrdy ivc [ swis—(hryk) swh dy nwl [ igrwis—(hryk) igrwhI dy nwl [ iDAweIAY—iDAwauxw cwhIdw hY [1[rhwau[

ivthu—qoN [ bil jwau—bil jwauN, mYN sdky jWdw hW [ Anidnu—(Anuidnz) hr roz, hr vyly [ gwau—gwauN, mYN gWdw hW [ krau—krauN, mYN krdw hW [ swcI—sdw kwiem rihx vwlI [ mwnu—Awdr [2[

boihQu—jhwz [ Bvjl—sMswr-smuMdr [ qwrxhwru—pwr lµGw skx vwlw [ guir ByitAY—jy gurU iml pey [ Aauqwru—jnm [ krim—b^SS dI rwhIN [ Duir—Dur drgwh qoN [3[

jIvin—izMdgI [ AwDwru—Awsrw [ vrqix—hQ-Tokw, hr vyly dw shwrw [ Ksmu—mwlk [ jw kI—ijs dI [ kIm—kImq [4[

ArQ:-  hy myry mn! gurU ƒ hr vyly Xwd kridAW sdw Awqmk Awnµd mwx skIdw hY [ gurU dy aupdys nwl prmwqmw ihrdy ivc Aw v`sdw hY [ hy mn! (gurU dI srn pY ky) hryk swh dy nwl hryk igrwhI dy nwl Awpxy mwlk-pRBU dw nwm ismrnw cwhIdw hY [1[rhwau[

hy BweI! gurU dI srn ipAW (ieh swrw jgq) prmwqmw dw iKlwrw id`sdw hY, gurU dI srn ipAW (ieh BI id`s pYNdw hY ik ieh) mwieAw dy iqMnW guxW dw iKlwrw hY [ hy BweI! gurU dI srn pYxw hI (jogIAW dy) nwd dw (Aqy pMifqW dy) vyd dw ivcwr hY [ pUry gurU dI srn qoN ibnw (Awqmk jIvn vloN) Gu`p hnyrw (bixAw rihMdw) hY [1[

hy BweI! mYN gurU dy crnW qoN kurbwn jWdw hW, mYN hr vyly sdw gurU dy gux gWdw hW, mYN gurU dy crnW dI DUV ivc ieSnwn krdw hW [ hy BweI! (gurU dI imhr nwl hI) sdw kwiem rihx vwlI drgwh ivc Awdr hwsl krIdw hY [2[

hy BweI! gurU sMswr-smuMdr qoN pwr lµGw skx vwlw jhwz hY [ jy gurU iml pey qW iPr jUnW ivc jnm nhIN huMdw [ pr auh mnu`K (hI) gurU dI syvw (dw Avsr) pRwpq krdw hY, ijs dy m`Qy au~qy Dur drgwh qoN (pRBU dI) imhr nwl (ieh lyK) iliKAw huMdw hY [3[

hy BweI! gurU (hI) myrI izMdgI hY, gurU myrw Awsrw hY, gurU hI myrw hr vyly dw shwrw hY, gurU hI (myry mn ƒ Fwrs dyx vwlw) myrw prvwr hY, gurU myrw rwKw hY, mYN sdw gurU dI srn ipAw rihMdw hW [ hy nwnk! (AwK—hy BweI!) gurU prmwqmw (dw rUp) hY, ijs dw mu`l nhIN pY skdw [4[1[19[

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਏ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭਿ ਆਪਿ ਮਿਲਾਏ ॥ ਅਪਨੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਲਏ ਪ੍ਰਭੁ ਲਾਇ ॥ ਤਾ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ॥੧॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪੂਰਨ ਸੁਖਦਾਤੇ ॥ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਤੂੰ ਚਿਤਿ ਆਵਹਿ ਆਠ ਪਹਰ ਤੇਰੈ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗਾਵਣੁ ਸੁਨਣੁ ਸਭੁ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ॥ ਹੁਕਮੁ ਬੂਝੈ ਸੋ ਸਾਚਿ ਸਮਾਣਾ ॥ ਜਪਿ ਜਪਿ ਜੀਵਹਿ ਤੇਰਾ ਨਾਂਉ ॥ ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਥਾਉ ॥੨॥ ਦੁਖ ਸੁਖ ਕਰਤੇ ਹੁਕਮੁ ਰਜਾਇ ॥ ਭਾਣੈ ਬਖਸ ਭਾਣੈ ਦੇਇ ਸਜਾਇ ॥ ਦੁਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਕਰਤਾ ਆਪਿ ॥ ਕੁਰਬਾਣੁ ਜਾਂਈ ਤੇਰੇ ਪਰਤਾਪ ॥੩॥ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤਿ ਤੂਹੈ ਜਾਣਹਿ ॥ ਤੂ ਆਪੇ ਬੂਝਹਿ ਸੁਣਿ ਆਪਿ ਵਖਾਣਹਿ ॥ ਸੇਈ ਭਗਤ ਜੋ ਤੁਧੁ ਭਾਣੇ ॥ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਣੇ ॥੪॥੨॥੨੦॥ {ਪੰਨਾ 1270}

pd ArQ:-  ihrdY—ihrdy ivc [ vswey—vsWdw hY [ kir—kr ky [ pRiB—pRBU ny [ kau—ƒ [ lwie ley—(crnW ivc) joVI r`Kdw hY [ qw kI—aus (pRBU) dI [1[

kir ikrpw—imhr kr [ pUrn—hy srb-ivAwpk! suKdwqy—hy suK dyx vwly! qy—qoN, dI rwhIN [ iciq—ic`q ivc [ qyrY rMig—qyry (pRym-) rMg ivc [ rwqy—rMgy rihMdy hn [1[rhwau[

Bwxw—rzw, hukm [ swic—sdw-iQr hir-nwm ivc [ jip—jp ky [ jIvih—Awqmk jIvn hwsl krdy hn [ Qwau—QW, Awsrw [2[

krqy hukmu—krqwr dw hukm [ krqy rjwie—krqwr dI rzw [ BwxY—rzw ivc [ bKs—b^SS [ dyie—dyNdw hY [ duhW isirAW kw—(b^SS Aqy szw—iehnW) dohW pwisAW dw [ jWeI—mYN jWdw hW [3[

qU hY—qUM hI [ bUJih—smJdw hYN [ suix—sux ky [ syeI—auh (mnu`K) hI (bhu-vcn) [ quDu—qYƒ [ Bwxy—cMgy l`gdy hn [ iqn kY—auhnW qoN [ sd—sdw [4[

ArQ:-  hy srb-ivAwpk! hy suK dyx vwly pRBU! imhr kr (myry ic`q ivc Aw v`s), qUM AwpxI imhr nwl hI (jIvW dy) ic`q ivc AwauNdw hYN, (ijnHW dy ic`q ivc qUM Aw v`sdw hYN, auh) A`Ty phr qyry pRym-rMg ivc rMgy rihMdy hn [1[rhwau[

hy BweI! (pRBU dw syvk) gurU dy crnW ƒ Awpxy ihrdy ivc vsweI r`Kdw hY (ieh BI pRBU dI AwpxI hI imhr huMdI hY) pRBU ny Awp (hI) imhr kr ky (aus ƒ gurU crnW ivc) joiVAw huMdw hY [ hy BweI! pRBU Awpxy syvk ƒ (crnW ivc) joVI r`Kdw hY, aus (mwlk dw) vf`px ibAwn nhIN kIqw jw skdw [1[

hy pRBU! jdoN qyrI rzw huMdI hY qdoN hI qyrI is&iq-swlwh gweI jw skdI hY qyrw nwm suixAw jw skdw hY [ (ijhVw mnu`K qyry) hukm ƒ smJdw hY, auh (qyry) sdw-iQr nwm ivc lIn rihMdw hY [ hy pRBU! (qyry syvk) qyrw nwm jp jp ky Awqmk jIvn hwsl krdy hn, auhnW ƒ qYQoN ibnw hor koeI shwrw nhIN huMdw [2[

hy BweI! ieh krqwr dw hukm hY krqwr dI rzw hY (kdy) du`K (kdy) suK (dyNdw hY) [ AwpxI rzw ivc (iksy au~qy) b^SS (krdw hY, iksy ƒ) szw dyNdw hY [ (b^SS Aqy szw—iehnW) dohW pwisAW dw krqwr Awp hI mwlk hY [ hy pRBU! qyry (ieqny v`fy) prqwp qoN mYN sdky jWdw hW [3[

hy pRBU! (qUM ikqnw v`fw hYN—AwpxI ieh) kImq qUM Awp hI jwxdw hYN [ qUM Awp hI (AwpxI rzw ƒ) smJdw hYN, (Awpxy hukm ƒ) sux ky qUM Awp hI (aus dI) ivAwiKAw krdw hYN [ hy pRBU! auhI mnu`K qyry (Asl) Bgq hn ijhVy qYƒ cMgy l`gdy hn [ hy nwnk! (AwK—hy pRBU!) mYN auhnW qoN sdw sdky jWdw hW [4[2[20[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh