ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1268

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਚਾ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥ ਦੂਖ ਦਰਦ ਬਿਨਸੈ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਗੁਰ ਕੀ ਮੂਰਤਿ ਰਿਦੈ ਬਸਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਦੁਸਮਨ ਹਤੇ ਦੋਖੀ ਸਭਿ ਵਿਆਪੇ ਹਰਿ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ ॥ ਰਾਖਨਹਾਰੈ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਿਓ ਨਾਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਪਾਇਆ ॥੧॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲਵਿਖ ਸਭਿ ਕਾਟੇ ਨਾਮੁ ਨਿਰਮਲੁ ਮਨਿ ਦੀਆ ॥ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨੁ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਬਾਹੁੜਿ ਦੂਖ ਨ ਥੀਆ ॥੨॥੪॥੮॥ {ਪੰਨਾ 1268}

pd ArQ:-  pRIqm nwmu—ipAwry (pRBU) dw nwm [ swcw nwmu—sdw kwiem rihx vwlw nwm [ iDAwie—ismirAw kr [ ibnsY—nws ho jWdw hY, mu`k jWdw hY [ Bv swgru—sMswr-smuMdr [ gur kI mUriq—(gur mUriq gur sbdu hY—BweI gurdws) gurU dw srUp, gurU dw Sbd [ irdY—ihrdy ivc [ bswie—vsweI r`K [1[rhwau[

hqy—iPtkwry jWdy hn, jgq vloN iPtkwrW KWdy hn [ doKI—eIrKw krn vwly [ siB—swry [ ivAwpy—Psy rihMdy hn [ rwKxhwrY—r`iKAw kr skx vwly pRBU ny [ dy—dy ky [ nwmu pdwrQu—kImqI hir-nwm [1[

kir—kr ky [ iklivK—pwp [ min—mn ivc [ dIAw—itkw id`qw [ gux inDwnu—guxW dw ^zwnw [ bwhuiV—muV [ n QIAw—nhIN huMdy, nhIN poNhdy [2[

ArQ:-  hy BweI! ipAwry pRBU dw sdw kwiem rihx vwlw nwm ismirAw kr [ hy BweI! gurU dw Sbd (Awpxy) ihrdy ivc vsweI r`K [ (ijhVw mnu`K ieh au~dm krdw hY, aus dy vwsqy) du`KW klySW nwl BirAw hoieAw sMswr-smuMdr mu`k jWdw hY [1[rhwau[

hy BweI! ijhVw mnu`K prmwqmw dI srn Aw pYNdw hY, (aus nwl) vYr krn vwly jgq ivc iPtkwrW KWdy hn, aus nwl eIrKw krn vwly (BI) swry (eIrKw qy swVy ivc hI) Psy rihMdy hn (Bwv, doKI Awp hI duKI huMdy hn, aus dw kuJ nhIN ivgwVdy) r`iKAw krn dy smr`Q pRBU ny sdw aus dI r`iKAw kIqI huMdI hY, aus ny pRBU dw kImqI nwm pRwpq kr ilAw huMdw hY [1[

hy nwnk! ijs mnu`K dy mn ivc (prmwqmw ny Awpxw) piv`qr nwm itkw id`qw, imhr kr ky aus dy swry pwp aus ny k`t id`qy [ hy BweI! ijs mnu`K dy mn ivc swry guxW dw ^zwnw pRBU Aw v`isAw, aus ƒ muV koeI du`K poh nhIN skdy [2[4[8[

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਨ ਪਿਆਰੇ ॥ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤਿ ਅਪਨੋ ਨਾਮੁ ਦੀਜੈ ਦਇਆਲ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਧਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਿਮਰਉ ਚਰਨ ਤੁਹਾਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰਿਦੈ ਤੁਹਾਰੀ ਆਸਾ ॥ ਸੰਤ ਜਨਾ ਪਹਿ ਕਰਉ ਬੇਨਤੀ ਮਨਿ ਦਰਸਨ ਕੀ ਪਿਆਸਾ ॥੧॥ ਬਿਛੁਰਤ ਮਰਨੁ ਜੀਵਨੁ ਹਰਿ ਮਿਲਤੇ ਜਨ ਕਉ ਦਰਸਨੁ ਦੀਜੈ ॥ ਨਾਮ ਅਧਾਰੁ ਜੀਵਨ ਧਨੁ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ॥੨॥੫॥੯॥ {ਪੰਨਾ 1268}

pd ArQ:-  pRB—hy pRBU! dIjY—dyh [ dieAwl—hy dieAw dy Gr pRBU! AnugRhu—ikrpw [ Dwry—Dwr, kr [1[rhwau[

ismrau—ismrauN, mYN ismrdw hW [ pRIqm—hy pRIqm! irdY—ihrdy ivc [ pih—pws, kol [ krau—krauN, mYN krdw hW [ min—mn ivc [1[

mrnu—mOq, Awqmk mOq [ ADwru—Awsrw [ jIvn Dnu—Awqmk jIvn dw srmwieAw [ pRB—hy pRBU! [2[

ArQ:-  hy myry pRBU! hy myry pRIqm! hy myrI ijMd qoN ipAwry! hy dieAw dy somy pRBU! (myry auqy) imhr kr [ mYƒ Awpxw ipAwr b^S, mYƒ AwpxI BgqI dyh, mYƒ Awpxw nwm dyh [1[rhwau[

hy pRIqm! mYN qyry crnW dw iDAwn Drdw rhW, myry ihrdy ivc qyrI Aws itkI rhI [ mYN sMq jnW pws bynqI krdw rihMdw hW (ik mYƒ qyrw drsn krw dyx, myry) mn ivc (qyry) drsn dI bVI qWG hY [1[

hy pRIqm pRBU! qYQoN ivCuiVAW Awqmk mOq ho jWdI hY, qYƒ imilAW Awqmk jIvn imldw hY [ hy pRBU! Awpxy syvk ƒ drsn dyh [ hy nwnk! (AwK—) hy myry pRBU! imhr kr, qyry nwm dw Awsrw (mYƒ imilAw rhy, iehI hY myrI) izMdgI dw srmwieAw [2[5[9[

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਅਬ ਅਪਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿਉ ਬਨਿ ਆਈ ॥ ਰਾਜਾ ਰਾਮੁ ਰਮਤ ਸੁਖੁ ਪਾਇਓ ਬਰਸੁ ਮੇਘ ਸੁਖਦਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਇਕੁ ਪਲੁ ਬਿਸਰਤ ਨਹੀ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਨਾਮੁ ਨਵੈ ਨਿਧਿ ਪਾਈ ॥ ਉਦੌਤੁ ਭਇਓ ਪੂਰਨ ਭਾਵੀ ਕੋ ਭੇਟੇ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ॥੧॥ ਸੁਖ ਉਪਜੇ ਦੁਖ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥ ਤਰਿਓ ਸੰਸਾਰੁ ਕਠਿਨ ਭੈ ਸਾਗਰੁ ਹਰਿ ਨਾਨਕ ਚਰਨ ਧਿਆਈ ॥੨॥੬॥੧੦॥ {ਪੰਨਾ 1268}

pd ArQ:-  Ab—hux (gurU dI ikrpw nwl) [ isau—nwl [ bin AweI—ipAwr bx igAw hY [ rmq—ismridAW [ brsu—(nwm dI) vrKw krdw rhu [ myG—hy b`dl! hy nwm-jl nwl BrpUr siqgurU! [1[rhwau[

ibsrq nhI—nhIN Bu`ldw [ suK swgru—suKW dw smuMdr pRBU [ nvY iniD—(jgq dy swry) nO hI ^zwny [ audOqu—pRkwS [ BwvI—ijhVI g`l zrUr vwprnI hY, rzw [ ko—dw [ Byty—iml pey [ shweI—shwieqw krn vwly [1[

sgl—swry [ ilv lweI—ilv lwie, ilv lw ky [ BY—(l&z ‘Bau’ qoN bhu-vcn) [ BY swgru—swry frW nwl BrpUr smuMdr [ iDAweI—iDAwie, iDAwn Dr ky [2[

ArQ:-  hy nwm-jl nwl BrpUr gurU! hy suK dyx vwly gurU! (nwm dI) vrKw krdw rhu [ (qyrI imhr nwl) pRBU-pwiqSwh dw nwm ismridAW mYN Awqmk Awnµd hwsl kr ilAw hY, hux pRIqm-pRBU nwl myrw ipAwr bx igAw hY [1[rhwau[

hy BweI! jdoN qoN shwieqw krn vwlw gurU-sMq (mYƒ) imilAw hY, (myry AMdr pRBU dI) rzw dw pUrn prkwS ho igAw hY [ mYN prmwqmw dw nwm hwsl kr ilAw hY (jo myry vwsqy dunIAw dy) nO hI ^zwny hY [ hux auh suKW dw smuMdr pRBU iek pl vwsqy BI nhIN Bu`ldw [1[

hy nwnk! (AwK—hy BweI! gurU dy aupdyS-mINh dI brkiq nwl) mYN prmwqmw ivc suriq joV leI hY, myry AMdr suK pYdw ho gey hn, qy, swry du`K nws ho gey hn [ hrI dy crnW dw iDAwn Dr ky mYN aus sMswr-smuMdr qoN pwr lµG igAw hW ijs ƒ qrnw AOKw hY, qy, jo AnykW frW nwl BirAw hoieAw hY [2[6[10[

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਘਨਿਹਰ ਬਰਸਿ ਸਗਲ ਜਗੁ ਛਾਇਆ ॥ ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਅਨਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਿਟੇ ਕਲੇਸ ਤ੍ਰਿਸਨ ਸਭ ਬੂਝੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਮਨਿ ਧਿਆਇਆ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰੇ ਬਹੁਰਿ ਨ ਕਤਹੂ ਧਾਇਆ ॥੧॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਨਾਮਿ ਨਿਰੰਜਨਿ ਰਾਤਉ ਚਰਨ ਕਮਲ ਲਿਵ ਲਾਇਆ ॥ ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕੀਓ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪਨੈ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਰਣਾਇਆ ॥੨॥੭॥੧੧॥ {ਪੰਨਾ 1268}

pd ArQ:-  Ginhr—b`dl, nwm-jl nwl BrpUr gurU [ bris—(nwm dI) vrKw kr ky [ jgu CwieAw—jgq auqy pRBwv pw irhw hY [1[rhwau[

iqRsn—(mwieAw dI) ipAws [ min—mn ivc [ swD sMig—swD sMgiq ivc [ bhuir—muV [ kq hU—iksy BI hor pwsy [ DwieAw—Btkdw [1[

nwim—nwm ivc [ inrMjin—inrMjn ivc [ rwqau—rMigAw hoieAw [ AMgIkwru—p`K, shwieqw [ pRiB—pRBU ny [2[

ArQ:-  hy BweI! (auN\ qW) nwm-jl nwl BrpUr siqgurU (nwm dI) vrKw kr ky swry jgq au~qy pRBwv pw irhw hY [ (pr ijs mnu`K au~qy) myry pRIqm pRBU jI dieAwvwn huMdy hn, auh (aus nwm-vrKw ivcoN) Awnµd ^uSIAW Awqmk suK pRwpq krdw hY [1[rhwau[

hy BweI! gurU dI sMgiq ivc rih ky ijhVw mnu`K prmwqmw ƒ Awpxy mn ivc ismrdw hY, aus dy swry du`K-klyS imt jWdy hn; aus dI mwieAw dI ipAws bu`J jWdI hY, aus dy jnm mrn dy gyV dUr ho jWdy hn, auh muV iksy BI hor pwsy vl nhIN Btkdw [1[

hy nwnk! ijhVw mnu`K pRBU dy dwsW dI srn Aw ipAw, pRBU ny aus dI shwieqw kIqI, aus dw mn aus dw qn inrlyp pRBU dy nwm (-rMg ivc) rMigAw igAw, aus ny pRBU dy sohxy crnW ivc suriq joV leI [2[7[11[

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਬਿਛੁਰਤ ਕਿਉ ਜੀਵੇ ਓਇ ਜੀਵਨ ॥ ਚਿਤਹਿ ਉਲਾਸ ਆਸ ਮਿਲਬੇ ਕੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਸ ਪੀਵਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਿਨ ਕਉ ਪਿਆਸ ਤੁਮਾਰੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤਿਨ ਕਉ ਅੰਤਰੁ ਨਾਹੀ ॥ ਜਿਨ ਕਉ ਬਿਸਰੈ ਮੇਰੋ ਰਾਮੁ ਪਿਆਰਾ ਸੇ ਮੂਏ ਮਰਿ ਜਾਂਹੀਂ ॥੧॥ ਮਨਿ ਤਨਿ ਰਵਿ ਰਹਿਆ ਜਗਦੀਸੁਰ ਪੇਖਤ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ॥ ਨਾਨਕ ਰਵਿ ਰਹਿਓ ਸਭ ਅੰਤਰਿ ਸਰਬ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ॥੨॥੮॥੧੨॥ {ਪੰਨਾ 1268}

pd ArQ:-  Eie—(l&z ‘Eh’ qoN bhu-vcn) auh bMdy [ icqih—(ijnHW dy) ic`q ivc [ aulws—cwau, qWG [ imlby kI—imlx dI [ crn kml rs pIvn—pRBU dy sohxy crnW dw rs pIx (dI qWG) [1[rhwau[

pRIqm—hy pRIqm! AMqru—iv`Q (nWv, iek-vcn [ l&z ‘AMqru’ Aqy ‘AMqir’ dw &rk cyqy r`Kx-jog hY) [ mUey—Awqmk mOqy mry hoey [ mir jWhIN—Awmqk mOq mr jWdy hn [1[

min—mn ivc [ qin—qn ivc [ jgdIsur—(jgq-eIsru) jgq dw mwlk-pRBU [ hjUry—hwzr nwzr, AMg sMg [ riv rihE—mOjUd hY [ srb—sBnW ivc [2[

ArQ:-  hy BweI! (ijnHW mnu`KW dy) ic`q ivc prmwqmw ƒ imlx dI Aqy aus dy sohxy crn-kmlW dw rs pIx dI Aws hY qy qWG hY, auh mnu`K aus qoN ivCoVy dw jIvn kdy nhIN jIaU skdy [1[rhwau[

hy pRIqm pRBU! ijnHW mnu`KW dy AMdr qyry drsn dI qWG hY, auhnW dI qyry nwloN koeI iv`Q nhIN huMdI [ pr, hy BweI! ijnHW mnu`KW ƒ ipAwrw pRBU Bu`l jWdw hY, auh Awqmk mOqy mry rihMdy hn, auh Awqmk mOqy hI mr jWdy hn [1[

hy nwnk! (AwK—hy BweI!) jgq dw mwlk pRBU ijnHW mnu`KW dy mn ivc ihrdy ivc sdw v`isAw rihMdw hY, auh aus ƒ sdw Awpxy AMg-sMg v`sdw vyKdy hn [ (auhnW ƒ ieauN jwpdw hY ik) prmwqmw sB jIvW dy AMdr mOjUd hY, sB QweIN BrpUr v`sdw hY [2[8[12[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh