ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1267

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਰਾਜ ਤੇ ਕੀਟ ਕੀਟ ਤੇ ਸੁਰਪਤਿ ਕਰਿ ਦੋਖ ਜਠਰ ਕਉ ਭਰਤੇ ॥ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਿ ਛੋਡਿ ਆਨ ਕਉ ਪੂਜਹਿ ਆਤਮ ਘਾਤੀ ਹਰਤੇ ॥੧॥ ਹਰਿ ਬਿਸਰਤ ਤੇ ਦੁਖਿ ਦੁਖਿ ਮਰਤੇ ॥ ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਭ੍ਰਮਹਿ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਟੇਕ ਨ ਕਾਹੂ ਧਰਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤਿਆਗਿ ਸੁਆਮੀ ਆਨ ਕਉ ਚਿਤਵਤ ਮੂੜ ਮੁਗਧ ਖਲ ਖਰ ਤੇ ॥ ਕਾਗਰ ਨਾਵ ਲੰਘਹਿ ਕਤ ਸਾਗਰੁ ਬ੍ਰਿਥਾ ਕਥਤ ਹਮ ਤਰਤੇ ॥੨॥ ਸਿਵ ਬਿਰੰਚਿ ਅਸੁਰ ਸੁਰ ਜੇਤੇ ਕਾਲ ਅਗਨਿ ਮਹਿ ਜਰਤੇ ॥ ਨਾਨਕ ਸਰਨਿ ਚਰਨ ਕਮਲਨ ਕੀ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਨ ਡਾਰਹੁ ਪ੍ਰਭ ਕਰਤੇ ॥੩॥੪॥ {ਪੰਨਾ 1267}

pd ArQ:-  qy—qoN [ kIt—kIVy [ surpiq—dyviqAW dw pqI, ieMdr dyvqw [ kir—kr ky [ doK—AYb, pwp, ivkwr [ jTr—pyt [ jTr kau Brqy—grB-jUn ivc pYNdy hn [ ik®pwiniD—ikrpw dw ^zwnw pRBU [ Awn—hor [ kau—ƒ [ hrqy—cor [1[

ibsrq—BulWdy [ qy—auh bMdy (bhu-vcn) [ duiK duiK—duKI ho ho ky [ BRmih—Btkdy hn [ tyk—Awsrw, itkwau [ kwhU tyk—iksy dw BI shwrw [1[

iqAwig—iqAwg ky [ kau—ƒ [ mUV mugD—mUrK [ Kr—^r, Koqy [ qy—auh (bhu-vcn) [ kwgr—kwZz [ nwv—byVI [ kq—ik`Qy! ibRQw—ivArQ [2[

ibrMic—bRhmw [ Asur—dYNq [ sur—dyvqy [ jyqy—ijqny BI hn [ jrqy—sV rhy hn [ n fwrhu—pry nwh htwvo [ krqy—hy krqwr! [3[

ArQ:-  hy BweI! ijhVy mnu`K prmwqmw ƒ BulWdy hn auh duKI ho ho ky Awqmk mOq shyVdy rihMdy hn [ auh mnu`K AnykW vwrI keI jUnW ivc Btkdy iPrdy hn, (ies gyV ivcoN bcx leI) auh iksy dw BI Awsrw pRwpq nhIN kr skdy [1[rhwau[

hy BweI! rwijAW qoN lY ky kIiVAW qk, kIiVAW qoN lY ky ieMdR dyvqy qk (koeI BI hovy) pwp kr ky (swry) grB-jUn ivc pYNdy hn (iksy dw ilhwz nhIN ho skdw) [ hy BweI! ijhVy BI pRwxI dieAw-dy-smuMdr pRBU ƒ C`f ky hor hor ƒ pUjdy hn, auh r`b dy cor hn auh Awpxy Awqmw dw Gwq krdy hn [1[

hy BweI! mwlk pRBU ƒ C`f ky ijhVy iksy hor ƒ mn ivc vsWdy hn auh mUrK hn auh Koqy hn [ (pRBU qoN ibnw hor hor dI pUjw kwZz dI byVI ivc cVH ky smuMdroN pwr lµGx dy jqn smwn hn) kwZz dI byVI qy (cVH ky) ikvyN smuMdr qoN pwr lµG skdy hn? auh ivArQ hI AwKdy hn ik AsI pwr lµG rhy hW [2[

hy nwnk! iSv, bRhmw, dYNq, dyvqy—ieh ijqny BI hn (prmwqmw dw nwm Bulw ky sB) Awqmk mOq dI A`g ivc sVdy hn (iksy dw BI ilhwz nhIN huMdw) [ hy BweI! pRBU-dr qy Ardws krdy rho—hy pRBU! Awpxy kOl Pu`l vrgy sohxy crnW dI srn qoN (swƒ) pry nwh htwvo [3[4[

ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ ਘਰੁ ੧    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਓਇ ਬੈਰਾਗੀ ਤਿਆਗੀ ॥ ਹਉ ਇਕੁ ਖਿਨੁ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਰਹਿ ਨ ਸਕਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਹਮਾਰੀ ਲਾਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਉਨ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮੋਹਿ ਪ੍ਰਭੁ ਚਿਤਿ ਆਵੈ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਮੋਹਿ ਜਾਗੀ ॥ ਸੁਨਿ ਉਪਦੇਸੁ ਭਏ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਗੁਨ ਗਾਏ ਰੰਗਿ ਰਾਂਗੀ ॥੧॥ ਇਹੁ ਮਨੁ ਦੇਇ ਕੀਏ ਸੰਤ ਮੀਤਾ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਭਏ ਬਡਭਾਗੀ ॥ ਮਹਾ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਬਰਨਿ ਨ ਸਾਕਉ ਰੇਨੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਪਾਗੀ ॥੨॥੧॥੫॥ {ਪੰਨਾ 1267}

pd ArQ:-  bYrwgI—vYrwgvwn, pRymI [ Eie—(l&z ‘Eh’ qoN bhu-vcn) [ iqAwgI—ivrkq, mwieAw dy moh qoN bcy hoey [ hau—hauN, mYN (BI) [ iqsu ibnu—aus (pRBU) qoN ibnw [ skau—skauN [1[rhwau[

aun kY sMig—auhnW (bYrwgIAW iqAwgIAW) dI sMgiq ivc [ moih iciq—myry icq ivc [ sMq pRswid—sMq jnW dI ikrpw nwl [ moih—mYƒ [ jwgI—jwg [ suin—sux ky [ rMig—rMg ivc, pRym-rMg ivc [ rWgI—rMgIj ky [1[

dyie—dy ky, Bytw kr ky [ brin n swkau—(swkauN) mYN ibAwn nhIN kr skdw [ rynu—DUV [ rynu pwgI—crnW dI DUV [ ryn jn pwgI—sMq jnW dy crnW dI DUV [2[

ArQ:-  hy BweI! ijhVy mnu`K myry pRBU dy pRIqvwn huMdy hn auh mwieAw dy moh qoN bcy rihMdy hn [ hy BweI! (auhnW dI ikrpw nwl) mYN (BI) aus pRBU (dI Xwd) qoN ibnw iek iKn Br BI nhIN rih skdw [ myrI (BI aus pRBU nwl) pRIq l`gI hoeI hY [1[rhwau[

hy BweI! (pRBU dy pRIqvwn) auhnW (sMq jnW) dI sMgiq ivc (rih ky) myry ic`q ivc prmwqmw Aw v`sdw hY [ sMq jnW dI ikrpw nwl mYƒ (mwieAw dy moh dI nINd ivcoN) jwg Aw geI hY [ (auhnW dw) aupdyS sux ky mn piv`qr ho jWdy hn (pRBU dy pRym-) rMg ivc rMgIj ky (mnu`K pRBU dy) gux gwx l`g pYNdy hn [1[

hy BweI! (Awpxw) ieh mn hvwly kr ky sMq jnW ƒ im`qr bxw skIdw hY, (sMq jn) v`fy BwgW vwilAW au~qy dieAwvwn ho jWdy hn [ hy nwnk! (AwK—) mYN sMq jnW dy crnW dI DUV (sdw mMgdw hW [ sMq jnW dI ikrpw nwl) mYN ieqnw mhwn Anµd pRwpq kIqw hY ik mYN aus ƒ ibAwn nhIN kr skdw [2[1[5[

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਮਾਈ ਮੋਹਿ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਦੇਹੁ ਮਿਲਾਈ ॥ ਸਗਲ ਸਹੇਲੀ ਸੁਖ ਭਰਿ ਸੂਤੀ ਜਿਹ ਘਰਿ ਲਾਲੁ ਬਸਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮੋਹਿ ਅਵਗਨ ਪ੍ਰਭੁ ਸਦਾ ਦਇਆਲਾ ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਨਿ ਕਿਆ ਚਤੁਰਾਈ ॥ ਕਰਉ ਬਰਾਬਰਿ ਜੋ ਪ੍ਰਿਅ ਸੰਗਿ ਰਾਤੀ ਇਹ ਹਉਮੈ ਕੀ ਢੀਠਾਈ ॥੧॥ ਭਈ ਨਿਮਾਣੀ ਸਰਨਿ ਇਕ ਤਾਕੀ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਸੁਖਦਾਈ ॥ ਏਕ ਨਿਮਖ ਮਹਿ ਮੇਰਾ ਸਭੁ ਦੁਖੁ ਕਾਟਿਆ ਨਾਨਕ ਸੁਖਿ ਰੈਨਿ ਬਿਹਾਈ ॥੨॥੨॥੬॥ {ਪੰਨਾ 1267}

pd ArQ:-  mweI—hy mW! moih—mYƒ [ dyhu imlweI—imlwie dyhu, imlw dy [ sgl shylI—swrIAW (sMq-jn) shylIAW [ suK Bir sUqI—pUrn suK ivc lIn rihMdIAW hn [ ijh Gir—ijnHW dy ihrdy-Gr ivc [ lwlu—sohxw pRBU [ bsweI—v`sdw hY [1[rhwau[

moih—myry AMdr [ moih inrguin—mYN gux-hIn ivc [ ikAw cqurweI—ikhVI isAwxp? krau—krauN, mYN krdI hW [ brwbir—brwbrI [ jo rwqˆØI—ijhVIAW r`qIAW hoeIAW hn [ sMig—nwl [ FITweI—FITqw [1[

BeI inmwxI—mYN mwx C`f id`qw hY [ qwkI—q`kI hY [ inmK—(inmy—) A`K Jmkx ijqnw smw [ suiK—suiK ivc [ rYin—(izMdgI dI) rwq [ ibhweI—bIq rhI hY [2[

ArQ:-  hy mW! mYƒ (BI) pRIqm pRBU imlw dy [ ijnHW (sMq-jn-shylIAW) dy (ihrdy) Gr ivc sohxw pRBU Aw v`sdw hY auh swrIAW shylIAW Awqmk Awnµd ivc mgn rihMdIAW hn [1[rhwau[

hy mW! myry ivc inry AOgux hn (iPr BI auh) pRBU sdw dieAwvwn (rihMdw) hY [ mYN gux-hIn ivc koeI AijhI isAwxp nhIN (ik aus pRBU ƒ iml skW, pr zbwnI PVW mwr ky) mYN auhnW dI brwbrI krdI hW, ijhVIAW ipAwry (pRBU) nwl r`qIAW hoeIAW hn—ieh qW myrI haumY dI FITqw hI hY [1[

hy nwnk! (AwK—hy mW! hux) mYN mwx C`f id`qw hY, mYN isr& suKdwqy gurU siqgur purK dI Srn q`k leI hY [ (aus gurU ny) A`K Jmkx ijqny smy ivc hI myrw swrw du`K k`t id`qw hY, (hux) myrI (izMdgI dI) rwq Awnµd ivc bIq rhI hY [2[2[6[

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਬਰਸੁ ਮੇਘ ਜੀ ਤਿਲੁ ਬਿਲਮੁ ਨ ਲਾਉ ॥ ਬਰਸੁ ਪਿਆਰੇ ਮਨਹਿ ਸਧਾਰੇ ਹੋਇ ਅਨਦੁ ਸਦਾ ਮਨਿ ਚਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਮ ਤੇਰੀ ਧਰ ਸੁਆਮੀਆ ਮੇਰੇ ਤੂ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਬਿਸਾਰੇ ॥ ਇਸਤ੍ਰੀ ਰੂਪ ਚੇਰੀ ਕੀ ਨਿਆਈ ਸੋਭ ਨਹੀ ਬਿਨੁ ਭਰਤਾਰੇ ॥੧॥ ਬਿਨਉ ਸੁਨਿਓ ਜਬ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੈ ਬੇਗਿ ਆਇਓ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੇ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੇਰੋ ਬਨਿਓ ਸੁਹਾਗੋ ਪਤਿ ਸੋਭਾ ਭਲੇ ਅਚਾਰੇ ॥੨॥੩॥੭॥ {ਪੰਨਾ 1267-1268}

pd ArQ:-  brsu—(nwm dI) vrKw kr [ myG jI—hy myG jI! hy b`dl jI! hy nwm-jl dy BMfwr siqgurU jI! iqlu—rqw Br BI [ iblmu—(ivlËb) dyr, iF`l [ mnih sDwry—hy (myry) mn ƒ Awsrw dyx vwly! min—mn ivc [ hoie—huMdw hY [1[rhwau[

hm—Aswƒ, mYƒ [ Dr—Awsrw [ mnhu—(Awpxy) mn qoN [ ikau ibswry—ikauN ivswrdw hYN? nwh ivswr [ iesqRI rUp—(mYN qW) iesqRI vWg hW [ cyrI—dwsI [ kI inAweI—vWg [ Brqwry—Ksm [1[

ibnau—(ivnX) bynqI [ Twkur myrY—myry Twkur ny [ byig—CyqI [ Dwry—Dwir, Dwr ky, kr ky [ suhwgo—suBwgqw [ piq—ie`zq [ Acwry—kMm [2[

ArQ:-  hy nwm-jl dy BMfwr siqgurU jI! (myry ihrdy ivc nwm-jl dI) vrKw kr [ rqw BI iF`l nwh kr [ hy ipAwry gurU! hy myry mn ƒ shwrw dyx vwly gurU! (nwm-jl dI) vrKw kr [ (ies vrKw nwl) myry mn ivc sdw ^uSI huMdI hY sdw Awnµd pYdw huMdw hY [1[rhwau[

hy myry suAwmI pRBU! mYƒ qyrw hI Awsrw hY, qUM mYƒ Awpxy mn qoN nwh ivswr [ mYN qW iesqRI vWg (inrbl) hW, dwsI vWg (kmzor) hW [ (iesqrI) pqI qoN ibnw soBw nhIN pWdI, (dwsI) mwlk qoN ibnw soBw nhIN pWdI [1[

hy nwnk! AwK—(hy sKI!) jdoN myry mwlk pRBU ny (myrI ieh) bynqI suxI, qW imhr kr ky auh CyqI (myry ihrdy ivc) Aw v`isAw [ hux myrI suBwgqw bx geI hY, mYƒ ie`zq iml geI hY, mYƒ soBw iml geI hY, myrI BlI krxI ho geI hY [2[3[7[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh