ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1264

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਕੈ ਹੀਅਰੈ ਬਸਿਓ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੁ ਤੇ ਸੰਤ ਭਲੇ ਭਲ ਭਾਂਤਿ ॥ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਦੇਖੇ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਬਿਗਸੈ ਹਉ ਤਿਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿ ਜਾਂਤ ॥੧॥ ਗਿਆਨੀ ਹਰਿ ਬੋਲਹੁ ਦਿਨੁ ਰਾਤਿ ॥ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਭੂਖ ਸਭ ਉਤਰੀ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮ ਰਸੁ ਖਾਂਤਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਰਿ ਕੇ ਦਾਸ ਸਾਧ ਸਖਾ ਜਨ ਜਿਨ ਮਿਲਿਆ ਲਹਿ ਜਾਇ ਭਰਾਂਤਿ ॥ ਜਿਉ ਜਲ ਦੁਧ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਕਾਢੈ ਚੁਣਿ ਹੰਸੁਲਾ ਤਿਉ ਦੇਹੀ ਤੇ ਚੁਣਿ ਕਾਢੈ ਸਾਧੂ ਹਉਮੈ ਤਾਤਿ ॥੨॥ ਜਿਨ ਕੈ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨਾਹੀ ਹਰਿ ਹਿਰਦੈ ਤੇ ਕਪਟੀ ਨਰ ਨਿਤ ਕਪਟੁ ਕਮਾਂਤਿ ॥ ਤਿਨ ਕਉ ਕਿਆ ਕੋਈ ਦੇਇ ਖਵਾਲੈ ਓਇ ਆਪਿ ਬੀਜਿ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਂਤਿ ॥੩॥ ਹਰਿ ਕਾ ਚਿਹਨੁ ਸੋਈ ਹਰਿ ਜਨ ਕਾ ਹਰਿ ਆਪੇ ਜਨ ਮਹਿ ਆਪੁ ਰਖਾਂਤਿ ॥ ਧਨੁ ਧੰਨੁ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕੁ ਸਮਦਰਸੀ ਜਿਨਿ ਨਿੰਦਾ ਉਸਤਤਿ ਤਰੀ ਤਰਾਂਤਿ ॥੪॥੫॥ {ਪੰਨਾ 1264}

pd ArQ:-  kY hIArY—dy ihrdy ivc [ qy—auh (bhu-vcn) [ Bl BWiq—cMgI qrHW, pUrn qOr qy [ ibgsY—iKV pYNdw hY [ hau—mYN, hauN [ sd—sdw [ iqn kY bil—auhnW qoN sdky [1[

igAwnI—hy igAwnI! sB—swrI [ KWiq—(KwdiNq) KWdy hn [1[rhwau[

sKw—im`qr [ BrWiq—Btkxw [ iBMn—v`Krw [ cuix—cux ky [ hMsulw—hMs [ dyhI qy—srIr qoN, srIr ivcoN [ qwiq—eIrKw [2[

ijn kY ihrdY—ijnHW dy ihrdy ivc [ kptI—pKMfI [ dyie—dyvy [ Eie—auh bMdy (l&z ‘Eh’ qoN bhu-vcn) [ bIij—bIj ky [3[

ichnu—l`Cx [ Awpy—Awp hI [ Awpu—Awpxw Awp [ Dnu DMnu—slwhux-jog [ sm drsI—sB jIvW ivc ieko joiq vyKx vwlw [ sm—brwbr, ieko ijhw [ ijin—ijs (gurU) ny [ qrWiq—pwr lµGWdw hY [4[

ArQ:-  hy igAwnvwn mnu`K! idn rwq (hr vyly) prmwqmw dw nwm jipAw kr [ ijhVy mnu`K gurU dI miq lY ky prmwqmw dw nwm-rs KWdy hn, auhnW dI (mwieAw vwlI) swrI iqRSnw swrI Bu`K (swrI Bu`K iqRh) dUr ho jWdI hY [1[rhwau[

hy BweI! ijnHW dy ihrdy ivc ipAwrw gurU v`isAw rihMdw hY, auh mnu`K pUrn qOr qy Bly sMq bx jWdy hn [ hy BweI! auhnW dw drsn kr ky myrw mn iKV pYNdw hY, mYN qW auhnW qoN sdw sdky jWdw hW [1[

hy BweI! prmwqmw dy Bgq-jn (AYsy) swD-im`qr (hn), ijnHW dy imilAW (mn dI) Btkxw dUr ho jWdI hY [ hy BweI! ijvyN hMs pwxI qy du`D ƒ (AwpxI cuMJ nwl) cux ky v`K-v`K kr dyNdw hY, iqvyN swDU-mnu`K srIr ivcoN haumY eIrKw ƒ cux ky bwhr k`F dyNdw hY [2[

hy BweI! ijnHW mnu`KW dy ihrdy ivc prmwqmw dw ipAwr nhIN (v`sdw), auh mnu`K pKMfI bx jWdy hn, auh (mwieAw Awidk dI ^wqr) sdw (dUijAW nwl) T`gI krdy hn [ auhnW ƒ hor koeI mnu`K (Awqmk jIvn dI ^urwk) nwh dy skdw hY nwh Kvw skdw hY, auh bMdy (T`gI dw bI) Awp bIj ky Awp hI (aus dw Pl sdw) KWdy hn [

hy BweI! (au~cy Awqmk jIvn dw ijhVw) l`Cx prmwqmw dw huMdw hY (ismrn dI brkiq nwl) auhI l`Cx prmwqmw dy Bgq dw ho jWdw hY [ pRBU Awp hI Awpxy Awp ƒ Awpxy syvk ivc itkweI r`Kdw hY [ hy BweI! sB jIvW ivc ieko hrI dI joiq vyKx vwlw gurU nwnk (hr vyly) slwhux-jog hY, ijs ny Awp inMdw qy ^uSwmd (dI ndI) pwr kr leI hY Aqy hornW ƒ ies ivcoN pwr lµGw dyNdw hY [4[5[

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਊਤਮੁ ਹਰਿ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਪਿ ਲਇਆ ॥ ਸਤਸੰਗਤਿ ਸਾਧ ਪਾਈ ਵਡਭਾਗੀ ਸੰਗਿ ਸਾਧੂ ਪਾਰਿ ਪਇਆ ॥੧॥ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਅਨਦਿਨੁ ਅਨਦੁ ਭਇਆ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਜਪਿਆ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਗਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਿਨ ਹਰਿ ਗਾਇਆ ਜਿਨ ਹਰਿ ਜਪਿਆ ਤਿਨ ਸੰਗਤਿ ਹਰਿ ਮੇਲਹੁ ਕਰਿ ਮਇਆ ॥ ਤਿਨ ਕਾ ਦਰਸੁ ਦੇਖਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਦੁਖੁ ਹਉਮੈ ਰੋਗੁ ਗਇਆ ॥੨॥ ਜੋ ਅਨਦਿਨੁ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਹਿ ਸਭੁ ਜਨਮੁ ਤਿਨਾ ਕਾ ਸਫਲੁ ਭਇਆ ॥ ਓਇ ਆਪਿ ਤਰੇ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਸਭ ਤਾਰੀ ਸਭੁ ਕੁਲੁ ਭੀ ਪਾਰਿ ਪਇਆ ॥੩॥ ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ਉਪਾਇਆ ਸਭੁ ਜਗੁ ਤੁਧੁ ਆਪੇ ਵਸਿ ਕਰਿ ਲਇਆ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਪ੍ਰਭਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਬਿਖੁ ਡੁਬਦਾ ਕਾਢਿ ਲਇਆ ॥੪॥੬॥ {ਪੰਨਾ 1264}

pd ArQ:-  Agmu—AphuMc [ Agocru—(A-go-cru [ go—igAwn-ieMdRy [ cru—phuMc) ijs qk igAwn-ieMidRAW dI phuMc nhIN ho skdI [ aUqmu—au~cw (jIvn bxwx vwlw) [ qy—qoN, dI rwhIN [ swD—gurU [ pweI—hwsl kIqI [ vfBwgI—v`fy BwgW nwl [ sMig swDU—gurU dI sMgiq ivc [1[

myrY min—myry mn ivc [ Anidnu—(Anuidnz) hr roz, hr vyly [ prswid—ikrpw nwl [1[rhwau[

hir—hy hrI! kir—kr ky [ mieAw—dieAw [ dyiK—vyK ky [2[

iDAwvih—iDAwauNdy hn (bhu-vcn) [ sPlu—kwmXwb [ Eie—(l&z ‘Eh’ qoN bhu-vcn) auh bMdy [3[

Awpy—Awp hI [ sBu jgu—swrw jgq [ vis—v`s ivc [ pRiB—pRBU ny [ ibKu—Awqmk mOq ilAwaux vwlw (mwieAw dy moh dw) zhr [4[

ArQ:-  hy BweI! (jdoN qoN) gurU dI ikrpw nwl mYN prmwqmw dw nwm jp irhw hW, myry mn dw hryk Brm Aqy fr dUr ho igAw hY [ (hux) myry mn ivc hr vyly Awnµd bixAw rihMdw hY [1[rhwau[

hy BweI! prmwqmw AphuMc hY, prmwqmw igAwn-ieMidRAW dI phuMc qoN pry hY, aus dw nwm (mnu`K dy jIvn ƒ) au~cw (krn vwlw) hY [ (ijs mnu`K ny) gurU dI ikrpw nwl (ieh nwm) jipAw hY, (ijs mnu`K ny) v`fy BwgW nwl gurU dI sMgiq pRwpq kIqI hY, auh gurU dI sMgiq ivc rih ky sMswr-smuMdr qoN pwr lµG igAw hY [1[

hy BweI! ijnHW mnu`KW ny prmwqmw dI is&iq-swlwh kIqI hY, ijnHW mnu`KW ny prmwqmw dw nwm jipAw hY, auhnW dw drsn kr ky Awqmk Awnµd imldw hY, hryk du`K dUr ho jWdw hY, haumY dw rog imt jWdw hY [ hy hrI! imhr kr ky (mYƒ BI) auhnW dI sMgiq imlw [2[

hy BweI! ijhVy mnu`K hr vyly (Awpxy) ihrdy ivc prmwqmw dw nwm jpdy hn, auhnW dI swrI izMdgI kwmXwb ho jWdI hY [ auh mnu`K Awp (sMswr-smuMdr qoN) pwr lµG jWdy hn, auh swrI isRStI ƒ (BI) pwr lµGw lYNdy hn, (auhnW dI sMgiq ivc rih ky auhnW dw) swrw ^wndwn BI pwr lµG jWdw hY [3[

hy pRBU! qUM Awp hI ieh swrw jgq pYdw kIqw hoieAw hY, qUM Awp hI ies ƒ Awpxy v`s ivc r`iKAw hY (qy ies ƒ fu`bxoN bcWdw hYN) [ hy nwnk! (AwK—hy BweI!) pRBU ny ijs syvk auqy imhr kIqI, aus ƒ Awqmk mOq ilAwaux vwly (mwieAw dy moh dy) zhr-smuMdr ivc fu`bdy ƒ bwhr k`F ilAw [4[6[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh