ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1261

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ਘਰੁ ੨    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਇਹੁ ਮਨੁ ਗਿਰਹੀ ਕਿ ਇਹੁ ਮਨੁ ਉਦਾਸੀ ॥ ਕਿ ਇਹੁ ਮਨੁ ਅਵਰਨੁ ਸਦਾ ਅਵਿਨਾਸੀ ॥ ਕਿ ਇਹੁ ਮਨੁ ਚੰਚਲੁ ਕਿ ਇਹੁ ਮਨੁ ਬੈਰਾਗੀ ॥ ਇਸੁ ਮਨ ਕਉ ਮਮਤਾ ਕਿਥਹੁ ਲਾਗੀ ॥੧॥ ਪੰਡਿਤ ਇਸੁ ਮਨ ਕਾ ਕਰਹੁ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਅਵਰੁ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਪੜਹਿ ਉਠਾਵਹਿ ਭਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਕਰਤੈ ਲਾਈ ॥ ਏਹੁ ਹੁਕਮੁ ਕਰਿ ਸ੍ਰਿਸਟਿ ਉਪਾਈ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬੂਝਹੁ ਭਾਈ ॥ ਸਦਾ ਰਹਹੁ ਹਰਿ ਕੀ ਸਰਣਾਈ ॥੨॥ ਸੋ ਪੰਡਿਤੁ ਜੋ ਤਿਹਾਂ ਗੁਣਾ ਕੀ ਪੰਡ ਉਤਾਰੈ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੈ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਓਹੁ ਦੀਖਿਆ ਲੇਇ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੈ ਸੀਸੁ ਧਰੇਇ ॥ ਸਦਾ ਅਲਗੁ ਰਹੈ ਨਿਰਬਾਣੁ ॥ ਸੋ ਪੰਡਿਤੁ ਦਰਗਹ ਪਰਵਾਣੁ ॥੩॥ ਸਭਨਾਂ ਮਹਿ ਏਕੋ ਏਕੁ ਵਖਾਣੈ ॥ ਜਾਂ ਏਕੋ ਵੇਖੈ ਤਾਂ ਏਕੋ ਜਾਣੈ ॥ ਜਾ ਕਉ ਬਖਸੇ ਮੇਲੇ ਸੋਇ ॥ ਐਥੈ ਓਥੈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥੪॥ ਕਹਤ ਨਾਨਕੁ ਕਵਨ ਬਿਧਿ ਕਰੇ ਕਿਆ ਕੋਇ ॥ ਸੋਈ ਮੁਕਤਿ ਜਾ ਕਉ ਕਿਰਪਾ ਹੋਇ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੋਇ ॥ ਸਾਸਤ੍ਰ ਬੇਦ ਕੀ ਫਿਰਿ ਕੂਕ ਨ ਹੋਇ ॥੫॥੧॥੧੦॥ {ਪੰਨਾ 1261}

pd ArQ:-  igrhI—igRhsqI, Gr dy jMjwlW ivc PisAw hoieAw [ audwsI—auprwm, inrlyp [ Avrnu—A-vrnu, cwr vrnW vwly ivqkry qoN rihq [ AivnwsI—nws-rihq, Awqmk mOq qoN bicAw hoieAw [ cMclu—mwieAw dI dOV-B`j ivc kwbU AwieAw hoieAw [ mmqw—Apx`q [1[

pMifq—hy pMifq! ik pVih—kIh pVHdw hYN? auTwvih—cu`kdw hYN [1[rhwau[

krqY—krqwr ny [ kir—kr ky, clw ky [ prswdI—ikrpw nwl [ BweI—hy BweI! [2[

so—auh mnu`K [ pMf—Bwr [ auqwrY—(Awpxy isr auqoN) lwh dyNdw hY [ Anidnu—(Anuidnz) hr roz, hr vyly [ vKwxY—aucwrdw hY, jpdw hY [ Ehu—auh (pMifq) [ dIiKAw—is`iKAw [ lyie—lYNdw hY (iek-vcn) [ sIsu—isr [ Dryie—Drdw hY [ Algu—v`Krw [ inrbwnu—vwsnw-rihq [3[

vKwxY—AwKdw hY, aupdySdw hY [ jW—jdoN [ jw kau—ijs mnu`K ƒ [ AYQY—ies lok ivc [ EQY—prlok ivc [4[

kvn ibiD—ikhVI jugqI? koie—koeI mnu`K [ kUk—rOlw, (mrXwdw clwx dw) rOlw [5[

ArQ:-  hy pMifq! (vyd swSqR dI mrXwdw Awidk qy zor dyx dy QW) Awpxy ies mn bwry ivcwr kirAw kro [ (Awpxy mn dI pVqwl C`f ky) hor bhuqw jo kuJ qUM pVHdw hYN, auh (Awpxy isr auqy haumY dw) Bwr hI cu`kdw hYN [1[rhwau[

hy pMifq! (vyd SwsqR dI mrXwdw Awidk dI crcw dy QW ieh ivcwirAw kr ik qyrw) ieh mn Gr dy jMjwlW ivc PisAw rihMdw hY jW inrlyp rihMdw hY [ hy pMifq! (ieh soicAw kr ik qyrw) ieh mn (bRwhmx K`qRI Awidk) vrn-ivqkry qoN auqWh hY Aqy sdw Awqmk mOq qoN bicAw rihMdw hY [ kI (qyrw) ieh mn mwieAw dI dOV-B`j ivc hI kwbU AwieAw rihMdw hY jW mwieAw qoN auprwm hY [ hy pMifq! (ieh BI ivcwirAw kr ik) ies mn ƒ mmqw ikQoN Aw cMbVdI hY [1[

hy pMifq! (vyK,) krqwr ny (Awp hI ies mn ƒ) mwieAw dI mmqw cMboVI hoeI hY [ (krqwr ny mwieAw dI mmqw dw) ieh hukm dy ky hI jgq pYdw kIqw hoieAw hY [ hy BweI! gurU dI ikrpw nwl (ies g`l ƒ) smJ, Aqy sdw prmwqmw dI srn ipAw rhu (qw ik mwieAw dI mmqw qyry au~qy Awpxw zor n pw sky) [2[

hy pMifq! auh (mnu`K Asl) pMifq hY jo (Awpxy au~qoN mwieAw dy) iqMnw hI guxW dw Bwr lwh dyNdw hY, Aqy hr vyly isr& hir-nwm hI jpdw rihMdw hY [ Aijhw pMifq gurU dI is`iKAw gRhx krdw hY, gurU dy A`gy Awpxw isr r`KI r`Kdw hY (sdw gurU dy hukm ivc qurdw hY) [ auh sdw inrlyp rihMdw hY, mwieAw dy moh qoN bicAw rihMdw hY [ Aijhw pMifq pRBU dI hzUrI ivc Awdr pRwpq krdw hY [3[

hy pMifq! (ijhVw pMifq vyd SwsqR Awidk dI crcw dy QW Awpxy mn ƒ pVqwldw hY, auh) ieh aupdyS hI krdw hY ik sB jIvW ivc ieko prmwqmw v`sdw hY [ jdoN auh pMifq (sB jIvW ivc) iek pRBU ƒ hI vyKdw hY, qdoN auh aus iek pRBU nwl hI fUMGI sWJ pWdw hY [ pr, hy pMifq! ijs mnu`K auqy krqwr b^SS krdw hY, ausy ƒ auh (Awpxy crnW ivc) joVdw hY, aus mnu`K ƒ ies lok Aqy prlok ivc Awqmk Awnµd sdw imilAw rihMdw hY [4[

hy pMifq! nwnk AwKdw hY—(mwieAw dy bMDnW qoN ^lwsI hwsl krn leI AwpxI Akl dy Awsry) koeI BI mnu`K koeI jugqI nhIN vrq skdw [ ijs mnu`K au~qy pRBU imhr krdw hY auhI bMDnW qoN ^lwsI pWdw hY [ auh mnu`K hr vyly prmwqmw dy gux gWdw rihMdw hY, auh iPr (Awpxy au~cy vrn Awidk dI pikAweI dI ^wqr) vyd SwsqR Awidk dI mrXwdw dw hokw nhIN dyNdw iPrdw [5[1[10[

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਭ੍ਰਮਿ ਭ੍ਰਮਿ ਜੋਨਿ ਮਨਮੁਖ ਭਰਮਾਈ ॥ ਜਮਕਾਲੁ ਮਾਰੇ ਨਿਤ ਪਤਿ ਗਵਾਈ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਜਮ ਕੀ ਕਾਣਿ ਚੁਕਾਈ ॥ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਮਿਲਿਆ ਮਹਲੁ ਘਰੁ ਪਾਈ ॥੧॥ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥ ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਦੁਬਿਧਾ ਖੋਇਆ ਕਉਡੀ ਬਦਲੈ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਲਗੈ ਪਿਆਰੁ ॥ ਅੰਤਰਿ ਭਗਤਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਉਰਿ ਧਾਰੁ ॥ ਭਵਜਲੁ ਸਬਦਿ ਲੰਘਾਵਣਹਾਰੁ ॥ ਦਰਿ ਸਾਚੈ ਦਿਸੈ ਸਚਿਆਰੁ ॥੨॥ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੁ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ॥ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਭਰਮਿ ਭੂਲੇ ਬਹੁ ਮਾਇਆ ॥ ਹਉਮੈ ਮਮਤਾ ਬਹੁ ਮੋਹੁ ਵਧਾਇਆ ॥ ਦੂਜੈ ਭਾਇ ਮਨਮੁਖਿ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥੩॥ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਅਗਮ ਅਥਾਹਾ ॥ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਜਪੀਐ ਸਚੁ ਲਾਹਾ ॥ ਹਾਜਰੁ ਹਜੂਰਿ ਹਰਿ ਵੇਪਰਵਾਹਾ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਹਾ ॥੪॥੨॥੧੧॥ {ਪੰਨਾ 1261}

pd ArQ:-  BRim—Btk ky [ mnmuK—Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlw mnu`K [ BRim BRim BrmweI—sdw hI Btkdw iPrdw hY [ inq—sdw [ piq—ie`zq [ kwix—muQwjI [ pweI—l`B ilAw [1[

pRwxI—hy pRwxI! gurmuiK—gurU dI srn pY ky [ jnmu pdwrQu—kImqI mnu`Kw jnm [ duibDw—du-ic`qw-pn, myr-qyr [ bdlY—v`ty ivc [1[rhwau[

kir—kr ky [ kir ikrpw—imhr krky, (pRBU dI) imhr nwl [ auir—ihrdy ivc [ Bvjlu—sMswr-smuMdr [ sbid—Sbd dI rwhIN [ dir swcY—sdw-iQr pRBU dy dr qy [ sicAwru—sur^rU [2[

krm—(qIrQ-jwqRw Awidk imQy hoey Dwrimk) krm [ BUly—kurwhy pey rhy [ dUjY Bwie—mwieAw dy moh, (pRBU qoN ibnw iksy) hor dy ipAwr ivc [3[

Agm—AphuMc [ sbid—Sbd dI rwhIN [ scu lwhw—sdw itky rihx vwlw lwB [ nwim—nwm ivc [4[

ArQ:-  hy pRwxI! gurU dI srn pY ky prmwqmw dw nwm ismirAw kr [ (ijs mnu`K ny Awpxw) kImqI (mnu`Kw) jnm mwieAw vwlI Btkxw ivc gvw ilAw, aus dw ieh jnm kOfIAW dy Bw hI clw jWdw hY [1[rhwau[

hy BweI! Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlw mnu`K sdw Btkdw hI rihMdw hY, aus ƒ (Awqmk) mOq mwr lYNdI hY, auh sdw AwpxI ie`zq gvWdw rihMdw hY [ ijhVw mnu`K gurU dI srn pYNdw hY, auh jmW dI muQwjI mukw lYNdw hY (auh jnm mrn dy gyV ivc nhIN pYNdw), aus ƒ hrI-pRBU iml pYNdw hY, auh mnu`K prmwqmw dw mhl prmwqmw dw Gr l`B lYNdw hY [1[

hy BweI! pRBU dI imhr nwl gurU dI rwhIN (ijs mnu`K dy ihrdy ivc) pRBU nwl ipAwr bx jWdw hY, aus dy AMdr pRBU dI BgqI pYdw huMdI hY, auh mnu`K pRBU ƒ Awpxy ihrdy ivc Dwrn kr lYNdw hY [ pRBU aus ƒ gurU dy Sbd dI rwhIN sMswr-smuMdr qoN pwr lµGWdw hY [ auh mnu`K sdw-iQr pRBU dy dr qy sur^rU id`sdw hY [2[

hy BweI! (ijhVw mnu`K qIrQ-jwqRw Awidk imQy hoey Dwrimk) krm krdw iPrdw hY pr gurU dI srn nhIN pYNdw, auh mnu`K gurU qoN ibnw mwieAw dI Btkxw ivc pY ky kurwhy ipAw rihMdw hY [ auh mnu`K Awpxy AMdr haumY mmqw Aqy moh ƒ vDweI jWdw hY [ hy BweI! Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlw mnu`K mwieAw dy ipAwr ivc (Ps ky sdw) du`K hI shwrdw hY [3[

pr, hy BweI! AphuMc Aqy AQwh krqwr Awp hI (ieh swrI Kyf irhw hY) [ gurU dy Sbd dI rwhIN (aus dw nwm) jpxw cwhIdw hY—iehI hY sdw kwiem rihx vwlw lwB [ hy BweI! auh krqwr hr QW hwzr-nwzr hY Aqy aus ƒ iksy dI muQwjI nhIN hY [ hy nwnk! gurU dI rwhIN hI aus dy nwm ivc lInqw ho skdI hY [4[2[11[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh