ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1260

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਪ੍ਰਾਣ ਸਭਿ ਤਿਸ ਕੇ ਘਟਿ ਘਟਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥ ਏਕਸੁ ਬਿਨੁ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰਿ ਦੀਆ ਬੁਝਾਈ ॥੧॥ ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਮਿ ਰਹਉ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥ ਅਦਿਸਟੁ ਅਗੋਚਰੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਕਰਤਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਹਰਿ ਧਿਆਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਭੀਜੈ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੈ ਸਹਜੇ ਰਹੇ ਸਮਾਈ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਭ੍ਰਮੁ ਭਉ ਭਾਗੈ ਏਕ ਨਾਮਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥੨॥ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਸਚੁ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ ਗਤਿ ਮਤਿ ਤਬ ਹੀ ਪਾਈ ॥ ਕੋਟਿ ਮਧੇ ਕਿਸਹਿ ਬੁਝਾਏ ਤਿਨਿ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥੩॥ ਜਹ ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਏਕੋ ਸੋਈ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਬੁਧਿ ਪਾਈ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਪ੍ਰਾਨ ਧਰੀ ਤਿਸੁ ਆਗੈ ਨਾਨਕ ਆਪੁ ਗਵਾਈ ॥੪॥੭॥ {ਪੰਨਾ 1260}

pd ArQ:-  jIau—ijMd [ ipMfu—srIr [ siB—swry (bhu-vcn) [ iqs ky—aus (prmwqmw) dy (sMbMDk ‘ky’ dy kwrn l&z ‘iqsu’ dw  u au~f igAw hY) [ Git Git—hryk srIr ivc [ nw jwxw—n jwxW, mYN nhIN jwxdw [ siqguir—gurU ny [ dIAw buJweI—smJw id`qw hY [1[

mn—hy mn! nwim—nwm ivc [ rhau—rhauN, mYN rihMdw hW [ ilv—suriq [ rhau lweI—rhau lwie, lwie rhau, mYN lweI r`Kdw hW [ Agocru—(A-go-cru [ go—igAwn-ieMdRy) ijs qk igAwn-ieMidRAW dI phuMc nhIN ho skdI [ AprMpr—pry qoN pry [ krqw—krqwr [ kY sbid—dy Sbd dI rwhIN [ iDAweI—iDAweIN, mYN iDAwauNdw hW [1[rhwau[

BIjY—iB`j jWdw hY [ shjy—Awqmk Afolqw ivc hI [ prswdI—ikrpw nwl [ BRmu—Btkxw [ nwim—nwm ivc [2[

gur bcnI—gurU dy bcnW au~qy qur ky [ scu—sdw-iQr hir-nwm (dw ismrn) [ giq—au~cI Awqmk AvsQw [ giq miq—au~cI Awqmk AvsQw pRwpq krn vwlI sUJ [ qb hI—qdoN hI [ koit—kRoVW [ iksih—iksy ivrly ƒ (ik®Aw ivSySx ‘hI’ dy kwrn l&z ‘iksu’ dw  u au~f igAw hY) [ iqin—aus (mnu`K) ny [ nwim—nwm ivc [3[

jh—ij`Qy [ dyKw—dyKW, mYN vyKdw hW [ soeI—auh hI [ buiD—Akl [ DrIN—mYN Drdw hW [ Awpu—Awpw-Bwv [4[

ArQ:-  hy myry mn! mYN (qW sdw) prmwqmw dy nwm ivc lgn lweI r`Kdw hW [ ijhVw krqwr (iehnW A`KW nwl) id`sdw nhIN, ijs qk igAwn-ieMidRAW dI phuMc nhIN ho skdI, ijhVw byAMq hI byAMq hY, mYN aus ƒ gurU dy Sbd dI rwhIN iDAwauNdw hW [1[rhwau[

hy BweI! gurU ny (mYƒ) smJ b^SI hY ik ijhVw prmwqmw hryk srIr ivc smw irhw hY, aus dy hI id`qy hoey ieh ijMd ieh srIr ieh pRwx ieh swry AMg hn [ hy BweI! aus iek qoN ibnw mYN iksy hor nwl fUMGI sWJ nhIN pWdw [1[

hy BweI! (ijnHW mnu`KW dI) lgn iek prmwqmw nwl l`gI rihMdI hY auhnW dw mn auhnW dw qn (nwm-rs nwl) iB`jw rihMdw hY, auh mnu`K Awqmk Afolqw ivc hI lIn rihMdy hn [ hy BweI! ijhVw mnu`K gurU dI ikrpw nwl isr& hir-nwm ivc suriq joVI r`Kdw hY, aus dI Btkxw aus dw hryk fr dUr ho jWdw hY [2[

hy BweI! (jdoN mnu`K) gurU dy bcnW au~qy qur ky sdw-iQr hir-nwm ismrn dI kwr krdw hY, qdoN hI auh au~cI Awqmk AvsQw hwsl kr skx vwlI Akl is`Kdw hY [ hy BweI! kRoVW ivcoN ijs iksy ivrly mnu`K ƒ (gurU Awqmk jIvn dI) sUJ dyNdw hY, aus mnu`K ny (sdw leI) prmwqmw dy nwm ivc suriq joV leI [3[

hy nwnk! (AwK—hy BweI!) mYN ijDr ijDr vyKdw hW, auDr auDr iek prmwqmw hI v`sdw (id`sdw) hY—ieh Akl mYN gurU dI miq dI rwhIN is`KI hY [ aus (gurU) dy A`gy mYN Awpw-Bwv gvw ky Awpxw mn Awpxw srIr Awpxy pRwx Byt Drdw hW [4[7[

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਸਾਚਾ ਦੂਖ ਨਿਵਾਰਣੁ ਸਬਦੇ ਪਾਇਆ ਜਾਈ ॥ ਭਗਤੀ ਰਾਤੇ ਸਦ ਬੈਰਾਗੀ ਦਰਿ ਸਾਚੈ ਪਤਿ ਪਾਈ ॥੧॥ ਮਨ ਰੇ ਮਨ ਸਿਉ ਰਹਉ ਸਮਾਈ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਾਮ ਨਾਮਿ ਮਨੁ ਭੀਜੈ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਅਤਿ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇਇ ਬੁਝਾਈ ॥ ਸਚੁ ਸੰਜਮੁ ਕਰਣੀ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥੨॥ ਆਪੇ ਸਬਦੁ ਸਚੁ ਸਾਖੀ ਆਪੇ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਮਿਲਾਈ ॥ ਦੇਹੀ ਕਾਚੀ ਪਉਣੁ ਵਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪਾਈ ॥੩॥ ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਸਭ ਕਾਰੈ ਲਾਏ ਸੋ ਸਚੁ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਨਾਮੇ ਦੇਇ ਵਡਾਈ ॥੪॥੮॥ {ਪੰਨਾ 1260}

pd ArQ:-  swcw—sdw kwiem rihx vwlw [ dUK invwrxu—du`KW dw dUr krn vwlw [ sbdy—Sbd dI rwhIN hI [ pwieAw jweI—iml skdw hY [ rwqy—rMgy hoey [ sd—sdw [ bYrwgI—mwieAw dy moh qoN inrlyp [ dir swcY—sdw-iQr pRBU dy dr qy [ piq—ie`zq [1[

mn isau—mn nwl, suriq joV ky [ rhau smweI—(pRBU-crnW ivc) mYN lIn rihMdw hW (rhauN) [ gurmuiK—gurU dy snmuK ho ky [ nwim—nwm ivc [ syqI—nwl [ ilv—lgn [1[rhwau[

Aiq—bhuq [ Agm—AphuMc [ Agocru (A-go-cru) ijs qk igAwn-ieMidRAW dI phuMc nhIN ho skdI [ dyie—dyNdw hY [ buJweI—sUJ [ scu—sdw-iQr hir-nwm (dw ismrn) [ sMjmu—jIvn-jugiq, ieMidRAW ƒ v`s ivc r`Kx dw jqn [ krxI—(krxIX, krxIX) krn-jog kMm, krq`b [ kIriq—is&iq-swlwh [2[

scu—sdw-iQr pRBU [ swKI—is`iKAw [ joiq—ijMd, suriq [ kwcI—nwsvMq [ pauxu—suAws, hvw, swh [ vjwey—vjw irhw hY, clw irhw hY [ AMimRqu—Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl [3[

Awpy—Awp hI [ swjy—pYdw krdw hY [ sB—swrI isRStI [ kwrY—kwr ivc [ nwmy—nwm ivc hI [ vfweI—ie`zq [4[

ArQ:-  hy (myry) mn! mYN (qW gurU dy snmuK ho ky hI pRBU-crnW ivc) itikAw rih skdw hW [ gurU dI Srn ipAW hI (mnu`K dw) mn prmwqmw dy nwm iv`c iB`jdw hY, (gurU dy snmuK rih ky hI mnu`K) pRBU nwl suriq joVI r`Kdw hY [1[rhwau[

hy BweI! myrw pRBU sdw kwiem rihx vwlw hY [ (jIvW dy) du`KW ƒ dUr krn vwlw hY (auh pRBU gurU dy) Sbd dI rwhIN iml skdw hY [ (ijhVy mnu`K gurU dy Sbd dI rwhIN prmwqmw dI) BgqI ivc rMgy rihMdy hn, auh sdw inrlyp rihMdy hn, auhnW ƒ sdw-iQr pRBU dy dr qy ie`zq imldI hY [1[

hy BweI! ipAwrw pRBU (qW) bhuq AphuMc hY aus qk igAwn-ieMidRAW dI (BI) phuMc nhIN ho skdI, (pr ijs mnu`K ƒ auh pRBU) gurU dI miq dI rwhIN (Awqmk jIvn dI) sUJ b^Sdw hY, auh mnu`K prmwqmw nwl suriq joVI r`Kdw hY, sdw-iQr hir-nwm dw ismrn aus mnu`K dw sMjm bxdw hY, pRBU dI is&iq-swlwh aus dI kwr ho jWdI hY [2[

hy BweI! ijnHW mnu`KW dI suriq (gurU dI rwhIN) pRBU dI joiq ivc juVdI hY (auhnW ƒ ieh inscw bx jWdw hY ik) sdw-iQr pRBU Awp hI (gurU dw) Sbd hY pRBU Awp hI (gurU dI) isiKAw hY [ hy BweI! (ies) nwsvMq srIr ivc (ijs ƒ) hryk suAws qor irhw hY, gurU dI rwhIN (hI) Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl pYNdw hY [3[

hy nwnk! (gurU dI rwhIN hI ieh smJ pYNdI hY ik) ijhVw pRBU Awp hI swrI isRStI ƒ pYdw krdw hY, qy, kwry lweI r`Kdw hY auh sdw-iQr pRBU sB QweIN ivAwpk hY [ pRBU dy nwm qoN ibnw koeI BI jIv koeI pwieAW nhIN r`Kdw, (jIv ƒ pRBU Awpxy) nwm dI rwhIN hI ie`zq b^Sdw hY [4[8[

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਹਉਮੈ ਬਿਖੁ ਮਨੁ ਮੋਹਿਆ ਲਦਿਆ ਅਜਗਰ ਭਾਰੀ ॥ ਗਰੁੜੁ ਸਬਦੁ ਮੁਖਿ ਪਾਇਆ ਹਉਮੈ ਬਿਖੁ ਹਰਿ ਮਾਰੀ ॥੧॥ ਮਨ ਰੇ ਹਉਮੈ ਮੋਹੁ ਦੁਖੁ ਭਾਰੀ ॥ ਇਹੁ ਭਵਜਲੁ ਜਗਤੁ ਨ ਜਾਈ ਤਰਣਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਤਰੁ ਹਰਿ ਤਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਪਸਾਰਾ ਸਭ ਵਰਤੈ ਆਕਾਰੀ ॥ ਤੁਰੀਆ ਗੁਣੁ ਸਤਸੰਗਤਿ ਪਾਈਐ ਨਦਰੀ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰੀ ॥੨॥ ਚੰਦਨ ਗੰਧ ਸੁਗੰਧ ਹੈ ਬਹੁ ਬਾਸਨਾ ਬਹਕਾਰਿ ॥ ਹਰਿ ਜਨ ਕਰਣੀ ਊਤਮ ਹੈ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਜਗਿ ਬਿਸਥਾਰਿ ॥੩॥ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਠਾਕੁਰ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਉਰ ਧਾਰਿ ॥ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਮਨਿ ਜਪਿਆ ਨਾਮੁ ਮੁਰਾਰਿ ॥੪॥੯॥ {ਪੰਨਾ 1260}

pd ArQ:-  ibKu—(Awqmk mOq ilAwaux vwlI) zhr [ Ajgr BwrI—Ajgr Bwir, bhuq v`fy Bwr nwl [ gruVu—gwruVI mMqR, s`p dI zhr dUr krn vwlw mMqR [ muiK—mUMh ivc [1[

Bvjlu—sMswr-smuMdr [ gurmuiK—gurU dI srn pY ky [ qwrI—byVI [1[rhwau[

qRY gux—rjo gux qmo gux sqo gux [ pswrw—iKlwrw [ sB AwkwrI—swry AwkwrW (srIrW) ivc [ vrqY—pRBwv pw irhw hY [ qurIAw guxu—auh gux jo mwieAw dy iqMn guxW qoN pry hY [ ndrI—imhr dI ingwh nwl [2[

sugMD—sugMDI, cMgI vwsnw [ bhkwir—mhkwr, mhk [ kIriq—soBw, is&iq [ jig—jgq ivc [ ibsQwir—ibsQwrI hY, iKlwrI hoeI hY [3[

Twkur—hy Twkur! aur—ihrdw [ min—mn ivc [ murwir—prmwqmw (mur-Air [ mur dYNq dw vYrI) [4[

ArQ:-  hy (myry) mn! haumY iek v`fw du`K hY (mwieAw dw) moh BwrI du`K hY (haumY Aqy moh dy kwrn) ies sMswr-smuMdr qoN pwr nhIN lµiGAw jw skdw [ qUM gurU dI srn pY ky hir-nwm dI byVI ivc (ies smuMdr qoN) pwr lµG [1[rhwau[

hy BweI! haumY (Awqmk mOq ilAwaux vwlw) zhr hY, (mnu`K dw) mn (ies zhr dy) moh ivc PisAw rihMdw hY, (ies haumY dy) bhuq v`fy Bwr nwl l`idAw rihMdw hY [ gurU dw Sbd (ies zhr ƒ mwrn leI) gwruVI mMqR hY, (ijs mnu`K ny ieh Sbd mMqR Awpxy) mUMh ivc r`K ilAw, prmwqmw ny aus dy AMdroN ieh haumY-zhr mukw id`qI [1[

hy BweI! iqRguxI mwieAw dw moh (Awpxw) iKlwrw (iKlwr ky) swry jIvW auqy Awpxw pRBwv pw irhw hY [ (iehnW iqMnW guxW qoN auqWh hY) qurIAw gux (ieh gux) swD sMgiq ivcoN hwsl huMdw hY (ijhVw mnu`K ies AvsQw ƒ pRwpq kr lYNdw hY, prmwqmw) imhr dI ingwh kr ky (aus ƒ) sMswr-smuMdr qoN pwr lµGw lYNdw hY [2[

hy BweI! ijvyN cMdn dI sugMDI hY ijvyN cMdn ivcoN im`TI vwsnw qy mhk inkldI hY, iqvyN prmwqmw dy BgqW dI krxI sRySt huMdI hY, (BgqW ny) prmwqmw dI is&iq-swlwh (dI sugMDI) jgq ivc iKlwrI hoeI hY [2[

hy myry mwlk-pRBU! hy hrI! (myry auqy) imhr kr, imhr kr (myry) ihrdy ivc Awpxw nwm vsweI r`K [ hy nwnk! ijs mnu`K ny pUrw gurU l`B ilAw, aus ny (sdw) Awpxy mn ivc prmwqmw dw nwm jipAw [4[9[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh