ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1258

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਜਿਨੀ ਹੁਕਮੁ ਪਛਾਣਿਆ ਸੇ ਮੇਲੇ ਹਉਮੈ ਸਬਦਿ ਜਲਾਇ ॥ ਸਚੀ ਭਗਤਿ ਕਰਹਿ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਸਚਿ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥ ਸਦਾ ਸਚੁ ਹਰਿ ਵੇਖਦੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਸੁਭਾਇ ॥੧॥ ਮਨ ਰੇ ਹੁਕਮੁ ਮੰਨਿ ਸੁਖੁ ਹੋਇ ॥ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਾ ਅਪਣਾ ਭਾਵਦਾ ਜਿਸੁ ਬਖਸੇ ਤਿਸੁ ਬਿਘਨੁ ਨ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਸਭਾ ਧਾਤੁ ਹੈ ਨਾ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਨ ਭਾਇ ॥ ਗਤਿ ਮੁਕਤਿ ਕਦੇ ਨ ਹੋਵਈ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਹਿ ॥ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੈ ਸੋ ਥੀਐ ਪਇਐ ਕਿਰਤਿ ਫਿਰਾਹਿ ॥੨॥ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਐ ਮਨੁ ਮਰਿ ਰਹੈ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥ ਤਿਸ ਕੀ ਕੀਮਤਿ ਨਾ ਪਵੈ ਕਹਣਾ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਇ ॥ ਚਉਥੈ ਪਦਿ ਵਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸਚੈ ਰਹੈ ਸਮਾਇ ॥੩॥ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਹੈ ਕੀਮਤਿ ਕਹਣੁ ਨ ਜਾਇ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਬੁਝੀਐ ਸਬਦੇ ਕਾਰ ਕਮਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਸਲਾਹਿ ਤੂ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦਰਿ ਸੋਭਾ ਪਾਇ ॥੪॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1258}

pd ArQ:-  sy—auhnW mnu`KW ƒ [ sbid—Sbd dI rwhIN [ jlwie—swV ky [ scI—At`l rihx vwlI [ sic—sdw kwiem rihx vwly pRBU ivc [ lwie—lw ky [ scu—sdw-iQr rihx vwlw [ kY sbid—dy Sbd dI rwhIN [ suBwie—pRym ivc (it`k ky) [1[

ry mn—hy mn! hukmu mMin—hukm ƒ Awpxy Bly vwsqy jwx, rzw ivc rwzI rhu [ ibGnu—jIvn-rwh ivc rukwvt [1[rhwau[

sBw Dwqu—inrI dOV-B`j [ Bwie—ipAwr ivc [ giq—au~cI Awqmk AvsQw [ mukiq—ivkwrW qoN ^lwsI [ kmwih—krdy rihMdy hn [ swihb BwvY—mwlk-pRBU ƒ cMgw l`gdw hY [ pieAY ikriq—kIqy krmW dy sMskwrW Anuswr [ iPrwih—Btkdy iPrdy hn [2[

ByitAY—jy iml pey [ mir rhY—Awpw-Bwv dUr kr lYNdw hY [ min—mn ivc [ Awie—Aw ky [ iqs kI—(sMbMDk ‘kI’ dy kwrn l&z ‘iqsu’ dw  u au~f igAw) [ cauQY—mwieAw dI iqMn guxW qoN auqlI AvsQw ivc [ scY—sdw-iQr pRBU ivc [3[

Agmu—AphuMc [ Agocru—(A-go-cru [ go—igAwn-ieMdRy [ cru—phuMc) igAwn-ieMidRAW dI phuMc qoN pry [ prswdI—ikrpw nwl hI [ kmwie—kmWdw hY [ dir—dr qy [ pwie—pWdw hY (iek-vcn) [4[

ArQ:-  hy mn! (prmwqmw dI) rzw ivc quirAw kr, (ies qrHW) Awqmk Awnµd bixAw rihMdw hY [ hy mn! pRBU ƒ Awpxy mrzI ipAwrI l`gdI hY [ ijs mnu`K auqy imhr krdw hY (auh aus dI rzw ivc qurdw hY), aus dy jIvn-rwh ivc koeI rukwvt nhIN pYNdI [1[rhwau[

hy BweI! ijnHW mnu`KW ny prmwqmw dI rzw ƒ im`Tw kr ky mMinAw hY, pRBU ny gurU dy Sbd dI rwhIN (auhnW dy AMdroN) haumY swV ky auhnW ƒ (Awpxy crnW ivc) joV ilAw hY [ auh mnu`K idn rwq sdw-iQr pRBU dI BgqI krdy hn, auh ilv lw ky sdw-iQr hrI ivc itky rihMdy hn [ auh mnu`K gurU dy Sbd dI rwhIN pRBU-pRym ivc (itk ky) sdw-iQr hrI ƒ hr QW v`sdw vyKdy hn [1[

hy BweI! iqRguxI (mwieAw ivc sdw juVy rihxw) inrI Btkxw hI hY (ies ivc Psy irhW) nwh pRBU dI BgqI ho skdI hY, nwh aus dy ipAwr ivc lIn ho skIdw hY [ (iqRguxI mwieAw dy moh dy kwrn) au~cI Awqmk AvsQw nhIN ho skdI, ivkwrW qoN ^lwsI kdy nhIN ho skdI [ mnu`K haumY (vDwx vwly) kMm (hI) krdy rihMdy hn [ (pr jIvW dy kIh v`s?) jo kuJ mwlk-hrI ƒ cMgw l`gdw hY auhI huMdw hY, ipCly kIqy krmW dy sMskwrW Anuswr jIv Btkdy iPrdy hn [2[

hy BweI! jy gurU iml pey, qW mnu`K dw mn (AMdroN) Awpw-Bwv dUr kr lYNdw hY, aus dy mn ivc hir-nwm Aw v`sdw hY, (iPr aus dw jIvn ieqnw au~cw ho jWdw hY ik) aus dw mu`l nhIN pY skdw, aus dw ibAwn nhIN ho skdw [ auh mnu`K aus AvsQw ivc it`k jWdw hY ij`Qy mwieAw dy iqMn guxW dw zor nhIN pY skdw, auh sdw kwiem rihx vwly pRBU ivc lIn hoieAw rihMdw hY [3[

hy BweI! myrw hrI pRBU AphuMc hY igAwn-ieMidRAW dI phuMc qoN pry hY, iksy dunIAwvI pdwrQ dy v`ty qoN nhIN iml skdw [ gurU dI imhr nwl hI aus dI jwx-pCwx huMdI hY (ijs ƒ jwx-pCwx ho jWdI hY, auh mnu`K) gurU dy Sbd Anuswr (hryk) kwr krdw hY [ hy nwnk! qUM sdw hir-nwm ismrdw rhu [ (ijhVw ismrdw hY) auh pRBU dy dr qy soBw pWdw hY [4[2[

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਜਿਸ ਨੋ ਨਦਰਿ ਕਰੇਇ ॥ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਦਾਤਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ਬਖਸੇ ਨਦਰਿ ਕਰੇਇ ॥ ਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਸਾਂਤਿ ਊਪਜੈ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਲਏਇ ॥੧॥ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਪੁਰਖੁ ਮਿਲੈ ਨਾਉ ਪਾਈਐ ਹਰਿ ਨਾਮੇ ਸਦਾ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਨਮੁਖ ਸਦਾ ਵਿਛੁੜੇ ਫਿਰਹਿ ਕੋਇ ਨ ਕਿਸ ਹੀ ਨਾਲਿ ॥ ਹਉਮੈ ਵਡਾ ਰੋਗੁ ਹੈ ਸਿਰਿ ਮਾਰੇ ਜਮਕਾਲਿ ॥ ਗੁਰਮਤਿ ਸਤਸੰਗਤਿ ਨ ਵਿਛੁੜਹਿ ਅਨਦਿਨੁ ਨਾਮੁ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਲਿ ॥੨॥ ਸਭਨਾ ਕਰਤਾ ਏਕੁ ਤੂ ਨਿਤ ਕਰਿ ਦੇਖਹਿ ਵੀਚਾਰੁ ॥ ਇਕਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਆਪਿ ਮਿਲਾਇਆ ਬਖਸੇ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ॥ ਤੂ ਆਪੇ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸੁ ਆਗੈ ਕਰੀ ਪੂਕਾਰ ॥੩॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹੈ ਨਦਰੀ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਹਰਿ ਉਚਰੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹੈ ਨਾਮੇ ਹੀ ਚਿਤੁ ਲਾਇ ॥੪॥੩॥ {ਪੰਨਾ 1258}

pd ArQ:-  ijs no—(sMbMDk ‘no’ dy kwrn l&z ‘ijsu’ dw  u au~f igAw hY) [ gurmuiK—gurU dy snmuK rihx vwlw mnu`K [ ndir—imhr dI ingwh [ kryie—krdw hY [ gur imilAY—jy gurU iml pey [ Anidnu—hr roz, hr vyly [ leyie—lYNdw hY, jpdw hY [1[

mn—hy mn! AMimRq—Awqmk jIvn dyx vwlw [ pweIAY—hwsl kr leIdw hY [ nwmy—nwm ivc hI [ smwie—lIn rihMdw hY [1[rhwau[

mnmuK—Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly [ iPrih—Btkdy hn [ iks hI—(ik®Aw ivSySx ‘hI’ dy kwrn l&z ‘iksu’ dw   u au~f igAw hY [ isir—isr-Bwr, isr-prny [ jmkwil—jmkwl ny, Awqmk mOq ny [ sm@wil—ihrdy ivc vsw ky [2[

krqw—pYdw krn vwlw [ inq—sdw [ kir vIcwru—ivcwr kr ky [ dyKih—sMBwl krdw hYN (qUM) [ ieik—(l&z ‘iek’ qoN bhu-vcn) keI [ gurmuiK—gurU dI rwhIN [ bKsy—b^Sdw hY, dyNdw hY [ Awpy—Awp hI [ kr—krIN, mYN krW [3[

ndrI—imhr dI ingwh nwl [ aucrY—aucwrdw hY [ gur kY—gurU dI rwhIN, gurU dI srn pY ky [ shij—Awqmk Afolqw ivc [ suBwie—ipAwr ivc [ inDwnu—^zwnw [ nwmy—nwm ivc [ lwie—joVdw hY [4[

ArQ:-  hy myry mn! prmwqmw dw Awqmk jIvn dyx vwlw nwm cyqy kirAw kr [ jdoN gurU mrd iml pYNdw hY, qdoN hir-nwm pRwpq huMdw hY (ijs ƒ gurU imldw hY) auh sdw hir-nwm ivc hI lIn rihMdw hY [1[rhwau[

hy BweI! ijs mnu`K auqy pRBU imhr dI ingwh krdw hY, auh koeI ivrlw gurU dy snmuK ho ky (ieh) smJdw hY (ik) gurU qoN ibnw hor koeI (nwm dI) dwiq dyx vwlw nhIN hY, ijs auqy imhr dI ingwh krdw hY, aus ƒ (nwm) b^Sdw hY [ jy gurU iml pey, qW (mn ivc) SWqI pYdw ho jWdI hY (Aqy mnu`K) hr vyly prmwqmw dw nwm ismrdw rihMdw hY [1[

hy BweI! Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly mnu`K (prmwqmw qoN) iv`CuV ky sdw Btkdy iPrdy hn (auh ieh nhIN smJdy ik ijnHW nwl moh hY, auhnW ivcoN) koeI BI iksy dy nwl sdw dw swQ nhIN inbwh skdw [ auhnW dy AMdr haumY dw v`fw rog itikAw rihMdw hY, Awqmk mOq ny auhnW ƒ isr-prny su`itAw huMdw hY [ ijhVy mnu`K gurU dI miq lYNdy hn, auh hr vyly prmwqmw dw nwm (ihrdy ivc) vsw ky swD sMgiq qoN kdy nhIN iv`CuVdy [2[

hy pRBU! sB jIvW dw pYdw krn vwlw isr& qUM hI hYN, Aqy ivcwr kr ky qUM sdw sMBwl BI krdw hYN [ keI jIvW ƒ gurU dI rwhIN qUM Awp (Awpxy nwl) joiVAw hoieAw hY, (gurU auhnW ƒ qyrI) BgqI dy ^zwny b^Sdw hY [ hy pRBU! mYN hor iks A`gy koeI PirAwd krW? qUM Awp hI (swfy idlW dI) hryk mMg jwxdw hYN [3[

hy BweI! prmwqmw dw nwm Awqmk jIvn dyx vwlw hY, pr aus dI imhr dI ingwh nwl hI imldw hY [ (ijs auqy imhr dI ingwh huMdI hY, auh mnu`K) gurU dI rwhIN Awqmk Afolqw ivc it`k ky ipAwr ivc it`k ky hr vyly prmwqmw dw nwm aucwrdw hY [ hy nwnk! (aus mnu`K vwsqy) hir-nwm hI ^zwnw hY, auh nwm ivc hI ic`q joVI r`Kdw hY [4[3[

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੩ ॥ ਗੁਰੁ ਸਾਲਾਹੀ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੁ ਨਾਰਾਇਣੁ ਸੋਈ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਈ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਿਤ ਸਾਚੇ ਸਚਿ ਸਮਾਵੈ ਸੋਈ ॥੧॥ ਮਨ ਰੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਰਿਦੈ ਵੀਚਾਰਿ ॥ ਤਜਿ ਕੂੜੁ ਕੁਟੰਬੁ ਹਉਮੈ ਬਿਖੁ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਚਲਣੁ ਰਿਦੈ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਲਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਾ ਹੋਰੁ ਦਾਤਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ ॥ ਜੀਅ ਦਾਨੁ ਦੇਇ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੇ ਸਚੈ ਨਾਮਿ ਸਮਾਹੀ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਹਰਿ ਰਵਿਆ ਰਿਦ ਅੰਤਰਿ ਸਹਜਿ ਸਮਾਧਿ ਲਗਾਹੀ ॥੨॥ ਸਤਿਗੁਰ ਸਬਦੀ ਇਹੁ ਮਨੁ ਭੇਦਿਆ ਹਿਰਦੈ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ॥ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੁ ਅਲਖੁ ਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥ ਆਪੇ ਦਇਆ ਕਰੇ ਸੁਖਦਾਤਾ ਜਪੀਐ ਸਾਰਿੰਗਪਾਣੀ ॥੩॥ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਬਹੁੜਿ ਨ ਹੋਵੈ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਹਜਿ ਧਿਆਇਆ ॥ ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਮਨੁ ਮਿਲਿਆ ਸੁਆਮੀ ਮਨ ਹੀ ਮੰਨੁ ਸਮਾਇਆ ॥ ਸਾਚੇ ਹੀ ਸਚੁ ਸਾਚਿ ਪਤੀਜੈ ਵਿਚਹੁ ਆਪੁ ਗਵਾਇਆ ॥੪॥ ਏਕੋ ਏਕੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਸੁਆਮੀ ਦੂਜਾ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਈ ॥ ਏਕਨਾਮੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹੈ ਮੀਠਾ ਜਗਿ ਨਿਰਮਲ ਸਚੁ ਸੋਈ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਪਾਈਐ ਜਿਨ ਕਉ ਧੁਰਿ ਲਿਖਿਆ ਹੋਈ ॥੫॥੪॥ {ਪੰਨਾ 1258-1259}

pd ArQ:-  swlwhI—swlwhIN, mYN slwhuMdw rhW [ soeI—auh (gurU) hI [ prswid—ikrpw nwl [ prmpdu—sB qoN au~cw Awqmk drjw [ vifAweI—soBw, ie`zq [ Anidnu—hr roz, hr vyly [ gwvY—gWdw hY (iek-vcn) [ sic—sdw kwiem rihx vwly pRBU ivc [1[rhwau[

gurmuiK—gurU dy snmuK ho ky [ irdY—ihrdy ivc [ qij—C`f dyh [ ibKu—Awqmk mOq ilAwaux vwlI zhr [ sm@wil—cyqy r`K [ clxu—kUc [1[rhwau[

horu—(gurU qoN ibnw koeI) hor [ dwqw—(nwm dI) dwiq dyx vwlw [ jIA dwnu—Awqmk jIvn dI dwiq [ dyie—dyNdw hY [ iqRpqwsy—r`j jWdy hn [ scY nwim—sdw-iQr hir-nwm ivc [ smwhI—smwih, lIn rihMdy hn (bhu-vcn) [ rivAw—mOjUd [ ird AMqir—ihrdy ivc [ shij—Awqmk Afolqw ivc [2[

sbdI—Sbd ivc [ ByidAw—iv`J igAw [ swcI bwxI—sdw-iQr hrI dI is&iq-swlwh dI bwxI [ AlKu—ijs dw shI srUp smiJAw nhIN jw skdw [ gurmuiK—gurU dI rwhIN [ AkQ—ijs dw mukMml srUp ibAwn nwh ho sky [ AkQ khwxI—Ak`Q hrI dI is&iq-swlwh [ jpIAY—jipAw jw skdw hY [ swirMg pwxI—(swirMg—DnuK [ pwxI—h`Q) ijs dy h`Q ivc DnuK hY, DnuK-DwrI pRBU [3[

bhuiV—muV [ mn hI qy—mn qoN hI, AMdroN hI [ mnu imilAw—Awpy dI sUJ pY geI [ mn hI—min hI, mn ivc hI, AMdr hI [ mMnu—mn [ swcy hI swic—sdw hI sdw-iQr pRBU ivc [ scu—sdw kwiem rihx vwlw hrI [ Awpu—Awpw-Bwv [4[

min—mn ivc [ eykou—(A`Kr ‘k’ dy nwl do lgW— o Aqy  u hn [ Asl l&z ‘eyku’ hY [ ieQy ‘eyko’ pVHnw hY) [ AMimRqu—Awqmk jIvn dyx vwlw [ jig—jgq ivc [ qy—qoN [ Duir—Dur-drgwh qoN [5[

ArQ:-  hy (myry) mn! gurU dI srn pY ky ihrdy ivc (prmwqmw dy guxW ƒ) ivcwirAw kr [ hy BweI! JUT C`f, kutMb (dw moh) C`f, haumY iqAwg, Awqmk mOq ilAwaux vwlI iqRSnw C`f [ ihrdy ivc sdw Xwd r`K (ik ieQoN) kUc krnw (hY) [1[rhwau[

hy BweI! mYN qW sdw (Awpxy) gurU ƒ hI slwhuMdw hW, auh swry suK dyx vwlw hY (myry vwsqy) auh nwrwiex pRBU hY [ (ijs mnu`K ny) gurU dI ikrpw nwl sB qoN au~cw Awqmk drjw hwsl kr ilAw, aus dI (lok prlok iv`c) bVI ie`zq bx geI, auh mnu`K sdw-iQr pRBU dy sdw gux gWdw hY, auh mnu`K sdw-iQr pRBU ivc lIn rihMdw hY [1[

hy BweI! prmwqmw dy nwm dI dwiq dyx vwlw (isr&) gurU (hI) hY, (nwm dI dwiq) dyx vwlw (gurU qoN ibnw) hor koeI nhIN [ ijnHW mnu`KW ƒ gurU Awqmk jIvn dI dwiq dyNdw hY, auh (mwieAw dI iqRSnw v`loN) r`j jWdy hn, auh mnu`K sdw-iQr hir-nwm ivc lIn rihMdy hn, auhnW dy ihrdy ivc prmwqmw (dw nwm) hr vyly v`isAw rihMdw hY, auh Awqmk Afolqw ivc sdw itky rihMdy hn [2[

hy BweI! myrw pRBU Al`K hY aus dw shI srUp smiJAw nhIN jw skdw [ gurU dI srn pY ky aus Ak`Q dI is&iq-swlwh kIqI jw skdI hY [ ijs mnu`K dw ieh mn gurU dy Sbd ivc iv`J jWdw hY, aus dy ihrdy ivc sdw-iQr pRBU dI is&iq-swlwh itkI rihMdI hY [ hy BweI! swry suK dyx vwlw DnuK-DwrI pRBU Awp hI jdoN imhr krdw hY, qW aus dw nwm jipAw jw skdw hY [3[

hy BweI! gurU dy snmuK ho ky ijs mnu`K ny Awqmk Afolqw ivc (it`k ky) prmwqmw dw nwm ismirAw, aus ƒ muV jnm mrn dw gyV nhIN huMdw [ aus ƒ Awpxy AMdroN hI Awpy dI sUJ ho jWdI hY, aus ƒ mwlk-pRBU iml pYNdw hY, aus dw mn (iPr) AMdr hI lIn ho jWdw hY [ sdw-iQr hrI ƒ (ihrdy ivc vsw ky) auh hr vyly sdw-iQr pRBU ivc hI ig`Jw rihMdw hY, auh Awpxy AMdroN Awpw-Bwv dUr kr lYNdw hY [4[

hy nwnk! (AwK—hy BweI!) prmwqmw dw nwm prmwqmw pwsoN hI imldw hY [ (imldw auhnW ƒ hY) ijnHW dy BwgW ivc Dur drgwh qoN hI (nwm dI pRwpqI dw lyK) iliKAw huMdw hY [ auhnW dy mn ivc sdw mwlk-pRBU hI v`isAw rihMdw hY, hor koeI dUjw nhIN v`sdw [ auhnW ƒ Awqmk jIvn dyx vwlw isr& hir-nwm hI im`Tw l`gdw hY [ jgq ivc (hr QW auhnW ƒ) auhI id`sdw hY jo piv`qr hY Aqy sdw kwiem rihx vwlw hY [5[4[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh