ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1255

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਸਾਚੀ ਸੁਰਤਿ ਨਾਮਿ ਨਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤੇ ਹਉਮੈ ਕਰਤ ਗਵਾਇਆ ॥ ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਨਾਰੀ ਰਤੁ ਨਿੰਦਾ ਬਿਖੁ ਖਾਈ ਦੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ ਸਬਦੁ ਚੀਨਿ ਭੈ ਕਪਟ ਨ ਛੂਟੇ ਮਨਿ ਮੁਖਿ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ॥ ਅਜਗਰਿ ਭਾਰਿ ਲਦੇ ਅਤਿ ਭਾਰੀ ਮਰਿ ਜਨਮੇ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਆ ॥੧॥ ਮਨਿ ਭਾਵੈ ਸਬਦੁ ਸੁਹਾਇਆ ॥ ਭ੍ਰਮਿ ਭ੍ਰਮਿ ਜੋਨਿ ਭੇਖ ਬਹੁ ਕੀਨ੍ਹ੍ਹੇ ਗੁਰਿ ਰਾਖੇ ਸਚੁ ਪਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤੀਰਥਿ ਤੇਜੁ ਨਿਵਾਰਿ ਨ ਨ੍ਹ੍ਹਾਤੇ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਨ ਭਾਇਆ ॥ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥੁ ਪਰਹਰਿ ਤਿਆਗਿਆ ਜਤ ਕੋ ਤਤ ਹੀ ਆਇਆ ॥ ਬਿਸਟਾ ਕੀਟ ਭਏ ਉਤ ਹੀ ਤੇ ਉਤ ਹੀ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇਆ ॥ ਅਧਿਕ ਸੁਆਦ ਰੋਗ ਅਧਿਕਾਈ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਸਹਜੁ ਨ ਪਾਇਆ ॥੨॥ ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਰਹਸਿ ਗੁਣ ਗਾਵਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਗਿਆਨੁ ਬੀਚਾਰਾ ॥ ਖੋਜੀ ਉਪਜੈ ਬਾਦੀ ਬਿਨਸੈ ਹਉ ਬਲਿ ਬਲਿ ਗੁਰ ਕਰਤਾਰਾ ॥ ਹਮ ਨੀਚ ਹਤੇ ਹੀਣਮਤਿ ਝੂਠੇ ਤੂ ਸਬਦਿ ਸਵਾਰਣਹਾਰਾ ॥ ਆਤਮ ਚੀਨਿ ਤਹਾ ਤੂ ਤਾਰਣ ਸਚੁ ਤਾਰੇ ਤਾਰਣਹਾਰਾ ॥੩॥ ਬੈਸਿ ਸੁਥਾਨਿ ਕਹਾਂ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕਥਉ ਅਪਾਰਾ ॥ ਅਲਖੁ ਨ ਲਖੀਐ ਅਗਮੁ ਅਜੋਨੀ ਤੂੰ ਨਾਥਾਂ ਨਾਥਣਹਾਰਾ ॥ ਕਿਸੁ ਪਹਿ ਦੇਖਿ ਕਹਉ ਤੂ ਕੈਸਾ ਸਭਿ ਜਾਚਕ ਤੂ ਦਾਤਾਰਾ ॥ ਭਗਤਿਹੀਣੁ ਨਾਨਕੁ ਦਰਿ ਦੇਖਹੁ ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਉਰਿ ਧਾਰਾ ॥੪॥੩॥ {ਪੰਨਾ 1255}

pd ArQ:-  swcI—sdw kwiem rihx vwlI, it`kvIN, Afol [ nwim—nwm ivc [ iqRpqy—mwieAw dI iqRSnw vloN prqy [ haumY—hau hau, mYN mYN (mYN v`fw bxW mYN v`fw bxW—ieh i^Awl) [ rqu—r`qw hoieAw, msq [ ibKu—zhr [ cIin—pCwx ky, smJ ky [ min—mn ivc [ muiK—mUMh ivc [ Ajgir—Ajgr ivc [ Bwir—Bwr hyT [ Ajgir Bwir—bhuq v`fy Bwr hyT [1[

min—mn ivc [ BwvY—cMgw l`gdw hY [ suhwieAw—sohxw ho igAw [ BRim BRim—Btk Btk ky [ guir—gurU ny [1[rhwau[

qIriQ—qIrQ au~qy [ qyju—kRoD [ invwir—dUr kr ky [ BwieAw—cMgw l`gw [ prhir—dUr kr ky [ jq—ijs pwsy vloN [ qq—ausy pwsy [ auq hI qy—ausy kwrn qoN, ausy kwrn [ kIt—kIVy [ AiDkweI—bhuq [ shju—Afol AvsQw [2[

rhis—rhs ivc, pUrn iKVwau ivc [ gwvw—gwvW, mYN gwvW [ gurmuiK—gurU dI srn pY ky [ igAwnu—prmwqmw nwl fUMGI sWJ [ bIcwrw—mYN ivcwr krW [ KojI—Koj krn vwlw [ aupjY—jMm pYNdw hY, Awqmk jIvn ivc jMm pYNdw hY [ bwdI—JgVwlU [ ibnsY—Awqmk mOqy mrdw hY [ hau—mYN [ bil—bilhwr, kurbwn [ gur krqwrw—hy gurU! hy krqwr! huoqy—sW, huMdy sW (not:-  A`Kr ‘h’ dy nwl do lgW hn— o Aqy   u [ Asl l&z ‘hoqy’ hY, ieQy ‘huqy’ pVHnw hY) [ hIx miq—miq hIx, mUrK [ Awqm—Awqmw, Awpxw Awp [3[

bYis—bYT ky, it`k ky [ su Qwin—sRySt QW ivc, sqsMg ivc [ khW—mYN AwKW [ ikAw ikAw—kyhVy kyhVy? kQau—mYN kih skdw hW [ nwQxhwrw—n`Q ky r`Kx vwlw, Awpxy v`s ivc r`Kx vwlw [ iksu pih khau—iks dy pws mYN AwKW? dyiK—vyK ky [ siB—swry [ jwcku—mMgqy [ hIxu—s`Kxw, ^wlI [ dir—dr qy [ dyKhu—iDAwn kro, imhr dI ingwh kro [ auir—ihrdy ivc [ Dwrw—DwrW, mYN itkw r`KW [4[

ArQ:-  ijnHW dy mn ivc (pRBU dI is&iq-swlwh dI) bwxI ipAwrI l`gdI hY auhnW dw jIvn sohxw bx jWdw hY [ (pr is&iq-swlwh vwlI bwxI qoN KuMJ ky) AnykW jUnW ivc Btk Btk ky AnykW jUnW dy ByK Dwrdy rhy (Bwv, jnm lYNdy rhy) [ ijnHW dI riKAw gurU ny kIqI, auhnW ƒ sdw kwiem rihx vwlw r`b iml ipAw [1[rhwau[

ijnHW dI suriq Afol ho ky pRBU dy nwm ivc nhIN juVI, auh mwieAw dI iqRSnw vloN prq nhIN sky, ‘mYN v`fw bx jwvW, mYN v`fw bx jwvW’—ieh AwK AwK ky auhnW Awpxw jIvn gvw ilAw [ auhnW dw mn prwey Dn prweI iesqRI qy prweI inMidAw ivc msq irhw hY, auh (sdw pr Dn pr nwrI pr inMdw dI) zhr KWdy rhy (Awqmk ^urwk bxweI r`KI), qy du`K hI shyVdy rhy [ is&iq-swlwh dI bwxI ƒ ivcwr ky auhnW dy dunIAw vwly fr qy Cl nwh mu`ky, auhnW dy mn ivc BI mwieAw (dI lgn) hI rhI, auhnW dy mUMh ivc BI mwieAw (dI dMd-kQw) hI rhI [ auh sdw (mwieAw dy moh dy) byAMq v`fy Bwr hyT l`dy rhy, jnm mrn dy gyV ivc pY ky auhnW jIvn AjweIN gvw ilAw [1[

kRoD dUr kr ky auhnW Awqm-qIrQ auqy ieSnwn nwh kIqw, auhnW ƒ prmwqmw dw nwm ipAwrw nwh l`gw, (iqRSnw-ADIn rih ky) auhnW pRBU dw Amolk nwm sdw leI iqAwg id`qw, ijs cOrwsI ivcoN inkl ky mnu`Kw jnm ivc Awey sn, ausy cOrwsI ivc muV cly gey, ijvyN ivSty dy kIVy ivSty ivcoN jMmdy hn, qy ivSty ivc hI muV mr jWdy hn [ (ivSy ivkwrW dy) ijqny hI vDIk suAwd auh mwxdy gey, auqny hI vDIk rog auhnW ƒ ivAwpdy gey [ gurU dI srn nwh Awaux kr ky auhnW ƒ SWq AvsQw hwsl nwh hoeI [2[

hy myry gurU! hy myry krqwr! mYN qYQoN kurbwn jWdw hW, (imhr kr) myrI suriq qyrI syvw (-BgqI) ivc itkI rhy, pUrn Awnµd ivc it`k ky mYN qyry gux gWdw rhW; gurU dI srn pY ky mYN sdw ieh ivcwr krdw rhW ik qyry nwl myrI fUMGI sWJ bxI rhy [ (qyry nwl fUMGI jwx pCwx dy jqn) Kojx vwlw mnu`K Awqmk jIvn ivc jnm lY lYNdw hY, pr (in`q mwieAw dy) JgVy krn vwlw jIv Awqmk mOqy mr jWdw hY [

hy pRBU! AsIN (iqRSnw ivc Ps ky bVy) nIvyN jIvn vwly ho cuky hW, AsI mUrK hW, AsI JUTy pdwrQW ivc Psy pey hW; pr qUM (AwpxI is&iq-swlwh dI) bwxI ivc (joV ky) swfw jIvn svwrn dy smr`Q hYN [ ijQy Awpy dI ivcwr huMdI hY, auQy qUM (sMswr-smuMdr dIAW ivkwr-lihrW qoN) bcwx leI Aw bhuVdw hYN [ qUM sdw kwiem rihx vwlw hYN, qUM qwrn dy smr`Q hYN, (swƒ) qwr lY [3[

(hy pRBU! imhr kr) sqsMg ivc it`k ky mYN qyry gux gWdw rhW [ pr qUM byAMq hYN, qyry swry gux mYN ibAwn nhIN kr skdw [ qUM Al`K hYN, qUM ibAwn qoN pry hYN, qUM AphuMc hYN, qUM jUnW qoN rihq hYN [ qUM (v`fy v`fy) nwQ AKvwx vwilAW ƒ BI Awpxy v`s ivc r`Kx vwlw hYN [

(hy pRBU! qyrI rcnw ƒ) vyK ky mYN iksy A`gy ieh AwKx jogw nhIN hW ik qUM ikho ijhw hYN (Bwv, swry sMswr ivc qyry vrgw koeI nhIN hY) [ swry jIv (qyry dr dy) mMgqy hn, qUM sB ƒ dwqW dyx vwlw hYN [ (hy pRBU!) qyrI BgqI qoN KuMiJAw hoieAw (qyrw dws) nwnk (qyry) dr qy (Aw if`gw hY, ies auqy) imhr dI ingwh kr [ (hy pRBU!) mYƒ qyrw nwm iml jwey, mYN (ies nwm ƒ Awpxy) sIny ivc pRo r`KW [4[3[

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਜਿਨਿ ਧਨ ਪਿਰ ਕਾ ਸਾਦੁ ਨ ਜਾਨਿਆ ਸਾ ਬਿਲਖ ਬਦਨ ਕੁਮਲਾਨੀ ॥ ਭਈ ਨਿਰਾਸੀ ਕਰਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਭਰਮਿ ਭੁਲਾਨੀ ॥੧॥ ਬਰਸੁ ਘਨਾ ਮੇਰਾ ਪਿਰੁ ਘਰਿ ਆਇਆ ॥ ਬਲਿ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰ ਅਪਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੁ ਆਣਿ ਮਿਲਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਉਤਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਦਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿਉ ਅਨਦਿਨੁ ਭਗਤਿ ਸੁਹਾਵੀ ॥ ਮੁਕਤਿ ਭਏ ਗੁਰਿ ਦਰਸੁ ਦਿਖਾਇਆ ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਭਗਤਿ ਸੁਭਾਵੀ ॥੨॥ ਹਮ ਥਾਰੇ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਜਗੁ ਤੁਮਰਾ ਤੂ ਮੇਰਾ ਹਉ ਤੇਰਾ ॥ ਸਤਿਗੁਰਿ ਮਿਲਿਐ ਨਿਰੰਜਨੁ ਪਾਇਆ ਬਹੁਰਿ ਨ ਭਵਜਲਿ ਫੇਰਾ ॥੩॥ ਅਪੁਨੇ ਪਿਰ ਹਰਿ ਦੇਖਿ ਵਿਗਾਸੀ ਤਉ ਧਨ ਸਾਚੁ ਸੀਗਾਰੋ ॥ ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿਉ ਸਚਿ ਸਾਚੀ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੋ ॥੪॥ ਮੁਕਤਿ ਭਈ ਬੰਧਨ ਗੁਰਿ ਖੋਲ੍ਹ੍ਹੇ ਸਬਦਿ ਸੁਰਤਿ ਪਤਿ ਪਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਰਿਦ ਅੰਤਰਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਈ ॥੫॥੪॥ {ਪੰਨਾ 1255}

pd ArQ:-  ijin—ijs ny [ Dn—iesqRI [ ijin Dn—ijs jIv-iesqRI ny [ swdu—suAwd, imlwp dw Awnµd [ iblK—(ivl˜ embarrassed) ivAwkul [ bdn—mUMh [ inrwsI—ijs dIAW AwsW pUrIAW nwh hox, tu`ty idl vwlI [ Brim—Btkxw ivc [1[

brsu—vrKw kr [ Gnw—hy Gn! hy b`dl! Gir—(myry) ihrdy ivc [ Awix—ilAw ky [ ijin—ijs (gurU) ny [1[rhwau[

nauqn—nvIN [ isau—nwl [ Anidnu—hr roz [ suhwvI—suKdweI [ guir—gurU ny [ juig juig—hryk jug ivc, sdw hI [ suBwvI—soBw vwlI [2[

Qwry—qyry [ iqRBvx jgu—iqMnW BvnW vwlw jgq [ hau—mYN [ siqguir imilAY—jy gurU iml pey [ inrMjnu—(inr-AMjnu) mwieAw dI kwlK qoN rihq [ bhuir—muV [ Bvjil—Bvjl ivc, sMswr-smuMdr ivc [3[

ivgwsI—iKV peI [ qau—qdoN [ swcu—sdw kwiem rihx vwlw, At`l [ Akul—ijs dI koeI ^ws kul nhIN [ sic—s`cy hrI ivc (juV ky) [4[

guir—gurU ny [ sbid—Sbd ivc [ piq—ie`zq [ ird—ihrdw [ myil—myl ivc, sMgiq ivc [5[

ArQ:-  hy b`dl! vrKw kr (hy gurU! nwm dI vrKw kr, qyrI nwm-vrKw dI brkiq nwl) myrw pqI-pRBU myry ihrdy ivc Aw v`isAw hY [ mYN Awpxy pRIqm gurU qoN kurbwn hW, ijs ny hrI-pRBU ilAw ky mYƒ imlw id`qw hY [1[rhwau[

ijs jIv-iesqRI ny pRBU-pqI dy imlwp dw Awnµd nhIN smiJAw (Bwv, Awnµd nhIN mwixAw) auh sdw (dunIAw dy JMbyilAW ivc hI) ivAwkul rihMdI hY, aus dw cyhrw kumlwieAw rihMdw hY; (dunIAw vwlIAW AwsW pUrIAW nwh hox kr ky) aus dw idl tu`tw ijhw rihMdw hY, Awpxy kIqy krmW dy sMskwrW dI PwhI aus dy gl ivc peI rihMdI hY; gurU dI srn nwh Awaux kr ky Btkxw ivc pY ky auh jIvn dy shI rsqy qoN KuMJI rihMdI hY [1[

ijnHW jIvW ƒ gurU ny pRBU dw drsn krw id`qw hY, auh mwieAw dy bMDnW qoN Awzwd ho jWdy hn, auh sdw prmwqmw dI BgqI krdy qy soBw K`tdy hn, pRBU nwl sdw auhnW dI nvIN pRIq bxI rihMdI hY [ (Bwv, ipAwr vwlw cwau kdy m`Tw nhIN huMdw), auh hr roz pRBU dI BgqI krdy hn jo auhnW ƒ Awqmk suK dyeI r`KdI hY [3[

hy pRBU! AsI qyry pYdw kIqy hoey hW, iqMnW BvnW vwlw swrw hI sMswr qyrw ricAw hoieAw hY (AwpxI rcI mwieAw dy moh qoN qUM Awp hI sB jIvW ƒ bcWdw hYN) [ hy pRBU! qUM myrw (mwlk) hYN, mYN qyrw (dws) hW (mYƒ BI krmW dI PwhI qoN bcweI r`K) [ jy gurU iml pey, qW mwieAw qoN rihq pRBU iml pYNdw hY, qy muV sMswr-smuMdr (dy gyV) ivc nhIN Awauxw pYNdw [3[

(jIv-iesqRI Awpxy pRBU-pqI ƒ pRsMn krn leI keI qrHW dy Dwrimk au~dm-rUp isMgwr krdI hY, pr) jIv-iesqRI dw isMgwr qdoN hI At`l smJo (qdoN hI sPl jwxo) jdoN auh Awpxy pqI-pRBU ƒ vyK ky hulwry ivc AwauNdI hY, jdoN s`cy dy ismrn dI rwhIN kul-rihq mwieAw-rihq pRBU nwl iek-rUp ho jWdI hY, jdoN gurU dI is`iKAw auqy qur ky pRBU dw nwm aus dy jIvn dw shwrw bx jWdw hY [4[

jo jIv-iesqRI mwieAw dy bMDnW qoN Awzwd ho geI, ijs dy mwieAw dy bMDn gurU ny Kohl id`qy, auh pRBU dI is&iq-swlwh dI bwxI ivc suriq joV ky (pRBU dI hzUrI ivc) ie`zq hwsl krdI hY; hy nwnk! pRBU dw nwm sdw aus dy ihrdy ivc v`sdw hY, gurU dI srn pY ky auh pRBU-pqI dy imlwp ivc iml jWdI hY (AByd ho jWdI hY) [5[4[

ਮਹਲਾ ੧ ਮਲਾਰ ॥ ਪਰ ਦਾਰਾ ਪਰ ਧਨੁ ਪਰ ਲੋਭਾ ਹਉਮੈ ਬਿਖੈ ਬਿਕਾਰ ॥ ਦੁਸਟ ਭਾਉ ਤਜਿ ਨਿੰਦ ਪਰਾਈ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਚੰਡਾਰ ॥੧॥ ਮਹਲ ਮਹਿ ਬੈਠੇ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥ ਭੀਤਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਵੈ ਜਿਸੁ ਗੁਰ ਕਾ ਸਬਦੁ ਰਤਨੁ ਆਚਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਦੁਖ ਸੁਖ ਦੋਊ ਸਮ ਕਰਿ ਜਾਨੈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਸੰਸਾਰ ॥ ਸੁਧਿ ਬੁਧਿ ਸੁਰਤਿ ਨਾਮਿ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਸਤਸੰਗਤਿ ਗੁਰ ਪਿਆਰ ॥੨॥ ਅਹਿਨਿਸਿ ਲਾਹਾ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਪਰਾਪਤਿ ਗੁਰੁ ਦਾਤਾ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਿਖ ਸੋਈ ਜਨੁ ਪਾਏ ਜਿਸ ਨੋ ਨਦਰਿ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰੁ ॥੩॥ ਕਾਇਆ ਮਹਲੁ ਮੰਦਰੁ ਘਰੁ ਹਰਿ ਕਾ ਤਿਸੁ ਮਹਿ ਰਾਖੀ ਜੋਤਿ ਅਪਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਮਹਲਿ ਬੁਲਾਈਐ ਹਰਿ ਮੇਲੇ ਮੇਲਣਹਾਰ ॥੪॥੫॥ {ਪੰਨਾ 1255-1256}

pd ArQ:-  dwrw—iesqRI [ Dnu—pdwrQ, mwl [ ibKY—ivSy [ ibkwr—mMdy kMm [ dust Bwau—mMdI nIAq [ qij—qjY, iqAwgdw hY [ cMfwr—cMfwl [1[

mhl—srIr [ Agm—AphuMc [ Apwr—byAMq [ BIqir—(ihrdy dy) AMdr [ sbdu rqnu—rqnu sbdu, sRySt Sbd [ Awcwr—in`q dI ik®Aw, in`q dw Awhr [1[rhwau[

sm—brwbr, ieko ijhy [ burw Blw sMswr—sMswr dw cMgw mMdw slUk [ suiD—sUJ [ buiD—Akl, bUJ [ pweIAY—pRwpq krIdI hY [2[

Aih—idn [ inis—rwq [ lwhw—lwB [ isK—is`iKAw [3[

kwieAw—srIr [ mhil—mhl ivc [4[

ArQ:-  AphuMc qy byAMq pRBU jI hryk srIr ivc bYTy hoey hn (mOjUd hn), pr auhI mnu`K pRBU jI dw nwm-AMimRq hwsl krdw hY ijs dI in`q dI ik®Aw gurU dw sRySt Sbd (Awpxy AMdr vswxw) ho jwey [1[rhwau[

(jyhVw mnu`K gurU dw Sbd ihrdy ivc vsWdw hY qy Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-rs hwsl krdw hY, auh) prweI iesqRI (dw sMg), prwieAw Dn, bhuq lwlc, haumY, iviSAW (vwlI rucI), mMdy krm, BYVI nIAq, prweI inMidAw, kwm Aqy cMfwl kRoD—ieh sB kuJ iqAwg dyNdw hY [1[

auh mnu`K du`KW ƒ ieko ijhw jwxdw hY, jgq vloN imldy cMgy mMdy slUk ƒ BI brwbr jwx ky hI shwrdw hY (ieh sB kuJ hir-nwm dI brkiq hY) [ pr ieh sUJ bUJ pRBU dy nwm ivc suriq joiVAW hI pRwpq huMdI hY, swD sMgiq ivc rih ky gurU-crnW nwl ipAwr kIiqAW hI imldI hY [2[

gurU dy snmuK ho ky is`iKAw BI auhI mnu`K lY skdw hY ijs auqy krqwr imhr dI nzr krdw hY [ gurU nwm dI dwiq dyx vwlw hY dyx dy smr`Q hY (ijs mnu`K auqy krqwr dI nzr huMdI hY, aus mnu`K ƒ gurU pwsoN) idn rwq pRBU-nwm dw lwB imilAw rihMdw hY [3[

ieh mnu`Kw srIr prmwqmw dw mhl hY prmwqmw dw mMdr hY prmwqmw dw Gr hY, byAMq prmwqmw ny ies ivc AwpxI joiq itkw r`KI hY [ (jIv Awpxy ihrdy-mhl ivc v`sdy pRBU ƒ C`f ky bwhr Btkdw iPrdw hY) hy nwnk! (bwhr Btkdw jIv) gurU dI rwhIN hI ihrdy-mhl ivc moV ky ilAWdw jw skdw hY, qy qdoN mylx dy smr`Q pRBU aus ƒ Awpxy crnW ivc joV lYNdw hY [4[5[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh