ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1254

ਰਾਗੁ ਮਲਾਰ ਚਉਪਦੇ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧

ੴ ਸਤਿ ਨਾਮੁ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰੁ
ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥

ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹਸਣਾ ਸਉਣਾ ਵਿਸਰਿ ਗਇਆ ਹੈ ਮਰਣਾ ॥ ਖਸਮੁ ਵਿਸਾਰਿ ਖੁਆਰੀ ਕੀਨੀ ਧ੍ਰਿਗੁ ਜੀਵਣੁ ਨਹੀ ਰਹਣਾ ॥੧॥ ਪ੍ਰਾਣੀ ਏਕੋ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵਹੁ ॥ ਅਪਨੀ ਪਤਿ ਸੇਤੀ ਘਰਿ ਜਾਵਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤੁਧਨੋ ਸੇਵਹਿ ਤੁਝੁ ਕਿਆ ਦੇਵਹਿ ਮਾਂਗਹਿ ਲੇਵਹਿ ਰਹਹਿ ਨਹੀ ॥ ਤੂ ਦਾਤਾ ਜੀਆ ਸਭਨਾ ਕਾ ਜੀਆ ਅੰਦਰਿ ਜੀਉ ਤੁਹੀ ॥੨॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਧਿਆਵਹਿ ਸਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਪਾਵਹਿ ਸੇਈ ਸੂਚੇ ਹੋਹੀ ॥ ਅਹਿਨਿਸਿ ਨਾਮੁ ਜਪਹੁ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੈਲੇ ਹਛੇ ਹੋਹੀ ॥੩॥ ਜੇਹੀ ਰੁਤਿ ਕਾਇਆ ਸੁਖੁ ਤੇਹਾ ਤੇਹੋ ਜੇਹੀ ਦੇਹੀ ॥ ਨਾਨਕ ਰੁਤਿ ਸੁਹਾਵੀ ਸਾਈ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਰੁਤਿ ਕੇਹੀ ॥੪॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1254}

pd ArQ:-  KuAwrI—^uAwr hox vwlI krqUq [ iDRg—iPtkwr-jog [1[

piq—ie`zq [ syqI—nwl [ Gir—Gr ivc, pRBU dI hzUrI ivc [1[rhwau[

rhih nhI—(mMgx qoN) rih nhIN skdy [2[

is—auh bMdy [ gurmuiK—gurU dI srn pY ky [ sUcy—pivqR [ Aih—idn [ inis—rwq [ hCy—piv`qR [ hohI—ho jWdy hn [3[

ruiq—mOsm (not:-  Awqmk jIvn vwsqy do hI ru`qW hn, jIvn auqy pRBwv pwx vwlIAW do hI AvsQw hn—ismrn-AvsQw qy nwm-hInqw) [ dyhI—srIr [ sweI—auhI [ kyhI—koeI lwB nwh dy skx vwlI [4[

ArQ:-  hy pRwxI! iek prmwqmw dw hI nwm ismr [ (ismrn dI brkiq nwl) qUM AwpxI ie`zq nwl pRBU dy crnW ivc phuMcygw [1[rhwau[

inrw Kwx pIx h`sx qy sOx dy AwhrW ivc irhW (jIv ƒ) mOq Bu`l jWdI hY, (mOq Bu`ilAW) pRBU-pqI ƒ ivswr ky jIv auh auh kMm krdw rihMdw hY jo ies dI ^uAwrI dw kwrn bxdy hn [ (pRBU ƒ ivswr ky) jIaUxw iPtkwr-jog ho jWdw hY [ sdw ieQy iksy itky nhIN rihxw (iPr ikauN n jIvn suc`jw bxwieAw jwey?) [1[

hy pRBU! jyhVy bMdy qYƒ ismrdy hn (qyrw qW kuJ nhIN svwrdy, ikauNik) qYƒ auh kuJ BI dy nhIN skdy (sgoN qYQoN) mMgdy hI mMgdy hn, qy qYQoN dwqW in`q lYNdy hI rihMdy hn, qyry dr qoN mMgxoN ibnw rih nhIN skdy [ qUM swry jIvW ƒ dwqW dyx vwlw hYN, jIvW dy srIrW ivc ijMd BI qUM Awp hI hYN [2[

jyhVy bMdy gurU dI srn pY ky (pRBU dw nwm) jpdy hn, auh (Awqmk jIvn dyx vwlw) nwm-AMimRq hwsl krdy hn, auhI su`cy jIvn vwly bxdy hn [ (qW qy) hy pRwxI! idn rwq prmwqmw dw nwm jpo [ BYVy Awcrn vwly bMdy BI (nwm jp ky) cMgy bx jWdy hn [3[

(ienswnI jIvn vwsqy do hI ruqW hn—ismrn Aqy nwm-hInqw, iehnW ivcoN) jyhVI ru`q dy pRBwv hyT mnu`K jIvn guzwrdw hY, ies dy srIr ƒ auho ijhw hI suK (jW duK) imldw hY, ausy pRBwv Anuswr hI ies dw srIr Fldw rihMdw hY (ies dy igAwn-ieRMdy Fldy rihMdy hn) [

hy nwnk! mnu`K vwsqy auhI ru`q sohxI hY (jdoN ieh nwm ismrdw hY) [ nwm ismrn qoN ibnw (kudriq dI bdldI koeI BI) ru`q ies ƒ lwB nhIN dy skdI [4[1[

ਮਲਾਰ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਕਰਉ ਬਿਨਉ ਗੁਰ ਅਪਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹਰਿ ਵਰੁ ਆਣਿ ਮਿਲਾਵੈ ॥ ਸੁਣਿ ਘਨ ਘੋਰ ਸੀਤਲੁ ਮਨੁ ਮੋਰਾ ਲਾਲ ਰਤੀ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ॥੧॥ ਬਰਸੁ ਘਨਾ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਭੀਨਾ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਨੀ ਹੀਅਰੈ ਗੁਰਿ ਮੋਹੀ ਮਨੁ ਹਰਿ ਰਸਿ ਲੀਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਹਜਿ ਸੁਖੀ ਵਰ ਕਾਮਣਿ ਪਿਆਰੀ ਜਿਸੁ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥ ਹਰਿ ਵਰਿ ਨਾਰਿ ਭਈ ਸੋਹਾਗਣਿ ਮਨਿ ਤਨਿ ਪ੍ਰੇਮੁ ਸੁਖਾਨਿਆ ॥੨॥ ਅਵਗਣ ਤਿਆਗਿ ਭਈ ਬੈਰਾਗਨਿ ਅਸਥਿਰੁ ਵਰੁ ਸੋਹਾਗੁ ਹਰੀ ॥ ਸੋਗੁ ਵਿਜੋਗੁ ਤਿਸੁ ਕਦੇ ਨ ਵਿਆਪੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ॥੩॥ ਆਵਣ ਜਾਣੁ ਨਹੀ ਮਨੁ ਨਿਹਚਲੁ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਓਟ ਗਹੀ ॥ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਧਨੁ ਸੋਹਾਗਣਿ ਸਚੁ ਸਹੀ ॥੪॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1254}

pd ArQ:-  krau—mYN krdw hW [ ibnau—bynqI [ gur Apny pRIqm—Awpxy pRIqm gurU pws [ vru—Ksm [ Awix—ilAw ky [ suix—sux ky [ GnGor—b`dlW dI grj [ morw—myrw [ rqI—rMgI hoeI [1[

brsu—vrKw kr [ Gnw—hy Gt! hy b`dl! BInw—iB`j jwey [ hIArY—ihrdy ivc [ guir—gurU ny [ ris—rs ivc [1[rhwau[

shij—shj ivc, Afol AvsQw ivc [ vr kwmix—Ksm-pRBU dI (jIv-) iesqRI [ ijsu mnu—ijs dw mn [ vir—vr ky, cux ky, pqI bxw ky [ min—mn ivc [ qin—qn ivc [ suKwinAw—suK ilAwauNdw hY [2[

iqAwig—iqAwg ky [ bYrwgin—vYrwg vwlI [ AsiQru—sdw kwiem rihx vwlw [ sogu—icMqw [ ivjogu—ivCoVw [ n ivAwpY—zor nhIN pw skdw [ pRiB—pRBU ny [3[

Awvx jwxu—jnm mrn (dw gyV) [ Et—Awsrw [ ghI—PVI [ Dnu—(DNX) BwgW vwlI [ shI—TIk qrHW [4[

ArQ:-  hy b`dl! vrKw kr (hy gurU! nwm dI vrKw kr, qw ik) myrw mn aus ivc iB`j jwey [ (ijs suBwg jIv-iesqRI ƒ) gurU ny Awpxy ipAwr-v`s kr ilAw; aus dw mn prmwqmw dy rs ivc lIn rihMdw hY, aus dy ihrdy ivc nwm-AMimRq dI bUMd TMF pWdI hY (suK dyNdI hY) [1[rhwau[

mYN Awpxy gurU pRIqm A`gy bynqI krdI hW, (gurU hI) pqI-pRBU ƒ ilAw ky imlw skdw hY [ (ijvyN vrKw ru`qy b`dlW dI grj sux ky mor pYlW pWdw hY, iqvyN) gurU dy Sbd-b`dlW dI grj sux ky myrw mn TMFw-Twr huMdw hY (mn dI ivkwrW dI qpS bu`J jWdI hY, myrI ijMd) pRIqm-pRBU dy ipAwr ivc rMgIj ky aus dI is&iq-swlwh krdI hY [1[

ijs (jIv-iesqRI) dw mn gurU dy bcnW ivc (gurU dI bwxI ivc) ig`J jWdw hY, Ksm-pRBU dI auh ipAwrI iesqRI Afol AvsQw ivc Awqmk suK mwxdI hY [ pRBU ƒ Awpxw Ksm bxw ky auh jIv-iesqRI BwgW vwlI ho jWdI hY, aus dy mn ivc aus dy qn ivc pRBU dw ipAwr Awqmk suK pYdw krdw hY [2[

ijs jIv-iesqRI auqy hrI pRBU ny AwpxI ikrpw (dI idRStI) kIqI, aus auqy moh Awidk dI icMqw jW pRBU-crnW qoN ivCoVw kdy zor nhIN pw skdw, auh iesqRI AOgux iqAwg ky pRBU-crnW dI vYrwgx ho jWdI hY, sdw kwiem rihx vwlw hrI aus dw sohwg bx jWdw hY, aus dw Ksm bx jWdw hY [3[

ijs jIv-iesqRI ny pUry gurU dw p`lw PiVAw hY, aus dw mn (ivkwrW vloN) Afol ho jWdw hY (Bwv, ivkwrW vl nhIN foldw), aus dw jnm mrn dw gyV mu`k jWdw hY [ hy nwnk! auhI jIv-iesqRI gurU dI rwhIN pRBU dw nwm jp ky BwgW vwlI ho jWdI hY, auh TIk ArQW ivc sdw-iQr pRBU dw rUp ho jWdI hY [4[2[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh