ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1253

ਸਾਰੰਗ ॥ ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਤੈ ਨਰ ਕਿਆ ਪੁਰਾਨੁ ਸੁਨਿ ਕੀਨਾ ॥ ਅਨਪਾਵਨੀ ਭਗਤਿ ਨਹੀ ਉਪਜੀ ਭੂਖੈ ਦਾਨੁ ਨ ਦੀਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਾਮੁ ਨ ਬਿਸਰਿਓ ਕ੍ਰੋਧੁ ਨ ਬਿਸਰਿਓ ਲੋਭੁ ਨ ਛੂਟਿਓ ਦੇਵਾ ॥ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਮੁਖ ਤੇ ਨਹੀ ਛੂਟੀ ਨਿਫਲ ਭਈ ਸਭ ਸੇਵਾ ॥੧॥ ਬਾਟ ਪਾਰਿ ਘਰੁ ਮੂਸਿ ਬਿਰਾਨੋ ਪੇਟੁ ਭਰੈ ਅਪ੍ਰਾਧੀ ॥ ਜਿਹਿ ਪਰਲੋਕ ਜਾਇ ਅਪਕੀਰਤਿ ਸੋਈ ਅਬਿਦਿਆ ਸਾਧੀ ॥੨॥ ਹਿੰਸਾ ਤਉ ਮਨ ਤੇ ਨਹੀ ਛੂਟੀ ਜੀਅ ਦਇਆ ਨਹੀ ਪਾਲੀ ॥ ਪਰਮਾਨੰਦ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਮਿਲਿ ਕਥਾ ਪੁਨੀਤ ਨ ਚਾਲੀ ॥੩॥੧॥੬॥ {ਪੰਨਾ 1253}

pd ArQ:-  nr—hy mnu`K! qY ikAw kInw—qUM kIh kIqw? qUM kIh K`itAw? suin—sux ky [ pwvnI—(Skt. ApwiXn` transient, perishable) nwsvMq [ An pwvnI—nwh nwsvMq, sdw kwiem rihx vwlI [ aupjI—pYdw hoeI [1[rhwau[

CUitE—mu`ikAw [ dyv—hy dyv! inPl—ivArQ, insPl [1[

bwt—rsqw [ bwt pwir—rwh mwr ky, fwky mwr ky [ mUis—T`g ky [ ibrwno—ibgwnw [ ijih—ijs kMm nwl [ ApkIriq—(Ap+kIriq) bdnwmI [ AibidAw—A+ividAw, AigAwnqw, mUrKqw [2[

ihMsw—inrdieqw [ jIA—jIvW nwl [ dieAw—ipAwr [ punIq—piv`qr [3[

ArQ:-  hy BweI! purwx Awidk Drm pusqkW sux ky qUM K`itAw qW kuJ BI nhIN; qyry AMdr nwh qW pRBU dI At`l BgqI pYdw hoeI qy nwh hI qUM iksy loVvMd dI syvw kIqI [1[rhwau[

hy BweI! (Drm pusqk sux ky BI) nwh kwm igAw, nwh kRoD igAw, nwh loB mu`kw, nwh mUMhoN prweI inMidAw (krn dI Awdq) hI geI, (purwx Awidk pVHn dI) swrI imhnq hI AYvyN geI [1[

(purwx Awidk sux ky BI) pwpI mnu`K fwky mwr mwr ky prwey Gr lu`t lu`t ky hI Awpxw iF`f Brdw irhw, qy (swrI aumr) auhI mUrKqw krdw irhw ijs nwl Agly jhwn ivc BI bdnwmI (dw it`kw) hI imly [2[

hy prmwnµd! (Drm pusqk sux ky BI) qyry mn ivcoN inrdieqw nwh geI, qUM lokW nwl ipAwr dw slUk nwh kIqw, qy sqsMg ivc bYT ky qUM kdy pRBU dIAW piv`qr (krn vwlIAW) g`lW nwh clweIAW (Bwv, qYƒ sqsMg krn dw SOk nwh ipAw) [3[1[6[

Bgq-bwxI dy ivroDI vIr ny prmwnµd jI Aqy auhnW dy ies Sbd bwry ieauN iliKAw hY:

“Bgq prmwnµd jI knOjIey kubj bRwhmxW ivcoN sn [ Awp suAwmI blB cwrX dy cyly bxy [ iehnW ny vYSnv mq ƒ cMgI qr`kI id`qI [ Awp kvI BI cMgy sn, Awp dw q^`ls (kvI-Cwp) swrMg sI [ iehnW ny ik®Sn-aupmw dI kw&I kivqw rcI hY [

“iek Sbd swrMg rwg AMdr Cwpy dI mOjUdw bIV AMdr pVHn ivc AwauNdw hY, jo vYSno mq dy iblkul AnukUl hY; pr gurmiq vYSno mq dw zordwr SbdW ivc KMfn krdI hY [ Bgq jI &urmWdy hn:

ihMsw qau mn qy nhI CUtI, jIA dieAw nhI pwlI [

prmwnµd swD sMgiq imil, kQw, punIq n cwlI [

“ieh mrXwdw vYSnv Aqy jYn mq vwilAW dI hY, gurmiq ies is`DWq dw KMfn krdI hY [ is`K Drm jIv-ihMsw jW AihMsw dw pRcwrk nhIN hY, gurU kw mq rwj-jog hY, KVgDwrI hoxw is`K dw Drm hY [ jIv-AihMsw vYSnvW jYnIAW boDIAW dy Dwrimk nym hn [”

ivroDI vIr ny Sbd ivcoN isr& auqnw hI ih`sw ilAw hY, ijs nwl iksy pwTk ƒ BulyKw pY sky [ sgoN ies g`loN BI rqw aukweI hI Kw gey hn [ isr& ieko quk lYxI sI, dUjI quk qW auhnW dI mdd nhIN krdI [ l&z ‘ihMsw’ Aqy ‘jIA dieAw’ dw ArQ krn ivc kwhlI qoN kMm ilAw igAw hY [ swry Sbd ƒ rqw ghu nwl pVHo [ Bgq jI AwKdy hn—jy prmwqmw Aqy prmwqmw dy pYdw kIqy bMidAW nwl ipAwr nhIN bixAw qW Drm-pusqk pVHn qoN koeI lwB nhIN K`itAw [

AgWh BI swry Sbd ivc iesy i^Awl dI ivAwiKAw hY [ ieQy l&z ‘ihMsw’ dw ArQ hY ‘inr-dieqw’, Aqy ‘jIA dieAw’ dw ArQ hY ‘^lkiq nwl ipAwr’ [ iehI l&z gurU nwnk dyv jI Aqy gurU Arjn swihb ny BI vrqy hoey hn:

(1) hMsu hyqu loBu kopu, cwry ndIAw Aig ]

    pvih dJih nwnkw, qrIAY krmI lig ]2]20] . . . . . (m: 1, mwJ kI vwr

    hMsu—ihMsw, inrdieqw [

(2) min sMqoK srb jIA dieAw ]

     ien ibiD brqu sMpUrn BieAw ]11] . . . . . (m: 5, iQqI gauVI

     jIA dieAw—^lkiq nwl ipAwr [

ਛਾਡਿ ਮਨ ਹਰਿ ਬਿਮੁਖਨ ਕੋ ਸੰਗੁ ॥ {ਪੰਨਾ 1253}

pd ArQ:-  mn—hy mn! ko—dw [ sMgu—swQ [ hir ibmuKn ko sMgu—auhnW dw swQ jo prmwqmw vloN bymuK hn [

ArQ:-  hy (myry) mn! auhnW bMidAW dw swQ C`f dyh, jo prmwqmw vloN by-muK hn [

not:-  sRI gRMQ swihb ivc ijs BI Bgq dI bwxI drj hoeI hY, Awm qOr qy aus dw nwm aus dI bwxI ilKx qoN pihlW ilK id`qw igAw hY [ pr ieh iksy Sbd dI ieko hI quk hY, ies dy SurU ivc ies dy au~cwrn vwly Bgq dw nwm BI nhIN id`qw igAw, qy nwh hI swrw Sbd hY ijQoN aus dw nwm pqw l`g sky [ jy gurU gRMQ swihb jI qoN bwhroN hor koeI gvwhI nw leI jwey qW ieh iks dI aucwrI hoeI quk smJI jwey?

ies dw au~qr Agly Sbd dy SurU ivc ilKy isr-lyK qoN imldw hY; Bwv, ieh iek quk ‘sUrdws’ jI dI hY [ pr ieh Aglw isr-lyK BI rqw ghu nwl vyKx vwlw hY; isr-lyK ieauN hY:

‘swrMg mhlw 5 sUrdws’

jy Aglw Sbd Bgq sUrdws jI dw huMdw, qW l&z ‘mhlw 5’ ies isr-lyK dy nwl nwh huMdy [ l&z ‘mhlw 5’ d`sdy hn ik ieh Aglw Sbd gurU Arjn swihb jI dw Awpxw aucwirAw hoieAw hY [

ieQy iks sMbMD ivc ies Sbd dI loV peI?

au~pr-id`qI hoeI ie`k quk dI ivAwiKAw krn leI, ik hrI qoN by-muKW dw sMg ikvyN C`fxw hY [ so, ies isr-lyK ivc sUrdws jI ƒ sMboDn kr ky gurU Arjn dyv jI Aglw Sbd aucwr ky &urmWdy hn ik ijauN ijauN ‘hir ky sMg bsy hir lok’ iqauN iqauN ‘Awn bsqu isau kwju n kCUAY’; ies qrHW suqy hI hrI qoN bymuKW nwloN swQ Cu`t jWdw hY, iksy qoN n&riq krn dI loV nhIN pYNdI [

ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਸੂਰਦਾਸ ॥ ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਹਰਿ ਕੇ ਸੰਗ ਬਸੇ ਹਰਿ ਲੋਕ ॥ ਤਨੁ ਮਨੁ ਅਰਪਿ ਸਰਬਸੁ ਸਭੁ ਅਰਪਿਓ ਅਨਦ ਸਹਜ ਧੁਨਿ ਝੋਕ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਿ ਭਏ ਨਿਰਬਿਖਈ ਪਾਏ ਹੈ ਸਗਲੇ ਥੋਕ ॥ ਆਨ ਬਸਤੁ ਸਿਉ ਕਾਜੁ ਨ ਕਛੂਐ ਸੁੰਦਰ ਬਦਨ ਅਲੋਕ ॥੧॥ ਸਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਤਜਿ ਆਨ ਜੁ ਚਾਹਤ ਜਿਉ ਕੁਸਟੀ ਤਨਿ ਜੋਕ ॥ ਸੂਰਦਾਸ ਮਨੁ ਪ੍ਰਭਿ ਹਥਿ ਲੀਨੋ ਦੀਨੋ ਇਹੁ ਪਰਲੋਕ ॥੨॥੧॥੮॥ {ਪੰਨਾ 1253}

not:-  l&z ‘mhlw 5’ qoN zwhr huMdw hY ik ieh Sbd gurU Arjn swihb jI dw hY [ l&z ‘sUrdws’ d`sdw hY ik siqgurU jI ny sUrdws jI dI aucwrI ipClI quk dy sMbMD ivc ieh Sbd aucwirAw hY [

pd ArQ:-  hir lok—prmwqmw dI bMdgI krn vwly [ Arip—Bytw kr ky, vwr ky [ srbsu—(Skt. svLÔv [ sÍ—Dn, sB kuJ, all in all) Awpxw sB kuJ [ shj—Afolqw [ Duin—sur [ Jok—hulwrw, JUtw [1[rhwau[

inribKeI—iviSAW qoN rihq [ Qok—pdwrQ [ Awn—hor [ kwju—Zrz [ bdn—mUMh [ Alok—vyK ky [1[

isAwm—sWvly rMg vwlw [ qij—C`f ky [ kustI qin—kohVI dy srIr au~qy [ pRiB—pRBU ny [ hiQ—(Awpxy) h`Q ivc [ iehu—ieh lok, ies lok ivc suK [2[

ArQ:-  (hy sUrdws!) prmwqmw dI bMdgI krn vwly bMdy (sdw) prmwqmw dy nwl v`sdy hn (ies qrHW sihj suBwie by-muKW nwloN auhnW dw swQ Cu`t jWdw hY); auh Awpxw qn mn Awpxw sB kuJ (ies ipAwr qoN) sdky kr dyNdy hn, auhnW ƒ Awnµd dy hulwry AwauNdy hn, sihj AvsQw dI qwr (auhnW dy AMdr b`J jWdI hY) [1[rhwau[

(hy sUrdws!) BgqI krn vwly bMdy pRBU dw dIdwr kr ky ivSy ivkwrW qoN bc jWdy hn, auhnW ƒ swry pdwrQ iml jWdy hn (Bwv, auhnW dIAW vwSnW mu`k jWdIAW hn); pRBU dy sohxy muK dw dIdwr kr ky auhnW ƒ dunIAw dI iksy hor SY dI koeI Zrz nhIN rih jWdI [1[

(hy sUrdws!) jo mnu`K sohxy sWvly s`jx (pRBU) ƒ ivswr ky hor hor pdwrQW dI lwlsw krdy hn, auh aus jok vWg hn, jo iksy kohVI dy srIr qy (l`g ky gMd hI cUsdI hY) [ pr, hy sUrdws! ijnHW dw mn pRBU ny Awp Awpxy h`Q ivc lY ilAw hY auhnW ƒ aus ny ieh lok qy prlok dovyN b^Sy hn (Bwv, auh lok prlok dohIN QweIN Awnµd ivc rihMdy hn) [2[1[8[

not:-  BwvyN Bgq sUrdws jI dI ieko hI quk drj kIqI hY, pr igxqI ivc aus ƒ swry Sbd vWg igixAw hY; qwhIeyN hux qk dI igxqI 8 bxdI hY [

jy siqgurU jI ny Awp hI sUrdws jI dw swrw Sbd drj krwieAw huMdw, qW ies Sbd dy isrlyK vwsqy l&z isr& ‘mhlw 5’ huMdw; ies nwl l&z ‘sUrdws’ dI loV nhIN sI [ keI ivdvwnW dw i^Awl hY ik do sUrdws hoey hn, pr ijhVw BI hY aus dI isr& ieko quk gurU gRMQ swihb ivc drj hY [ ieh Sbd siqgurU Arjn swihb jI dw Awpxw hY [ sUrdws dw nhIN [

not:-  sRI gurU gRMQ swihb ivc drj Bgq-bwxI dy ivroDI s`jx Bgq sUrdws jI bwry ieauN ilKdy hn:

‘Bgq sUrdws jI zwq dy bRwhmx sn [ Awp dw jnm sMmq 1586 ib: dw pqw l`gdw hY [ iehnW dw Asl nwm mdn mohn sI, pihlW Awp sMDIlw dy hwkm rhy [ Awp jI dy do Sbd rwg swrMg Bgq bwxI sMgRih ivc Awey hn [ iek Sbd qW pUrw hY, Aqy dUjy dI kyvl ieko pMgqI ilKI hY [ prMqU bMno vwlI bIV ivc sMpUrn hY [ krqwrpur vwlI bIV ivc swrw Sbd ilK ky aupr dobwrw hVqwl PyrI hY [ pr aukq quk auqy hVqwl iPrnoN suqy hI rih geI hY, ijs krky ieko pMgqI aus dI nkl Anuswr ilKI hoeI imldI hY [ Bgq jI dy is`DWq hyTW drj kIqy jWdy hn:

isAwm suMdr qij Awn ju cwhq, ijau kustI qin jok ]

sUrdws mnu pRiB hiQ lIno, dIno iehu prlok ] . . . . (swrMg sUrdws

“aukq Sbd qoN isvwey ik®Sn-BgqI qoN hor kuJ BI swbq nhIN huMdw [ dUjy Sbd dI ieko pMgqI hY, auh ieauN hY—‘Cwif mn hir ibmuKn ko sMgu’ ies Sbd qoN ieh is`D huMdw hY ik ik®Sn jI dI BgqI qoN vWijAW ƒ Bgq jI by-muK kr ky pukwrdy hn, hornW dy sMg qoN htwauNdy hn [ so, is`tw ieh inkilAw ik Bgq sUrdws jI gurmiq dy iksy is`DWq dI BI pRoVqw nhIN krdy, sgoN KMfn krdy hn [”

AwE, hux ies auprlI Koj ƒ ivcwrIey [ ivroDI s`jx jI dy i^Awl Anuswr:

(1) iek`lI quk qy dUjw Sbd dovyN hI Bgq sUrdws jI dy aucwry hoey hn [

(2) pihlI quk ivc sUrdws jI ik®Sn jI dI BgqI qoN vWijAW ƒ by-muK kr ky pukwrdy hn [

(3) dUjy Sbd qoN isvwey ik®Sn-BgqI qoN ho kuJ BI swbq nhIN huMdw [

(4) krqwrpur vwlI bIV ivc pihlI iek`lI quk nhIN hY [ swrw Sbd ilK ky au~pr dobwrw hVqwl PyrI hY; pr aukq quk auqy hVqwl iPrnoN suqy hI rih geI hY, ijs krky aus dI nkl Anuswr gurU gRMQ swihb ivc ieko pMgqI ilKI hoeI imldI hY [

pwTk s`jxW ƒ ieQy iek ieh suAwdlI g`l d`sxI zrUrI hY ik ivroDI s`jx jI ny Bgq jI dy Sbd dyx l`igAW pihlW dUjw Sbd id`qw hY [ ieh iek fUMGI Byq vwlI g`l hY [ bihs ivc vDIAw hiQAwr auhI jo vyly-isr kMm dy jwey [ jy pihlI quk auqy pihlW ivcwr krdy, qW ies ivcoN ik®Sn jI dI BgqI is`D nhIN ho skdI sI [ so, auhnW dUjy Sbd ivcoN “isAwm suMdr” pyS kr ky AM\wx pwTk ƒ tplw lwx dI koSS kIqI hY [ ieh qrIkw eImwndwrI dI ivcwr vwlw nhIN hY [ jykr SrDw fol hI geI hY, qW BI s`cweI l`Bx vwsqy AsW iksy ivMg-tyF dw Awsrw nhIN q`kxw [ pihlI quk hY “Cwif mn hir ibmuKn ko sMgu [” ieQy jy l&z ‘hir’ dw ArQ ‘ik®Sn’ krnw hY, qW iPr gurU gRMQ swihb dy hryk pMny au~qy ieh l&z ^bry vIh vIh vwrI Aw cu`kw hY [ iksy BI iK`c-GsIt nwl l&z ‘hir’ dw ArQ ‘ik®Sn’ nhIN kIqw jw skdw [ qy, iksy BI dlIl nwl ieh swbq nhIN kIqw jw skdw ik ieQy sUrdws jI ik®Sn-BgqI qoN vWijAW ƒ by-muK AwK rhy hn [

(2) dUjy Sbd ivc l&z ‘isAwm suMdr’ vyK ky ivroDI vIr ƒ ieQy BI ik®Sn-BgqI qoN isvwie hor kuJ nhIN l`Bw [ ieQy iehnW iek aukweI KwDI hY, jW jwx bu`J ky mMnxoN ienkwr hY [ ies Sbd dw isr-lyK hY [ “swrMg mhlw 5 sUrdws [” ieh Sbd “mhlw 5” dw hY, gurU Arjn swihb dw hY [

ies s`cweI qoN munkr ho ky BI inry l&z ‘isAwm suMdr’ nwl ieh swbq nhIN ho jWdw ik ies Sbd ivc ik®Sn-BgqI hY [ bwkI dy l&zW vloN A`KW mItIAW nhIN jw skdIAW—hir, hir lok, pRiB [

qy, gurU Arjn swihb ny qW hor QW BI l&z ‘isAwm suMdr’ sw& vriqAw hY [ vyKo:

drsn kau locY sBu koeI ] pUrY Bwig prwpiq hoeI ]1]rhwau]
isAwm suMdr qij nId ikau AweI ] mhw mohnI dUqw lweI ]1]......
suix swjn sMq jn BweI ] crn srx nwnk giq pweI ]5]34]40] (pMnw 745, sUhI m: 5

Bgq sUrdws jI dI quk “Cwif mn hir ibmuKn ko sMgu’ dy gurU gRMQ swihb ivc drj hox bwry qW ivroDI vIr ny iek Ajb hI g`l ilK id`qI hY [ jdoN ipRsIpl joD isMG jI krqwrpur vwlI bIV dw drSn krn leI gey sn, qW ^wlsw kwlj ivcoN mwstr kyhr isMG jI ƒ Aqy mYƒ BI Awpxy nwl lY gey sn [ iehnW dy sb`b mYN BI drsn kr sikAw [ SurU qoN lY ky qqkry smyq A^Ir qk hryk pMny ƒ cMgI qrHW vyKx dw mOkw imilAw [ sUrdws jI dI pMgqI bwry ieh s`jx ilKdy hn ik Sbd auqy hVqwl iPrI hoeI hY [ ieauN jwpdw hY ik iehnW ikqoN suxI suxweI g`l ilK id`qI hY [ nhIN qW, auQy bIV ivc isr& ieko quk drj hY, qy, hVqwl dw ikqy nwm-inSwn BI nhIN [

(4) Sbd dw isr-lyK sw& ‘swrMg mhlw 5 sUrdws’ iliKAw ipAw hY [ ies ƒ sUrdws jI dw AwKI jwxw swhmxy id`sdI s`cweI vloN A`KW mItx vwlI g`l hY [ iek`ly sUrdws dw nwm nhIN hY, ‘mhlw 5’ BI mOjUd hY [ ieQy ivcwr vwlI g`l hY ik:

(a) kI ieh Sbd gurU Arjn swihb Aqy Bgq sUrdws jI dw imlvW hY?

(A) kI ieh Sbd sUrdws jI dw hY? qW iPr; l&z ‘mhlw 5’ dw kIh Bwv hY?

(e) kI ieh Sbd “mhlw 5” dw hY? qW iPr, l&z “sUrdws” ikauN?

sRI gurU gRMQ swihb ivcoN “Cwif mn” vwlI quk ghu nwl pVHo [ aus dy ilKx vwly dw nwm nhIN id`qw igAw [ AsI ies ƒ Bgq sUrdws jI dw ricAw ies vwsqy AwKdy hW ik Bgq jI dI rcI hor bwxI ivc iek pdw AYsw BI hY, ijs dy mu`F dI ieh quk hY [ pr &rz kro, sUrdws jI dI rcnw ikqoN iml hI nwh skdI hovy, qW AsI kyvl gurU gRMQ swihb ivcoN ikvyN l`BIey ik ieh quk iks ny ilKI sI? ies dw au~qr ieh hY ik auprlI quk dy krqy dw nwm hyTly Sbd dy isr-lyK qoN l`Bxw hY [ hyTlw Sbd gurU Arjn swihb dw hY, Aqy ieh sUrdws jI dI aucwrI hoeI auprlI quk dy sMbMD ivc hY [

ieQoN iek hor g`l BI swbq ho rhI hY [ gurU Arjn dyv jI ny sUrdws jI dI isr& ieko quk drj kIqI sI [ jy swrw Sbd drj krdy, qW hyTly Sbd dy isr-lyK ivc isr& ‘‘swrMg mhlw 5’’ vrqdy, ikauNik aus swry Sbd dy A^Irly l&z ‘sUrdws’ qoN pqw l`g jWdw hY ik auprlw Sbd ‘sUrdws’ jI dw hY [

dUjy Sbd dy A^Ir ivc l&z ‘sUrdws’ vyK ky BulyKw zrUr l`g jWdw hY [ suqy hI pwTk ieh imQ lYNdw hY ik Sbd sUrdws jI dw hY [ pr Asl ivc ieh g`l nhIN hY [ &rId jI dy SlokW ivc keI Slok AYsy hn jo gurU Amr dws jI Aqy gurU Arjn swihb dy aucwry hoey hn, pr auQy l&z ‘nwnk’ dy QW ‘PrId’ vriqAw hY [ siqgurU jI ny &rId jI dy id`qy i^Awl dI vDIk ivAwiKAw krnI munwisb smJI, ies vwsqy Awpxy aucwry Slok ivc BI l&z ‘PrId’ vriqAw, ikauNik auh Slok &rId jI dy sMbMD ivc sn [ hW, pwTk ƒ aukweI qoN bcwx leI isr-lyK ivc ‘mhlw 3’ Aqy ‘mhlw 5’ ilK id`qw [ iesy qrHW cUMik ieh Sbd sUrdws jI dI auprlI ieko quk dy sbMD ivc hY, ies ivc l&z ‘nwnk’ dy QW l&z ‘sUrdws’ id`qw hY, pr pwTk ƒ BulyKy qoN bcwx leI isr-lyK ivc ‘mhlw 5’ ilK id`qw hY [ ies dy nwl hI l&z ‘sUrdws’ ilKx dI loV ies vwsqy peI hY ik auprlI quk iek`lI hox krky aus dy krqy sUrdws jI dw nwm aus ivc nhIN sI [

ies swrI ivcwr dI rwhIN AsI hyT-ilKy nqIjy qy A`pVy hW:

(1) ‘Cwif mn hir ibmuKn ko sMgu’—ieh iek`lI quk hI gurU Arjn swihb ny gurU gRMQ swihb ivc drj kIqI hY; ieh quk Bgq sUrdws jI dI hY, qy, ies ivc ik®Sn-BgqI dw koeI izkr nhIN hY [

(2) dUjw Sbd gurU Arjn swihb dw Awpxw hY [ Bgq sUrdws jI dI quk ‘Cwif mn hir ibmuKn ko sMgu’ dy sMbMD ivc aucwirAw hY, ies vwsqy l&z ‘nwnk’ dy QW ‘sUrdws’ vriqAw hY, qy, isr-lyK ivc BI “swrMg mhlw 5” dy nwl l&z ‘sUrdws’ iliKAw hY [ ies Sbd ivc BI ik®Sn-BgqI nhIN hY [

pwTkW dI idlcspI qy vwk&I vwsqy AsI iek hor sbUq BI pyS krdy hW, ijs qoN ieh g`l sw& prq`K ho jwiegI ik pihlI iek`lI quk smJx leI pwTk s`jx 1430 pMny vwlI bIV dw s&w 1251 KolH ky swhmxy r`K lYx [ ijQy ies rwg dI ‘vwr’ mu`kdI hY, auQy AgWh iliKAw hY “rwgu swrMg bwxI BgqW kI, kbIr jI [” pihlw Sbd, ‘khw nr grbis QorI bwq” qoN SurU huMdw hY [ ies Sbd dy 4 ‘bMd’ hn, qy, ijQy A^IrlI quk “khq kbIru rwm Bju baury jnmu AkwrQ jwq” mu`kdI hY, auQy do AMk ilKy pey hn, AMk 4 Aqy AMk 1 [ iehnW dw Bwv ieh hY ik ieQy Sbd dw cOQw bMd mu`kw hY Aqy pihlw Sbd BI mu`k igAw hY [ AgWh dUjw Sbd SurU hoieAw hY [ ies dy A^Ir qy hn AMk 4 Aqy AMk 2 [ iehnW dw Bwv ieh hY ik kbIr jI dw ieh dUjw Sbd cwry bMdW dw hY, Aqy ieh dUjw Sbd hY [

ies qoN AgWh isr-lyK hY “swrMg bwxI nwmdyau jI kI [” ies dy AMkW ƒ BI iDAwn nwl vyKo [ quk “inrBY hoie BjIAY Bgvwn” qy nwmdyv jI dw 4 bMdW vwlw pihlw Sbd mu`k igAw hY, Aqy AMk [4[1[ iliKAw igAw hY [ dUjw Sbd do bMdW vwlw hY, aus dy mu`kx qy AMk [2[2[ ilKy gey hn [ qIjw Sbd BI do bMdW vwlw hI hY, aus dy A^Ir qy AMk [2[3[ ilKy hn [

ies qoN A`gy nvW isr-lyK hY “swrMg” [ ieh isr& iek Sbd hY iqMn bMdW vwlw [ A^IrlI quk hY “prmwnµd swD sMgiq imil, kQw punIq n cwlI” [3[1[6[ ieQy AMk 3 dw Bwv hY ik ies Sbd dy iqMn bMd hn [ AMk 1 dw Bwv hY ik prmwnµd jI dw isr& 1 Sbd hY [ AMk 6 dw Bwv hY ik hux qk BgqW dy 6 Sbd Awey hn—kbIr—2, nwmdyv—3, Aqy prmwnµd—1 [ ku`l joV 6 [

ies qoN AgWh iek`lI quk hY “Cwfu mn hir ibmuKn ko sMgu [” ies dy A^Ir qy igxqI dw koeI AMk nhIN id`qw igAw [ A`gy clo [ Aglw isr-lyK hY “swrMg mhlw 5 sUrdws [” ies dy A^Ir qy AMk [2[1[8[ AMk 2 dw Bwv hY ik ieh Sbd do bMdW vwlw hY [ AMk 8 dw Bwv hY ik hux qk 8 Sbd Aw cuky hn [ pwTk iDAwn r`Kx ik igxqI vyly iek`lI quk “Cwif mn hir ibmuKn ko sMgu” ƒ swbq Sbd mMinAw igAw hY [ AMk 1 Aqy 8 dy ivckwrlw AMk hY 1 [ ies dw Bwv hY ik ieh iek`lw Sbd hY [ ijs BI ivAkqI dw ieh Sbd hY, ieko hI Sbd hY [

AsW ieQy vyiKAw hY ik AMk 8 zwhr krdw hY ju iek`lI quk “Cwif mn hir ibmuKn ko sMgu” ƒ igxqI ivc swbq Sbd dy qOr qy igixAw igAw hY pr AMk nµ: 1 d`sdw hY ik jo Sbd “swrMg mhlw 5 sUrdws” isr-lyK vwlw hY, ieh ijs BI ivAkqI dw hY, iek`lw Sbd hY [ jy “Cwif mn” vwlI quk, Aqy ieh dUjw Sbd dovyN sUrdws jI dy huMdy, qW A^Irlw AMk ieauN huMdw—2[2[8[ pihlw AMk nµ: 2 Sbd dy bMdW dI igxqI hY [ dUjw AMk nµ: 2 iehnW dohW SbdW dI igxqI dw hoxw sI, qy qIjw AMk nµ: 8 swry SbdW dI igxqI dw hY [ so, ieh g`l sw& is`D ho geI hY ik pihlI iek`lI quk sUrdws jI dI hY, qy dUjw mukMml Sbd gurU Arjn swihb dw hY;

iek`lI quk dy ip`CoN iPr mUl-mMqR dw drj hoxw BI d`sdw hY ik AgWh Sbd dw krqw bdl igAw hY [

sB qoN A^Irly Sbd ƒ BI vyKo [ AKIrly AMk hn [2[1[4[ iehnW dw Bwv ieauN hY—Sbd dy do bMd hn [ igxqI ivc ieh kbIr jI dw iek`lw Sbd hY [ qy, swry SbdW dw joV 9 hY [ vyrvw ieauN bixAw:

kbIr jI . . . . . — 2
nwmdyv jI . . . . — 3
prmwnµd jI . . . .— 1
sUrdws jI . . . . —  1 (iek`lI quk)
gurU Arjn dyv jI — 1
kbIr jI . . . . . .— 1
 . . . . . . . . . . . ——
 . . . . .joV . . . . . .9

ਸਾਰੰਗ ਕਬੀਰ ਜੀਉ ॥ ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਕਉਨੁ ਸਹਾਈ ਮਨ ਕਾ ॥ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਸੁਤ ਬਨਿਤਾ ਹਿਤੁ ਲਾਗੋ ਸਭ ਫਨ ਕਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਆਗੇ ਕਉ ਕਿਛੁ ਤੁਲਹਾ ਬਾਂਧਹੁ ਕਿਆ ਭਰਵਾਸਾ ਧਨ ਕਾ ॥ ਕਹਾ ਬਿਸਾਸਾ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਕਾ ਇਤਨਕੁ ਲਾਗੈ ਠਨਕਾ ॥੧॥ ਸਗਲ ਧਰਮ ਪੁੰਨ ਫਲ ਪਾਵਹੁ ਧੂਰਿ ਬਾਂਛਹੁ ਸਭ ਜਨ ਕਾ ॥ ਕਹੈ ਕਬੀਰੁ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਸੰਤਹੁ ਇਹੁ ਮਨੁ ਉਡਨ ਪੰਖੇਰੂ ਬਨ ਕਾ ॥੨॥੧॥੯॥ {ਪੰਨਾ 1253}

pd ArQ:-  suq—pu`qr [ binqw—vhutI [ ihqu—moh [ Pn—Cl [1[rhwau[

Awgy kau—Agly Awaux vwly jIvn leI [ qulhw—byVw [ ibswsw—ieqbwr [ BWfw—srIr [ Tnkw—Tyfw, Tokr [1[

jn—syvk, Bgq [ sB jn—sq-sMgI (Plural) [ pMKyrU—pMCI [2[

ArQ:-  prmwqmw qoN ibnw koeI hor ies mn dI shwieqw krn vwlw nhIN ho skdw [ mW, ipau, Brw, pu`qr, vhutI—iehnW sBnW nwl jo moh pwieAw hoieAw hY, ieh Cl nwl hI moh pwieAw hY (Bwv; ieh moh Aijhy pdwrQW nwl hY jo Cl hI hn, sdw nwl in`Bx vwly nhIN hn) [1[rhwau[

(hy BweI!) ies Dn dw (jo qUM K`itAw kmwieAw hY) koeI ieqbwr nhIN (ik kdoN nws ho jwey, so) AgWh vwsqy koeI hor (Bwv, nwm Dn dw) byVw bMnHo [ (Dn qW ikqy irhw) ies srIr dw BI koeI ivswh nhIN, ies ƒ rqw ku ijqnI Tokr l`gy (qW Fih-FyrI ho jWdw hY) [1[

hy sMq jno! (jd mMgo) gurmuKW (dy crnW) dI DUV mMgo, (iesy ivcoN) swry DrmW qy puMnW dy Pl imlxgy [ kbIr AwKdw hY—hy sMq jno! suxo, ieh mn ieauN hY ijvyN jMgl dw koeI aufwrU pMCI (ies ƒ itkwx leI gurmuKW dI sMgq ivc ilAwau) [2[1[6[

not:-  ieh g`l ivcwr-jog hY ik kbIr jI dw ieh Sbd A^Ir qy v`Krw ikauN drj kIqw igAw hY [

Sbd dw Bwv:- dunIAw vwlw swQ sdw nhIN in`Bdw [ srIr BI ie`Qy hI rih jWdw hY [ swD sMg ivc pRBU dw Bjn kro, iehI hY sdw-shweI [

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh