ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1251

ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥ ਅਮਰੁ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ਹੈ ਤਿਸੁ ਨਾਲਿ ਸਿਆਣਪ ਨ ਚਲਈ ਨ ਹੁਜਤਿ ਕਰਣੀ ਜਾਇ ॥ ਆਪੁ ਛੋਡਿ ਸਰਣਾਇ ਪਵੈ ਮੰਨਿ ਲਏ ਰਜਾਇ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਮ ਡੰਡੁ ਨ ਲਗਈ ਹਉਮੈ ਵਿਚਹੁ ਜਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕੁ ਸੋਈ ਆਖੀਐ ਜਿ ਸਚਿ ਰਹੈ ਲਿਵ ਲਾਇ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1251}

pd ArQ:-  Amru—A+mru, At`l [ vyprvwhu—by-muQwj [ hujiq—dlIl [ Awpu—Awpw-Bwv [ rjwie—Bwxw [ sic—sdw kwiem rihx vwly prmwqmw ivc [ gurmuiK—gurU dy snmuK rihx vwlw mnu`K [

ArQ:-  prmwqmw At`l hY, by-muQwj, aus nwl koeI clwkI nhIN c`l skdI, nwh hI (aus dy hukm A`gy) koeI dlIl pyS kIqI jw skdI hY; gurmuK mnu`K Awpw-Bwv C`f ky aus dI srnIN pYNdw hY, aus dy Bwxy A`gy isr invWdw hY, (qwhIeyN) gurmuK ƒ jmrwj koeI qwVnw nhIN kr skdw, aus dy mn ivcoN haumY dUr ho jWdI hY [

hy nwnk! pRBU dw syvk aus ƒ ikhw jw skdw hY jo (Awpw-Bwv C`f ky) s`cy pRBU ivc suriq joVI r`Kdw hY [1[

ਮਃ ੩ ॥ ਦਾਤਿ ਜੋਤਿ ਸਭ ਸੂਰਤਿ ਤੇਰੀ ॥ ਬਹੁਤੁ ਸਿਆਣਪ ਹਉਮੈ ਮੇਰੀ ॥ ਬਹੁ ਕਰਮ ਕਮਾਵਹਿ ਲੋਭਿ ਮੋਹਿ ਵਿਆਪੇ ਹਉਮੈ ਕਦੇ ਨ ਚੂਕੈ ਫੇਰੀ ॥ ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਕਰਾਏ ਕਰਤਾ ਜੋ ਤਿਸੁ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਗਲ ਚੰਗੇਰੀ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1251}

pd ArQ:-  joiq—ijMd [ sUriq—srIr [ ivAwpy—gRsy hoey, Psy hoey [ PyrI—jnm mrn dw gyV [ sweI—auhI [ gl—g`l [ myrI—mmqw [

ArQ:-  (hy pRBU!) ieh ijMd qy ieh srIr sB qyrI b^SI hoeI dwiq hY, (qyrw Sukr krn dy QW) bVIAW clwkIAW (krnIAW) haumY qy mmqw dy kwrn hI hY [ jy mnu`K (qyrI Xwd Bulw ky) loB qy moh ivc Psy hoey hor kMm krdy hn, haumY dy kwrn auhnW dw jnm mrn dw gyV nhIN mu`kdw; (pr) hy nwnk! (iksy ƒ BYVw nhIN ikhw jw skdw), krqwr sB kuJ Awp krw irhw hY, jo aus ƒ cMgw l`gdw hY ausƒ cMgI g`l smJxw (—iehI hY jIvn dw shI rsqw) [2[

ਪਉੜੀ ਮਃ ੫ ॥ ਸਚੁ ਖਾਣਾ ਸਚੁ ਪੈਨਣਾ ਸਚੁ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰੁ ॥ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਮੇਲਾਇਆ ਪ੍ਰਭੁ ਦੇਵਣਹਾਰੁ ॥ ਭਾਗੁ ਪੂਰਾ ਤਿਨ ਜਾਗਿਆ ਜਪਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰੁ ॥ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਲਗਿਆ ਤਰਿਆ ਸੰਸਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤਿ ਸਲਾਹ ਕਰਿ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਜੈਕਾਰੁ ॥੩੫॥ {ਪੰਨਾ 1251}

not:-  ieh pauVI gurU Arjun swihb dI hY, jo pauVI nµ: 34 dI hor vDIk ivAwiKAw krn leI hY (vyKo mlwr kI vwr m: 1 pauVI nµ: 27)

pd ArQ:-  Kwxw—^urwk [ pYnxw—puSwk [ AwDwru—Awsrw [ guir—gurU ny [ inrMkwru—Awkwr-rihq pRBU, auh pRBU ijs dw koeI ^ws srUp nhIN [ jYkwru—vifAweI [ kir—kr ky [

ArQ:-  pUry siqgurU ny (ijs mnu`K ƒ) sB dwqW dyx vwlw pRBU imlw id`qw hY aus dI (ijMd dI) ^urwk qy puSwk pRBU dw nwm ho jWdw hY, nwm hI aus dw Awsrw ho jWdw hY (ijvyN ^urwk qy puSwk srIr vwsqy zrUrI hn) [

auhnW bMidAW dI iksmiq pUrI KulH jWdI hY jo inrMkwr ƒ ismrdy hn [

hy nwnk! sqsMg dw Awsrw lY ky, prmwqmw dI is&iq-swlwh prmwqmw dI vifAweI kr ky auh mnu`K sMswr-smuMdr qoN pwr lµG jWdy hn [35[

ਸਲੋਕ ਮਃ ੫ ॥ ਸਭੇ ਜੀਅ ਸਮਾਲਿ ਅਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰੁ ॥ ਅੰਨੁ ਪਾਣੀ ਮੁਚੁ ਉਪਾਇ ਦੁਖ ਦਾਲਦੁ ਭੰਨਿ ਤਰੁ ॥ ਅਰਦਾਸਿ ਸੁਣੀ ਦਾਤਾਰਿ ਹੋਈ ਸਿਸਟਿ ਠਰੁ ॥ ਲੇਵਹੁ ਕੰਠਿ ਲਗਾਇ ਅਪਦਾ ਸਭ ਹਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਫਲੁ ਘਰੁ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1251}

pd ArQ:-  smwil—sMBwl, swr lY [ mucu—bhuq [ aupwie—pYdw kr [ dwldu—grIbI, dil`dr [ qru—qwr lY [ dwqwir—dwqwr ny [ issit—isRStI [ Tru—TMFI, SWq [ Apdw—musIbq [ hru—dUr kr [ sPlu—Pl dyx vwlw [ BMin—BMn ky, dUr kr ky [

ArQ:-  hy pRBU! AwpxI imhr kr Aqy swry jIvW dI swr lY; AMn pwxI bhuqw pYdw kr, jIvW dy du`K-dil`dr dUr kr ky bcw lY—(isRStI dI ieh) Ardws dwqwr ny suxI qy isRStI SWq ho geI [ (iesy qrHW) hy pRBU! jIvW ƒ Awpxy nyVy r`K Aqy (iehnW dI) swrI ibpqw dUr kr dyh [

hy nwnk! (AwK—hy BweI!) pRBU dw nwm ismr, aus dw Gr murwdW pUrIAW krn vwlw hY [1[

ਮਃ ੫ ॥ ਵੁਠੇ ਮੇਘ ਸੁਹਾਵਣੇ ਹੁਕਮੁ ਕੀਤਾ ਕਰਤਾਰਿ ॥ ਰਿਜਕੁ ਉਪਾਇਓਨੁ ਅਗਲਾ ਠਾਂਢਿ ਪਈ ਸੰਸਾਰਿ ॥ ਤਨੁ ਮਨੁ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਤ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਸਚੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ॥ ਕੀਤਾ ਲੋੜਹਿ ਸੋ ਕਰਹਿ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1251}

pd ArQ:-  myG—b`dl [ vuTy—v`sy, vrKw kIqI [ krqwir—krqwr ny [ aupwieEnu—aupwieAw aus ny [ Aglw—bhuqw [ sMswir—sMswr ivc [ kIqw loVih—jo qUM krnw cwhuMdw hYN [

ArQ:-  jdoN krqwr ny hukm id`qw, sohxy b`dl Aw ky vrH pey, qy aus pRBU ny byAMq irzk (jIvW leI) pYdw kIqw, swry jgq ivc TMF pY geI, (iesy qrHW krqwr dI imhr nwl gurU-b`dl dy aupdyS dI vrKw nwl byAMq nwm-Dn pYdw hoieAw qy gurU dy srn Awaux vwly vf-BwgIAW dy AMdr TMF peI) AphuMc qy byAMq pRBU dw ismrn krn nwl auhnW dw qn mn iKV ipAw [

hy nwnk! (ArzoeI kr—) hy sdw kwiem rihx vwly isrjxhwr pRBU! AwpxI imhr kr (mYƒ BI iehI nwm-Dn dyh), jo qUM krnw cwhuMdw hYN auhI qUM krdw hYN, mYN qYQoN sdky hW [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਵਡਾ ਆਪਿ ਅਗੰਮੁ ਹੈ ਵਡੀ ਵਡਿਆਈ ॥ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਵੇਖਿ ਵਿਗਸਿਆ ਅੰਤਰਿ ਸਾਂਤਿ ਆਈ ॥ ਸਭੁ ਆਪੇ ਆਪਿ ਵਰਤਦਾ ਆਪੇ ਹੈ ਭਾਈ ॥ ਆਪਿ ਨਾਥੁ ਸਭ ਨਥੀਅਨੁ ਸਭ ਹੁਕਮਿ ਚਲਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਸਭ ਚਲੈ ਰਜਾਈ ॥੩੬॥੧॥ ਸੁਧੁ ॥ {ਪੰਨਾ 1251}

pd ArQ:-  AgMmu—(A+gMmu) AphuMc, ijs qk phuMc nwh ho sky [ vifAweI—gux, bzurgI [ gur sbdI—gurU dy Sbd dI rwhIN [ ivgisAw—iKV ipAw, AMdr iKVwau pYdw hoieAw [ AMqir—mn ivc [ sBu—hr QW [ Awpy—Awp hI [ vrqdw—mOjUd hY [ BweI—hy BweI! sB—swrI isRStI [ nQIAnu—n`QI hY aus ny, iek Dwgy ivc pRoqI hoeI hY, v`s ivc r`KI hoeI hY [ hukim—hukm ivc [ rjweI—(aus dI) rzw ivc [

ArQ:-  pRBU (ieqnw) v`fw hY (ik) aus qk phuMc nhIN ho skdI, aus dI vifAweI BI v`fI hY (Bwv, aus v`fy ny jo rcnw rcI hY auh BI byAMq hY); ijs mnu`K ny gurU dy Sbd dI rwhIN (aus dI vifAweI) vyKI hY aus dy AMdr iKVwau pYdw ho igAw hY, SWqI Aw v`sI hY [

hy BweI! (AwpxI rcI hoeI rcnw ivc) hr QW pRBU Awp hI Awp mOjUd hY; pRBU Awp Ksm hY, swrI isRStI ƒ aus ny Awpxy v`s ivc r`iKAw hoieAw hY, Awpxy hukm ivc clw irhw hY [

hy nwnk! jo pRBU ƒ cMgw l`gdw hY auhI krdw hY, swrI isRStI ausy dI rzw ivc qur rhI hY [36[1[suDu[

ਰਾਗੁ ਸਾਰੰਗ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ॥ ਕਬੀਰ ਜੀ ॥ ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਕਹਾ ਨਰ ਗਰਬਸਿ ਥੋਰੀ ਬਾਤ ॥ ਮਨ ਦਸ ਨਾਜੁ ਟਕਾ ਚਾਰਿ ਗਾਂਠੀ ਐਂਡੌ ਟੇਢੌ ਜਾਤੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਬਹੁਤੁ ਪ੍ਰਤਾਪੁ ਗਾਂਉ ਸਉ ਪਾਏ ਦੁਇ ਲਖ ਟਕਾ ਬਰਾਤ ॥ ਦਿਵਸ ਚਾਰਿ ਕੀ ਕਰਹੁ ਸਾਹਿਬੀ ਜੈਸੇ ਬਨ ਹਰ ਪਾਤ ॥੧॥ ਨਾ ਕੋਊ ਲੈ ਆਇਓ ਇਹੁ ਧਨੁ ਨਾ ਕੋਊ ਲੈ ਜਾਤੁ ॥ ਰਾਵਨ ਹੂੰ ਤੇ ਅਧਿਕ ਛਤ੍ਰਪਤਿ ਖਿਨ ਮਹਿ ਗਏ ਬਿਲਾਤ ॥੨॥ ਹਰਿ ਕੇ ਸੰਤ ਸਦਾ ਥਿਰੁ ਪੂਜਹੁ ਜੋ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਜਪਾਤ ॥ ਜਿਨ ਕਉ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਤ ਹੈ ਗੋਬਿਦੁ ਤੇ ਸਤਸੰਗਿ ਮਿਲਾਤ ॥੩॥ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਨਿਤਾ ਸੁਤ ਸੰਪਤਿ ਅੰਤਿ ਨ ਚਲਤ ਸੰਗਾਤ ॥ ਕਹਤ ਕਬੀਰੁ ਰਾਮ ਭਜੁ ਬਉਰੇ ਜਨਮੁ ਅਕਾਰਥ ਜਾਤ ॥੪॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1251}

pd ArQ:-  grbis—qUM hMkwr krdw hYN [ nr—hy mnu`K! QorI bwq—QoVHI ijhI g`l ip`Cy [ mn—mx [ nwju—Anwj [ tkw cwir—cwr tky, QoVHI ijhI mwieAw [ gWTI—p`ly [ AYNfO—ieqnw [1[rhwau[

gWau—ipMf [ brwq—jgIr [ swihbI—srdwrI [ bn—jMgl dy [ hr pwq—hry p`qr [1[

AiDk—v`fy [ CqRpiq—rwjy [ gey iblwq—cly gey [2[

jpwq—jpdy [ imlwq—imldy hn [3[

binqw—vhutI [ squ—pu`qr [ sMpiq—Dn [ sMgwq—nwl [ baury—hy kmly! AkwrQ—ivArQ [4[

ArQ:-  hy bMdy! QoVHI ijhI g`l ip`Cy (Bwv, ies cMd-rozw izMdgI ip`Cy) ikauN mwx kr irhw hYN? ds mx dwxy jW cwr tky jy p`ly ho gey (qW kIh hoieAw? ikauN) ieqnw AwkV ky qurdw hYN? [1[rhwau[

jy ies qoN BI vDIk pRqwp hoieAw qW sO ipMfW dI mwlkI ho geI jW (l`K) do l`K tky dI jwgIr iml geI, hy bMdy! qW BI cwr idn dI srdwrI kr lvogy (qy Aw^r C`f jwaugy) ijvyN jMgl dy hry p`qy (cwr idn hI hry rihMdy hn, qy iPr su`k-sV jWdy hn) [1[

(dunIAw dw) ieh mwl-Dn nwh koeI bMdw (jMmx vyly) Awpxy nwl lY ky AwieAw hY qy nwh koeI (mrn vyly) ieh Dn nwl lY jWdw hY [ rwvx qoN BI v`fy v`fy rwjy iek plk ivc ie`QoN c`l vsy [2[

(hy bMdy! jnm-mrn dw gyV hryk dy isr au~qy hY, isr&) pRBU dy sMq hI hn jo sdw At`l rihMdy hn (jo muV muV mOq dw iSkwr nhIN huMdy), auhnW dI syvw kro, auh pRBU dw nwm (Awp ismrdy hn qy hornW qoN) jpWdy hn [ prmwqmw ijnHW au~qy imhr krdw hY auhnW ƒ (AYsy) sMq jnW dI sMgq ivc imlWdw hY [3[

kbIr AwKdw hY—hy kmly! mW, ipau, vhutI, pu`qr, Dn—iehnW ivcoN koeI BI A^Ir vyly nwl nhIN qurdw [ (iek pRBU hI swQI bxdw hY) pRBU dw nwm ismr, (ismrn qoN ibnw) jIvn ivArQ jw irhw hY [4[1[

Sbd dw Bwv:- Dn, sMpiq, sMbMDIAW dw mwx kUVw hY, sdw nwl nhIN in`Bdw [

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh