ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1250

ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਨਾਮੁ ਹੈ ਜਿਤੁ ਖਾਧੈ ਸਭ ਭੁਖ ਜਾਇ ॥ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਮੂਲਿ ਨ ਹੋਵਈ ਨਾਮੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਜਿ ਹੋਰੁ ਖਾਣਾ ਤਿਤੁ ਰੋਗੁ ਲਗੈ ਤਨਿ ਧਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਰਸ ਕਸ ਸਬਦੁ ਸਲਾਹਣਾ ਆਪੇ ਲਏ ਮਿਲਾਇ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1250}

pd ArQ:-  gurmuiK—gurU dy kol [ AMimRqu—su`cw pivqR Bojn, Awqmk jIvn dyx vwlw Bojn [ ijqu KwDy—ijs dy Kwx nwl [ BuK—iqRSnw, mwieAw dI Bu`K [ min—mn ivc [ ibnu nwvY—nwm ƒ ivswr ky [ ij hor Kwxw—Kwx pIx dw hor jo BI cskw hY [ iqqu—aus (csky) dy kwrn [ Dwie—Dw ky, fUMGw Asr krky [ rs ks—keI qrHW dy rs csky [ swlwhxw—is&iq-swlwh [

ArQ:-  gurU dy pws pRBU dw nwm iek AYsw pivqR Bojn hY ijs dy Kwx nwl (mwieAw dI) Bu`K swrI dUr ho jWdI hY, (mwieAw dI) iqRSnw au~kw hI nhIN rihMdI, mn ivc pRBU dw nwm Aw v`sdw hY [ pRBU dw nwm ivswr ky Kwx-pIx dw jo BI koeI hor cskw (mnu`K ƒ l`gdw) hY aus dI rwhIN (iqRSnw dw) rog srIr ivc bVw fUMGw Asr pw ky Aw gRsdw hY [

hy nwnk! jy mnu`K (mwieAw dy) AnykW iksm dy suAwdW dy QW gurU dy Sbd ƒ pRBU dI is&iq-swlwh ƒ gRihx kry qW pRBU Awp hI ies ƒ Awpxy nwl imlw lYNdw hY [1[

ਮਃ ੩ ॥ ਜੀਆ ਅੰਦਰਿ ਜੀਉ ਸਬਦੁ ਹੈ ਜਿਤੁ ਸਹ ਮੇਲਾਵਾ ਹੋਇ ॥ ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਜਗਿ ਆਨ੍ਹ੍ਹੇਰੁ ਹੈ ਸਬਦੇ ਪਰਗਟੁ ਹੋਇ ॥ ਪੰਡਿਤ ਮੋਨੀ ਪੜਿ ਪੜਿ ਥਕੇ ਭੇਖ ਥਕੇ ਤਨੁ ਧੋਇ ॥ ਬਿਨੁ ਸਬਦੈ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਓ ਦੁਖੀਏ ਚਲੇ ਰੋਇ ॥ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1250}

pd ArQ:-  jIau—ijMd [ sbdu—pRBU dI is&iq-swlwh dI bwxI [ ijqu—ijs dI rwhIN [ sh—Ksm dw [ jig—jgq ivc [ prgtu—cwnx [ monI—munI lok [ ByK—ByKW vwly [ qnu Doie—(qIrQW auqy) srIr ƒ Do ky [ ndir—imhr dI nzr nwl [ krim—b^SS dI rwhIN [

ArQ:-  pRBU dI is&iq-swlwh hI jIvW dy AMdr izMdgI hY, ies is&iq-swlwh dI rwhIN Ksm-pRBU nwl (jIv dw) imlwp huMdw hY; pRBU dI is&q-swlwh qoN KuMJ ky jgq ivc (Awqmk jIvn vloN) hnyrw hY, Sbd dI rwhIN hI (hnyrw dUr ho ky, Awqmk jIvn dI sUJ dw) cwnx huMdw hY [

munI lok qy pMifq (Dwrimk pusqkW) pVH pVH ky hwr gey, ByKW vwly swDU qIrQW auqy ieSnwn kr kr ky Q`k gey, pr is&iq-swlwh dI bwxI qoN ibnw iksy ƒ BI Ksm pRBU nhIN imilAw, sB duKI ho ky ro ky hI ieQoN gey [

hy nwnk! is&iq-swlwh BI pRBU dI imhr dI nzr nwl imldI hY, pRBU dI b^SS nwl hI pRwpq huMdI hY [2[

ਪਉੜੀ ॥ ਇਸਤ੍ਰੀ ਪੁਰਖੈ ਅਤਿ ਨੇਹੁ ਬਹਿ ਮੰਦੁ ਪਕਾਇਆ ॥ ਦਿਸਦਾ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਚਲਸੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਇਆ ॥ ਕਿਉ ਰਹੀਐ ਥਿਰੁ ਜਗਿ ਕੋ ਕਢਹੁ ਉਪਾਇਆ ॥ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਥਿਰੁ ਕੰਧੁ ਸਬਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਬਖਸਿ ਮਿਲਾਇਅਨੁ ਹਰਿ ਨਾਮਿ ਸਮਾਇਆ ॥੩੩॥ {ਪੰਨਾ 1250}

pd ArQ:-  Aiq nyhu—bhuq ipAwr [ bih—bYT ky [ mMdu—mMdI slwh, ivkwr dI icqvnI [ clsu—nws ho jwiegI [ jig—jgq ivc [ ko aupwieAw—koeI aupwau [ kFhu—l`Bo [ cwkrI—syvw [ iQru—sdw-kwiem [ kMDu—srIr [ sbwieAw—swrw [ bKis—imhr kr ky [ imlwieAnu—imlwey hn aus (pRBU) ny [ nwim—nwm ivc [ syvw—BgqI [ iQru—At`l, Afol, (ivkwrW dy twkry qy) qkVw [

ArQ:-  (jy) mnu`K dw (AwpxI) iesqRI nwl bhuq ipAwr hY (qW ies dw is`tw Awm qOr qy iehI inkldw hY ik) bYT ky koeI ivkwr dI icqvnI hI icqvdw hY (qy nwsvMq nwl moh vDdw jWdw hY); pr, myry pRBU dw Bwxw ieh hY ik jo kuJ (A`KIN) id`sdw hY ieh sB nws ho jwxw hY [

iPr koeI AYsw aupwau l`Bo ijs kr ky jgq ivc sdw itky rih skIey (Bwv, sdw itky rihx vwly pRBU nwl iek-sur ho skIey), (auh aupwau) pUry siqgurU dI (d`sI) syvw-BgqI hI hY ijs krky swrw srIr (Bwv, swry igAwn-ieMdRy) (ivkwrW dy twkry qy) Afol rih skdw hY [

hy nwnk! ijnHW ƒ aus pRBU ny imhr kr ky (Awpxy nwl) imlwieAw hY auh aus hrI dy nwm ivc lIn rihMdy hn [33[

ਸਲੋਕ ਮਃ ੩ ॥ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿ ਵਿਸਾਰਿਆ ਗੁਰ ਕਾ ਭਉ ਹੇਤੁ ਅਪਾਰੁ ॥ ਲੋਭਿ ਲਹਰਿ ਸੁਧਿ ਮਤਿ ਗਈ ਸਚਿ ਨ ਲਗੈ ਪਿਆਰੁ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਿਨਾ ਸਬਦੁ ਮਨਿ ਵਸੈ ਦਰਗਹ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਲਏ ਆਪੇ ਬਖਸਣਹਾਰੁ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1250}

pd ArQ:-  hyqu—ipAwr, ihq [ Apwru—byAMq [ Apwru hyqu—byAMq ipAwr (jo gurU jIvW nwl krdw hY) [ loiB—loB ivc [ loiB lhir—loB-rUp lihr ivc Ps ky [ suiD miq—Akl-hoS [ sic—s`cy pRBU ivc [ moK duAwru—(mwieAw dy moh qoN) bcx dw rwh [ Bau—fr, Adb [

ArQ:-  mwieAw dy moh ivc pY ky mnu`K gurU dw Adb Bulw dyNdw hY, qy (ieh BI) ivswr dyNdw hY ik gurU (ikqnw) byAMq ipAwr (ies nwl krdw hY); loB-lihr ivc Ps ky ies dI Akl-hoS guMm ho jWdI hY, sdw-iQr pRBU ivc ies dw ipAwr nhIN bxdw [

gurU dy snmuK rihx vwly ijnHW mnu`KW dy mn ivc gurU dw Sbd v`sdw hY, auhnW ƒ pRBU dI hzUrI pRwpq ho jWdI hY, auhnW ƒ mwieAw dy moh qoN bcx dw rwh l`B pYNdw hY; hy nwnk! b^Sxhwr pRBU Awp hI gurmuKW ƒ Awpxy nwl joV lYNdw hY [1[

ਮਃ ੪ ॥ ਨਾਨਕ ਜਿਸੁ ਬਿਨੁ ਘੜੀ ਨ ਜੀਵਣਾ ਵਿਸਰੇ ਸਰੈ ਨ ਬਿੰਦ ॥ ਤਿਸੁ ਸਿਉ ਕਿਉ ਮਨ ਰੂਸੀਐ ਜਿਸਹਿ ਹਮਾਰੀ ਚਿੰਦ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1250}

pd ArQ:-  srY n ibMd—iek GVI BI nhIN in`BdI [ ivsrY srY n ibMd—iek GVI Br BI ivswrnw nhIN pu`jdw [ ijsih—ijsY, ijs ƒ [ icMd—i&kr [

ArQ:-  hy nwnk! AwK—ijs pRBU qoN ibnw iek GVI BI jIaU nhIN skdw, ijs ƒ iek GVI BI ivswirAW in`BdI nhIN, hy mn! ijs pRBU ƒ Aswfw (hr vyly) i&kr hY, aus nwl ru`sxw TIk nhIN [2[

ਮਃ ੪ ॥ ਸਾਵਣੁ ਆਇਆ ਝਿਮਝਿਮਾ ਹਰਿ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥ ਦੁਖ ਭੁਖ ਕਾੜਾ ਸਭੁ ਚੁਕਾਇਸੀ ਮੀਹੁ ਵੁਠਾ ਛਹਬਰ ਲਾਇ ॥ ਸਭ ਧਰਤਿ ਭਈ ਹਰੀਆਵਲੀ ਅੰਨੁ ਜੰਮਿਆ ਬੋਹਲ ਲਾਇ ॥ ਹਰਿ ਅਚਿੰਤੁ ਬੁਲਾਵੈ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਹਰਿ ਆਪੇ ਪਾਵੈ ਥਾਇ ॥ ਹਰਿ ਤਿਸਹਿ ਧਿਆਵਹੁ ਸੰਤ ਜਨਹੁ ਜੁ ਅੰਤੇ ਲਏ ਛਡਾਇ ॥ ਹਰਿ ਕੀਰਤਿ ਭਗਤਿ ਅਨੰਦੁ ਹੈ ਸਦਾ ਸੁਖੁ ਵਸੈ ਮਨਿ ਆਇ ॥ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਮੁ ਅਰਾਧਿਆ ਤਿਨਾ ਦੁਖ ਭੁਖ ਲਹਿ ਜਾਇ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕੁ ਤ੍ਰਿਪਤੈ ਗਾਇ ਗੁਣ ਹਰਿ ਦਰਸਨੁ ਦੇਹੁ ਸੁਭਾਇ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 1250}

pd ArQ:-  iJmiJmw—iek-rs vrHn vwlw, JVI lwx vwlw [ gurmuiK—gurU dy snmuK mnu`K [ kwVw—kwVHw, GuMmw, grmI [ vuTw—v`sdw hY [ Chbr—JVI [ hrIAwvlI—(hrI+AwvlI) sbzI vwlI [ jMimAw—pYdw huMdw hY [ bohl—dwixAW dy Fyr [ pwvY Qwie—kbUl krdw hY [ kIriq—is&iq-swlwh [ Bgiq—bMdgI [ iqRpqY—r`jdw hY [ suBwie—suBwau Anuswr imhr nwl [ AicMqu—A-icMqu, ijs ƒ koeI icMqw poh nhIN skdI [ gurmuiK—gurU dy d`sy rwh qy qurn vwlw mnu`K [

ArQ:-  jo mnu`K gurU dy snmuK ho ky hrI dw nwm ismrdw hY (aus dy vwsqy, mwno) iek-rs vrHn vwlw swvx (dw mhInw) Aw jWdw hY, jdoN JVI lw ky mINh v`sdw hY, GuMmw qy lokW dy du`K qy Bu`KW sB dUr kr dyNdw hY, (ikauNik) swrI DrqI auqy hirAwaul hI id`sdI hY qy FyrW dy Fyr AMn pYdw huMdw hY; (iesy qrHW, gurmuK ƒ) AicMq pRBU Awp hI imhr kr ky Awpxy nyVy ilAwauNdw hY, aus dI imhnq ƒ Awp hI pRvwn krdw hY [

hy sMq jno! aus pRBU ƒ Xwd kro jo Aw^r (iehnW du`KW Bu`KW qoN) ^lwsI idvwauNdw hY [ pRBU dI is&iq-swlwh qy bMdgI ivc hI (Asl) Awnµd hY, sdw leI mn ivc suK Aw v`sdw hY [ ijnHW gurmuKW ny nwm ismirAw hY auhnW dy du`K dUr ho jWdy hn, auhnW dI iqRSnw mu`k jWdI hY [ dws nwnk BI pRBU dy gux gw gw ky hI (mwieAw vloN) iqRpq hY (qy ArzoeI krdw hY—) hy hrI! imhr kr ky dIdwr dyh [3[

ਪਉੜੀ ॥ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਦਾਤਿ ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜੈ ਸਵਾਈਆ ॥ ਤੁਸਿ ਦੇਵੈ ਆਪਿ ਦਇਆਲੁ ਨ ਛਪੈ ਛਪਾਈਆ ॥ ਹਿਰਦੈ ਕਵਲੁ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਉਨਮਨਿ ਲਿਵ ਲਾਈਆ ॥ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਉਸ ਦੀ ਰੀਸ ਸਿਰਿ ਛਾਈ ਪਾਈਆ ॥ ਨਾਨਕ ਅਪੜਿ ਕੋਇ ਨ ਸਕਈ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈਆ ॥੩੪॥ {ਪੰਨਾ 1250}

pd ArQ:-  dwiq—b^SS [ cVY svweIAw—vDdI hY [ quis—qRüT ky, pRsMn ho ky [ n CpY CpweIAw—lukweI lukdI nhIN [ aunmn—aunmn ivc, cVHdI klw ivc, pUrn iKVwau ivc [ isir—isr au~qy [ CweI—suAwh [ isir CweI pwieAw—nmoSI K`tdw hY [

ArQ:-  pUry siqgurU dI id`qI hoeI (nwm dI) dwiq jo auh sdw dyNdw hY vDdI rihMdI hY; (gurU dI imhr dI nzr dy kwrn ieh dwiq) idAwl pRBU Awp pRsMn ho ky dyNdw hY, qy iksy dI lukweI lukdI nhIN;

(ijs mnu`K auqy gurU vloN b^SS hovy aus dy) ihrdy dw kaul Pu`l iKV pYNdw hY, auh pUrn iKVwau ivc itikAw rihMdw hY; jo mnu`K aus dI brwbrI krn dw jqn krdw hY auh nmoSI hI K`tdw hY [

hy nwnk! pUry gurU dI b^SI hoeI vifAweI dI koeI mnu`K brwbrI nhIN kr skdw [34[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh