ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1237

ਪੂਛਉ ਸੰਤ ਮੇਰੋ ਠਾਕੁਰੁ ਕੈਸਾ ॥ ਹੀਉ ਅਰਾਪਉਂ ਦੇਹੁ ਸਦੇਸਾ ॥ ਦੇਹੁ ਸਦੇਸਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਕੈਸਾ ਕਹ ਮੋਹਨ ਪਰਵੇਸਾ ॥ ਅੰਗ ਅੰਗ ਸੁਖਦਾਈ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮਾਈ ਥਾਨ ਥਾਨੰਤਰ ਦੇਸਾ ॥ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ ਘਟਿ ਘਟਿ ਜੁਗਤਾ ਕਹਿ ਨ ਸਕਉ ਹਰਿ ਜੈਸਾ ॥ ਦੇਖਿ ਚਰਿਤ ਨਾਨਕ ਮਨੁ ਮੋਹਿਓ ਪੂਛੈ ਦੀਨੁ ਮੇਰੋ ਠਾਕੁਰੁ ਕੈਸਾ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 1237}

pd ArQ:-  pUCau—pUCauN, mYN pu`Cdw hW [ sMq—hy sMq! hy gurU! kYsw—ikho ijhw? hˆØIau—ihrdw, mn [ ArwpauN—ArpauN, mYN Byt krdw hW [ sdysw—snyhw, ^br [ kh—ik`Qy? mohn prvysw—mohn-pRBU dw itkwxw [ pUrn—srb-ivAwpk [ bRhmweI—bRhm [ pUrn bRhmweI—pUrn bRhm [ Qwn Qwnµqr—Qwn Qwn AMqr, sB QwvW ivc [ qy—qoN [ mukqw—Awzwd [ Git Git—hryk srIr ivc [ jugqw—imilAw hoieAw [ kih n skau—kih n skauN, mYN d`s nhIN skdw [ jYsw—ijho ijhw [ dyiK—vyK ky [ cirq—coj-qmwSy [ pUCY—pu`Cdw hY [ dInu—grIb syvk [3[

ArQ:-  hy BweI! (gurU pwsoN) mYN pu`Cdw hW—hy gurU! myrw mwlk-pRBU ikho ijhw hY? mYƒ (Twkur dI) ^br d`s, mYN Awpxw ihrdw (qyry crnW ivc) Bytw krdw hW [ hy gurU! mYƒ d`s ik pRBU jI ikho ijhw hY Aqy aus mohn-pRBU dw itkwxw ik`Qy hY [

(A`goN au~qr imldw hY—) auh pUrn pRBU sB QwvW ivc sB dysW ivc suK dyx vwlw hY Aqy (hryk jIv dy) AMg AMg nwl v`sdw hY [ pRBU hryk srIr ivc imilAw hoieAw hY (iPr BI moh dy) bMDnW qoN Awzwd hY [ pr ijho ijhw auh pRBU hY mYN d`s nhIN skdw [ hy nwnk! (AwK—) aus dy coj-qmwSy vyK ky myrw mn (aus dy ipAwr ivc) moihAw igAw hY [

hy BweI! grIb dws pu`Cdw hY—hy gurU! d`s, myrw mwlk-pRBU ikho ijhw hY [3[

ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਅਪੁਨੇ ਪਹਿ ਆਇਆ ॥ ਧੰਨਿ ਸੁ ਰਿਦਾ ਜਿਹ ਚਰਨ ਬਸਾਇਆ ॥ ਚਰਨ ਬਸਾਇਆ ਸੰਤ ਸੰਗਾਇਆ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰੁ ਗਵਾਇਆ ॥ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਰਿਦੈ ਉਲਾਸੁ ਪ੍ਰਭੁ ਲੋੜੀਦਾ ਪਾਇਆ ॥ ਦੁਖੁ ਨਾਠਾ ਸੁਖੁ ਘਰ ਮਹਿ ਵੂਠਾ ਮਹਾ ਅਨੰਦ ਸਹਜਾਇਆ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੈ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਅਪੁਨੇ ਪਹਿ ਆਇਆ ॥੪॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1237}

pd ArQ:-  kir—kr ky [ Apuny pih—Awpxy (syvk) dy kol [ DMin—BwgW vwlw [ irdw—ihrdw [ ijh—ijs (mnu`K) ny [ sMq sMgwieAw—swD sMgiq ivc (rih ky) [ AigAwn AMDyru—Awqmk jIvn vloN by-smJI dw hnyrw [ pRgwsu—cwnx [ irdY—ihrdy ivc [ aulwsu—^uSI [ loVIdw—ijs ƒ icrW qoN loV irhw sI [ nwTw—n`s igAw [ Gr mih—ihrdy-Gr ivc [ vUTw—Aw v`isAw [ shjwieAw—Awqmk Afolqw dw [ nwnk—hy nwnk! [4[

ArQ:-  hy BweI! pRBU imhr kr ky Awpxy syvk dy kol (Awp) Aw jWdw hY [ ijhVw mnu`K pRBU dy crnW ƒ Awpxy ihrdy ivc vsw lYNdw hY, aus dw ihrdw BwgW vwlw huMdw hY [

hy BweI! ijhVw mnu`K swD sMgiq ivc (it`k ky) pRBU dy crn (Awpxy ihrdy ivc) vsw lYNdw hY, auh (Awpxy AMdroN) Awqmk jIvn vloN by-smJI dw hnyrw dUr kr lYNdw hY [ (aus dy AMdr) Awqmk jIvn dw cwnx ho jWdw hY, aus dy ihrdy ivc sdw auqSwh bixAw rihMdw hY (ikauNik) ijs pRBU ƒ auh icrW qoN loV irhw sI aus ƒ iml pYNdw hY [ aus dy AMdroN du`K dUr ho jWdw hY, aus dy ihrdy-Gr ivc suK Aw v`sdw hY, aus dy AMdr Awqmk Afolqw dw Awnµd pYdw ho jWdw hY [

hy nwnk! AwK—mYN BI auh pUrn pRBU l`B ilAw hY [ auh qW imhr kr ky Awpxy syvk dy kol Awp hI Aw jWdw hY [4[1[

< siqgur pRswid ] swrMg kI vwr mhlw 4

dw Bwv

pauVI-vwr:

1. prmwqmw ny ieh jgq-Kyf Awpxy Awp qoN pYdw kIqI hY, qRY-guxI mwieAw qy aus dw moh BI aus ny Awp hI bxwieAw hY [ jo mnu`K gurU-dr qy Aw ky rzw ivc qurdy hn auh mwieAw dy moh qoN bc jWdy hn [

2. ieh Kyf BI ausy dI hY ik iksy mnu`K ƒ aus ny gurmuK bxw id`qw hY jo gur-Sbd dI brkiq nwl pRBU ƒ mn ivc vsWdw hY qy mwieAw dy hnyry ivc Tyfy nhIN KWdw [

3. ieh BI ausy dI rzw hY ik keI mnu`K mn dy murId hn, auh sdw kpt dI kmweI krdy hn qy puqR iesqRI dy moh ivc Ps ky Btkdy duKI huMdy hn [

4. gurmuK qWG nwl sdw nwm ismrdw hY qy mn-pMCI ƒ v`s ivc r`Kdw hY, ies dI brkiq nwl auh suK mwxdw hY ikauNik ‘nwm’ suKW dw ^zwnw hY [

5. gurmuK mnu`K bYTidAW au~TidAW hr vyly pRBU dy nwm ivc suriq joVI r`Kdw hY, ‘nwm’ ausdI izMdgI dw Awsrw bx jWdw hY, ‘nwm’ ivc juiVAW hI aus ƒ suK pRqIq huMdw hY [

6. nwm ivc suriq joVnw hI gurmuK leI au~cI kul dI ie`zq hY [ nwm ivc suriq joiVAW aus dy AMdr iKVwau qy SWqI aupjdI hY, mwieAw vloN auh iqRpq rihMdw hY qy nwm jpx dw cwau aus dy mn ivc pYdw huMdw hY [

7. nwm ivc suriq joiVAW gurmuK ƒ nwh krwmwqI qwkqW dI lwlsw rihMdI hY qy nwh hI Dn pdwrQ dI [ mwieAw, mwno, aus dI dwsI bx jWdI hY; sMqoK qy Afolqw ivc auh is&iq-swlwh dI mOj mwxdw hY [

8. nwm ivc suriq joiVAW gurmuK dw mn pivqR ho jWdw hY, mnu`Kw jIvn dw Asl Byq auh smJ lYNdw hY, sdw iKVy-m`Qy rihMdw hY, nwh pwp qy nwh hI mOq dw fr koeI aus dy nyVy Fukdw hY [

9. jy mn nwm ismrn ivc ig`J jwey qW jIvn dw shI rsqw pRq`K sw& id`s pYNdw hY, koeI rok nhIN pYNdI, mn ivc suK aupjdw hY qy ieh XkIn bx jWdw hY ik ‘ismrn’ hI shI rsqw hY [

10. ismrn ivc ig`Jy hoey mn vwly bMidAW dIAW kulW qy swQI BI mwieAw dy Asr qoN bc jWdy hn [ ijnHW ny nwm ivc mn joV ilAw auhnW dy du`K qy mwieAw vwlI Bu`K im`t jWdy hn [

11. nwm ivc ig`iJAW cMgI miq cmk pYNdI hY, haumY dUr ho jWdI hY, nwm ismrn dw cwau pYdw ho jWdw hY qy mn ivc SWqI Aw v`sdI hY [

12. jy ismrn ivc mn ig`J jwey qW nwm ivc ilv l`gdI hY, pRBU dI is&iq-swlwh vwlI Awdq bx jWdI hY, ivkwrW vloN ru`cI h`t jWdI hY, ieh XkIn bx jWdw hY ik nwm-ismrn hI jIvn dw shI rsqw hY [

13. pRBU hr QW v`s irhw hY, Aswfy AMdr BI mOjUd hY, pr pUrw gurU hI ieh dIdwr krw skdw hY, qy gurU imldw hY pRBU dI myhr nwl [

14. ipMfy auqy suAwh mlI hovy, godVI JolI Awidk swDUAW vwlw ByK kIqw hoieAw hovy, pr mn ivc mwieAw dw hnyrw hovy, auh mnu`K ismrn qoN vWijAW rih ky, mwno, jUey ivc bwzI hwr ky jWdw hY [

15. AMdr mYl kpt qy kUV hovy, pr bwhroN srIr ƒ (qIrQW AwidkW qy) ieSnwn krweI jwey, ies qrHW AMdrlw kpt luk nhIN skdw [ hryk jIv ƒ Awpxy kIqy krmW dw Pl Kwxw hI pYNdw hY [

16. inMm dI AMdrlI kuiV`qx bwhroN AMimRq isMjx nwl nhIN jWdI, s`p dI fMg mwrn vwlI vwdI du`D iplwieAW dUr nhIN huMdI, p`Qr dw AMdrlw korw-pn bwhrly ieSnwn nwl nhIN imtdw, iqvyN mnmuK dw hwl smJo [

17. mnmuK dI iek ‘inMidAw’ dI vwdI hI lY lau—lokW ivc nmoSI K`tdw hY, aus dw mUMh BirSitAw rihMdw hY, ijauN ijauN iksy Bly mnu`K dI inMdw kr ky aus dI soBw Gtwx dw jqn krdw hY, aus dy Awpxy AMdrly gux nSt huMdy jWdy hn; inMdw dI vwdI C`fdw nhIN qy idno idn vDIk duKI huMdw hY [

18. gurU dy snmuK ho ky ijnHW dy AMdr nwm ismrn dw cwau pYdw ho jWdw hY auhnW ƒ iksy jp qp qIrQ sMjm dI loV nhIN rih jWdI, auhnW dw ihrdw pivqR ho jWdw hY, pRBU dy gux gWdy auh pRBU-crnW ivc juVy hoey sohxy l`gdy hn [

19. pRBU dw imlwp sq sMg ivcoN huMdw hY gurU dI ikrpw nwl; ijvyN pwrs nwl CoihAW lohw sonw bx jWdw hY, iqvyN gurU dI Coh nwl pRBU dw ‘nwm’ iml jWdw hY [

20. gurU, mwno, AMimRq dw ru`K hY, nwm-AMimRq dw rs gurU qoN hI imldw hY; jo mnu`K gurU dy d`sy rwh auqy qurdw hY, aus dy AMdr r`bI joiq jg pYNdI hY, auh r`b nwl ie`k-rUp ho jWdw hY, mOq dw fr aus ƒ poNhdw nhIN [

21. kIh AmIr qy kIh grIb, sB mwieAw joVn dy Awhry l`gy hoey hn, jy dwau l`gy qW prwieAw Dn BI curw lYNdy hn, mwieAw nwl ieqnw ipAwr ik pu`qR iesqRI dw BI ivswh nhIN krdy [ pr ieh Awpxy moh ivc Psw ky clI jWdI hY qy ies ƒ joVn vwly hwhuky lYNdy hn [

22. pr, bMdgI vwilAW dy mn ivc Dn Awidk dw moh Gr nhIN kr skdw, auh r`b-lyKy ^rc BI krdy hn; auhnW ƒ qoit BI nhIN AwauNdI qy rihMdy BI suKI hn [

23. rwj qy pwiqSwhI, iklHy qy suMdr iemwrqW, sony nwl sjy hoey vDIAw GoVy, keI iksmW dy suAwdly Kwxy—jo mnu`K iehnW dy dyvxhwr ƒ ivswr ky mn dIAW mOjW ivc l`gdw hY auh du`K hI pWdw hY [

24. srIr dy isMgwr leI rMg brMgy rySmI k`pVy, vDIAw dulIicAW auqy mh&lW—iehnW nwl BI mn ivc SWqI nhIN Aw skdI, ikauNik SWqI dyx vwlw qy du`K qoN bcwx vwlw hir-nwm hI hY [

25. jo mnu`K nwm ismrdy hn, auh jgq ivc At`l Awqmk jIvn vwly bx jWdy hn; jo Asl Pl jIvn ivc K`txw sI auh Pl auh K`t lYNdy hn, sdw kwiem rihx vwlI au~cI Awqmk AvsQw pRwpq kr lYNdy hn [

26. nwm ismrn vwly sdw pRBU dy nyVy v`sdy hn, hr vyly pRBU dy nwl rcy-imcy rihMdy hn, auhnW dy mn qoN nwm dw rMg kdy auqrdw nhIN [

27. pr, mn dw murId mnu`K nwm nhIN ismrdw, sdw Awqmk mOq shyVI r`Kdw hY, ivkwrW ivc l`gy rihx krky Awpxy jIvn dw rsqw AOKw qy frwauxw bxw lYNdw hY [

28. ismrn krn vwilAW auqy koeI ivkwr dbwA nhIN pw skdw, jmrwj BI auhnW dw Awdr krdw hY, auhnW dy AMdr sdw iKVwau bixAw rihMdw hY qy auh jgq ivc BI mwx pWdy hn [

29. ijnHW ƒ pRBU nwm dI lgn lWdw hY, auh pRBU-dr qoN sdw dIdwr dI dwiq mMgdy hn; gurU dI ikrpw nwl auhnW ƒ hr QW pRBU hI id`sdw hY [

30. lµmI aumr smJ ky mnu`K pRBU ƒ ivswr ky dunIAw dIAW AwsW bxWdw rihMdw hY, mhl-mwVIAW dy sjwx ivc msq rihMdw hY qy jy v`s l`gy qW hornW dw Dn T`g ilAwauNdw hY [ mUrK ƒ ieh cyqw hI nhIN AwauNdw ik izMdgI dIAW GVIAW GtdIAW jw rhIAW hn [

31. mnmuK qW AwsW dy gyV ivc pY ky duKI huMdw hY; pr gurU dy rwh qy qurn vwlw bMdw AwsW qoN auqWh rihMdw hY; so inrwsqw qy A&sos aus dy nyVy nhIN Fu`kdy, auh rzw ivc ^uS rihMdw hY [

32. moh ivc PisAw mnmuK vhutI puqRW ƒ vyK ky ^uS huMdw hY, T`g T`g ky Dn ilAwauNdw hY [ pr iek pwsy qW Dn qoN vYr-ivroD aupjdw hY, dUjy, Dn dI ^wqr kIqy pwpW dI mn ivc iPtkwr pYNdI hY qy ies qrHW du`K pWdw hY [

33. ijs mnu`K ƒ pRBU dI myhr nwl ieh smJ pYNdI hY ik vhutI pu`qr Dn Awidk dw swQ nwsvMq hY, auh pUry gurU dI srn pYNdw hY, qy pRBU dy nwm ivc lIn huMdw hY [

34. ijs ƒ gurU pwsoN nwm dw ^Yr imldw hY aus dw ihrdw iKV pYNdw hY, koeI aus dI rIs nhIN kr skdw [ aus dw nwm nwl ipAwr Aqy ihrdy dw iKVwau sdw vDdy jWdy hn [

m: 5 ] 35. ijs mnu`K ƒ gurU ny pRBU nwl imlw id`qw, nwm aus dI izMdgI dw Awsrw bx jWdw hY, sqsMg dI Et lY ky auh sMswr-smuMdr qoN pwr lµG jWdw hY [

36. pUry gurU dy Sbd dI rwhIN pRBU dI vifAweI vyKx vwly mnu`K dy AMdr iKVwau pYdw ho jWdw hY, SWqI Aw jWdI hY, aus ƒ hr QW pRBU hI id`sdw hY qy auh rzw ivc pRsMn rihMdw hY [

lVI-vwr Bwv:

1. (1 qoN 5 qk) ieh jgq-Kyf pRBU ny Awpxy Awp qoN bxweI hY, qRYguxI mwieAw qy aus dw moh BI pRBU ny Awp hI ricAw hY [ aus dI rzw ivc hI koeI mnu`K gurU dy snmuK ho ky nwm ismrdw hY qy mwieAw dy hnyry ivc Tyfy nhIN KWdw, koeI mn dw murId ho ky vhutI puqRW dy moh ivc Ps ky duKI huMdw hY [ gurmuK nwm ismr ky mn-pMCI ƒ v`s ivc r`Kdw hY, nwm aus dI izMdgI dw Awsrw bx jWdw hY [

2. (6 qoN 13) jy nwm ivc suriq joVIey qW mn ivc iKVwau qy SWqI aupjdI hY, nwm jpx dw cwau pYdw huMdw hY, sMqoK vwlw jIvn ho jWdw hY, mn pivqR ho jWdw hY [ jy mn nwm ismrn ivc ig`J jwey qW ieh XkIn bx jWdw hY ik ismrn hI izMdgI dw shI rsqw hY, mwieAw vwlI Bu`K mu`k jWdI hY, ismrn dw cwau pYdw ho jWdw hY, ivkwrW vloN ru`cI h`t jWdI hY—ieh swrI brkiq gurU dI rwhIN pRwpq huMdI hY [

3. (14 qoN 20) Dwrimk ByK, qIrQ-ieSnwn Awidk imQy hoey bwhrly Dwrimk krm mn dI mYl ƒ dUr nhIN kr skdy [ Awpxy mn dy ip`Cy qurn dy QW ies mn ƒ gurU dy d`sy rsqy auqy qoirAW hI izMdgI dw shI rsqw l`Bdw hY [ gurU mnu`K ƒ prmwqmw dy ismrn ivc joVdw hY [

4. (21 qoN 36) dunIAw vl iDAwn mwr ky vyKo, lµmI aumr smJ ky hryk mnu`K mwieAw iek`TI krn dy Awhry l`gw hoieAw hY, ibgwnw h`k Kohx qoN BI sMkoc nhIN krdw [ pr mwieAw ivcoN Awqmk suK nhIN iml skdw [ gurU dI ikrpw nwl ijhVw mnu`K prmwqmw dI Xwd ivc juVdw hY, auh suKI hY, Awqmk mOq aus dy nyVy nhIN FukdI [ ieh dwiq prmwqmw dI AwpxI imhr nwl hI imldI hY [

mu`K-Bwv:

prmwqmw dI syvw-BgqI hI mnu`Kw jIvn dw Asl mnorQ hY, Awqmk Awnµd hwsl krn dw iek iehI vsIlw hY [ byAMq Dn-pdwrQ iek`Tw kIiqAW BI ieh Awnµd nhIN iml skdw, ikauNik mwieAw dw moh qW mn ƒ ivkwrW dI mYl nwl mlIn krI jWdw hY [ Dwrimk ByK, qIrQ-ieSnwn Awidk dy au~dm mn dI ies mYl ƒ dUr nhIN kr skdy [ ijs auqy prmwqmw dI imhr kry auh gurU dI srn pY ky gurU dy d`sy rwh auqy qur ky prmwqmw dI Xwd ivc juVdw hY [

‘vwr’ dI bxqr:

ieh ‘vwr’ gurU rwmdws jI dI ilKI hoeI hY [ ies ivc auhnW dIAW 35 pauVIAW hn [ so, ies ‘vwr’ dIAW pihlW 35 pauVIAW hI sn [ pauVI nµ: 34 dy nwl pauVI nµ: 35 gurU Arjn swihb jI ny ilK ky Awpxy vloN drj kr id`qI [ aus pauVI dw isr-lyK hY ‘pauVI m: 5’ [

hryk pauVI dIAW pMj pMj qukW hn [ swrI hI ‘vwr’ ivc swrIAW pauVIAW dI kwiv-cwl qkrIbn ieko iksm dI hY [

ies ‘vwr’ ivc iek AnoKI g`l ieh hY ik hryk pauVI ivc l&z ‘nwnk’ vriqAw hoieAw hY [ ijhVI pauVI nµ: 35 gurU Arjn swihb ny ilK ky Awpxy vloN drj kIqI hY aus ivc BI l&z ‘nwnk’ vriqAw igAw hY [

mhlw 5 dI pauVI nµ: 35

ieh swrI ‘vwr’ qW gurU rwmdws jI dI ilKI hoeI hY [ ies ivc auhnW dI pauVI nµ: 34 dy nwl gurU Arjn swihb jI ny pauVI nµ: 35 Awpxy vloN drj kIqI hY [ ieh pauVI sRI gurU gRMQ swihb ivc hor ikqy BI nhIN hY [ so, ieh inrol pauVI nµ: 34 dy sMbMD ivc hI ilKI geI hY [ pwTkW dI shUlq vwsqy auh dovyN pauVIAW nµ: 34 Aqy nµ: 35 iek`TIAW id`qIAW jWdIAW hn, qwik pwTk Awp iehnW dw fUMGw sMbMD vyK skx:

pauVI nµ: 34 (gurU rwmdws jI dI)

gur pUry kI dwiq, inq dyvY, cVY svweIAw ] quis dyvY Awip dieAwlu, n CpY CpweIAw ] ihrdy kvlu pRgwsu, aunmin ilv lweIAw ] jy ko kry aus dI rIs, isr CweI pweIAw ] nwnk ApiV koie n skeI, pUry siqgur kI vifAweIAw ]34]

ies dy nwl A`gy pauVI nµ: 35 (gurU Arjn swihb dI)

pauVI m: 5 ] scu Kwxw, scu pYnxw, scu nwmu ADwru ] guir pUrY mylwieAw pRBu dyvxhwru ] Bwgu pUrw iqn@ jwigAw jipAw inrMkwru ] swDU sMgiq ligAw qirAw sMswru ] nwnk isPiq swlwh kir pRB kw jYkwru ]35]

not:-  ‘gur pUry kI dwiq’—auh ikhVI dwiq hY? ies dw ivsQwr nwl vyrvw gurU Arjn swihb vwlI pauVI nµ: 35 ivc hY [

ies ‘vwr’ dy nwl slok:

ies ‘vwr’ ivc ku`l 36 pauVIAW hn [ pauVI nµ: 1 Aqy 34 C`f ky bwkI 34 pauVIAW ivc hryk dy nwl do do Slok hn [ iehnW dw joV . . = 68
pauVI nµ: 1 Aqy 34 dy nwl iqMn iqMn Slok hn; =  6
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ku`l Slok . . = 74

gur-ivAkqI Anuswr:

m: 1 dy=pauVI nµ: 6 qoN 15 qk; 10 pauVIAW [
hryk pauVI dy nwl do do Slok . . . . . . . joV = 20
pauVI nµ: 1 dy nwl = 2
pauVI nµ: 2, 3, 16, 20, 21 dy nwl iek iek =  5
pauVI nµ: 17, 19 Aqy 22 dy nwl do do Slok . =  6
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ———
 . . . . . . . joV . . . . . . . . . . . . . . . . . .= 33 Slok
m: 2 dy=pauVI nµ: 4, 5 dy nwl do do; . joV . . = 4
nµ: 1, 2, 3, 16, 20 dy nwl iek iek . . . . . = 5
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ———
 . . . . . . .joV . . . . . . . . . . . . . . . . . . .= 9
m: 3 dy=pauVI nµ: 24, 25; do do Slok; joV . = 20
=27 qoN 33; nµ: 35
pauVI nµ: 21, 26, 34 dy nwl iek iek . . . . .= 3
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .———
 . . . . . joV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . = 23
m: 4 dy=nµ: 18, 23 dy nwl dovyN; joV . . . . . .=   4
nµ: 34 dy nwl do = 2 . . . . . . . . . . . . . . . =   6
m: 5 dy=pauVI nµ: 36 nwl dovyN . . . . . . . . . .= 21
nµ: 26 nwl iek = 74 . . . . . . . . . . . . . . . =  3
 . . ku`l joV . . . . . . . . . . .= 33+9+23+3 =74

 ‘vwr’ dI pihlI Skl:

ieh ‘vwr’ pihlW isr& ‘pauVIAW’ dw sMgRih sI [ kwiv-rcnW dy idRStI-kox qoN vyKo [ hryk pauVI ivc pMj pMj qukW hn, qukW dw Awkwr qkrIbn ieko ijhw hY [

ijs gur-ivAkqI ny ‘vwr’ dy AMdrly srUp ƒ ieqny iDAwn nwl ie`k-sur iqAwr kIqw, ies ‘vwr’ dI hryk pauVI dy nwl Slok drj krn vyly BI auhnW pwsoN ausy iek-surqw dI hI Aws r`KI jw skdI sI [ pr slokW dw Awkwr ieko ijhw nhIN hY, slokW dIAW qukW ieko ijqnIAW nhIN hn [

pauVI nµ: 26 dy nwl dUjw Slok gurU Arjn swihb dw hY [ A^IrlI pauVI dy nwl dovyN Slok gurU Arjn swihb dy hn [ jy gurU rwmdws jI AwpxI ilKI ‘vwr’ dI hryk pauVI dy nwl slok BI Awp hI drj krdy qW pauVI nµ: 26 dy nwl ieko slok drj nwh krdy, Aqy A^IrlI pauVI ƒ ^wlI nwh rihx dyNdy [

Asl g`l iehI hY ik pihlW ‘vwr’ isr& pauVIAW dw sMgRih sI [ hryk pauVI dy nwl slok gurU Arjn swihb ny drj kIqy sn [ hryk gur-ivAkqI dy ilKy slokW dy sMgRih ivcoN lY ky [ auhnW sMgRihAW ivcoN ijhVy slok vD gey, auh sRI gurU gRMQ swihb dy A^Ir qy iek`Ty drj kr id`qy gey [ auhnW dw isrlyK hI ieh g`l prgt krdw hY—‘slok vwrW qy vDIk’ [

ਸਾਰੰਗ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ੪ ਰਾਇ ਮਹਮੇ ਹਸਨੇ ਕੀ ਧੁਨਿ 

mhmw qy hsnw do rwjpUq srdwr sn; mhmw kWgVy dw rihx vwlw qy hsnw DOly dw [ hsny ny clwkI nwl mhmy ƒ Akbr dy kol kYd krw id`qw; pr mhmy ny AwpxI bhwdrI dy kwrnwmy ivKw ky bwdSwh ƒ ^uS kr ilAw qy SwhI &Oj lY ky hsny qy Aw ciVHAw [ coKw icr dohIN iDrIN lVweI hoeI qy Aw^r mhmy dI ij`q hoeI [ FwFIAW ny ies jMg dI vwr ilKI; iesy vwr dI sur qy gurU rwmdws swihb dI rcI hoeI swrMg rwg dI vwr dy gwx dI ihdwieq hY [

aus vwr ivcoN nmUny leI hyT-ilKI pauVI hY:

mhmw hsnw rwjpUq rwie Bwry B`tI ] hsny by-eImwngI nwl mhmy Q`tI ] ByV duhW dw m`icAw sr vgy sP`tI [ mhmy pweI Pqh rx gl hsny G`tI ] bMn@ hsny ƒ C`ifAw js mhmy K`tI ]

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੨ ॥ ਗੁਰੁ ਕੁੰਜੀ ਪਾਹੂ ਨਿਵਲੁ ਮਨੁ ਕੋਠਾ ਤਨੁ ਛਤਿ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਮਨ ਕਾ ਤਾਕੁ ਨ ਉਘੜੈ ਅਵਰ ਨ ਕੁੰਜੀ ਹਥਿ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1237}

pd ArQ:-  pwhU—mwieAw dI pwh [ invlu—pSUAW dy pYrW ƒ mwrn vwlw jMdrw [ qwku—bUhw [ auGVY—KulHdw [ Avr hiQ—iksy hor dy h`Q ivc [

ArQ:-  (mnu`K dw) mn (mwno) koTw hY qy srIr (ies koTy dw) C`q hY, (mwieAw dI) pwh (ies mn-koTy ƒ) jMdrw (v`jw hoieAw) hY, (ies jMdry ƒ KolHx leI) guru kuMjI hY (Bwv, mn qoN mwieAw dw pRBwv gurU hI dUr kr skdw hY) [ hy nwnk! siqgurU qoN ibnw mn dw bUhw KulH nhIN skdw, qy iksy hor dy h`Q ivc (ies dI) kuMjI nhIN hY [1[

ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਨ ਭੀਜੈ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦਿ ॥ ਨ ਭੀਜੈ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿ ॥ ਨ ਭੀਜੈ ਸੋਗੀ ਕੀਤੈ ਰੋਜਿ ॥ ਨ ਭੀਜੈ ਰੂਪੀ ਮਾਲੀ ਰੰਗਿ ॥ ਨ ਭੀਜੈ ਤੀਰਥਿ ਭਵਿਐ ਨੰਗਿ ॥ ਨ ਭੀਜੈ ਦਾਤੀ ਕੀਤੈ ਪੁੰਨਿ ॥ ਨ ਭੀਜੈ ਬਾਹਰਿ ਬੈਠਿਆ ਸੁੰਨਿ ॥ ਨ ਭੀਜੈ ਭੇੜਿ ਮਰਹਿ ਭਿੜਿ ਸੂਰ ॥ ਨ ਭੀਜੈ ਕੇਤੇ ਹੋਵਹਿ ਧੂੜ ॥ ਲੇਖਾ ਲਿਖੀਐ ਮਨ ਕੈ ਭਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਭੀਜੈ ਸਾਚੈ ਨਾਇ ॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1237}

pd ArQ:-  n BIjY—iB`jdw nhIN, pRsMn nhIN huMdw [ nwdI—nwd dI rwhIN, nwd vjwx nwl [ byid—vyd dI rwhIN, vyd pVHn nwl [ surqI—smwDI (lwx) nwl [ igAwnI—igAwn dIAW g`lW krn nwl [ joig—jog-swDn nwl [ roij—hr roz, sdw [ rMig—rMg-qmwSy nwl [ qIriQ—qIrQ auqy (nHwiqAW) [ BivAY—nµgy BOx nwl [ puMin—puMn krn nwl [ suMin—suMn-AvsQw ivc, cu`p-cwp rih ky [ ByiV—ByV ivc, jMg ivc [ iBiV—iBV ky, lV ky [ sUr—sUrmy [ kyqy—keI bMdy [ hovih DUiV—im`tI ivc il`bVdy hn [ lyKw—ihswb, Aswfy cMgy mMdy hox dI prK [ lyKw ilKIAY—lyKw iliKAw jWdw hY, swfy cMgy mMdy hox dI prK kIqI jWdI hY [ mn kY Bwie—mn dI Bwvnw Anuswr, mn dI AvsQw Anuswr [ swcY nwie—s`cy nwm dI rwhIN, sdw kwiem rihx vwly prmwqmw dy nwm dI rwhIN [

ArQ:-  rwg gwx nwl, nwd vjwx nwl jW vyd (Awidk Drm-pusqk) pVHn nwl prmwqmw pRsMn nhIN huMdw; nwh hI, smwDI lwieAW igAwn-crcw kIiqAw jW jog dw koeI swDn kIiqAW [ nwh hI auh qRüTdw hY inq sog kIiqAW (ijvyN sRwvg sryvVy krdy hn); rUp, mwl-Dn qy rMg-qmwSy ivc ru`iJAW BI pRBU (jIv auqy) ^uS nhIN huMdw; nwh hI auh iB`jdw hY qIrQ qy nHwiqAW jW nµgy BivAW [ dwn-puMn kIiqAW BI r`b rIJdw nhIN, qy bwhr (jMglW ivc) suMn-muMn bYiTAW BI nhIN psIjdw [

joDy lVweI ivc lV ky mrdy hn (ies qrHW BI) pRBU pRsMn nhIN huMdw, keI bMdy (suAwh Awidk ml ky) im`tI ivc il`bVdy hn (ies qrHW BI auh) ^uS nhIN huMdw [

hy nwnk! prmwqmw pRsMn huMdw hY jy aus sdw kwiem rihx vwly dy nwm ivc (juVIey), (ikauNik jIvW dy cMgy mMdy hox dI) prK mn dI Bwvnw Anuswr kIqI jWdI hY [2[

ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਨਵ ਛਿਅ ਖਟ ਕਾ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਨਿਸਿ ਦਿਨ ਉਚਰੈ ਭਾਰ ਅਠਾਰ ॥ ਤਿਨਿ ਭੀ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਇਆ ਤੋਹਿ ॥ ਨਾਮ ਬਿਹੂਣ ਮੁਕਤਿ ਕਿਉ ਹੋਇ ॥ ਨਾਭਿ ਵਸਤ ਬ੍ਰਹਮੈ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਣਿਆ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਪਛਾਣਿਆ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 1237}

pd ArQ:-  nv—nO ivAwkrx [ iCA—Cy SwsqR [ Kt—Cy vydWg (iSkSw, klp, ivAwkrx, CMd, inrukq, joiqS) [ inis—rwq [ Bwr ATwr—ATwrW prvW vwlw mhwBwrq gRMQ [ iqin—aus ny [ qoih—qyrw [ ibhUx—s`Kxw [ mukiq—ivkwrW qoN ^lwsI [ nwiB—kml dI nwBI [ vsq—v`sidAW [ bRhmY—bRhmw ny [ gurmuiK—gurU dy snmuK ho ky, gurU dy d`sy rwh qy qur ky [

ArQ:-  jo mnu`K (ieqnw ivdvwn hovy ik) nO ivAwkrxW, Cy SwsqRW qy Cy vydWg dI ivcwr kry (Bwv, iehnW pusqkW dy ArQ smJ ley), ATwrW prvW vwly mhwBwrq gRMQ ƒ idn rwq pVHdw rhy, aus ny BI (hy pRBU!) qyrw AMq nhIN pwieAw, (qyry) nwm qoN ibnw mn ivkwrW qoN ^lwsI pRwpq nhIN kr skdw [

kml dI nwBI ivc v`sdw bRhmw prmwqmw dy guxW dw AMdwzw nwh lw sikAw [ hy nwnk! gurU dy d`sy rwh auqy qur ky hI (pRBU dw) nwm (ismrn dw mhwqm) smiJAw jw skdw hY [3[

ਪਉੜੀ ॥ ਆਪੇ ਆਪਿ ਨਿਰੰਜਨਾ ਜਿਨਿ ਆਪੁ ਉਪਾਇਆ ॥ ਆਪੇ ਖੇਲੁ ਰਚਾਇਓਨੁ ਸਭੁ ਜਗਤੁ ਸਬਾਇਆ ॥ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਆਪਿ ਸਿਰਜਿਅਨੁ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਵਧਾਇਆ ॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਉਬਰੇ ਜਿਨ ਭਾਣਾ ਭਾਇਆ ॥ ਨਾਨਕ ਸਚੁ ਵਰਤਦਾ ਸਭ ਸਚਿ ਸਮਾਇਆ ॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1237}

pd ArQ:-  Awpy—Awp hI [ ijin—ijs (inrMjn) ny [ Awpu—Awpxy Awp ƒ [ rcwieEnu—rcwieAw aus ny [ isrijAnu—isrjy aus ny [ ijn—ijnHW ƒ [ sic—s`c ivc [ inrMjn—(inr+AMjn) mwieAw-rihq [

ArQ:-  mwieAw-rihq pRBU Awp hI (jgq dw mUl) hY ausny Awpxy Awp ƒ (jgq dy rUp ivc) prgt kIqw hY; ieh swrw hI jgq-qmwSw aus ny Awp hI ricAw hY [

mwieAw dy iqMn gux aus ny Awp hI bxwey hn (qy jgq ivc) mwieAw dw moh (BI aus ny Awp hI) pRbl kIqw hY, (ies qRY-guxI mwieAw dy moh ivcoN isr&) auh (jIv) bcdy hn ijnHW ƒ siqgurU dI ikrpw nwl (pRBU dI) rzw im`TI l`gdI hY [

hy nwnk! sdw kwiem rihx vwlw pRBU (hr QW) mOjUd hY, qy swrI isRStI aus sdw-iQr ivc it`kI hoeI hY (Bwv, aus dy hukm dy AMdr rihMdI hY) [1[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh