ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1235

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੧    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਗੁਸਾਈ ਪਰਤਾਪੁ ਤੁਹਾਰੋ ਡੀਠਾ ॥ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਉਪਾਇ ਸਮਾਵਨ ਸਗਲ ਛਤ੍ਰਪਤਿ ਬੀਠਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਰਾਣਾ ਰਾਉ ਰਾਜ ਭਏ ਰੰਕਾ ਉਨਿ ਝੂਠੇ ਕਹਣੁ ਕਹਾਇਓ ॥ ਹਮਰਾ ਰਾਜਨੁ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤਿ ਤਾ ਕੋ ਸਗਲ ਘਟਾ ਜਸੁ ਗਾਇਓ ॥੧॥ ਉਪਮਾ ਸੁਨਹੁ ਰਾਜਨ ਕੀ ਸੰਤਹੁ ਕਹਤ ਜੇਤ ਪਾਹੂਚਾ ॥ ਬੇਸੁਮਾਰ ਵਡ ਸਾਹ ਦਾਤਾਰਾ ਊਚੇ ਹੀ ਤੇ ਊਚਾ ॥੨॥ ਪਵਨਿ ਪਰੋਇਓ ਸਗਲ ਅਕਾਰਾ ਪਾਵਕ ਕਾਸਟ ਸੰਗੇ ॥ ਨੀਰੁ ਧਰਣਿ ਕਰਿ ਰਾਖੇ ਏਕਤ ਕੋਇ ਨ ਕਿਸ ਹੀ ਸੰਗੇ ॥੩॥ ਘਟਿ ਘਟਿ ਕਥਾ ਰਾਜਨ ਕੀ ਚਾਲੈ ਘਰਿ ਘਰਿ ਤੁਝਹਿ ਉਮਾਹਾ ॥ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਭਿ ਪਾਛੈ ਕਰਿਆ ਪ੍ਰਥਮੇ ਰਿਜਕੁ ਸਮਾਹਾ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 1235}

pd ArQ:-  gusweˆØI—hy go-sweIN, hy DrqI dy mwlk! prqwpu—smr`Qw [ krn krwvn—qUM sB kuJ krn jogw Aqy jIvW qoN krwx dI smrQw vwlw hYN [ aupwie—pYdw kr ky [ smwvn—smw lYx vwlw [ sgl—sB jIvW dw [ CqRpiq—rwjw [ bITw—bYTw hoieAw hYN, ivAwpk hYN [1[rhwau[

rwau—rwjw [ rMkw—kMgwl [ auin—auhnW ny [ slwmiq—kwiem rihx vwlw [ qw ko jsu—aus dw jsu [ sgl Gtw—swry srIrW ny [1[

aupmw—vifAweI [ sMqhu—hy sMq jno! jyq khq—ijhVy aupmw AwKdy hn [ pwhUcw—(aus dy crnW ivc) phuMc jWdy hn [2[

pvin—pvn dI rwhIN, pRwxW dI rwhIN, suAwsW dI rwhIN [ Akwrw—jgq, srIr [ pwvk—A`g [ kwst—kwT, l`kV [ sMgy—nwl [ nIru—pwxI [ Drix—DrqI [ eykq—iek QW, iek`Ty [ iks hI—(ik®Aw ivSySx ‘hI’ dy kwrn l&z ‘iksu’ dw  u au~f igAw hY) [ sMgy—nwl [3[

Git Git—hryk srIr ivc [ rwjn kI—pRBU-pwiqSwh dI [ quJih—qyry hI (drsn leI) [ aumwhw—cwau, auqSwh [ siB—swry [ pwCY—ip`CoN [ pRQmy—pihlW [ smwhw—ApVwieAw [4[

ArQ:-  hy jgq dy Ksm! (mYN) qyrI (Ajb) qwkq-smr`Qw vyKI hY [ qUM sB kuJ krn-jogw hYN, (jIvW pwsoN) krw skx vwlw hYN, qUM (jgq) pYdw kr ky iPr ies ƒ Awpxy Awp ivc lIn kr lYx vwlw hYN [ qUM sB jIvW auqy pwiqSwh (bx ky) bYTw hoieAw hYN [1[rhwau[

hy BweI! (pRBU dI rzw Anuswr) rwjy pwiqSwh kMgwl ho jWdy hn [ auhnW rwijAW ny qW Awpxy Awp ƒ JUT hI rwjy AKvwieAw [ hy BweI! swfw pRBU-pwiqSwh sdw kwiem rihx vwlw hY [ swry hI jIvW ny aus dw (sdw) js gwieAw hY [1[

hy sMq jno! aus pRBU-pwiqSwh dI vifAweI suxo [ ijqny BI jIv aus dI vifAweI AwKdy hn auh aus dy crnW ivc phuMcdy hn [ aus dI qwkq dw AMdwzw nhIN l`g skdw, sB jIvW ƒ dwqW dyx vwlw v`fw Swh hY, auh au~icAW qoN au~cw hY [2[

hy BweI! swry srIrW ƒ suAwsW dI hvw nwl pRo ky r`iKAw hoieAw hY, aus ny A`g ƒ l`kV nwl bMnH r`iKAw hY [ aus ny pwxI qy DrqI iek`Ty r`Ky hoey hn [ (iehnW ivcoN) koeI iksy nwl (vYr nhIN kr skdw [ pwxI DrqI ƒ fobdw nhIN, A`g kwT ƒ swVdI nhIN) [3[

hy BweI! aus pRBU-pwiqSwh dI is&iq-swlwh dI khwxI hryk srIr ivc ho rhI hY [ hy pRBU! hryk ihrdy ivc qyry imlwp leI hI auqSwh hY [ qUM swry jIvW ƒ ip`CoN pYdw krdw hYN, pihlW auhnW leI irzk ApVWdw hYN [4[

ਜੋ ਕਿਛੁ ਕਰਣਾ ਸੁ ਆਪੇ ਕਰਣਾ ਮਸਲਤਿ ਕਾਹੂ ਦੀਨ੍ਹ੍ਹੀ ॥ ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕਰਿ ਕਰਹ ਦਿਖਾਏ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਚੀਨ੍ਹ੍ਹੀ ॥੫॥ ਹਰਿ ਭਗਤਾ ਕਰਿ ਰਾਖੇ ਅਪਨੇ ਦੀਨੀ ਨਾਮੁ ਵਡਾਈ ॥ ਜਿਨਿ ਜਿਨਿ ਕਰੀ ਅਵਗਿਆ ਜਨ ਕੀ ਤੇ ਤੈਂ ਦੀਏ ਰੁੜ੍ਹ੍ਹਾਈ ॥੬॥ ਮੁਕਤਿ ਭਏ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕਰਿ ਤਿਨ ਕੇ ਅਵਗਨ ਸਭਿ ਪਰਹਰਿਆ ॥ ਤਿਨ ਕਉ ਦੇਖਿ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲਾ ਤਿਨ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਤਰਿਆ ॥੭॥ ਹਮ ਨਾਨ੍ਹ੍ਹੇ ਨੀਚ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹੇ ਬਡ ਸਾਹਿਬ ਕੁਦਰਤਿ ਕਉਣ ਬੀਚਾਰਾ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਸੀਤਲੁ ਗੁਰ ਦਰਸ ਦੇਖੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਅਧਾਰਾ ॥੮॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1235}

pd ArQ:-  Awpy—(pRBU ny) Awp hI [ msliq—slwh, mSvrw [ kwhU—iks ny? dIn@I—id`qI [ kir—kr ky [ krh—AsI krdy hW (vrqmwn kwl, au~qm purK, bhu-vcn) [ idKwey—idKwvy [ swKI—is`iKAw, sbk [ cIn@I—pCwxI, smJI [5[

kir rwKy Apny—Awpxy bxw ky r`iKAw kIqI [ ijin—ijs (mnu`K) ny [ AvigAw—inrwdrI [ qy—auh (bhu-vcn) [ qYN—qUM [ dIey ruV@weI—roVH id`qy, moh dy smuMdr ivc fob id`qy [6[

mukiq Bey—ivkwrW qoN bc inkly [ kir—kr ky [ siB—swry [ prhirAw—dUr kIqy [ kau—ƒ [ dyiK—vyK ky [ ikrpwlw—dieAwvwn [ Bv swgru—sMswr-smuMdr [7[

nwn@y—bhuq in`ky [ swihb—mwlk [ kudriq—qwkq, smrQw [ kudriq kaux—kIh qwkq hY? bIcwrw—mYN ivcwr skW (qyrw prqwp) [ gur drs—gurU dw drsn [ ADwrw—Awsrw [8[

ArQ:-  hy BweI! mYN ieh At`l sbk is`K ilAw hY (ik prmwqmw dw prqwp byAMq hY) jo kuJ auh krdw hY auh Awp hI krdw hY, iksy ny aus ƒ kdy koeI slwh nhIN id`qI [ AsI jIv BwvyN (AwpxI Akl prgt krn leI) ivKwvy dy AnykW jqn krdy hW [5[

hy BweI! (ieh prmwqmw dw prqwp hY ik) prmwqmw Awpxy BgqW ƒ Awpxy bxw ky r`iKAw krdw hY, BgqW ƒ Awpxw nwm b^Sdw hY, vifAweI dyNdw hY [ hy pRBU! ijs ijs ny kdy qyry BgqW dI inrwdrI kIqI, qUM auhnW ƒ (ivkwrW dy smuMdr ivc) roVH id`qw [6[

hy BweI! swD sMgiq kr ky (ivkwrI BI) ivkwrW qoN bc inkly, pRBU ny auhnW dy swry AOgux nws kr id`qy [ gurU dI sMgiq ivc Awaux vwilAW ƒ vyK ky pRBU jI sdw imhrvwn huMdy hn, qy, auh bMdy sMswr-smuMdr qoN pwr lµG jWdy hn [7[

hy mwlk-pRBU! qUM bhuq v`fw hYN, AsI jIv (qyry swhmxy) bhuq hI in`ky qy nIvyN (kIVy ijhy) hW [ myrI kIh qwkq hY ik qyry prqwp dw AMdwzw lw skW? hy nwnk! AwK—gurU dw drsn kr ky mnu`K dw mn qn TMFw Twr ho jWdw hY, qy, mnu`K ƒ pRBU dw nwm-Awsrw iml jWdw hY [8[1[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਅਸਟਪਦੀ ਘਰੁ ੬    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਅਗਮ ਅਗਾਧਿ ਸੁਨਹੁ ਜਨ ਕਥਾ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਅਚਰਜ ਸਭਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਮਸਕਾਰ ॥ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਗੁਨ ਗਾਇ ਅਪਾਰ ॥ ਮਨ ਭੀਤਰਿ ਹੋਵੈ ਪਰਗਾਸੁ ॥ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨੁ ਅਗਿਆਨ ਬਿਨਾਸੁ ॥੧॥ ਮਿਤਿ ਨਾਹੀ ਜਾ ਕਾ ਬਿਸਥਾਰੁ ॥ ਸੋਭਾ ਤਾ ਕੀ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ॥ ਅਨਿਕ ਰੰਗ ਜਾ ਕੇ ਗਨੇ ਨ ਜਾਹਿ ॥ ਸੋਗ ਹਰਖ ਦੁਹਹੂ ਮਹਿ ਨਾਹਿ ॥੨॥ ਅਨਿਕ ਬ੍ਰਹਮੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਦ ਧੁਨਿ ਕਰਹਿ ॥ ਅਨਿਕ ਮਹੇਸ ਬੈਸਿ ਧਿਆਨੁ ਧਰਹਿ ॥ ਅਨਿਕ ਪੁਰਖ ਅੰਸਾ ਅਵਤਾਰ ॥ ਅਨਿਕ ਇੰਦ੍ਰ ਊਭੇ ਦਰਬਾਰ ॥੩॥ {ਪੰਨਾ 1235}

pd ArQ:-  Agm kQw—AphuMc pRBU dI is&iq-swlwh [ AgwiD—AQwh [ jn—hy jno! Acrj—hYrwn kr dyx vwlI [ sBw—kcihrI, drbwr [1[rhwau[

siqgur nmskwr—gurU ƒ isr invwE [ qy—qoN, dI rwhIN [ gun Apwr gwie—byAMq pRBU dy gux gw ky [ prgwsu—cwnx [ igAwn AMjnu—Awqmk jIvn dI sUJ dw surmw [ AigAwn—Awqmk jIvn vloN by-smJI [1[

imiq—h`d-bMnw, AMdwzw, mwp [ jw kw—ijs (prmwqmw) dw [ ibsQwru—jgq-pswrw [ Apr—pry qoN pry (A-pr) [ rMg—kOqk, coj-qmwSy [ sog—Zm [ hrK—^uSI [2[

bRhmy—(‘bRhmw’ qoN bhu-vcn) [ jw ky—ijs (pRBU) dy pYdw kIqy hoey [ krih—krdy hn [ Duin krih—aucwrdy hn (Ævin—Awvwz) [ mhys—mhyS, iSv [ bYis—bYT ky [ AMsw—AMS, kuJ ih`sw [ AMsw Avqwr—auh Avqwr ijnHW ivc prmwqmw dI QoVHI ku Awqmk qwkq auqrI hovy [ Avqwr—auqry hoey [ aUBy—Kloqy hoey [3[

ArQ:-  hy sMq jno! AphuMc Aqy AQwh prmwqmw dI is&iq-swlwh suixAw kro [ aus prmwqmw dw drbwr hYrwn krn vwlw hY [1[rhwau[

hy sMq jno! sdw hI gurU dy dr qy isr invwieAw kro [ gurU dI imhr nwl byAMq pRBU dy gux gw ky mn ivc Awqmk jIvn dw cwnx pYdw ho jWdw hY, (gurU pwsoN imilAw hoieAw) Awqmk jIvn dI sUJ dw surmw Awqmk jIvn vloN by-smJI dw nws kr dyNdw hY [1[

hy sMq jno! ijs prmwqmw dw (ieh swrw) jgq-iKlwrw (bxwieAw hoieAw) hY aus (dI smrQw) dw h`d-bMnw nhIN l`B skdw aus pRBU dI vifAweI byAMq hY byAMq hY [ hy sMq jno! ijs prmwqmw dy AnykW hI coj-qmwSy hn igxy nhIN jw skdy, auh prmwqmw ^uSI ZmI dohW qoN pry rihMdw hY [2[

hy sMq jno! (aus pRBU dw drbwr hYrwn kr dyx vwlw hY) ijs dy pYdw kIqy hoey AnykW hI bRhmy (aus dy dr qy) vydW dw aucwrn kr rhy hn, AnykW hI iSv bYT ky aus dw iDAwn Dr rhy hn, hor AnykW hI Coty Coty aus dy Avqwr hn, AnykW hI ieMdr dyvqy aus dy dr qy Kloqy rihMdy hn [3[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh