ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1233

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੩ ਅਸਟਪਦੀਆ ਘਰੁ ੧    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮਿ ਵਡਾਈ ॥ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮਿ ਮੁਕਤਿ ਗਤਿ ਪਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਬਦਿ ਭਉ ਭੰਜਨੁ ਜਮਕਾਲ ਨਿਖੰਜਨੁ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥ ਹਰਿ ਸੁਖਦਾਤਾ ਗੁਰਮੁਖਿ ਜਾਤਾ ਸਹਜੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ॥੧॥ ਭਗਤਾਂ ਕਾ ਭੋਜਨੁ ਹਰਿ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨੁ ਪੈਨ੍ਹ੍ਹਣੁ ਭਗਤਿ ਬਡਾਈ ॥ ਨਿਜ ਘਰਿ ਵਾਸਾ ਸਦਾ ਹਰਿ ਸੇਵਨਿ ਹਰਿ ਦਰਿ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥੨॥ ਮਨਮੁਖ ਬੁਧਿ ਕਾਚੀ ਮਨੂਆ ਡੋਲੈ ਅਕਥੁ ਨ ਕਥੈ ਕਹਾਨੀ ॥ ਗੁਰਮਤਿ ਨਿਹਚਲੁ ਹਰਿ ਮਨਿ ਵਸਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਚੀ ਬਾਨੀ ॥੩॥ ਮਨ ਕੇ ਤਰੰਗ ਸਬਦਿ ਨਿਵਾਰੇ ਰਸਨਾ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਈ ॥ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿ ਰਹੀਐ ਸਦ ਅਪੁਨੇ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਸੇਤੀ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 1233}

pd ArQ:-  mn—hy mn! hir kY nwim—hrI dy nwm ivc (juiVAW) [ vfweI—ie`zq [ n jwxw—nw jwxW, mYN nhIN jwxdw [ mukiq—ivkwrW qoN ^lwsI [ giq—au~cI Awqmk AvsQw [1[rhwau[

sbid—(gurU dy) Sbd dI rwhIN [ Bau BMjnu—fr nws krn vwlw hrI [ jmkwl inKMjnu—mOq (Awqmk mOq) nws krn vwlw pRBU [ syqI—nwl [ ilv—lgn [ gurmiK—gurU dI srn ipAW [ jwqw—jwixAw jWdw hY, fUMGI sWJ pweI jw skdI hY [ shjy—Awqmk Afolqw ivc [1[

inrMjnu—(inr-AMjnu [ AMjn—mwieAw dy moh dI kwlK) inrlyp [ pYn@xu—puSwk [ inj Gir—Awpxy (Asl) Gr ivc, pRBU-crnW ivc [ syvin—syNvdy hn, ismrdy hn [ dir—dr qy [2[

mnmuK—Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly mnu`K [ AkQu—auh pRBU ijs dw shI srUp ibAwn nhIN kIqw jw skdw [ khwnI—is&iq-swlwh [ inhclu—At`l, Afol [ min—mn ivc [ AMimRq—Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl [ swcI bwnI—sdw-iQr pRBU dI is&iq-swlwh dI bwxI [3[

qrMg—loihrW, dOV-B`j [ sbid—Sbd dI rwhIN [ invwry—dUr huMdy hn [ rsnw—jIB [ shij—Awqmk Afolqw ivc [ imil—iml ky [ sd—sdw [ ijin—ijs (gurU) ny [4[

ArQ:-  hy myry mn! prmwqmw dy nwm ivc (juiVAW lok prlok dI) ie`zq imldI hY [ hy BweI! prmwqmw dy nwm qoN ibnw mYN iksy hor nwl fUMGI sWJ nhIN pWdw [ pRBU dy nwm dI rwhIN ivkwrW qoN ^lwsI Aqy au~cI Awqmk AvsQw pRwpq huMdI hY [1[rhwau[

hy BweI! gurU dy Sbd dI rwhIN fr dUr krn vwlw Aqy Awqmk mOq nws krn vwlw hrI iml pYNdw hY, prmwqmw nwl lgn l`g jWdI hY [ hy BweI! gurU dI srn ipAW swry suK dyx vwly hrI nwl sWJ bx jWdI hY, (gurU dI srn pY ky mnu`K) Awqmk Afolqw ivc itikAw rihMdw hY [1[

hy BweI! inrlyp hir-nwm (hI) Bgq jnW (dy Awqmw) dI ^urwk hY, pRBU dI BgqI auhnW vwsqy puSwk hY qy ie`zq hY [ ijhVy mnu`K sdw pRBU dw ismrn krdy hn, auh pRBU-crnW ivc itky rihMdy hn, prmwqmw dy dr qy auhnW ƒ ie`zq imldI hY [2[

hy BweI! Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly mnu`K dI Akl hoCI huMdI hY, aus dw mn (mwieAw ivc) foldw rihMdw hY, auh kdy Ak`Q pRBU dI is&iq-swlwh nhIN krdw [ hy BweI! gurU dI miq au~qy quirAW mnu`K Afol-ic`q ho jWdw hY, aus dy mn ivc prmwqmw Aw v`sdw hY, aus dy mn ivc Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl v`sdw hY, sdw-iQr pRBU dI is&iq-swlwh v`sdI hY [3[

hy BweI! gurU dy Sbd dI brkiq nwl mn dIAW dOVW-B`jW dUr kr leIdIAW hn, gur-Sbd dI rwhIN mnu`K dI jIB Awqmk Afolqw ivc it`k jWdI hY (rsW ksW dy ip`Cy nhIN dOVdI) [ hy BweI! Awpxy gurU (dy crnW) ivc juVy rihxw cwhIdw hY, ikauNik (aus) gurU ny AwpxI suriq sdw prmwqmw ivc joV r`KI hY [4[

ਮਨੁ ਸਬਦਿ ਮਰੈ ਤਾ ਮੁਕਤੋ ਹੋਵੈ ਹਰਿ ਚਰਣੀ ਚਿਤੁ ਲਾਈ ॥ ਹਰਿ ਸਰੁ ਸਾਗਰੁ ਸਦਾ ਜਲੁ ਨਿਰਮਲੁ ਨਾਵੈ ਸਹਜਿ ਸੁਭਾਈ ॥੫॥ ਸਬਦੁ ਵੀਚਾਰਿ ਸਦਾ ਰੰਗਿ ਰਾਤੇ ਹਉਮੈ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਮਾਰੀ ॥ ਅੰਤਰਿ ਨਿਹਕੇਵਲੁ ਹਰਿ ਰਵਿਆ ਸਭੁ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਮੁਰਾਰੀ ॥੬॥ ਸੇਵਕ ਸੇਵਿ ਰਹੇ ਸਚਿ ਰਾਤੇ ਜੋ ਤੇਰੈ ਮਨਿ ਭਾਣੇ ॥ ਦੁਬਿਧਾ ਮਹਲੁ ਨ ਪਾਵੈ ਜਗਿ ਝੂਠੀ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨ ਪਛਾਣੇ ॥੭॥ ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਲਏ ਅਕਥੁ ਕਥੀਐ ਸਚੁ ਸਬਦੁ ਸਚੁ ਬਾਣੀ ॥ ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਸਚਿ ਸਮਾਣੇ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਵਖਾਣੀ ॥੮॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1233}

pd ArQ:-  sbid—gurU dy Sbd dI rwhIN [ mrY—Awpw-Bwv dUr krdw hY [ qw—qdoN [ mukqo—mukqu, ivkwrW qoN suqMqr [ lweI—lwie, lw ky [ sru—qwlwb [ swgru—smuMdr [ inrmlu—piv`qr [ nwvY—ieSnwn krdw hY [ shij—Awqmk Afolqw ivc [ suBweI—suBwie, pRym ivc [5[

vIcwir—mn ivc vsw ky [ rMig—pRym ivc [ rwqy—rMgy hoey [ mwrI—mwir, mwr ky [ inhkyvlu—su`D-srUp prmwqmw [ rivAw—ivAwpk [ sBu—hr QW [ Awqmrwmu—prmwqmw [ murwrI—(mur-Air) vwihgurU [6[

syiv rhy—syvw-BgqI krdy rihMdy hn [ sic—sdw-iQr nwm ivc [ qyrY min—qyry mn ivc [ Bwxy—cMgy l`gdy hn [ duibDw—du-ic`qw-pn, myr-qyr [ mhlu—pRBU-crnW ivc QW [ jig—jgq ivc [7[

Awpy—Awp hI [ AkQu—auh pRBU ijs dw shI srUp ibAwn nhIN kIqw jw skdw [ kQIAY—is&iq-swlwh kIqI jw skdI hY [ scu sbdu scu bwxI—sdw-iQr pRBU dI is&iq-swlwh dI bwxI [ swcy swic—swic hI swic, sdw kwiem rihx vwly pRBU ivc sdw hI [ vKwxI—vKwix, aucwr ky [8[

ArQ:-  hy BweI! (jdoN iksy mnu`K dw) mn gurU dy Sbd dI rwhIN Awpw-Bwv dUr krdw hY, qdoN (auh mnu`K) pRBU dy crnW ivc ic`q joV ky ivkwrW dy pMjy ivcoN inkl jWdw hY [ hy BweI! prmwqmw (mwno, AYsw) srovr hY smuMdr hY (ijs dw) jl piv`qr rihMdw hY, (ijhVw mnu`K ies ivc) ieSnwn krdw hY, auh Awqmk Afolqw ivc pRym ivc lIn rihMdw hY [5[

hy BweI! ijhVy mnu`K gurU dy Sbd ƒ Awpxy mn ivc vsw ky (qy, Sbd dI brkiq nwl Awpxy AMdroN) haumY Aqy iqRSnw ƒ mukw ky sdw (pRBU dy) ipAwr-rMg ivc rMgy rihMdy hn, auhnW dy AMdr su`D-srUp hrI Aw v`sdw hY, (auhnW ƒ) hr QW prmwqmw hI id`sdw hY [6[

pr, hy pRBU! auhI syvk qyrI syvw-BgqI krdy hn Aqy qyry sdw-iQr nwm ivc rMgy rihMdy hn, ijhVy qyry mn ivc ipAwry l`gdy hn [ hy BweI! myr-qyr ivc PsI hoeI jIv-iesqRI prmwqmw dy crnW ivc QW nhIN lY skdI, auh dunIAw ivc BI Awpxw ieqbwr gvweI r`KdI hY, auh ieh nhIN pCwx skdI ik jo kuJ mYN kr rhI hW ieh cMgw hY jW mwVw [7[

hy BweI! jdoN pRBU Awp hI Awpxy crnW ivc joVy, qdoN hI aus Ak`Q pRBU dI is&iq-swlwh kIqI jw skdI hY, qdoN hI aus dw sdw-iQr Sbd aus dI sdw-iQr bwxI dw aucwrn kIqw jw skdw hY [ hy nwnk! (ijnHW ƒ pRBU Awp Awpxy crnW ivc joVdw hY; auh mnu`K) prmwqmw dw nwm ismr ismr ky sdw hI aus sdw-iQr pRBU ivc lIn rihMdy hn [8[1[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh