ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1232

ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ੯ ॥ ਮਨ ਕਰਿ ਕਬਹੂ ਨ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਇਓ ॥ ਬਿਖਿਆਸਕਤ ਰਹਿਓ ਨਿਸਿ ਬਾਸੁਰ ਕੀਨੋ ਅਪਨੋ ਭਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਨਿਓ ਨਹਿ ਕਾਨਨਿ ਪਰ ਦਾਰਾ ਲਪਟਾਇਓ ॥ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਕਾਰਨਿ ਬਹੁ ਧਾਵਤ ਸਮਝਿਓ ਨਹ ਸਮਝਾਇਓ ॥੧॥ ਕਹਾ ਕਹਉ ਮੈ ਅਪੁਨੀ ਕਰਨੀ ਜਿਹ ਬਿਧਿ ਜਨਮੁ ਗਵਾਇਓ ॥ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਭ ਅਉਗਨ ਮੋ ਮਹਿ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਸਰਨਾਇਓ ॥੨॥੪॥੩॥੧੩॥੧੩੯॥੪॥੧੫੯॥ {ਪੰਨਾ 1232}

pdArQ:- mn kir—mn dI rwhIN, mn lw ky [ kbhU—kdy BI [ ibiKAwskq—{ibiKAw-Awskq [ ibiKAw—mwieAw [ Awskq—(AwsÙØ) lµpt} mwieAw nwl cMbiVAw hoieAw [ ins—rwq [ bwsur—idn [ Apno BwieE—jo Awp ƒ cMgw l`gdw sI [1[rhwau[

kwnin—kMnW nwl [ dwrw—iesqRI [ kwrin—vwsqy [ Dwvq—dOV-B`j krdw [1[

khw—kIh? khwau—khwauN, mYN khW [ krnI—Awcrn [ ijh ibiD—ijs qrIky nwl [ kih—khy, AwKdw hY [ mo mih—myry AMdr [2[

ArQ:- hy pRBU! mYN mn lw ky kdy BI qyry gux nhIN gWdw irhw [ mYN idn rwq mwieAw ivc hI mgn irhw, auhI kuJ krdw irhw, jo mYƒ Awp ƒ cMgw l`gdw sI [1[rhwau[

hy hrI! mYN kMnW nwl gurU dI is`iKAw (kdy) nwh suxI, prweI iesqRI vwsqy kwm-vwsnw r`Kdw irhw [ dUijAW dI inMdw krn vwsqy bhuq dOV-B`j krdw irhw [ smJwidAW BI mYN (kdy) nwh smiJAw (ik ieh kMm mwVw hY) [1[

hy hrI! ijs qrHW mYN Awpxw jIvn AjweIN gvw ilAw, auh mYN ik`QoN qk AwpxI krqUq d`sW? nwnk AwKdw hY—hy pRBU! myry AMdr swry AOgux hI hn [ mYƒ AwpxI srn ivc r`K [2[4[3[13[139[4[159[

Sbd dw vyrvw:-

gurU nwnk dyv jI ——  3

gurU rwmdws jI ——   13

gurU Arjn swihb — 139

gurU qyZ bhwdr jI —   4

 . . . . . . . . . . .  —---

. . . . joV . . . . .   159

ਰਾਗੁ ਸਾਰਗ ਅਸਟਪਦੀਆ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੧    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਕਿਉ ਜੀਵਾ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ॥ ਜੈ ਜਗਦੀਸ ਤੇਰਾ ਜਸੁ ਜਾਚਉ ਮੈ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਰਹਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਰਿ ਕੀ ਪਿਆਸ ਪਿਆਸੀ ਕਾਮਨਿ ਦੇਖਉ ਰੈਨਿ ਸਬਾਈ ॥ ਸ੍ਰੀਧਰ ਨਾਥ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਲੀਨਾ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਨੈ ਪੀਰ ਪਰਾਈ ॥੧॥ ਗਣਤ ਸਰੀਰਿ ਪੀਰ ਹੈ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਸਬਦੀ ਹਰਿ ਪਾਂਈ ॥ ਹੋਹੁ ਦਇਆਲ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਹਰਿ ਜੀਉ ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਹਾਂ ਸਮਾਈ ॥੨॥ ਐਸੀ ਰਵਤ ਰਵਹੁ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰਿ ਚਰਣੀ ਚਿਤੁ ਲਾਈ ॥ ਬਿਸਮ ਭਏ ਗੁਣ ਗਾਇ ਮਨੋਹਰ ਨਿਰਭਉ ਸਹਜਿ ਸਮਾਈ ॥੩॥ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮੁ ਸਦਾ ਧੁਨਿ ਨਿਹਚਲ ਘਟੈ ਨ ਕੀਮਤਿ ਪਾਈ ॥ ਬਿਨੁ ਨਾਵੈ ਸਭੁ ਕੋਈ ਨਿਰਧਨੁ ਸਤਿਗੁਰਿ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥੪॥ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਨ ਭਏ ਸੁਨਿ ਸਜਨੀ ਦੂਤ ਮੁਏ ਬਿਖੁ ਖਾਈ ॥ ਜਬ ਕੀ ਉਪਜੀ ਤਬ ਕੀ ਤੈਸੀ ਰੰਗੁਲ ਭਈ ਮਨਿ ਭਾਈ ॥੫॥ ਸਹਜ ਸਮਾਧਿ ਸਦਾ ਲਿਵ ਹਰਿ ਸਿਉ ਜੀਵਾਂ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਈ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਸਬਦਿ ਰਤਾ ਬੈਰਾਗੀ ਨਿਜ ਘਰਿ ਤਾੜੀ ਲਾਈ ॥੬॥ ਸੁਧ ਰਸ ਨਾਮੁ ਮਹਾ ਰਸੁ ਮੀਠਾ ਨਿਜ ਘਰਿ ਤਤੁ ਗੁਸਾਂਈਂ ॥ ਤਹ ਹੀ ਮਨੁ ਜਹ ਹੀ ਤੈ ਰਾਖਿਆ ਐਸੀ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਈ ॥੭॥ ਸਨਕ ਸਨਾਦਿ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿ ਇੰਦ੍ਰਾਦਿਕ ਭਗਤਿ ਰਤੇ ਬਨਿ ਆਈ ॥ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਘਰੀ ਨ ਜੀਵਾਂ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮੁ ਵਡਾਈ ॥੮॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1232}

pd ArQ:-  mweI—hy mW! ikau jIvw—mYN ikvyN jI skW? myrI ijMd ivAwkul huMdI hY [ jgdIs—hy jgq dy eIS! (jgdIs—jgq-eIs [ eIs—mwlk) [ jsu—is&iq-swlwh [ jwcau—mYN mMgdw hW [ rhnu n jweI—irhw nhIN jw skdw, mn foldw hY [1[rhwau[

ipAwsI—imlwp vwsqy auqwvlI [ kwmin—iesqRI [ rYin—rwq [ sbweI—swrI [ sRRIDr—(sRI—l`CmI [ Dr—Awsrw) hy l`CmI dy Awsry! hy pRBU! nwQ—hy Ksm-pRBU! pIr—pIV [1[

gxq—icMqw, igxqI, i&kr [ srIir—srIr ivc, ihrdy ivc [ pWeI—pweIN, mYN l`B skdI hW [ rhW smweI—smwie rhW, lIn rhW [2[

rhq rvhu—rhq rho, cwl c`lo [ ibsm—hYrwn, Ascrj, mgn [ mnohr—mn ƒ moh lYx vwlw [ shij—Awqmk Afolqw ivc [3[

Duin—lgn [ inhcl—Afol [ inrDnu—kMgwl [ siqguir—gurU ny [ bUJ—smJ [4[

suin—sux [ sjnI—hy sKI! pRwn—ijMd [ dUq—kwmwidk ivkwr [ KweI—Kwie, Kw ky [ rMgul—rMgulI [ min—mn ivc [ BweI—ipAwrI l`gI hY [5[

smwiD—itkwau, iekwgRqw [ jIvW—mYN jIaUNdI hW, myry AMdr DIrj pYdw huMdI hY [ bYrwgI—vYrwgvwn, pRymI [ qwVI lweI—itk jWdw hY [6[

suD—piv`qR [ gusWeI—hy DrqI dy Ksm! [7[

snk snwid—snk, snµdn, snqkumwr, snwqn (ieh cwry bRhmw dy pu`qR hn) [ rqy—rMgy gey [ bin AweI—pRIq bx geI [8[

ArQ:-  hy myrI mW! prmwqmw dy nwm qoN ibnw myrI ijMd ivAwkul huMdI hY [ hy jgq dy mwlk! qyrI hI sdw jY (ij`q) hY [ mYN (qyry pwsoN) qyrI is&iq-swlwh (dI dwiq) mMgdw hW [

prmwqmw dw nwm ismrn qoN ibnw myrw mn Gwbrdw hY [1[rhwau[

ijvyN iesqRI ƒ Awpxy pqI dy imlx dI qWG huMdI hY auh swrI rwq aus dI aufIk krdI hY, iqvyN mYƒ hrI dy dIdwr dI hY, mYN swrI aumr hI aus dI aufIk krdI clI Aw rhI hW [ hy l`CmI-pqI! hy (jgq dy) nwQ! myrw mn qyrI Xwd ivc msq hY [

(hy mW!) prmwqmw hI prweI pIV smJ skdw hY [1[

(hy mW!) prmwqmw dI Xwd qoN ibnw myry ihrdy ivc (hor hor) icMqw-i&krW dI qklI& itkI rihMdI hY [ auh prmwqmw gurU dy Sbd dI rwhIN hI iml skdw hY [

hy ipAwry hrI! myry auqy dieAwl ho, myry auqy ikrpw kr, mYN qyrI Xwd ivc lIn rhW [2[

hy myry mn! Ajyhw rsqw PV ik prmwqmw dy crnW ivc juiVAw rhyN [ mn ƒ mohx vwly prmwqmw dy gux gw ky (BwgW vwly bMdy Awnµd ivc) msq rihMdy hn, dunIAw vwly frW-sihmW qoN infr ho ky auh Awqmk Afolqw ivc itky rihMdy hn [3[

(hy myry mn!) jy ihrdy ivc pRBU dw nwm v`s pey, jy (pRBU-ipAwr dI) sdIvI At`l rO c`l pey, qW auh iPr kdy GtdI nhIN, dunIAw dw koeI suK dunIAw dw koeI pdwrQ aus dI brwbrI nhIN kr skdw [ siqgurU ny mYƒ smJ b^S id`qI hY ik prmwqmw dy nwm qoN ibnw hryk jIv kMgwl (hI) hY (BwvyN aus dy pws ikqnw hI Dn-pdwrQ hovy) [4[

hy shylIey! (hy sqsMgI s`jx!) sux! (gurU dI ikrpw nwl) myry mn ivc pRIqm ipAwrw l`g irhw hY, mYN aus dy pRym ivc rMgI geI hW, jdoN dI (pRBU-crnW ivc pRIq) pYdw hoeI hY, qdoN dI auho ijhI kwiem hY (GtI nhIN), myrI ijMd pRIqm-pRBU nwl iek-imk ho geI hY, kwmwidk vYrI (myry Bw dy) mr gey hn, auhnW (mwno) zhr Kw leI hY [5[

gurU dy Sbd ivc rMgIj ky mYN (pRBU-crnW dw) pRymI bx igAw hW, hux mYN Awpxy AMdr hI pRBU dI Xwd ivc juiVAw rihMdw hW, mYN sdw pRBU ivc ilv lweI r`Kdw hW, qy Awqmk Afolqw ivc itikAw rihMdw hW, ijauN ijauN mYN hrI dy gux gWdw hW myry AMdr Awqmk jIvn plrdw hY [6[

hy DrqI dy mwlk pRBU! mYƒ siqgurU dI AjyhI miq pRwpq ho geI hY ik ij`Qy (Awpxy crnW ivc) qUM myrw mn joiVAw hY auQy hI juiVAw ipAw hY [ hy pRBU! pivqRqw dw rs dyx vwlw qyrw nwm mYƒ bVy hI suAwdly rs vwlw jwp irhw hY mYƒ im`Tw l`g irhw hY, qUM jgq-dw-mUl mYƒ myry ihrdy ivc hI l`B ipAw hYN [7[

ieMdR vrgy dyvqy, bRhmw qy aus dy puqR snk vrgy mhw purK jdoN prmwqmw dI BgqI (dy rMg) ivc rMgy gey, qW auhnW dI pRIiq pRBU-crnW nwl bx geI [

hy nwnk! (AwK—) prmwqmw dy nwm qoN iek GVI-mwqR ivCuiVAW BI myrI ijMd ivAwkul ho jWdI hY [ prmwqmw dw nwm hI myry vwsqy (sB qoN sRySt) vifAweI-mwx hY [8[1[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਕਿਉ ਧੀਰੈ ਮਨੁ ਮੇਰਾ ॥ ਕੋਟਿ ਕਲਪ ਕੇ ਦੂਖ ਬਿਨਾਸਨ ਸਾਚੁ ਦ੍ਰਿੜਾਇ ਨਿਬੇਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕ੍ਰੋਧੁ ਨਿਵਾਰਿ ਜਲੇ ਹਉ ਮਮਤਾ ਪ੍ਰੇਮੁ ਸਦਾ ਨਉ ਰੰਗੀ ॥ ਅਨਭਉ ਬਿਸਰਿ ਗਏ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਚਿਆ ਹਰਿ ਨਿਰਮਾਇਲੁ ਸੰਗੀ ॥੧॥ ਚੰਚਲ ਮਤਿ ਤਿਆਗਿ ਭਉ ਭੰਜਨੁ ਪਾਇਆ ਏਕ ਸਬਦਿ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥ ਹਰਿ ਰਸੁ ਚਾਖਿ ਤ੍ਰਿਖਾ ਨਿਵਾਰੀ ਹਰਿ ਮੇਲਿ ਲਏ ਬਡਭਾਗੀ ॥੨॥ ਅਭਰਤ ਸਿੰਚਿ ਭਏ ਸੁਭਰ ਸਰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚੁ ਨਿਹਾਲਾ ॥ ਮਨ ਰਤਿ ਨਾਮਿ ਰਤੇ ਨਿਹਕੇਵਲ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਦਇਆਲਾ ॥੩॥ ਮੋਹਨਿ ਮੋਹਿ ਲੀਆ ਮਨੁ ਮੋਰਾ ਬਡੈ ਭਾਗ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥ ਸਾਚੁ ਬੀਚਾਰਿ ਕਿਲਵਿਖ ਦੁਖ ਕਾਟੇ ਮਨੁ ਨਿਰਮਲੁ ਅਨਰਾਗੀ ॥੪॥ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਸਾਗਰ ਰਤਨਾਗਰ ਅਵਰ ਨਹੀ ਅਨ ਪੂਜਾ ॥ ਸਬਦੁ ਬੀਚਾਰਿ ਭਰਮ ਭਉ ਭੰਜਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਿਆ ਦੂਜਾ ॥੫॥ ਮਨੂਆ ਮਾਰਿ ਨਿਰਮਲ ਪਦੁ ਚੀਨਿਆ ਹਰਿ ਰਸ ਰਤੇ ਅਧਿਕਾਈ ॥ ਏਕਸ ਬਿਨੁ ਮੈ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਿ ਬੂਝ ਬੁਝਾਈ ॥੬॥ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਅਨਾਥੁ ਅਜੋਨੀ ਗੁਰਮਤਿ ਏਕੋ ਜਾਨਿਆ ॥ ਸੁਭਰ ਭਰੇ ਨਾਹੀ ਚਿਤੁ ਡੋਲੈ ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥੭॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਅਕਥਉ ਕਥੀਐ ਕਹਉ ਕਹਾਵੈ ਸੋਈ ॥ ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਹਮਾਰੇ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਨਿਆ ਕੋਈ ॥੮॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1232-1233}

pd ArQ:-  ikau DIrY—ikvyN DIrj PV skdw hY? koit—kRoV [ klp—cwr jugW dw smudwie [ swcu—sdw-iQr rihx vwlw pRBU [ idRVwie—mn ivc itkwx nwl [ inbyrw—du`KW dw inbyVw, du`K mu`k jWdy hn [1[rhwau[

invwir—dUr kr ky [ hau—mYN, haumY [ mmqw—Apx`q [ nau rMgI—nvyN rMg vwlw, sdw nvW rihx vwlw [ An Bau—hornW dw fr-sihm [ ibsir gey—ibsir gieAw, Bu`l jWdw hY [ jwicAw—mMigAw [ inrmwielu—pivqR [ sMgI—swQI [1[

cMcl—sdw Btkdy rihx vwlI [ iqAwig—iqAwg ky [ Bau BMjnu—fr-sihm nws krn vwlw [ ilv—lgn [ cwiK—c`K ky [ iqRKw—(mwieAw dI) iqRSnw [2[

ABrq—nwh Bry jw skx vwly, ijnHW dI iqRSnw kdy nhIN sI mu`kdI [ isMic—(prmwqmw dw nwm-jl) isMj ky [ suBr—nkw-nk Bry hoey [ sr—qlwb, igAwn-ieMdRy [ inhwlw—inhwilAw, drsn kr ilAw [ riq—pRIiq [ nwim—nwm ivc [ inhkyvl nwim—pivqR pRBU dy nwm ivc [ jugwid—jugW dy Awid qoN [3[

mohin—mohn (pRBU) ny [ morw—myrw [ bIcwir—ivcwr ky [ iklivK—pwp [ AnrwgI—pRymI [4[

gihr—gihrw, fUMGw [ gMBIr—v`fy ijgry vwlw [ rqnwgr—(rÄnAwkr) rqnW dI Kwx [ An pUjw—iksy hor dI pUjw [5[

mnUAw—koJw mn, kurwhy ipAw hoieAw mn [ mwir—(ivkwrW dI AMs) mwr ky [ pdu—Awqmk drjw [ cIin@Aw—pCwx ilAw [ AiDkweI—bhuq [ siqguir—gurU ny [ bUJ—smJ [6[

Agm—(AÀwMX) AphuMc [ Agocru—A-go-cru, ijs qk igAwn-ieMidRAW dI phuMc n ho sky [ AnwQu—ijs dy aupr koeI hor Ksm nhIN, Awpxy Awp dw Awp hI mwlk [ mn hI qy—mn qoN hI Awpxy AMdroN hI [ mwinAw—pqIj igAw, itk igAw [7[

prswdI—prswid, ikrpw nwl [ AkQau—ijs dw srUp ibAwn nhIN kIqw jw skdw [ kQIAY—kiQAw jw skdw hY, ismirAw jw skdw hY [ khau—mYN kihMdw hW, mYN is&iq-swlwh krdw hW [ soeI—auh pRBU Awp hI [ khwvY—is&iq-swlwh krWdw hY [ dieAwl—hy dieAwl! [8[

ArQ:-  prmwqmw dy nwm qoN ivCuV ky myrw mn (hux) iksy qrHW BI DIrj nhIN PVdw (itkdw nhIN) ikauNik ies ƒ AnykW du`K rog Aw vwprdy hn [ pr jy kRoVW jugW dy du`K nws krn vwly qy sdw hI iQr rihx vwly prmwqmw ƒ (mn ivc) itkw leIey qW swry du`KW rogW dw nws ho jWdw hY (qy mn itkwxy Aw jWdw hY) [1[rhwau[

ijs mnu`K ny pRBU (dy dr qoN nwm dw dwn) mMigAw hY, piv`q-srUp pRBU aus dw (sdw leI) swQI bx igAw hY, aus dy kRoD ƒ (Awpxy AMdroN) k`F id`qw hY, aus dI haumY qy Apx`q sV jWdI hY, in`q nvW rihx vwlw pRym (aus dy ihrdy ivc jwg pYNdw hY) [1[

ijs mnu`K ny iek prmwqmw dI is&iq-swlwh dy Sbd ivc suriq joVI hY aus ny (mwiek pdwrQW dy ip`Cy) Btkx vwlI miq (dI AgvweI) iqAwg ky fr nws krn vwlw prmwqmw l`B ilAw hY [ prmwqmw dy nwm dw suAwd c`K ky aus ny (Awpxy AMdroN mwieAw dI) iqRh dUr kr leI hY, aus vf-BwgI mnu`K ƒ pRBU ny Awpxy crnW ivc imlw ilAw hY [2[

ijs mnu`K ny gurU dI miq lY ky sdw-iQr rihx vwly prmwqmw dw drsn kr ilAw, pRBU dw nwm-jl isMj ky aus dy auh igAwn-ieMdRy nkwnk Br gey ijnHW dI iqRSnw pihlW kdy BI mu`kdI nhIN sI [ ijnHW dy mn dI pRIiq pRBU dy nwm ivc bx jWdI hY auh aus prmwqmw dy ipAwr ivc (sdw leI) rMgy jWdy hn jo su`D-srUp hY qy jo sdw qoN hI dieAw dw somw hY [3[

myry cMgy BwgW (gurU dI ikrpw nwl) myrI ilv (pRBU-crnW ivc) l`g geI hY, mn ƒ moh lYx vwly pRBU ny myrw mn (Awpxy pRym ivc) moh ilAw hY [ sdw-iQr pRBU (dy guxW) ƒ soc-mMfl ivc ilAwaux kr ky myry swry pwp-du`K k`ty gey hn, myrw mn pivqR ho igAw hY, (pRBU-crnW dw) pRymI ho igAw hY [4[

gurU dy Sbd ƒ ivcwr ky mYN smJ ilAw hY ik isr& prmwqmw hI fr-sihm dw nws krn vwlw hY, koeI hor (dyvI dyvqw Awidk) dUjw nhIN hY [ mYN iksy hor dI pUjw nhIN krdw, isr& aus ƒ pUjdw hW jo bVy fUMGy qy v`fy ijgry vwlw hY, jo byAMq rqnW dI Kwx smuMdr hY [5[

gurU ny mYƒ smJ b^S id`qI hY, (hux) iek prmwqmw qoN ibnw mYN iksy hor ƒ (aus vrgw) nhIN jwxdw, hux mYN pRBU dy nwm-rs ivc bhuq rMigAw igAw hW, mn (ivcoN ivkwrW dI AMs) mwr ky mYN pivqR Awqmk drjy nwl fUMGI sWJ pw leI hY [6[

gurU dI miq lY ky isr& aus pRBU nwl hI fUMGI sWJ pweI hY jo AphuMc hY, ijs qk igAwn ieMidRAW dI phuMc nhIN, jo Awp hI Awpxw Ksm-mwlk hY, Aqy jo jUnW ivc nhIN AwauNdw [ (ies sWJ dI brkiq nwl) myry igAwn-ieMdRy (nwm-rs nwl) nkw-nk Br gey hn, hux myrw mn (mwieAw vwly pwsy) foldw nhIN hY, Awpxy AMdr hI itk igAw hY [7[

prmwqmw dw srUp ibAwn qoN pry hY [ gurU dI ikrpw nwl hI aus dw ismrn kIqw jw skdw hY [ mYN qdoN hI aus dI is&iq-swlwh kr skdw hW jdoN auh Awp hI is&iq-swlwh krWdw hY [

hy nwnk! (AwK—) hy myry dIn dieAwl pRBU! mYƒ qyry vrgw hor koeI nhIN id`sdw, mYN qyry nwl hI sWJ pweI hY [8[2[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh