ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1231

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਲਾਲ ਲਾਲ ਮੋਹਨ ਗੋਪਾਲ ਤੂ ॥ ਕੀਟ ਹਸਤਿ ਪਾਖਾਣ ਜੰਤ ਸਰਬ ਮੈ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ ਤੂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਹ ਦੂਰਿ ਪੂਰਿ ਹਜੂਰਿ ਸੰਗੇ ॥ ਸੁੰਦਰ ਰਸਾਲ ਤੂ ॥੧॥ ਨਹ ਬਰਨ ਬਰਨ ਨਹ ਕੁਲਹ ਕੁਲ ॥ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾਲ ਤੂ ॥੨॥੯॥੧੩੮॥ {ਪੰਨਾ 1231}

pdArQ:- lwl—sohxw [ mohn—moh lYx vwlw [ gopwl—hy jgq-r`iKAk! kIt—kIVy [ hsiq—hwQI [ pwKwx—p`Qr [ srb mY—sBnW ivc ivAwpk [ pRiqpwl—pwlx vwlw [1[rhwau[

pUir—ivAwpk [ hjUir—hwzr-nwzr, pRq`K [ sMgy—nwl [ rswl—sB rsW dw Gr {AwlX} [1[

pRB—hy pRBU! ikrpwl—dieAwvwn [2[

ArQ:- hy jgq-r`iKAk pRBU! qUM sohxw hYN, qUM sohxw hYN, qUM mn ƒ moh lYx vwlw hYN [ hy sB dy pwlxhwr! kIVy, hwQI, p`QrW dy (ivc v`sdy) jMq—iehnW sBnW ivc hI qUM mOjUd hYN [1[rhwau[

hy pRBU! qUM (iksy jIv qoN) dUr nhIN hYN, qUM sB ivc ivAwpk hYN, qUM pRq`K id`sdw hYN, qUM (sB jIvW dy) nwl hYN [ qUM sohxw hYN, qUM sB rsW dw somw hYN [1[

hy nwnk! (AwK—hy pRBU! lokW dy imQy hoey) vrxW ivcoN qyrw koeI vrx nhIN hY (lokW dIAW imQIAW) kulW ivcoN qyrI koeI kul nhIN (qUM iksy ^ws kul ^ws vrx dw p`K nhIN krdw) qUM (sBnW auqy sdw) dieAwvwn rihMdw hYN [2[9[138[

ਸਾਰਗ ਮਃ ੫ ॥ ਕਰਤ ਕੇਲ ਬਿਖੈ ਮੇਲ ਚੰਦ੍ਰ ਸੂਰ ਮੋਹੇ ॥ ਉਪਜਤਾ ਬਿਕਾਰ ਦੁੰਦਰ ਨਉਪਰੀ ਝੁਨੰਤਕਾਰ ਸੁੰਦਰ ਅਨਿਗ ਭਾਉ ਕਰਤ ਫਿਰਤ ਬਿਨੁ ਗੋਪਾਲ ਧੋਹੇ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤੀਨਿ ਭਉਨੇ ਲਪਟਾਇ ਰਹੀ ਕਾਚ ਕਰਮਿ ਨ ਜਾਤ ਸਹੀ ਉਨਮਤ ਅੰਧ ਧੰਧ ਰਚਿਤ ਜੈਸੇ ਮਹਾ ਸਾਗਰ ਹੋਹੇ ॥੧॥ ਉਧਰੇ ਹਰਿ ਸੰਤ ਦਾਸ ਕਾਟਿ ਦੀਨੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਨਾਮੁ ਜਾ ਕੋ ਸਿਮਰਿ ਨਾਨਕ ਓਹੇ ॥੨॥੧੦॥੧੩੯॥੩॥੧੩॥੧੫੫॥ {ਪੰਨਾ 1231}

pdArQ:- kyl—coj-qmwSy [ ibKY—ivSy-ivkwr [ sUr—sUrj (dyvqw) [ duMdr—JgVwlU, KrUdI [ nauprI—{nupur} JWjrW [ Junµqkwr—Cxkwr [ Aing—AnykW [ Bwau—hwv-Bwv [ Dohy—T`g lYNdI hY [1[rhwau[

Bauny—BvnW ivr [ lptwie rhI—cMbVI rihMdI hY [ kwc krim—k`cy krm nwl [ n jwq shI—shwrI nhIN jWdI [ aunmq—msq [ AMD—AMnHy [ DMD ricq—DMiDAW ivc ru`Jy hoie [ hohy—D`ky [1[

auDry—bc gey [ Pws—PwhI [ piqq pwvn—ivkwrIAW ƒ piv`qr krn vwlw [ jw ko—ijs (pRBU) dw [ Ehy—ausy pRBU ƒ [2[

ArQ:- hy BweI! (mwieAw AnykW) klol krdI hY, (jIvW ƒ) ivSy-ivkwrW nwl joVdI hY, cMdRmw sUrj Awidk sB dyvqy ies ny Awpxy jwl ivc Psw r`Ky hn [ hy BweI! (mwieAw dy pRBwv hyT jIvW dy AMdr) KrUdI ivkwr pYdw ho jWdy hn, JWjrW dI Cxkwr vWg mwieAw jIvW ƒ ipAwrI l`gdI hY, ieh mwieAw AnykW hwv-Bwv krdI iPrdI hY [ jgq-r`iKAk pRBU qoN ibnw mwieAw ny sB jIvW ƒ T`g ilAw hY [1[rhwau[

hy BweI! mwieAw iqMnW BvnW (dy jIvW) ƒ cMbVI rihMdI hY, (puMn dwn qIrQ Awidk) k`cy krm dI (ies mwieAw dI s`t) shwrI nhIN jw skdI [ jIv mwieAw dy moh ivc msq qy AMnHy hoey rihMdy hn, jgq dy DMiDAW ivc ru`Jy rihMdy hn (ieauN D`ky KWdy hn) ijvyN v`fy smuMdr ivc D`ky l`gdy hn [1[

hy BweI! (mwieAw dy Asr qoN) prmwqmw dy sMq pRBU dy dws (hI) bcdy hn, pRBU ny auhnW dI jmW vwlI (Awqmk mOq dI) PwhI k`t id`qI huMdI hY [ hy nwnk! ijs pRBU dw nwm ‘piqq pwvn’ (-pwpIAW ƒ piv`qr krn vwlw) hY, ausy dw nwm ismirAw kr [2[10[139[155[

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਰਾਗੁ ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ੯ ॥ ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਤੇਰੋ ਕੋ ਨ ਸਹਾਈ ॥ ਕਾਂ ਕੀ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬਨਿਤਾ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਭਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਧਨੁ ਧਰਨੀ ਅਰੁ ਸੰਪਤਿ ਸਗਰੀ ਜੋ ਮਾਨਿਓ ਅਪਨਾਈ ॥ ਤਨ ਛੂਟੈ ਕਛੁ ਸੰਗਿ ਨ ਚਾਲੈ ਕਹਾ ਤਾਹਿ ਲਪਟਾਈ ॥੧॥ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਦਾ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤਾ ਸਿਉ ਰੁਚਿ ਨ ਬਢਾਈ ॥ ਨਾਨਕ ਕਹਤ ਜਗਤ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਜਿਉ ਸੁਪਨਾ ਰੈਨਾਈ ॥੨॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1231}

pdArQ:- qyro—qyrw [ ko—koeI (ivAkqI) [ shweI—mdd krn vwlw [ kW kI—iks dI? mwq—mW [ suq—pu`qr [ binqw—iesqRI [ kO—kOx? kwhU ko—iksy dw [ BweI—Brw [1[rhwau[

DrnI—DrqI [ Aru—Aqy {Air—vYrI} [ sMpiq—pdwrQ [ sgrI—swrI [ ApnweI—Awpxw [ CUtY—Ku`s jWdw hY, swQ Cu`t jWdw hY [ sMig—(jIv dy) nwl [ khw—ikauN? lptweI—cMbiVAw rihMdw hY [1[

dIn—grIb [ duK BMjn—du`KW dw nws krn vwlw [ qw isau—aus (pRBU) nwl [ ruic—ipAwr [ n bFweI—nhIN vDWdw [ imiQAw—nwsvMq [ rYnweI—rwq dw [2[

ArQ:- hy BweI! prmwqmw qoN ibnw qyrw (hor) koeI BI shwieqw krn vwlw nhIN hY [ hy BweI! kOx iksy dI mW? kOx iksy dw ipau? kOx iksy dw pu`qr? kOx iksy dI vhutI? (jdoN srIr nwloN swQ mu`k jWdw hY qdoN) kOx iksy dw Brw bxdw hY? (koeI nhIN) [1[rhwau[

hy BweI! ieh Dn DrqI swrI mwieAw ijnHW ƒ Awpxy smJI bYTw hY, jdoN srIr nwloN swQ mu`kdw hY, koeI cIz BI (jIv dy) nwl nhIN qurdI [ iPr jIv ikauN iehnW nwl cMbiVAw rihMdw hY? [1[

hy BweI! ijhVw pRBU grIbW auqy dieAw krn vwlw hY, jo sdw (jIvW dy) du`KW dw nws krn vwlw hY, qUM aus nwl ipAwr nhIN vDWdw [ nwnk AwKdw hY—hy BweI! ijvyN rwq dw supnw huMdw hY iqvyN swrw jgq nwsvMq hY [2[1[

ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ੯ ॥ ਕਹਾ ਮਨ ਬਿਖਿਆ ਸਿਉ ਲਪਟਾਹੀ ॥ ਯਾ ਜਗ ਮਹਿ ਕੋਊ ਰਹਨੁ ਨ ਪਾਵੈ ਇਕਿ ਆਵਹਿ ਇਕਿ ਜਾਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਾਂ ਕੋ ਤਨੁ ਧਨੁ ਸੰਪਤਿ ਕਾਂ ਕੀ ਕਾ ਸਿਉ ਨੇਹੁ ਲਗਾਹੀ ॥ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੈ ਜਿਉ ਬਾਦਰ ਕੀ ਛਾਹੀ ॥੧॥ ਤਜਿ ਅਭਿਮਾਨੁ ਸਰਣਿ ਸੰਤਨ ਗਹੁ ਮੁਕਤਿ ਹੋਹਿ ਛਿਨ ਮਾਹੀ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਵੰਤ ਭਜਨ ਬਿਨੁ ਸੁਖੁ ਸੁਪਨੈ ਭੀ ਨਾਹੀ ॥੨॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1231}

pdArQ:- khw—ikauN? mn—hy mn! ibiKAw—mwieAw [ isau—nwl [ lptwhI—cMbiVAw hoieAw hYN [ Xw jg mih—ies jgq ivc [ ieik—{l&z ‘iek’ qoN bhu-vcn} [ Awvih—AwauNdy hn, jMmdy hn [ jwhI—jWdy hn, mrdy hn [1[rhwau[

kW ko—iks dw? sMpiq—mwieAw [ kw isau—iks nwl? nyhu—ipAwr [ lgwhI—qUM lw irhw hYN [ sgl—swrw [ ibnwsY—nws ho jwx vwlw hY [ bdr—b`dl [ CwhI—CW [1[

qij—C`f [ ghu—PV [ hoih—qUM ho jwihˆgw [ supnY—supny ivc [2[

ArQ:- hy mn! qUM ikauN mwieAw nwl (hI) cMbiVAw rihMdw hY? (vyK) ies dunIAw ivc (sdw leI) koeI BI itikAw nhIN rih skdw [ AnykW jMmdy rihMdy hn, AnykW hI mrdy rihMdy hn [1[rhwau[

hy mn! (vyK) sdw leI nwh iksy dw srIr rihMdw hY, nwh Dn rihMdw hY, nwh mwieAw rihMdI hY [ qUM iks nwl ipAwr bxweI bYTw hYN? ijvyN b`dlW dI CW hY, iqvyN jo kuJ id`s irhw hY sB nwsvMq hY [1[

hy mn! AhMkwr C`f, qy, sMq jnw dI srn PV [ (ies qrHW) iek iCn ivc qUM (mwieAw dy bMDnW qoN) suqMqr ho jwihNgw [ hy dws nwnk! (AwK—hy mn!) prmwqmw dy Bjn qoN ibnw kdy supny ivc BI suK nhIN imldw [2[2[

ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ੯ ॥ ਕਹਾ ਨਰ ਅਪਨੋ ਜਨਮੁ ਗਵਾਵੈ ॥ ਮਾਇਆ ਮਦਿ ਬਿਖਿਆ ਰਸਿ ਰਚਿਓ ਰਾਮ ਸਰਨਿ ਨਹੀ ਆਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਇਹੁ ਸੰਸਾਰੁ ਸਗਲ ਹੈ ਸੁਪਨੋ ਦੇਖਿ ਕਹਾ ਲੋਭਾਵੈ ॥ ਜੋ ਉਪਜੈ ਸੋ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੈ ਰਹਨੁ ਨ ਕੋਊ ਪਾਵੈ ॥੧॥ ਮਿਥਿਆ ਤਨੁ ਸਾਚੋ ਕਰਿ ਮਾਨਿਓ ਇਹ ਬਿਧਿ ਆਪੁ ਬੰਧਾਵੈ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸੋਊ ਜਨੁ ਮੁਕਤਾ ਰਾਮ ਭਜਨ ਚਿਤੁ ਲਾਵੈ ॥੨॥੩॥ {ਪੰਨਾ 1231}

pdArQ:- khw—ikauN? gvwvY—gvWdw hY [ mid—nSy ivc [ ibiKAw ris—mwieAw dy rs ivc [ ricE—ru`Jw rihMdw hY [1[rhwau[

sgl—swrw [ dyiK—vyK ky [ khw—ikauN? loBwvY—loB ivc Psdw hY [ aupjY—jMmdw hY [ ibnwsY—nws ho jWdw hY [ koaU—koeI BI jIv [ rhnu n pwvY—sdw leI itk nhIN skdw [1[

imiQAw—nwsvMq [ swco—sdw kwiem rihx vwlw [ kir—kr ky, i^Awl kr ky [ ieh ibiD—ies qrHW [ Awpu—Awpxy Awp ƒ [ bMDwvY—PsWdw hY [ soaU jnu—auhI mnu`K [ mukqw—moh dy bMDnW qoN suqMqr [ icqu lwvY—ic`q joVdw hY [2[

ArQ:- hy BweI! pqw nhIN mnu`K ikauN Awpxw jIvn AjweIN brbwd krdw hY [ mwieAw dI msqI ivc mwieAw dy suAwd ivc ru`Jw rihMdw hY, qy, prmwqmw dI srn nhIN pYNdw [1[rhwau[

hy BweI! ieh swrw jgq supny vWg hY, ies ƒ vyK ky, pqw nhIN, mnu`K ikauN loB ivc Psdw hY [ ie`Qy qW jo koeI jMmdw hY auh hryk hI nws ho jWdw hY [ ieQy sdw leI koeI nhIN itk skdw [1[

hy BweI! ieh srIr nwsvMq hY, pr jIv ies ƒ sdw kwiem rihx vwlw smJI r`Kdw hY, ies qrHW Awpxy Awp ƒ (moh dIAW PwhIAW ivc) PsweI r`Kdw hY [ hy dws nwnk! auhI mnu`K moh dy bMDnW qoN suqMqr rihMdw hY, ijhVw prmwqmw dy Bjn ivc Awpxw ic`q joVI r`Kdw hY [2[3[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh