ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1230

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਹਰਿ ਹਰੇ ਹਰਿ ਮੁਖਹੁ ਬੋਲਿ ਹਰਿ ਹਰੇ ਮਨਿ ਧਾਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸ੍ਰਵਨ ਸੁਨਨ ਭਗਤਿ ਕਰਨ ਅਨਿਕ ਪਾਤਿਕ ਪੁਨਹਚਰਨ ॥ ਸਰਨ ਪਰਨ ਸਾਧੂ ਆਨ ਬਾਨਿ ਬਿਸਾਰੇ ॥੧॥ ਹਰਿ ਚਰਨ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨੀਤ ਨੀਤਿ ਪਾਵਨਾ ਮਹਿ ਮਹਾ ਪੁਨੀਤ ॥ ਸੇਵਕ ਭੈ ਦੂਰਿ ਕਰਨ ਕਲਿਮਲ ਦੋਖ ਜਾਰੇ ॥ ਕਹਤ ਮੁਕਤ ਸੁਨਤ ਮੁਕਤ ਰਹਤ ਜਨਮ ਰਹਤੇ ॥ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਾਰ ਭੂਤ ਨਾਨਕ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰੇ ॥੨॥੪॥੧੩੩॥ {ਪੰਨਾ 1230}

pdArQ:- muKhu—mUMh qoN [ boil—aucwirAw kr [ min—mn ivc [ Dwry—Dwir, vsweI r`K [1[rhwau[

sRvn—kMnW nwl [ pwiqk—pwp [ punhcrn—(pwpW dI inivrqI vwsqy kIqy hoey) pCqwvy dy krm [ swDU—gurU [ Awn—hor hor [ bwin—Awdq [1[

nIiq nIiq—sdw sdw [ pwvn—piv`qr [ BY—fr {l&z ‘Bau’ qoN bhu-vcn} [ kilml—pwp [ doK—pwp [ jwry—swV dyNdw hY [ mukq—ivkwrW qoN bicAw hoieAw [ rhq—suc`jI jIvn-mrXwdw r`KidAW [ rhqy—bc jWdy hn [ swr BUq—sB qoN sRySt pdwrQ [ qqu—AslIAq [2[

ArQ:- hy BweI! sdw sdw hI prmwqmw dw nwm Awpxy mUMhoN aucwirAw kr Aqy Awpxy mn ivc vsweI r`K [1[rhwau[

hy BweI! prmwqmw dw nwm kMnIN suxnw pRBU dI BgqI krnI—iehI hY AnykW pwpW ƒ dUr krn leI kIqy hoey pCuqwvy-mwqR Dwrimk krm [ hy BweI! gurU dI srnI pey rihxw—ieh au~dm hor hor (BYVIAW) AwdqW (mn ivcoN) dUr kr dyNdw hY [1[

hy BweI! sdw sdw pRBU-crnW nwl ipAwr pweI r`Kxw—ieh jIvn ƒ bhuq hI piv`qr bxw dyNdw hY [ pRBU-crnW dI pRIq syvk dy swry fr dUr krn vwlI hY, syvk dy swry pwp ivkwr swV dyNdI hY [

hy BweI! pRBU dw nwm ismrn vwly Aqy suxn vwly ivkwrW qoN bcy rihMdy hn, suc`jI rihxI r`Kx vwly jUnW qoN bc jWdy hn [ hy BweI! nwnk (swrIAW ivcwrW dw ieh) incoV d`sdw hY ik prmwqmw dw nwm sB qoN sRySt pdwrQ hY [2[4[133[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਨਾਮ ਭਗਤਿ ਮਾਗੁ ਸੰਤ ਤਿਆਗਿ ਸਗਲ ਕਾਮੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਾਇ ਹਰਿ ਧਿਆਇ ਗੁਨ ਗਬਿੰਦ ਸਦਾ ਗਾਇ ॥ ਹਰਿ ਜਨ ਕੀ ਰੇਨ ਬਾਂਛੁ ਦੈਨਹਾਰ ਸੁਆਮੀ ॥੧॥ ਸਰਬ ਕੁਸਲ ਸੁਖ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ਆਨਦਾ ਆਨੰਦ ਨਾਮ ਜਮ ਕੀ ਕਛੁ ਨਾਹਿ ਤ੍ਰਾਸ ਸਿਮਰਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ॥ ਏਕ ਸਰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਚਰਨ ਸੰਸਾਰ ਸਗਲ ਤਾਪ ਹਰਨ ॥ ਨਾਵ ਰੂਪ ਸਾਧਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪਾਰਗਰਾਮੀ ॥੨॥੫॥੧੩੪॥ {ਪੰਨਾ 1230}

pdArQ:- mwgu—mMgdw rhu [ kwmI—kMm [1[rhwau[

lwie—lw ky [ gouibMd—{A`Kr ‘g’ dy nwl do lgW hn—  o Aqy    u [ Asl l&z hY ‘goibMd’ [ ieQy ‘guibMd’ pVHnw hY} [ gwie—gwieAw kr [ ryn—crn-DUV [ bWCu—loVdw rhu [ dYnhwr—dyx dI smrQw vwly qoN [1[

srb—swry [ kusl—suK [ ibsRwm—itkwxw, somw [ qRws—fr [ AMqrjwmI—hryk dy idl dI jwxn vwlw [ qwp hrn—du`K dUr krn vwlw [ nwv—byVI [ nwv rUp—byVI vrgw hY [ pwrgrwmI—(sMswr-smuMdr qoN) pwr lµGwx vwlw [2[

ArQ:- hy BweI! hor swry Awhr C`f ky (BI) sMq jnW pwsoN prmwqmw dw nwm prmwqmw dI BgqI mMgdw irhw kr [1[rhwau[

hy BweI! ipAwr nwl prmwqmw dw iDAwn DirAw kr, sdw goibMd dy gux gWdw irhw kr [ aus sB kuJ dy skx vwly mwlk-pRBU qoN sMq jnW dy crnW dI DUV mMgdw irhw kr [1[

hy BweI! prmwqmw dw nwm swry suKW dw swrIAW ^uSIAW dw, swry AwnµdW dw somw hY [ hryk dy idl dI jwxn vwly pRBU dw nwm ismirAw kr, jmW dw (BI) koeI fr nhIN rih jWdw [

hy nwnk! iek prmwqmw dy crnW dI srn jgq dy swry du`K-klyS dUr krn jogI hY [ (ieh srn swD sMgiq ivc hI imldI hY, qy) swD sMgiq byVI vWg (sMswr-smuMdr qoN) pwr lµGwx vwlI hY [2[5[134[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਗੁਨ ਲਾਲ ਗਾਵਉ ਗੁਰ ਦੇਖੇ ॥ ਪੰਚਾ ਤੇ ਏਕੁ ਛੂਟਾ ਜਉ ਸਾਧਸੰਗਿ ਪਗ ਰਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਦ੍ਰਿਸਟਉ ਕਛੁ ਸੰਗਿ ਨ ਜਾਇ ਮਾਨੁ ਤਿਆਗਿ ਮੋਹਾ ॥ ਏਕੈ ਹਰਿ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਾਇ ਮਿਲਿ ਸਾਧਸੰਗਿ ਸੋਹਾ ॥੧॥ ਪਾਇਓ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨੁ ਸਗਲ ਆਸ ਪੂਰੀ ॥ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਅਨੰਦ ਭਏ ਗੁਰਿ ਬਿਖਮ ਗਾਰ੍ਹ ਤੋਰੀ ॥੨॥੬॥੧੩੫॥ {ਪੰਨਾ 1230}

pdArQ:- gun lwl—sohxy pRBU dy gux [ gwvau—gwvauN, mYN gWdw hW [ gur dyKy—gur dyiK, gurU dw drsn krky [ pMcw qy—(kwmwidk) pMjW qoN [ eyku—mn [ jau—jdoN [ swD sMig—swD sMgiq ivc [ pg rau—mYN PVW (hrI dy crn) [1[rhwau[

idRstau—idRStmwn, id`sdw jgq [ sMig—nwl [ jwie—jWdw [ mwnu—AhMkwr [ imil—iml ky [ sohw—jIvn sohxw bx jWdw hY [1[

gux inDwn—guxW dw ^zwnw hrI [ min—mn ivc [ guir—gurU ny [ ibKm—AOKI [ gwrH—gMF [ qorI—qoV id`qI hY [2[

ArQ:- hy BweI! jdoN gurU dw drsn kr ky mYN sohxy hrI dy gux gWdw hW, jdoN gurU dI sMgiq ivc itk ky mYN (pRBU dy crn) PVdw hW, qW (myrw ieh) mn (kwmwidk) pMjW (dy pMjy) qoN inkl jWdw hY [1[rhwau[

hy BweI! (ieh jo) id`sdw jgq (hY, ies ivcoN) kuJ BI (iksy dy) nwl nhIN jWdw (ies vwsqy ies dw) mwx qy moh C`f dyh [ swD sMgiq ivc iml ky iek prmwqmw dy crnW nwl pRIq joV (ies qrHW jIvn) sohxw bx jWdw hY [1[

hy nwnk! (AwK—hy BweI!) mYN guxW dw ^zwnw pRBU l`B ilAw hY, myrI swrI Aws pUrI ho geI hY [ gurU ny (myry AMdroN mwieAw dy moh dI) krVI gMF Kohl id`qI hY, hux myry mn ivc Awnµd hI Awnµd bx gey hn [2[6[135[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਮਨਿ ਬਿਰਾਗੈਗੀ ॥ ਖੋਜਤੀ ਦਰਸਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਾਧੂ ਸੰਤਨ ਸੇਵਿ ਕੈ ਪ੍ਰਿਉ ਹੀਅਰੈ ਧਿਆਇਓ ॥ ਆਨੰਦ ਰੂਪੀ ਪੇਖਿ ਕੈ ਹਉ ਮਹਲੁ ਪਾਵਉਗੀ ॥੧॥ ਕਾਮ ਕਰੀ ਸਭ ਤਿਆਗਿ ਕੈ ਹਉ ਸਰਣਿ ਪਰਉਗੀ ॥ ਨਾਨਕ ਸੁਆਮੀ ਗਰਿ ਮਿਲੇ ਹਉ ਗੁਰ ਮਨਾਵਉਗੀ ॥੨॥੭॥੧੩੬॥ {ਪੰਨਾ 1230}

pdArQ:- min—mn ivc [ ibrwgYgI—vYrwgvwn hovygI (myrI ijMd), (myrI ijMd) vYrwgvwn huMdI hY [ KojqI—Koj krdI krdI [ drswr—drsn [1[rhwau[

syiv kY—syvw kr ky [ ipRau—ipAwrw pRBU [ hIArY—ihrdy ivc [ pyiK kY—vyK ky, drsn kr ky [ hau—hauN, mYN [ mhlu—(pRBU-crnW ivc) itkwxw [ pwvaugI—mYN pRwpq krWgI [1[

kwm krI—kMm-kwr, kMm-DMDy [ gir—gl nwl [ gur mnwvaugI—mYN gurU dI pRsMnqw hwsl krWgI [2[

ArQ:- hy sKI! (pRBU dw) drsn krn dw jqn krdI krdI myrI ijMd mn ivc vYrwg vwlI huMdI jWdI hY [1[rhwau[

hy sKI! sMq jnW dI syvw kr ky (swD sMgiq dI brkiq nwl) mYN ipAwry pRBU ƒ Awpxy ihrdy ivc vsw ilAw hY, qy, aus Awnµd-srUp dw drsn kr ky mYN aus dy crnW ivc itkwxw pRwpq kr ilAw hY [1[

hy sKI! (jgq dy) kMm-DMiDAW dw swrw moh C`f ky mYN pRBU dI srn peI rihMdI hW [ hy nwnk! (AwK—hy sKI! ijs gurU dI ikrpw nwl) mwlk-pRBU jI (myry) gl nwl Aw l`gy hn, mYN (aus) gurU dI pRsMnqw pRwpq krdI rihMdI hW [2[7[136[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਐਸੀ ਹੋਇ ਪਰੀ ॥ ਜਾਨਤੇ ਦਇਆਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਾਤਰ ਪਿਤਰ ਤਿਆਗਿ ਕੈ ਮਨੁ ਸੰਤਨ ਪਾਹਿ ਬੇਚਾਇਓ ॥ ਜਾਤਿ ਜਨਮ ਕੁਲ ਖੋਈਐ ਹਉ ਗਾਵਉ ਹਰਿ ਹਰੀ ॥੧॥ ਲੋਕ ਕੁਟੰਬ ਤੇ ਟੂਟੀਐ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਤਿ ਕਿਰਤਿ ਕਰੀ ॥ ਗੁਰਿ ਮੋ ਕਉ ਉਪਦੇਸਿਆ ਨਾਨਕ ਸੇਵਿ ਏਕ ਹਰੀ ॥੨॥੮॥੧੩੭॥ {ਪੰਨਾ 1230}

pdArQ:- AYsI—ieho ijhI hwlq [ hoie prI—ho geI hY [ jwnqy—jwxdw hY [ dieAwr—dieAwl pRBU [1[rhwau[

mwqr—mW [ ipqr—ipqw [ iqAwig kY—(moh) C`f ky [ pwih—pws, kol [ bycwieE—vyc id`qw hY [ KoeIAY—gvw id`qI hY [ hau—hauN, mYN [ gwvau—gwvauN, gWdw rihMdw hW [1[

qy—qoN [ tUtIAY—tu`t geI hY [ ikriq—ik®qÎ, inhwl [ krI—kr id`qw hY [ guir—gurU ny [ mo kau—mYƒ [ nwnk—hy nwnk! syiv—syvw kr, srn ipAw rhu [2[

ArQ:- hy BweI! (myry mn dI hwlq) ieho ijhI ho geI hY (qy, ies hwlq ƒ) dieAwl pRBU (Awp) jwxdw hY [1[rhwau[

hy BweI! (gurU dy aupdys dI brkiq nwl) mwqw ipqw (Awidk sMbMDIAW dw moh) C`f ky mYN Awpxw mn sMq jnW dy hvwly kr id`qw hY, mYN (au~cI) jwiq kul jnm (dw mwx) C`f id`qw hY, Aqy mYN (hr vyly) prmwqmw dI is&iq-swlwh hI krdw hW (AwpxI kul Awidk ƒ swlwhx dy QW) [1[

hy nwnk! (AwK—hy BweI! gurU dy aupdyS dI brkiq nwl myrI pRIq) lokW nwloN kutMb nwloN tu`t geI hY, pRBU ny mYƒ inhwl inhwl kr id`qw hY [ gurU ny mYƒ is`iKAw id`qI hY ik sdw iek prmwqmw dI srn ipAw rhu [2[8[137[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh