ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1228

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਮਾਈ ਰੀ ਅਰਿਓ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਖੋਰਿ ॥ ਦਰਸਨ ਰੁਚਿਤ ਪਿਆਸ ਮਨਿ ਸੁੰਦਰ ਸਕਤ ਨ ਕੋਈ ਤੋਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਪ੍ਰਾਨ ਮਾਨ ਪਤਿ ਪਿਤ ਸੁਤ ਬੰਧਪ ਹਰਿ ਸਰਬਸੁ ਧਨ ਮੋਰ ॥ ਧ੍ਰਿਗੁ ਸਰੀਰੁ ਅਸਤ ਬਿਸਟਾ ਕ੍ਰਿਮ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਜਾਨਤ ਹੋਰ ॥੧॥ ਭਇਓ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨੁ ਪਰਾ ਪੂਰਬਲਾ ਜੋਰ ॥ ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਿ ਸਾਗਰ ਬਿਨਸਿਓ ਆਨ ਨਿਹੋਰ ॥੨॥੧੦੧॥੧੨੪॥ {ਪੰਨਾ 1228}

pdArQ:- AirE—AV igAw hY, msq ho igAw hY [ Koir—^umwrI ivc, msqI ivc [ ruicq—lgn l`gI hoeI hY [ ipAws—qWG [ min—mn ivc [ qoir—qoiV [ qoir n skq—qoV nhIN skdw [1[rhwau[

pRwn—ijMd-jwn [ mwn—shwrw, mwx [ piq—ie`zq [ suq—pu`qr [ ipq—ipqw [ bMDp—snbMDI [ srbsu—{svLÔv [ Ôv-Dn} swrw Dn, sB kuJ [ mor—myrw [ iDRgu—iPtkwr-jog [ Asq—h`fIAW {AiÔQ} [ ik®m—ikrm [1[

dIn duK BMjnu—grIbW dy du`K dUr krn vwlw [ prw pUrblw—mu`F-kdImW dw [ jor—shwrw [ ik®pw iniD—ikrpw dw ^zwnw [ ik®pw swgr—ikrpw dw smuMdr [ Awn—hor [ inhor—muQwjI [2[

ArQ:- hy mW! (myrw mn pRIqm pRBU dy) ipAwr dy nSy ivc msq rihMdw hY [ myry mn ivc aus dy drsn dI lgn l`gI rihMdI hY, aus sohxy (dy drsn) dI qWG bxI rihMdI hY (ieh lgn ieh qWG AYsI hY ik ies ƒ) koeI qoV nhIN skdw [1[rhwau[

hy mW! hux myry vwsqy pRBU pRIqm hI ijMd hY, Awsrw hY, ie`zq hY, ipqw hY, pu`qr hY, snbMDI hY, Dn hY, myrw sB kuJ auhI auhI hY [ ijhVw mnu`K prmwqmw qoN ibnw hor hor nwl sWJ bxweI r`Kdw hY, aus dw srIr iPtkwr-jog ho jWdw hY (ikauNik iPr ieh mnu`Kw srIr inrw) h`fIAW gMd Aqy ikrm hI hY [1[

hy nwnk! (AwK—hy mW) ijs nwl koeI mu`F-kdImW dw joV huMdw hY, grIbW dy du`K dUr krn vwlw pRBU aus auqy dieAwvwn huMdw hY, auh mnu`K dieAw dy ^zwny imhr dy smuMdr pRBU dI srn pYNdw hY, qy, aus dI hor (swrI) muQwjI mu`k jWdI hY [2[101[124[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਨੀਕੀ ਰਾਮ ਕੀ ਧੁਨਿ ਸੋਇ ॥ ਚਰਨ ਕਮਲ ਅਨੂਪ ਸੁਆਮੀ ਜਪਤ ਸਾਧੂ ਹੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਚਿਤਵਤਾ ਗੋਪਾਲ ਦਰਸਨ ਕਲਮਲਾ ਕਢੁ ਧੋਇ ॥ ਜਨਮ ਮਰਨ ਬਿਕਾਰ ਅੰਕੁਰ ਹਰਿ ਕਾਟਿ ਛਾਡੇ ਖੋਇ ॥੧॥ ਪਰਾ ਪੂਰਬਿ ਜਿਸਹਿ ਲਿਖਿਆ ਬਿਰਲਾ ਪਾਏ ਕੋਇ ॥ ਰਵਣ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਕਰਤੇ ਨਾਨਕਾ ਸਚੁ ਜੋਇ ॥੨॥੧੦੨॥੧੨੫॥ {ਪੰਨਾ 1228}

pdArQ:- nIkI—cMgI (kwr), sohxI (kwr) [ Duin—(ihrdy ivc) lgn [ soie—(prmwqmw dI) soBw, is&iq-swlwh [ AnUp—{An-aUp [ aupmw-rihq} bhuq sohxy [ jpq—jpidAW [ swDU—gurmuK, Blw [ hoie—ho jWdw hY [1[rhwau[

icqvqw—icqvdw hoieAw, icqwrdw hoieAw, mn ivc vsWdw hoieAw [ klmlw—pwp [ Doie—Do ky [ kFu—(Awpxy AMdroN) dUr kr lY [ ibkwr AMkur—ivkwrW dw AMgUr [ Cwfy Koie—nws kr dyNdw hY [1[

prw pUrib—pUrbly BwgW Anuswr [ pUrib—pUrbly smy ivc [ ijsih—ijs dy m`Qy au~qy {ik®Aw ivSySx ‘hI’ dy kwrn l&z ‘ijsu’ dw   u  au~f igAw hY} [ rvxu—Xwd krny, ismrny [ krqy—krqwr dy [ scu—sdw kwiem rihx vwlw [ joie—ijhVw pRBU [2[

ArQ:- hy BweI! prmwqmw dI lgn (ihrdy ivc bxw), prmwqmw dI is&iq-swlwh krnI—ieh iek sohxI (kwr) hY [ hy BweI! sohxy mwlk-pRBU dy sohxy crn jpidAW mnu`K Blw nyk bx jWdw hY [1[rhwau[

hy BweI! jgq dy pwlxhwr pRBU dy drsn dI qWG mn ivc vsWdw hoieAw (Bwv, vsw ky) (Awpxy AMdroN swry) pwp Do ky dUr kr lY [ (jy qUM hir-drsn dI qWG Awpxy AMdr pYdw kryNgw qW) prmwqmw (qyry AMdroN) jnm mrn dy (swrI aumr dy) ivkwrW dy Pu`t rhy bIj k`t ky nws kr dyvygw [1[

hy nwnk! ijhVw prmwqmw sdw kwiem rihx vwlw hY aus krqwr gopwl dy gux gwxy—ieh dwiq koeI auh ivrlw mnu`K hwsl krdw hY ijs dy m`Qy au~qy pUrbly smy qoN (ieh lyK) iliKAw huMdw hY [2[102[125[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਹਰਿ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਤਿ ਸਾਰ ॥ ਹਰਿ ਬਿਸਾਰਿ ਜੁ ਆਨ ਰਾਚਹਿ ਮਿਥਨ ਸਭ ਬਿਸਥਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਾਧਸੰਗਮਿ ਭਜੁ ਸੁਆਮੀ ਪਾਪ ਹੋਵਤ ਖਾਰ ॥ ਚਰਨਾਰਬਿੰਦ ਬਸਾਇ ਹਿਰਦੈ ਬਹੁਰਿ ਜਨਮ ਨ ਮਾਰ ॥੧॥ ਕਰਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਰਾਖਿ ਲੀਨੇ ਏਕ ਨਾਮ ਅਧਾਰ ॥ ਦਿਨ ਰੈਨਿ ਸਿਮਰਤ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਊਜਲ ਦਰਬਾਰਿ ॥੨॥੧੦੩॥੧੨੬॥ {ਪੰਨਾ 1228}

pdArQ:- nwm kI miq—nwm ismrn vwlI Akl [ swr—sRySt [ ibswir—Bulw ky [ ju—ijhVy mnu`K [ Awn—hor hor (kMmW) ivc [ rwcih—msq rihMdy hn [ imQn—nwsvMq, ivArQ [ ibsQwr—iKlwry, Kljgn [1[rhwau[

swD sMgim—swD sMgiq ivc [ Bju—Bjn kirAw kr [ Kwr—^uAwr, nws [ crnwribMd—{crn-AribMd [ AribMd—kOl Pu`l} kOl Pu`lW vrgy sohxy crn [ bswie—vsweI r`K [ ihrdY—ihrdy ivc [ bhuir—muV [ jnm n mwr—nwh jnm nwh mrn [1[

kir—kr ky [ AnugRh—ikrpw [ ADwr—Awsrw [ rYin—rwq [ ismrq—ismridAW [ drbwir—pRBU dI hzUrI ivc [2[

ArQ:- hy BweI! prmwqmw dw nwm ismrn (vl pRyrn) vwlI Akl (hor hor kMmW vl pRyrn vwlIAW AklW nwloN) sRySt hY [ ijhVy mnu`K prmwqmw ƒ Bulw ky hor hor AwhrW ivc sdw ru`Jy rihMdy hn auhnW dy swry iKlwry (Awi^r) ivArQ jWdy hn [1[rhwau[

hy BweI! swD sMgiq ivc (itk ky) mwlk-pRBU dw Bjn kirAw kr (ismrn dI brkiq nwl) swry pwp nws ho jWdy hn [ hy BweI! prmwqmw dy sohxy crn Awpxy ihrdy ivc vsweI r`K, muV jnm mrn dw gyV nhIN hovygw [1[

hy nwnk! imhr kr ky ijnHW mnu`KW dI pRBU r`iKAw krdw hY, auhnW ƒ Awpxy nwm dw hI shwrw dyNdw hY [ idn rwq sdw ismrn kridAW auhnW dy mUMh pRBU dy drbwr ivc aujly ho jWdy hn [2[103[126[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਮਾਨੀ ਤੂੰ ਰਾਮ ਕੈ ਦਰਿ ਮਾਨੀ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਏ ਬਿਨਸੀ ਸਭ ਅਭਿਮਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਧਾਰਿ ਅਨੁਗ੍ਰਹੁ ਅਪੁਨੀ ਕਰਿ ਲੀਨੀ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪੂਰ ਗਿਆਨੀ ॥ ਸਰਬ ਸੂਖ ਆਨੰਦ ਘਨੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਦਰਸ ਧਿਆਨੀ ॥੧॥ ਨਿਕਟਿ ਵਰਤਨਿ ਸਾ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਨਿ ਦਹ ਦਿਸ ਸਾਈ ਜਾਨੀ ॥ ਪ੍ਰਿਅ ਰੰਗ ਰੰਗਿ ਰਤੀ ਨਾਰਾਇਨ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਕੁਰਬਾਨੀ ॥੨॥੧੦੪॥੧੨੭॥ {ਪੰਨਾ 1228}

pdArQ:- mwn—Awdr, sqkwr [ mwnI—sqkwr vwlI, Awdr vwlI [ kY dir—dy dr qy [ swD sMig—swD sMgiq ivc [ imil—iml ky [ gwey—(ijs ny) gwey [ AiBmwnI—haumY vwlI miq [1[rhwau[

Dwir—Dwr ky; kr ky [ AnugRhu—ikrpw [ kir lInI—bxw leI [ gurmuiK—gurU dy snmuK rih ky [ igAwnI—igAwn vwlI [ Gnyry—bhuq [ iDAwnI—suriq joVn vwlI [1[

inkit—nyVy [ inkit vrqin—nyVy itkI rihx vwlI [ sw—auhI jIv-iesqRI [ suhwgin—suhwg-Bwg vwlI [ dh ids—dsIN pwsIN [ jwnI—prgt ho jWdI hY [ sweI—auhI [ rMg rMig—kOqkW dy rMg ivc [ ipRA rMg rMig—ipAwry dy kOqkW dy rMg ivc [ rqI—rMgI hoeI [2[

ArQ:- (hy ijMdy! ijs jIv-iesqRI ny) swD sMgiq ivc iml ky prmwqmw dy gux gwxy SurU kr id`qy, aus dy AMdroN haumY vwlI miq swrI mu`k geI [ (hy ijMdy! jy qUM BI ieh au~dm kryN, qW) qUM prmwqmw dy dr qy zrUr sqkwr hwsl kryNgI [1[rhwau[

hy ijMdy! pRBU ny imhr kr ky (ijs jIv-iesqRI ƒ) AwpxI bxw ilAw, auh gurU dy snmuK rih ky Awqmk jIvn dI pUrI sUJ vwlI ho geI [ aus dy ihrdy ivc swry suK AnykW Awnµd pYdw ho gey, aus dI suriq mwlk-pRBU dy drsn ivc juVn l`g peI [1[

hy ijMdy! ijhVI jIv-iesqRI sdw pRBU-crnW ivc itkx l`g peI, auh sdw leI suhwg-Bwg vwlI ho geI, auhI swry jgq ivc prgt ho geI [ hy nwnk! (AwK—) mYN aus jIv-iesqRI qoN sdky hW ijhVI ipAwry pRBU dy kOqkW dy rMg ivc rMgI rihMdI hY [2[104[127[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਤੁਅ ਚਰਨ ਆਸਰੋ ਈਸ ॥ ਤੁਮਹਿ ਪਛਾਨੂ ਸਾਕੁ ਤੁਮਹਿ ਸੰਗਿ ਰਾਖਨਹਾਰ ਤੁਮੈ ਜਗਦੀਸ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤੂ ਹਮਰੋ ਹਮ ਤੁਮਰੇ ਕਹੀਐ ਇਤ ਉਤ ਤੁਮ ਹੀ ਰਾਖੇ ॥ ਤੂ ਬੇਅੰਤੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਸੁਆਮੀ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੋਈ ਲਾਖੈ ॥੧॥ ਬਿਨੁ ਬਕਨੇ ਬਿਨੁ ਕਹਨ ਕਹਾਵਨ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਨੈ ॥ ਜਾ ਕਉ ਮੇਲਿ ਲਏ ਪ੍ਰਭੁ ਨਾਨਕੁ ਸੇ ਜਨ ਦਰਗਹ ਮਾਨੇ ॥੨॥੧੦੫॥੧੨੮॥ {ਪੰਨਾ 1228}

pdArQ:- quA crn Awsro—qyry crnW dw Awsrw [ eIs—eIS, hy eISÍr! qumih—qUM hI [ pCwnU—jwxU-pCwxU [ swku—irSqw, sMbMD [ sMig—nwl [ jgdIs—hy jgq dy eISvr! qumY—qUM hI [1[rhwau[

khIAY—(ieh) AwiKAw jWdw hY, hr koeI iehI AwKdw hY [ ieq auq—lok prlok ivc [ AprMpru—pry qoN pry [ suAwmI—hy mwlk-pRBU! koeI—koeI ivrlw [ lwKY—lKdw hY, smJdw hY [1[

ibnu bkny—bolx qoN ibnw [ AMqrjwmI—hryk dy idl dI jwxn vwlw [ jwnY—jwxdw hY [ jw kau—ijnHW (mnu`KW) ƒ [ nwnku—nwnk (AwKdw hY) [ sy—auh {bhu-vcn} [ mwny—Awdr pWdy hn [2[

ArQ:- hy eISÍr! (AsW jIvW ƒ) qyry crnW dw (hI) Awsrw hY [ qUM hI (swfw) jwxU-pCwxU hYN, qyry nwl hI swfw myl-imlwp hY [ hy jgq dy eISÍr! qUM hI (swfI) r`iKAw kr skx vwlw hYN [1[rhwau[

hy pRBU! hryk jIv iehI AwKdw hY ik qUM swfw hYN AsI qyry hW, qUM hI ies lok qy prlok ivc swfw rwKw hYN [ hy mwlk-pRBU! qUM hI byAMq hYN, pry qoN pry hYN [ iksy ivrly mnu`K ny gurU dI imhr nwl ieh g`l smJI hY [1[

nwnk (AwKdw hY—hy BweI!) pRBU hryk dy idl dI jwxn vwlw hY, swfy bolx qoN ibnw, swfy AwKx-AKwx qoN ibnw (swfI loV) jwx lYNdw hY [ auh pRBU! ijnHW ƒ (Awpxy crnW ivc) joV lYNdw hY, auh mnu`K aus dI hzUrI ivc Awdr-sqkwr pRwpq krdy hn [2[105[128[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh