ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1226

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸਰ ਕਾ ਥਾਨੁ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਗਾਵਹਿ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਾਧਿਕ ਸਿਧ ਸਗਲ ਮੁਨਿ ਲੋਚਹਿ ਬਿਰਲੇ ਲਾਗੈ ਧਿਆਨੁ ॥ ਜਿਸਹਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਹੋਇ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਪੂਰਨ ਤਾ ਕੋ ਕਾਮੁ ॥੧॥ ਜਾ ਕੈ ਰਿਦੈ ਵਸੈ ਭੈ ਭੰਜਨੁ ਤਿਸੁ ਜਾਨੈ ਸਗਲ ਜਹਾਨੁ ॥ ਖਿਨੁ ਪਲੁ ਬਿਸਰੁ ਨਹੀ ਮੇਰੇ ਕਰਤੇ ਇਹੁ ਨਾਨਕੁ ਮਾਂਗੈ ਦਾਨੁ ॥੨॥੯੦॥੧੧੩॥ {ਪੰਨਾ 1226}

pdArQ:- poQI—auh pusqk ijs ivc prmwqmw dI is&iq-swlwh ilKI peI hY, gurbwxI [ Qwnu—imlx dw QW [ swD sMig—gurU dI sMgiq ivc [ gwvih—(ijhVy) gWdy hn [ pUrn—srb-ivAwpk [ igAwnu—fUMGI sWJ [1[rhwau[

swiDk—jog-swDn krn vwly [ isD—is`D, jog-swDnW ivc pu`gy hoey jogI [ locih—qWG krdy Awey hn [ lwgY iDAwnu—suriq juVdI hY [ ijsih—ijs (mnu`K) au~qy {ik®Aw ivSySx ‘hI’ dy kwrn l&z ‘ijsu’ dw   u  au~f igAw hY} [ qw ko—aus dw [ kwmu—(hryk) kMm [1[

jw kY irdY—ijs (mnu`K) dy ihrdy ivc [ BY BMjnu—swry fr dUr krn vwlw [ ibsru nhI—nwh Bu`l [ krqy—hy krqwr! nwnku mWgY—nwnk mMgdw hY [2[

ArQ:- hy BweI! gurbwxI (hI) prmwqmw dy imlwp dI QW hY [ ijhVy mnu`K gurU dI sMgiq ivc rih ky prmwqmw dy gux gWdy rihMdy hn, auh mnu`K srb-ivAwpk prmwqmw nwl fUMGI sWJ pw lYNdy hn [1[rhwau[

hy BweI! jog-swDn krn vwly mnu`K, jog-swDnW ivc pu`gy hoey jogI, swry irSI-munI (prmwqmw nwl imlwp dI) qWG krdy Aw rhy hn, pr iksy ivrly dI suriq (aus ivc) juVdI hY [ ijs mnu`K auqy myrw mwlk-pRBU Awp dieAwvwn huMdw hY, aus dw (ieh) kMm isry cVH jWdw hY [1[

hy BweI! swry frW dw nws krn vwlw prmwqmw ijs mnu`K dy ihrdy ivc Aw v`sdw hY, aus ƒ swrw jgq jwx lYNdw hY (swry jgq ivc aus dI soBw iKlr jWdI hY) [ (aus prmwqmw dy dr qoN) nwnk ieh dwn mMgdw hY (ik) hy myry krqwr! (myry mn qoN kdy) iek iKn vwsqy iek pl vwsqy BI nwh ivsr [2[90[113[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਵੂਠਾ ਸਰਬ ਥਾਈ ਮੇਹੁ ॥ ਅਨਦ ਮੰਗਲ ਗਾਉ ਹਰਿ ਜਸੁ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਨੇਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਚਾਰਿ ਕੁੰਟ ਦਹ ਦਿਸਿ ਜਲ ਨਿਧਿ ਊਨ ਥਾਉ ਨ ਕੇਹੁ ॥ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਿ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਰਨ ਜੀਅ ਦਾਨੁ ਸਭ ਦੇਹੁ ॥੧॥ ਸਤਿ ਸਤਿ ਹਰਿ ਸਤਿ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿ ਸਾਧਸੰਗੇਹੁ ॥ ਸਤਿ ਤੇ ਜਨ ਜਿਨ ਪਰਤੀਤਿ ਉਪਜੀ ਨਾਨਕ ਨਹ ਭਰਮੇਹੁ ॥੨॥੯੧॥੧੧੪॥ {ਪੰਨਾ 1226}

pdArQ:- vUTw—v`s ipAw, v`sdw hY [ QweI—QweIN, QwvW ivc [ myhu—mINh, Awqmk Awnµd dI vrKw [ mMgl—^uSIAW [ gwau—gwieAw kro [ pUrn nyhu—srb-ivAwpk pRBU dw ipAwr [ pRgitE—pYdw ho jWdw hY [1[rhwau[

kuMt—kUt, pwsw [ dh idis—dsIN pwsIN [ jl iniD—(jIvn-) jl dw ^zwnw pRBU [ aUn—^wlI [ kyhu—koeI BI [ ik®pw iniD—hy dieAw dy ^zwny pRBU! pUrn—hy srb-ivAwpk! jIA dwnu—jIvn-dwiq [ dyhu—qUM dyNdw hYN [1[

siq—sdw kwiem rihx vwlw [ swD sMgyhu—swD sMgiq [ qy jn—auh mnu`K {bhu-vcn} [ prqIiq—srDw [ Brmyhu—Btkxw [2[

ArQ:- hy BweI! prmwqmw dw js gwieAw kro, (ijvyN,) mINh (toey it`by) sBnIN hI QweIN vrHdw hY (iqvyN js gwx vwilAW dy ihridAW ivc) Awnµd qy ^uSIAW dI vrKw huMdI hY, srb-ivAwpk prmwqmw dw ipAwr (ihrdy ivc) pYdw ho jWdw hY [1[rhwau[

hy BweI! (jIvn-) jl dw ^zwnw pRBU cOhW kUtW ivc dsIN pwsIN (hr QW mOjUd hY) koeI BI QW (aus dI hoNd qoN) ^wlI nhIN hY [ (aus dw ieauN js gwieAw kro—) hy dieAw dy ^zwny! hy goibMd! hy srb-ivAwpk! qUM sB jIvW ƒ hI jIvn-dwiq dyNdw hYN [1[

hy nwnk! (AwK—hy BweI!) prmwqmw sdw hI At`l rihx vwlw hY (ij`Qy auh imldw hY, auh) swD sMgiq BI Dur qoN clI Aw rhI hY [ ijnHW mnu`KW dy ihrdy ivc prmwqmw vwsqy srDw pYdw ho jWdI hY, auh BI At`l Awqmk jIvn vwly ho jWdy hn, auhnW ƒ koeI Btkxw nhIN rih jWdI [2[91[114[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਗੋਬਿਦ ਜੀਉ ਤੂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰ ॥ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਸਹਾਈ ਤੁਮ ਹੀ ਤੂ ਮੇਰੋ ਪਰਵਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਰੁ ਮਸਤਕਿ ਧਾਰਿਓ ਮੇਰੈ ਮਾਥੈ ਸਾਧਸੰਗਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥ ਤੁਮਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਸਭ ਫਲ ਪਾਏ ਰਸਕਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ॥੧॥ ਅਬਿਚਲ ਨੀਵ ਧਰਾਈ ਸਤਿਗੁਰਿ ਕਬਹੂ ਡੋਲਤ ਨਾਹੀ ॥ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਬ ਭਏ ਦਇਆਰਾ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਨਿਧਿ ਪਾਂਹੀ ॥੨॥੯੨॥੧੧੫॥ {ਪੰਨਾ 1226}

pdArQ:- goibMd jIau—hy goibMd jI! ADwr—Awsrw [1[rhwau[

kru—h`Q [ msqik—m`Qy auqy [ myrY mwQY—myry m`Qy au~qy [ swD sMig—swD sMgiq ivc [ qy—qoN, nwl [ rsik—ipAwr nwl [1[

Aibcl—nwh ih`sx vwlI, At`l [ nIv—(ismrn dI) nINh [ siqguir—siqgurU ny [ kbhU—kdy BI [ dieAwrw—dieAwvwn [ iniD—^zwnw [ srb suKw iniD—swry suKW dw ^zwnw pRBU [ pWhI—pwih, pRwpq kr lYNdy hn {bhu-vcn} [2[

ArQ:- hy pRBU jI! qUM myry pRwxW dw Awsrw hYN [ qUM hI myrw s`jx hYN, qUM hI myrw im`qr hYN, qUM hI myrI mdd krn vwlw hYN, qUM hI myrw prvwr hYN [1[rhwau[

hy pRRBU! jdoN qUM myry m`Qy au~qy myry msqk au~qy (AwpxI imhr dw) h`Q r`iKAw, qdoN mYN swD sMgiq ivc (itk ky qyrI) is&iq-swlwh dy gIq gwey hn [ hy pRBU! qyrI imhr nwl mYN swry Pl hwsl kIqy hn, Aqy ipAwr nwl qyrw nwm ismirAw hY [1[

hy BweI! siqgurU ny (ijnHW mnu`KW dy ihrdy ivc hir-nwm ismrn dI) At`l nINh r`K id`qI, auh kdy (mwieAw ivc) foldy nhIN hn [ hy nwnk! (AwK—) jdoN siqgurU jI dieAwvwn huMdy hn, auh swry suKW dy ^zwny prmwqmw dw imlwp hwsl kr lYNdy hn [2[92[115[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਨਿਬਹੀ ਨਾਮ ਕੀ ਸਚੁ ਖੇਪ ॥ ਲਾਭੁ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ਨਿਧਿ ਧਨੁ ਬਿਖੈ ਮਾਹਿ ਅਲੇਪ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜੀਅ ਜੰਤ ਸਗਲ ਸੰਤੋਖੇ ਆਪਨਾ ਪ੍ਰਭੁ ਧਿਆਇ ॥ ਰਤਨ ਜਨਮੁ ਅਪਾਰ ਜੀਤਿਓ ਬਹੁੜਿ ਜੋਨਿ ਨ ਪਾਇ ॥੧॥ ਭਏ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦਇਆਲ ਗੋਬਿਦ ਭਇਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗੁ ॥ ਹਰਿ ਚਰਨ ਰਾਸਿ ਨਾਨਕ ਪਾਈ ਲਗਾ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਰੰਗੁ ॥੨॥੯੩॥੧੧੬॥ {ਪੰਨਾ 1226}

pdArQ:- inbhI—sdw leI swQ bixAw rihMdw hY [ scu—sdw kwiem rihx vwlw [ Kyp—vpwr vwsqy l`idAw hoieAw mwl [ lwBu—K`tI [ iniD—(swry suKW dw) ^zwnw [ ibKY mwih—pdwrQW ivc [ Alyp—inrlyp [1[rhwau[

sgl—swry [ sMqoKy—sMqoK vwlw jIvn pRwpq kr lYNdy hn [ iDAwie—ismr ky [ Apwr rqn—byAMq kImqI [ jIiqE—ij`q ilAw, ivkwrW dy twkry qy bcw ilAw [ bhuiV—muV ky [ n pwie—nhIN pYNdw [1[

swDU sMgu—gurU dw swQ, gurU dw imlwp [ rwis—pUMjI, srmwieAw [ isau nwl [ rMgu—ipAwr [2[

ArQ:- hy BweI! prmwqmw dy nwm dw sdw kwiem rihx vwlw vpwr dw l`idAw mwl ijs jIv-vxjwry dy nwl sdw dw swQ bxw lYNdw hY, auh jIv-vxjwrw (sdw) prmwqmw dy gux gWdw rihMdw hY, iehI Asl K`tI hY, iehI Asl ^zwnw hY iehI Asl Dn hY, (ies dI brkiq nwl) auh jIv-vxjwrw (mwiek) pdwrQW ivc inrlyp rihMdw hY [1[rhwau[

hy BweI! Awpxy pRBU dw iDAwn Dr ky swry jIv sMqoK vwlw jIvn hwsl kr lYNdy hn [ ijs BI mnu`K ny ieh byAMq kImqI mnu`Kw jnm ivkwrW dy h`ilAW qoN bcw ilAw, auh muV muV jUnW ivc nhIN pYNdw [1[

hy nwnk! (AwK—hy BweI!) ijs mnu`K au~qy pRBU jI dieAwvwn huMdy hn, aus ƒ gurU dw imlwp hwsl huMdw hY [ auh mnu`K pRBU dy crnW dI pRIq dw srmwieAw pRwpq kr lYNdw hY, aus dw pRBU nwl ipAwr bx jWdw hY [2[93[116[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਮਾਈ ਰੀ ਪੇਖਿ ਰਹੀ ਬਿਸਮਾਦ ॥ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਮੋਹਿਓ ਅਚਰਜ ਤਾ ਕੇ ਸ੍ਵਾਦ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਸੋਈ ਮਨਿ ਹਰਿ ਕੋ ਅਹਿਲਾਦ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਗਾਏ ਗੁਨ ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨਸਿਓ ਸਭੁ ਪਰਮਾਦ ॥੧॥ ਡੋਰੀ ਲਪਟਿ ਰਹੀ ਚਰਨਹ ਸੰਗਿ ਭ੍ਰਮ ਭੈ ਸਗਲੇ ਖਾਦ ॥ ਏਕੁ ਅਧਾਰੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀਆ ਬਹੁਰਿ ਨ ਜੋਨਿ ਭ੍ਰਮਾਦ ॥੨॥੯੪॥੧੧੭॥ {ਪੰਨਾ 1226}

pdArQ:- rI mweI—hy mW! pyiK—vyK ky [ ibsmwd—hYrwn [ Anhd DunI—ijs dI jIvn-rO iek-rs ivAwp rhI hY [1[rhwau[

bMDp—snbMDI [ min—mn ivc [ ko—dw [ Aihlwd—^uSI, hulwrw [ swD sMig—swD sMgiq ivc [ sBu—swrw [ prmwd—{pRmwd} BulyKw, ZlqI [1[

BY—fr {bhu-vcn} [ Kwd—KwDy jWdy hn, mu`k jWdy hn [ ADwru—Awsrw [ BRmwd—Btkdy [2[

ArQ:- hy (myrI) mW! (pRBU dy kOqk) vyK ky mYN hYrwn ho rhI hW [ ijs pRBU dI jIvn-rO iek-rs (swry jgq ivc) rumk rhI hY aus ny myrw mn moh ilAw hY, aus dy (imlwp dy) Awnµd BI hYrwn krn vwly hn [1[rhwau[

hy mW! (sB jIvW dw) mW ipau snbMDI auh pRBU hI hY [ (myry) mn ivc aus pRBU (dy imlwp) dw hulwrw Aw irhw hY [ hy mW! ijs mnu`K ny swD sMgiq ivc (itk ky) aus dI is&iq-swlwh dy gIq gwey hn, aus dw swrw Brm-BulyKw dUr ho igAw [1[

hy dws nwnk! ijs mnu`K dy ic`q dI for pRBU dy crnW nwl juVI rihMdI hY, aus dy swry Brm swry fr mu`k jWdy hn [ ijs ny isr& hir-nwm ƒ AwpxI izMdgI dw Awsrw bxw ilAw, auh muV muV jUnW ivc nhIN Btkdw [2[94[117[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh