ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1223

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜਾ ਕੈ ਰਾਮ ਕੋ ਬਲੁ ਹੋਇ ॥ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਤਾਹੂ ਕੇ ਦੂਖੁ ਨ ਬਿਆਪੈ ਕੋਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜੋ ਜਨੁ ਭਗਤੁ ਦਾਸੁ ਨਿਜੁ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਣਿ ਜੀਵਾਂ ਤਿਸੁ ਸੋਇ ॥ ਉਦਮੁ ਕਰਉ ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਨ ਕੌ ਕਰਮਿ ਪਰਾਪਤਿ ਹੋਇ ॥੧॥ ਗੁਰ ਪਰਸਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਨਿਹਾਰਉ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਇ ॥ ਦਾਨੁ ਦੇਹਿ ਨਾਨਕ ਅਪਨੇ ਕਉ ਚਰਨ ਜੀਵਾਂ ਸੰਤ ਧੋਇ ॥੨॥੭੪॥੯੭॥ {ਪੰਨਾ 1223}

pdArQ:- jw kY—ijs mnu`K dy ihrdy ivc [ ko—dw [ qwhU—aus (mnu`K) dy [ n ibAwpY—Awpxw zor nhIN pw skdw [1[rhwau[

inju—Kws Awpxw [ suix—sux ky [ jIvW—mYN Awqmk jIvn hwsl krdw hW [ soie—soBw [ krau—krauN, mYN krdw hW [ kO—vwsqy [ krim—krm dI rwhIN, b^SS dI rwhIN, (prmwqmw dI) imhr nwl [1[

prswdI—prswid, ikrpw nwl [ inhwrau—inhwrauN, mYN vyKdw hW [ kau—ƒ [ Doie—Do ky [2[

ArQ:- hy BweI! ijs mnu`K dy ihrdy ivc prmwqmw dI imhr dw shwrw huMdw hY, aus mnu`K dy swry mnorQ pUry ho jWdy hn, aus au~qy koeI du`K Awpxw zor nhIN pw skdw [1[rhwau[

hy BweI! ijhVw mnu`K prmwqmw dw ^ws Awpxw dws Bgq bx jWdw hY, mYN aus dI soBw sux ky Awqmk jIvn hwsl krdw hW [ mYN aus dw drsn krn vwsqy jqn krdw hW [ pr (sMq jn dw drsn BI prmwqmw dI) imhr nwl hI huMdw hY [1[

hy BweI! gurU dI imhr dw sdkw mYN AwpxI A`KIN vyK irhw hW ik (prmwqmw dy brwbr dw) koeI hor dUjw nhIN hY [ hy nwnk! (AwK—hy pRBU!) mYƒ Awpxy dws ƒ ieh ^Yr pw ik mYN sMq jnW dy crn Do Do ky Awqmk jIvn pRwpq krdw rhW [2[74[97[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜੀਵਤੁ ਰਾਮ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਇ ॥ ਕਰਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਗੋਪਾਲ ਬੀਠੁਲੇ ਬਿਸਰਿ ਨ ਕਬ ਹੀ ਜਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਨੁ ਤਨੁ ਧਨੁ ਸਭੁ ਤੁਮਰਾ ਸੁਆਮੀ ਆਨ ਨ ਦੂਜੀ ਜਾਇ ॥ ਜਿਉ ਤੂ ਰਾਖਹਿ ਤਿਵ ਹੀ ਰਹਣਾ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਰਾ ਪੈਨ੍ਹ੍ਹੈ ਖਾਇ ॥੧॥ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕੈ ਬਲਿ ਬਲਿ ਜਾਈ ਬਹੁੜਿ ਨ ਜਨਮਾ ਧਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਇ ॥੨॥੭੫॥੯੮॥ {ਪੰਨਾ 1223}

pdArQ:- jIvqu—Awqmk jIvn pRwpq krdw hY [ gwie—gw ky [ gopwl—hy gopwl! bITuly—hy bITl! {iv-ÔQl—mwieAw dy pRBwv qoN pry itikAw hoieAw} hy inrlyp pRBU! kb hI—kdy BI [1[rhwau[

suAwmI—hy suAwmI! Awn—{ANX} hor [ jwie—QW, Awsrw [ pYn@Y—(jIv) pihndw hY [ Kwie—KWdw hW [1[

kY—qoN [ bil jweI—bil jweIN, mYN sdky jWdw hW [ jnmw—jnmW ivc [ Dwie—dOVdw, Btkdw [ ijau BwvY—ijvyN qYƒ cMgw l`gy [ clwie—jIvn-rwh auqy qor [2[

ArQ:- hy BweI! prmwqmw dy gux gw gw ky (mnu`K) Awqmk jIvn hwsl kr lYNdw hY [ hy isRStI dy pwlk! hy inrlyp pRBU! (myry au~qy) imhr kr, (mYƒ qyrw nwm) kdy BI nwh Bu`ly [1[rhwau[

hy (myry) mwlk! myrw mn myrw srIr myrw Dn—ieh sB kuJ qyrw hI id`qw hoieAw hY [ (qYQoN ibnw) myrw koeI hor Awsrw nhIN hY [ ijvyN qUM r`Kdw hYN, iqvyN hI (jIv) rih skdy hn [ (hryk jIv) qyrw hI id`qw pihndw hY qyrw hI id`qw KWdw hY [1[

hy nwnk! (AwK—) mYN swD sMgiq qoN sdw sdky jWdw hW, (swD sMgiq dI brkiq nwl jIv) muV jnmW ivc nhIN Btkdw [ hy pRBU! qyrw dws (nwnk) qyrI srn AwieAw hY, ijvyN qYƒ cMgw l`gy, ausy qrHW (mYƒ) jIvn-rwh au~qy qor [2[75[98[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਮਨ ਰੇ ਨਾਮ ਕੋ ਸੁਖ ਸਾਰ ॥ ਆਨ ਕਾਮ ਬਿਕਾਰ ਮਾਇਆ ਸਗਲ ਦੀਸਹਿ ਛਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗ੍ਰਿਹਿ ਅੰਧ ਕੂਪ ਪਤਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਰਕ ਘੋਰ ਗੁਬਾਰ ॥ ਅਨਿਕ ਜੋਨੀ ਭ੍ਰਮਤ ਹਾਰਿਓ ਭ੍ਰਮਤ ਬਾਰੰ ਬਾਰ ॥੧॥ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤਿ ਬਛਲ ਦੀਨ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ॥ ਕਰ ਜੋੜਿ ਨਾਨਕੁ ਦਾਨੁ ਮਾਂਗੈ ਸਾਧਸੰਗਿ ਉਧਾਰ ॥੨॥੭੬॥੯੯॥ {ਪੰਨਾ 1223}

pdArQ:- mn ry—hy mn! ko—dw [ swr—sRySt [ Awn—{ANX} hor hor [ ibkwr—by-kwr, ivArQ [ dIsih—id`sdy hn {bhu-vcn} [ Cwr—suAwh, inkMmy [1[rhwau[

igRih—Gr ivc [ AMD kUp—AMnHw KUh [ piqq—if`gy hoey [ Gor gubwr—Gu`p hnyrw [ hwirE—Q`k jWdw hY [ BRmq—BtkidAW [ bwrM bwr—muV muV [1[

piqq pwvn—hy ivkwrIAW ƒ piv`qr krn vwly! Bgiq bCl—hy BgqI nwl ipAwr krn vwly! dIn—grIb [ kr—h`Q {bhu-vcn} [ joiV—joV ky [ mWgY—mMgdw hY [ swD sMig—swD sMgiq ivc (r`K ky) [ auDwr—sMswr-smuMdr qoN pwr lµGw lY [2[

ArQ:- hy (myry) mn! prmwqmw dw nwm ismrn dw suK (hor suKW nwloN) sRySt hY [ hy mn! (inrI) mwieAw dI ^wqr hI hor hor kMm (Awqmk jIvn vwsqy) ivArQ hn, auh swry suAwh (smwn hI) id`sdy hn [1[rhwau[

hy BweI! (inrI mwieAw dI ^wqr dOV-B`j krn vwlw) pRwxI Gu`p hnyry nrk-smwn igRhsq dy AMnHy KUh ivc if`gw rihMdw hY [ auh AnykW jUnW ivc Btkdw muV muV Btkdw Q`k jWdw hY (jIvn-s`iqAw gvw bYTdw hY) [1[

hy ivkwrIAW ƒ piv`qr krn vwly! hy BgqI nwl ipAwr krn vwly! hy grIbW au~qy imhr krn vwly! (qyrw dws) nwnk dovyN h`Q joV ky ieh dwn mMgdw hY ik swD sMgiq ivc r`K ky (mYƒ mwieAw-vyVHy AMnHy KUh ivcoN) bcw lY [2[76[99[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਬਿਰਾਜਿਤ ਰਾਮ ਕੋ ਪਰਤਾਪ ॥ ਆਧਿ ਬਿਆਧਿ ਉਪਾਧਿ ਸਭ ਨਾਸੀ ਬਿਨਸੇ ਤੀਨੈ ਤਾਪ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਬੁਝੀ ਪੂਰਨ ਸਭ ਆਸਾ ਚੂਕੇ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪ ॥ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਅਚੁਤ ਅਬਿਨਾਸੀ ਮਨ ਤਨ ਆਤਮ ਧ੍ਰਾਪ ॥੧॥ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮਦ ਮਤਸਰ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗਿ ਖਾਪ ॥ ਭਗਤਿ ਵਛਲ ਭੈ ਕਾਟਨਹਾਰੇ ਨਾਨਕ ਕੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ॥੨॥੭੭॥੧੦੦॥ {ਪੰਨਾ 1223}

pdArQ:- ibrwijq—itikAw hoieAw [ ko—dw [ prqwp—bl [ AwiD—mwnsk rog [ ibAwiD—srIrk rog [ aupwiD—JgVy-bKyVy [ qInY—ieh iqMny hI [1[rhwau[

sog—Zm [ sMqwp—klyS [ Acuq—A`cuq, {A-cÎuq—nwh nws hox vwlw} AibnwSI [ Awqm—ijMd [ DRwp—r`j jWdy hn [1[

md—nSw, msqI [ mqsr—eIrKw [ kY sMig—dI sMgiq ivc (r`K ky) [ Kwp—nws kr [ BY—fr {l&z ‘Bau’ qoN bhu-vcn} [2[

ArQ:- hy BweI! (ijs mnu`K dy ihrdy ivc) prmwqmw dy nwm dw bl Aw itkdw hY, aus dy AMdroN AwDI ibAwDI aupwDI—ieh iqMny hI qwp iblkul mu`k jWdy hn [1[rhwau[

hy BweI! (ijs mnu`K dy AMdr hir-nwm dw bl hY, aus dI) iqRSnw imt jWdI hY, aus dI hryk Aws pUrI ho jWdI hY, aus dy AMdroN gm klyS mu`k jWdy hn [ AibnwSI Aqy nws-rihq pRBU dy gux gWidAW gWidAW aus dw mn aus dw qn aus dI ijMd (iqRSnw vloN) r`j jWdy hn [1[

hy BgqI nwl ipAwr krn vwly! hy swry fr dUr krn vwly! hy nwnk dy mW-ipau (vWg pwlxw krn vwly)! mYƒ swD sMgiq ivc r`K ky (myry AMdroN) kwm kRoD loB haumY Aqy eIrKw (Awidk ivkwr) nws kr [2[77[100[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਆਤੁਰੁ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਸੰਸਾਰ ॥ ਤ੍ਰਿਪਤਿ ਨ ਹੋਵਤ ਕੂਕਰੀ ਆਸਾ ਇਤੁ ਲਾਗੋ ਬਿਖਿਆ ਛਾਰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਪਾਇ ਠਗਉਰੀ ਆਪਿ ਭੁਲਾਇਓ ਜਨਮਤ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ॥ ਹਰਿ ਕਾ ਸਿਮਰਨੁ ਨਿਮਖ ਨ ਸਿਮਰਿਓ ਜਮਕੰਕਰ ਕਰਤ ਖੁਆਰ ॥੧॥ ਹੋਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਿਆ ਸੰਤਹ ਕੀ ਰਾਵਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਦਾਸੁ ਦਰਸੁ ਪ੍ਰਭ ਜਾਚੈ ਮਨ ਤਨ ਕੋ ਆਧਾਰ ॥੨॥੭੮॥੧੦੧॥ {ਪੰਨਾ 1223}

pdArQ:- Awquru—duKI, ivAwkul [ iqRpiq—rjyvW, qs`lI, SWqI [ kUkrI—ku`qI (dy suBwv vwlI [ iequ—ies ivc [ lwgo—(jgq) l`gw rihMdw hY [ ibiKAw—mwieAw [ Cwr—suAwh, inkMmI [1[rhwau[

pwie—pw ky [ TgaurI—Tg-bUtI [ BulwieE—kurwhy pw r`iKAw hY [ bwro bwr—muV muV [ inmK—{inmy—} A`K Jmkx ijqnw smw [ kMkr—{ikzkr} nOkr [ jm kMkr—jmdUq [1[

dIn duK BMjn—hy grIbW dy du`K nws krn vwly! rwvwr—rvwr, crn-DUV [ jwcY—mMgdw hY {iek-vcn} [ kw—do [ AwDwr—Awsrw [2[

ArQ:- hy BweI! (prmwqmw dy) nwm ƒ Bulw ky jgq ivAwkul hoieAw rihMdw hY, ies suAwh-smwn mwieAw ivc hI l`gw rihMdw hY (cMbiVAw rihMdw hY) ku`qI dy suBwv vwlI (jgq dI) lwlsw kdy r`jdI nhIN [1[rhwau[

(pr, hy BweI! jIv dy BI kIh v`s? prmwqmw ny mwieAw dI) Tg-bUtI pw ky Awp hI (jgq ƒ) kurwhy pw riKAw hY, (kurwhy pY ky jIv) muV muV jUnW ivc rihMdw hY, A`K Jmkx ijqny smy leI BI (jIv) prmwqmw (dy nwm) dw ismrn nhIN krdw, jmdUq ies ƒ ^uAwr krdy rihMdy hn [1[

hy pRBU! hy grIbW dy du`K nws krn vwly! (dws nwnk au~qy) dieAwvwn ho, (qyrw dws) qyry sMq jnW dy crnW dI DUV bixAw rhy [ (qyrw) dws nwnk qyrw drsn mMgdw hY, iehI (ies dy) mn dw qn dw Awsrw hY [2[78[101[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh