ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1221

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਾਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾਰਾ ॥ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਸਗਲ ਦੁਖ ਨਾਸਹਿ ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਲਿਹਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਤਿ ਪਰਮੇਸਰੁ ਸਤਿ ਸਾਧ ਜਨ ਨਿਹਚਲੁ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਉ ॥ ਭਗਤਿ ਭਾਵਨੀ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਅਬਿਨਾਸੀ ਗੁਣ ਗਾਉ ॥੧॥ ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਮਿਤਿ ਨਹੀ ਪਾਈਐ ਸਗਲ ਘਟਾ ਆਧਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਹੁ ਤਾ ਕਉ ਜਾ ਕਾ ਅੰਤੁ ਨ ਪਾਰੁ ॥੨॥੬੩॥੮੬॥ {ਪੰਨਾ 1221}

pdArQ:- swcy—hy sdw kwiem rihx vwly! dwqwrw—hy sB dwqW dyx vwly! dyiK—vyK ky [ sgl—swry [ nwsih—nws ho jWdy hn [ bilhwr—sdky [1[rhwau[

siq—sdw-iQr [ siq—At`l Awqmk jIvn vwly [ swD jn—sMq jn [ inhclu—kdy nwh folx vwlw [ BwvnI—srDw (nwl) [ AibnwsI gux—kdy nwh nws hox vwly pRBU dy gux [ gwau—gwieAw kro [1[

Agmu—AphuMc [ Agocru—{A-go-cru} go—igAwn-ieMdRy [ cru—phuMc}  ijs qk igAwn-ieMidRAW dI phuMc nhIN ho skdI [ imiq—mwp, vf`px dw AMdwzw [ Gt—srIr [ AwDwru—Awsrw [ vwhu vwhu khu—is&iq-swlwh kro [ qw kau—aus pRBU ƒ [ jw kw—ijs pRBU dw [ pwru—pwrlw bMnw [ vwhu vwh—DMn DMn [2[

ArQ:- hy sdw kwiem rihx vwly! hy siqgurU! hy sB dwqW dyx vwly pRBU! qyrw drsn kr ky (jIv dy) swry du`K nws ho jWdy hn [ mYN qyry sohxy crnW qoN sdky jWdw hW [1[rhwau[

hy BweI! prmysr sdw kwiem rihx vwlw hY, (aus dy) sMq jn At`l jIvn vwly huMdy hn [ hy BweI! prmwqmw dw nwm At`l rihx vwlw hY [ hy BweI! (pUrI) srDw nwl aus prmwqmw dI BgqI krnI cwhIdI hY, aus kdy nwh nws hox vwly pRBU dy gux gwieAw kro [1[

hy nwnk! prmwqmw AphuMc hY, aus qk igAwn-ieMidRAW dI phuMc nhIN ho skdI [ auh kyfw v`fw hY—ieh AMdwzw nhIN lwieAw jw skdw [ auh prmwqmw swry srIrW dw Awsrw hY [ hy BweI! aus pRBU dI is&iq-swlwh kirAw kro, ijs dy guxW dw AMq nhIN pY skdw, ijs dy guxW dw pwrlw bMnw nhIN l`B skdw [2[63[86[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਬਸੇ ਮਨ ਮੇਰੈ ॥ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਠਾਕੁਰੁ ਸਭ ਥਾਈ ਨਿਕਟਿ ਬਸੈ ਸਭ ਨੇਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਬੰਧਨ ਤੋਰਿ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ ਸੰਤਸੰਗਿ ਬਨਿ ਆਈ ॥ ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਭਇਓ ਪੁਨੀਤਾ ਇਛਾ ਸਗਲ ਪੁਜਾਈ ॥੧॥ ਜਾ ਕਉ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਹੁ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਸੋ ਹਰਿ ਕਾ ਜਸੁ ਗਾਵੈ ॥ ਆਠ ਪਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਨ ਗਾਵੈ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਸਦ ਬਲਿ ਜਾਵੈ ॥੨॥੬੪॥੮੭॥ {ਪੰਨਾ 1221}

pdArQ:- mn myrY—min myrY, myry mn ivc [ pUir rihE—ivAwpk hY [ Twkuru—mwlk-pRBU [ inkit—nyVy [ sB nyrY—sBnW dy nyVy [1[rhwau[

bMDn—mwieAw dy moh dIAW PwhIAW [ qoir—qoV ky [ sMq sMig—gurU nwl [ bin AweI—pRIq bxI hY [ jnmu pdwrQu—kImqI mnu`Kw jnm [ punIqw—piv`qr [ ieCw sgl—swrIAW mno-kwmnW [ pujweI—(gurU ny) pUrIAW kr id`qIAW [1[

jw kau—ijs (mnu`K) au~qy [ pRB—hy pRBU! jsu—is&iq-swlwh [ sd—sdw [ bil jwvY—sdky huMdw hY [2[

ArQ:- hy BweI! (jdoN dy) gurU dy crn myry mn ivc v`s pey hn, (mYƒ inscw ho igAw hY ik) mwlk-pRBU sBnIN QweIN ivAwpk hY, (myry) nyVy v`s irhw hY, sBnW dy nyVy v`s irhw hY [1[rhwau[

hy BweI! (jdoN qoN) gurU nwl myrw ipAwr ipAw hY (aus ny myry mwieAw dy moh dy) bMDn qoV ky myrI suriq prmwqmw nwl joV id`qI hY, myrw kImqI mnu`Kw jnm piv`qr ho igAw hY [ (gurU ny) myrIAW swrIAW mno-kwmnW pUrIAW kr id`qIAW hn [1[

hy myry pRBU! qUM ijs mnu`K auqy imhr krdw hYN, auh, hy hrI! qyrI is&iq-swlwh dw gIq gWdw rihMdw hY [ hy BweI! ijhVw mnu`K A`Ty phr (hr vyly) prmwqmw dy gux gWdw hY, dws nwnk aus qoN sdw kurbwn jWdw hY [2[64[87[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜੀਵਨੁ ਤਉ ਗਨੀਐ ਹਰਿ ਪੇਖਾ ॥ ਕਰਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨਮੋਹਨ ਫੋਰਿ ਭਰਮ ਕੀ ਰੇਖਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਹਤ ਸੁਨਤ ਕਿਛੁ ਸਾਂਤਿ ਨ ਉਪਜਤ ਬਿਨੁ ਬਿਸਾਸ ਕਿਆ ਸੇਖਾਂ ॥ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਆਗਿ ਆਨ ਜੋ ਚਾਹਤ ਤਾ ਕੈ ਮੁਖਿ ਲਾਗੈ ਕਾਲੇਖਾ ॥੧॥ ਜਾ ਕੈ ਰਾਸਿ ਸਰਬ ਸੁਖ ਸੁਆਮੀ ਆਨ ਨ ਮਾਨਤ ਭੇਖਾ ॥ ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਮਗਨ ਮਨੁ ਮੋਹਿਓ ਪੂਰਨ ਅਰਥ ਬਿਸੇਖਾ ॥੨॥੬੫॥੮੮॥ {ਪੰਨਾ 1221}

pdArQ:- jIvnu—(Asl) izMdgI [ qau—qdoN (hI) [ gnIAY—smJI jwxI cwhIdI hY [ pyKw—pyKW, (jy) mYN vyK lvW [ pRIqm—hy pRIqm! Poir—qoV [ Brm—Btkxw [ ryKw—(mn auqy) lkIr, ipCly sMskwr [1[rhwau[

khq sunq—kihMidAW suxidAW [ ibsws—srDw [ syKW—ivSySqw, lwB, gux [ iqAwig—C`f ky [ Awn—hor hor (pdwrQ) [ qw kY muiK—aus dy mUMh auqy [ kwlyKw—kwlK [1[

jw kY—ijs dy p`ly, ijs dy ihrdy ivc [ rwis—pUMjI, srmwieAw [ srb suK—swry suK dyx vwlw [ Awn ByKw—hor hor ByK, hor (ivKwvy dy) Dwrimk pihrwvy [ n mwnq—nhIN mMndw [ mgn—msq [ ArQ—loVW [ ibsyKw—aucycIAW [2[

ArQ:- hy BweI! jy mYN (iesy mnu`Kw jnm ivc) prmwqmw dw drSn kr skW, qdoN hI (myrw ieh Asl mnu`Kw) jIvn smiJAw jw skdw hY [ hy pRIqm pRBU! hy mn ƒ moh lYx vwly pRBU! (myry mn ivcoN ipCly jnmW dy) Btkxw dy sMskwr dUr kr [1[rhwau[

hy BweI! inry AwKx suxn nwl (mnu`K dy mn ivc) koeI SWqI pYdw nhIN huMdI [ srDw qoN ibnw (zbwnI AwKx suxn dw) koeI lwB nhIN huMdw [ ijhVw mnu`K (zbwnI qW igAwn dIAW bQyrIAW g`lW krdw hY, pr) pRBU ƒ Bulw ky hor hor (pdwrQ) loVdw rihMdw hY, aus dy m`Qy auqy (mwieAw dy moh dI) kwlK l`gI rihMdI hY [1[

hy nwnk! (AwK—hy BweI!) ijs mnu`K dy ihrdy ivc swry suK dyx vwly pRBU dy nwm dw srmwieAw hY, auh hor (ivKwvy dy) Dwrimk ByKW ƒ nhIN mMndw iPrdw [ auh qW (pRBU dy) drsn ivc msq rihMdw hY, aus dw mn (pRBU dy drsn nwl) moihAw jWdw hY [ (pRBU dI ikrpw nwl) aus dIAW swrIAW loVW aucycIAW huMdIAW rihMdIAW hn [2[65[88[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਿਮਰਨ ਰਾਮ ਕੋ ਇਕੁ ਨਾਮ ॥ ਕਲਮਲ ਦਗਧ ਹੋਹਿ ਖਿਨ ਅੰਤਰਿ ਕੋਟਿ ਦਾਨ ਇਸਨਾਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਆਨ ਜੰਜਾਰ ਬ੍ਰਿਥਾ ਸ੍ਰਮੁ ਘਾਲਤ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਫੋਕਟ ਗਿਆਨ ॥ ਜਨਮ ਮਰਨ ਸੰਕਟ ਤੇ ਛੂਟੈ ਜਗਦੀਸ ਭਜਨ ਸੁਖ ਧਿਆਨ ॥੧॥ ਤੇਰੀ ਸਰਨਿ ਪੂਰਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵਹੁ ਦਾਨ ॥ ਸਿਮਰਿ ਸਿਮਰਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜੀਵੈ ਬਿਨਸਿ ਜਾਇ ਅਭਿਮਾਨ ॥੨॥੬੬॥੮੯॥

pdArQ:- ieku—isr& [ ko—dw [ klml—pwp [ dgD hoih—sV jWdy hn {bhu-vcn} [ koit—kRoVW [1[rhwau[

Awn jMjwr—hor hor (mwiek) jMjwlW vwsqy [ ibRQw—ivArQ [ sRmu—imhnq, Kycl [ Pokt—Poky [ sMkt qy—kSt qoN [ jgdIs—jgq dw mwlk {jgq-eIS} [ iDAwn—suriq [1[

suK swgr—hy suKW dy smuMdr! kir—kr ky [ ismir—ismr ky [ pRB—hy pRBU! jIvY—Awqmk jIvn hwsl kry [2[

ArQ:- hy BweI! jy isr& prmwqmw dy nwm dw ismrn hI kIqw jwey, qW iek iKn ivc (jIv dy swry) pwp sV jWdy hn (aus ƒ, mwno) kRoVW dwn qy qIrQ-ieSnwn (krn dw Pl iml igAw) [1[rhwau[

hy BweI! (jy mnu`K mwieAw dy hI) hor hor jMjwlW vwsqy ivArQ B`j-dOV krdw rihMdw hY (Aqy hir-nwm nhIN ismrdw, qW) prmwqmw dy nwm qoN ibnw (inrIAW) igAwn dIAW g`lW sB PokIAW hI hn [ jdoN mnu`K prmwqmw dy Bjn dy Awnµd ivc suriq joVdw hY, qdoN hI auh jnm mrn dy gyV dy kSt qoN bcdw hY [1[

hy nwnk! (AwK—) hy suKW dy smuMdr pRBU! hy pUrn pRBU! mYN qyrI srn AwieAw hW, imhr kr ky mYƒ Awpxy nwm dI dwiq dyh [ qyrw nwm ismr ismr ky Awqmk jIvn imldw hY, Aqy (mn ivcoN) AhMkwr nws ho jWdw hY [2[66[89[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਧੂਰਤੁ ਸੋਈ ਜਿ ਧੁਰ ਕਉ ਲਾਗੈ ॥ ਸੋਈ ਧੁਰੰਧਰੁ ਸੋਈ ਬਸੁੰਧਰੁ ਹਰਿ ਏਕ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਬਲਬੰਚ ਕਰੈ ਨ ਜਾਨੈ ਲਾਭੈ ਸੋ ਧੂਰਤੁ ਨਹੀ ਮੂੜ੍ਹ੍ਹਾ ॥ ਸੁਆਰਥੁ ਤਿਆਗਿ ਅਸਾਰਥਿ ਰਚਿਓ ਨਹ ਸਿਮਰੈ ਪ੍ਰਭੁ ਰੂੜਾ ॥੧॥ ਸੋਈ ਚਤੁਰੁ ਸਿਆਣਾ ਪੰਡਿਤੁ ਸੋ ਸੂਰਾ ਸੋ ਦਾਨਾਂ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਜਿਨਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪਿਓ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪਰਵਾਨਾ ॥੨॥੬੭॥੯੦॥ {ਪੰਨਾ 1221}

pdArQ:- DUrqu—{DuqL} cqur [ soeI—auhI mnu`K [ ij—ijhVw [ Dur kau—sB dy mUl dI crnIN [ DurMDru—Bwr cu`kx vwlw, muKI [ bsuMDru—{vsu—Dn} Dn Dwrn krn vwlw, DnI [ pwgY—msq rihMdw hY [1[rhwau[

blbMc—T`gIAW [ DUrqu—cqur, [ mUV@w—mUrK [ suAwrQu—AwpxI (Asl) Zrz [ AswrQ—Gwty vwly kMm ivc [ rUVw—suMdr [1[

sUrw—sUrmw [ dwnW—isAwxw (wise) [ ijin—ijs (mnu`K) ny [ prvwnw—kbUl [2[

ArQ:- hy BweI! auhI mnu`K (Asl) cqur hY ijhVw jgq dy mUl-pRBU dy crnW ivc juiVAw rihMdw hY [ auhI mnu`K muKI hY auhI mnu`K DnI hY, ijhVw isr& prmwqmw dy ipAwr-rs ivc msq rihMdw hY [1[rhwau[

pr, hy BweI! ijhVw mnu`K (hornW nwl) T`gIAW krdw hY (auh Awpxw Asl) lwB nhIN smJdw, auh cqur nhIN auh mUrK hY [ auh AwpxI Asl Zrz C`f ky Gwty vwly kMm ivc ru`Jw rihMdw hY, (ikauNik) auh suMdr pRBU dw nwm nhIN ismrdw [1[

hy BweI! auhI mnu`K cqur qy isAwxw hY, auhI mnu`K pMifq sUrmw qy d`wnw hY, ijs ny swD sMgiq ivc itk ky hir-nwm jipAw hY [ hy nwnk! auhI mnu`K (prmwqmw dI hzUrI ivc) kbUl huMdw hY [2[67[90[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh