ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1220

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਮੋਹਿ ਕਵਨੁ ਅਨਾਥੁ ਬਿਚਾਰਾ ॥ ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਮਾਨੁਖੁ ਕਰਿਆ ਇਹੁ ਪਰਤਾਪੁ ਤੁਹਾਰਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਣ ਸਰਬ ਕੇ ਦਾਤੇ ਗੁਣ ਕਹੇ ਨ ਜਾਹਿ ਅਪਾਰਾ ॥ ਸਭ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸ੍ਰਬ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕ ਸਰਬ ਘਟਾਂ ਆਧਾਰਾ ॥੧॥ ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰੀ ਗਤਿ ਮਿਤਿ ਆਪਹਿ ਏਕ ਪਸਾਰਾ ॥ ਸਾਧ ਨਾਵ ਬੈਠਾਵਹੁ ਨਾਨਕ ਭਵ ਸਾਗਰੁ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਾ ॥੨॥੫੮॥੮੧॥ {ਪੰਨਾ 1220}

pdArQ:- pRB—hy pRBU! moih—mYN [ moih kvnu—mYN kOx hW? myrI koeI pWieAW nhIN [ AnwQu—XqIm [ qy—qoN [ mUl—mu`F [ kirAw—bxwieAw [ quhwrw—quhwfw [1[rhwau[

jIA—ijMd [ dwqy—hy dyx vwly! Apwrw—A-pwr, byAMq [ pRIqm—hy pRIqm! sRb pRiqpwlk—hy sBnW dy pwlx vwly! GtW—srIr dw [ AwDwrw—Awsrw [1[

giq—au~cI Awqmk AvsQw [ imiq—mwp [ qumrI giq imiq—qUM ikho ijhw hYN Aqy kyfw v`fw hYN—ieh g`l [ Awpih—qUM Awp hI [ pswrw—jgq-iKlwrw [ nwv—byVI [ Bv swgru—sMswr-smuMdr [2[

ArQ:- hy pRBU jI! (qyrI imhr qoN ibnw) myrI koeI pWieAW nhIN, mYN qW ivcwrw AnwQ hI hW [ iks mu`F qoN (iek bUMd qoN) qUM mYƒ mnu`K bxw id`qw, ieh qyrw hI prqwp hY [1[rhwau[

hy ijMd dyx vwly! hy pRwx dwqy! hy sB pdwrQ dyx vwly! qyry gux byAMq hn, ibAwn nhIN kIqy jw skdy [ hy sB jIvW dy ipAwry! hy sBnW dy pwlxhwr! qUM sB srIrW ƒ Awsrw dyNdw hYN [1[

hy pRBU! qUM ikho ijhw hYN Aqy kyfw v`fw hYN—koeI jIv ieh nhIN jwx skdw [ qUM Awp ies jgq-iKlwry dw iKlwrn vwlw hYN [ hy nwnk! (AwK—hy pRBU!) mYƒ swD sMgiq dI byVI ivc ibTwl Aqy sMswr-smuMdr qoN pwr lµGw dyh [2[58[81[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਆਵੈ ਰਾਮ ਸਰਣਿ ਵਡਭਾਗੀ ॥ ਏਕਸ ਬਿਨੁ ਕਿਛੁ ਹੋਰੁ ਨ ਜਾਣੈ ਅਵਰਿ ਉਪਾਵ ਤਿਆਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਨ ਬਚ ਕ੍ਰਮ ਆਰਾਧੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸਾਧਸੰਗਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ॥ ਅਨਦ ਬਿਨੋਦ ਅਕਥ ਕਥਾ ਰਸੁ ਸਾਚੈ ਸਹਜਿ ਸਮਾਇਆ ॥੧॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜੋ ਅਪੁਨਾ ਕੀਨੋ ਤਾ ਕੀ ਊਤਮ ਬਾਣੀ ॥ ਸਾਧਸੰਗਿ ਨਾਨਕ ਨਿਸਤਰੀਐ ਜੋ ਰਾਤੇ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਬਾਣੀ ॥੨॥੫੯॥੮੨॥ {ਪੰਨਾ 1220}

pdArQ:- vfBwgI—v`fy BwgW vwlw mnu`K (hI) [ ikCu horu—koeI hor (aupwau) [ Avir—hor {bhu-vcn} [ aupwv—{l&z ‘aupwau’ qoN bhu-vcn} hIly, jqn [ Avir aupwv—hor hIly [ iqAwgI—C`f dyNdw hY [1[rhwau[

bc—bcn [ k®m—krm, kMm [ swD sMig—gurU dI sMgiq ivc [ And ibnod—Awqmk Awnµd qy ^uSIAW [ AkQ—Ak`Q, ijs dw srUp ibAwn nwh kIqw jw sky [ AkQ kQw rsu—Ak`Q pRBU dI is&iq-swlwh dw suAwd [ swcY—sdw-iQr pRBU ivc [ shij—Awqmk Afolqw ivc [1[

kir—kr ky [ jo—ijs mnu`K ƒ [ qw kI—aus mnu`K dI [ aUqm bwxI—au~cI soBw [ insqrIAY—pwr lµG jweIdw hY [ jo—ijhVy (sMq jn) [ inrbwxI—vwsnw-rihq, inrlyp [ rwqy—rMgy hoey [2[

ArQ:- hy BweI! koeI v`fy BwgW vwlw mnu`K hI prmwqmw dI srn AwauNdw hY [ iek prmwqmw dI Srn qoN ibnw auh mnu`K koeI hor hIlw nhIN jwxdw [ auh hor swry hIly C`f dyNdw hY [1[rhwau[

hy BweI! (pRBU dI srn Awaux vwlw mnu`K) Awpxy mn dI rwhIN bcn dI rwhIN kMm dI rwhIN prmwqmw dw hI AwrwDn krdw hY [ auh gurU dI sMgiq ivc itk ky Awqmk Awnµd mwxdw hY [ (aus dy ihrdy ivc) Awqmk Awnµd qy ^uSIAW bxIAW rihMdIAW hn [ auh Ak`Q pRBU dI is&iq-swlwh dw suAwd (mwxdw rihMdw hY) [ auh mnu`K sdw kwiem rihx vwly pRBU ivc Aqy Awqmk Afolqw ivc lIn rihMdw hY [1[

hy BweI! (pRBU) imhr kr ky ijs mnu`K ƒ Awpxw (syvk) bxw lYNdw hY, aus dI au~cI soBw huMdI hY [ hy nwnk! ijhVy swD jn inrlyp pRBU (dy pRym-rMg) ivc rMgy rihMdy hn auhnW dI sMgiq ivc (irhW sMswr-smuMdr qoN) pwr lµG jweIdw hY [2[59[82[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜਾ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸਰਣਿ ਗਹੀ ॥ ਸਾਂਤਿ ਸਹਜੁ ਮਨਿ ਭਇਓ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਬਿਰਥਾ ਕਛੁ ਨ ਰਹੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹੋਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਨਾਮੁ ਦੇਹੁ ਅਪੁਨਾ ਬਿਨਤੀ ਏਹ ਕਹੀ ॥ ਆਨ ਬਿਉਹਾਰ ਬਿਸਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਪਾਇਓ ਲਾਭੁ ਸਹੀ ॥੧॥ ਜਹ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਤਹੀ ਸਮਾਨੋ ਸਾਈ ਬਸਤੁ ਅਹੀ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਰਮੁ ਗੁਰਿ ਖੋਇਓ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਹੀ ॥੨॥੬੦॥੮੩॥ {ਪੰਨਾ 1220}

pdArQ:- jw qy—jW qy, jdoN qoN [ swDU—gurU [ ghI—(mYN) PVI hY [ shju—Awqmk Afolqw [ min—mn ivc [ pRgwsw—(Awqmk jIvn dw) cwnx [ ibrQw—pIVw, du`K-drd [1[rhwau[

ik®pwl—dieAwvwn [ khI—AwKI hY [ Awn—{ANX} hor hor [ ibsry—Bu`l gey hn [ ismrq—ismridAW [ shI—TIk, Asl [1[

jh qy—ijQoN, ijs pRBU qoN [ qhI—ausy ivc, au~Qy hI [ smwno—lIn ho igAw [ sweI—auhI {iesqRI ilMg} [ bsqu—cIz, nwm-pdwrQ [ AhI—cwhI hY, qWG r`KI hoeI hY [ guir—gurU ny [ Brmu—Btkxw [ KoieE—dUr kr id`qI hY [ joiq—(myrI) ijMd [ joqI—pRBU dI joiq ivc [ smhI—lIn rihMdI hY [2[

ArQ:- hy BweI! jdoN qoN (mYN) gurU dw p`lw PiVAw hY, (myry) mn ivc SWqI Aqy Awqmk Afolqw pYdw ho geI hY, (myry) mn ivc Awqmk jIvn dw cwnx ho igAw hY, (myry mn ivc) koeI du`K-drd nhIN rih igAw [1[rhwau[

hy BweI! jdoN qoN mYN gurU dw dr m`ilAw hY qdoN qoN pRBU-dr qy) iehI Ardws krdw rihMdw hW—‘hy pRBU! dieAwvwn ho, mYƒ Awpxw nwm b^S’ [ hy BweI! pRBU dw nwm ismridAW hor hor ivhwrW ivc myrw mn Kicq nhIN huMdw (hor hor ivhwr mYƒ Bu`l gey hn) [ mYN Asl K`tI K`t leI hY [1[

hy nwnk! AwK—hy BweI! gurU ny (myry mn dI) Btkxw dUr kr id`qI hY, myrI ijMd pRBU dI joiq ivc lIn rihMdI hY [ ijs pRBU qoN ieh ijMdVI pYdw hoeI sI ausy ivc itkI rihMdI hY, mYƒ hux ieh (nwm-) vsqU hI cMgI l`gdI hY [2[60[83[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਕੋ ਜਸੁ ਗਾਉ ॥ ਆਨ ਸੁਆਦ ਬਿਸਾਰਿ ਸਗਲੇ ਭਲੋ ਨਾਮ ਸੁਆਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਸਾਇ ਹਿਰਦੈ ਏਕ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਉ ॥ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਹੋਹਿ ਨਿਰਮਲੁ ਬਹੁੜਿ ਜੋਨਿ ਨ ਆਉ ॥੧॥ ਜੀਉ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰੁ ਤੇਰਾ ਤੂ ਨਿਥਾਵੇ ਥਾਉ ॥ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਲਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿ ਜਾਉ ॥੨॥੬੧॥੮੪॥ {ਪੰਨਾ 1220}

pdArQ:- rsnw—jIB nwl [ ko—dw [ jsu—is&iq-swlwh [ gwau—gwieAw kro [ Awn—{ANX} hor hor [ ibswir—Bulw dy [ nwm suAwau—nwm dw suAwd [1[rhwau[

bswie—itkweI r`K [ ihrdY—ihrdy ivc [ isau—nwl [ ilv—lgn [ hoih—qUM ho jwihˆgw [ inrmlu—piv`qr jIvn vwlw [ bhuiV—muV muV [1[

jIau—ijMd [ ADwru—Awsrw [ Qwau—QW, shwrw [ swis swis—hryk swh dy nwl [ sm@wil—sMBwl ky, Xwd kr ky [ sd—sdw [ bil jwau—bil jwauN, mYN sdky jWdw hW [2[

ArQ:- hy BweI! (AwpxI) jIB nwl prmwqmw dI is&iq-swlwh gwieAw kr [ (nwm qoN ibnw) hor swry suAwd Bulw dy, (prmwqmw dy) nwm dw suAwd (sB suAwdW nwloN) cMgw hY [1[rhwau[

hy BweI! prmwqmw dy sohxy crn (Awpxy) ihrdy ivc itkweI r`K, isr& prmwqmw nwl suriq joVI r`K [ swD sMgiq ivc rih ky su`cy jIvn vwlw ho jwihˆgw, muV muV jUnW ivc nhIN AwvyNgw [1[

hy nwnk! (AwK—) hy hrI! myrI ijMd Aqy pRwxW ƒ qyrw hI Awsrw hY, ijs dw hor koeI shwrw nwh hovy, qUM aus dw shwrw hYN [ hy hrI! mYN qW Awpxy hryk swh dy nwl qYƒ Xwd krdw hW, Aqy qYQoN sdky jWdw hW [2[61[84[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਬੈਕੁੰਠ ਗੋਬਿੰਦ ਚਰਨ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ॥ ਮੁਕਤਿ ਪਦਾਰਥੁ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਊਤਮ ਕਥਾ ਸੁਣੀਜੈ ਸ੍ਰਵਣੀ ਮਇਆ ਕਰਹੁ ਭਗਵਾਨ ॥ ਆਵਤ ਜਾਤ ਦੋਊ ਪਖ ਪੂਰਨ ਪਾਈਐ ਸੁਖ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ॥੧॥ ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਤਤੁ ਬੀਚਾਰਿਓ ਭਗਤਿ ਸਰੇਸਟ ਪੂਰੀ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਅਵਰ ਸਗਲ ਬਿਧਿ ਊਰੀ ॥੨॥੬੨॥੮੫॥ {ਪੰਨਾ 1220}

pdArQ:- inq—sdw [ iDAwau—iDAwauN, mYN iDAwn Drdw hW [ swDU sMgiq—gurU dI sMgiq [ AMimRqu—Awqmk jIvn dyx vwlw jl [1[rhwau[

suxIjY—sux skIey [ sRvxI—kMnW nwl [ mieAw—dieAw, imhr [ Bgvwn—hy Bgvwn! Awvq jwq doaU pK—jMmx Aqy mrn—ieh dovyN pwsy [ pUrn—pUry ho jWdy hn, mu`k jWdy hn [ suK ibsRwm—suKW dw itkwxw [1[

soDq soDq—ivcwr kridAW kridAW [ qqu—AslIAq [ sryst pUrI—pUrn qOr qy cMgI [ aUrI—aUxI [2[

ArQ:- hy BweI! mYN qW sdw prmwqmw dy crnW dw iDAwn Drdw hW—(ieh myry leI) bYkuMT hY [ gurU dI sMgiq ivc itky rihxw—(myry vwsqy cOhW pdwrQW ivcoN sRySt) mukqI pdwrQ hY [ prmwqmw dw nwm hI (myry leI) Awqmk jIvn dyx vwlw jl hY [1[rhwau[

hy Bgvwn! (myry au~qy) imhr kr, (qw ik) qyrI au~qm is&iq-swlwh kMnW nwl suxI jw sky [ hy BweI! (is&iq-swlwh dI brkiq nwl) jMmxw qy mrnw—ieh dovyN p`K mu`k jWdy hn [ suKW dy mUl prmwqmw nwl imlwp ho jWdw hY [1[

hy nwnk! AwK—hy BweI! ivcwr kridAW kridAW ieh AslIAq l`BI hY ik prmwqmw dI BgqI hI pUrn qOr qy hI cMgI (ik®Aw) hY [ prmwqmw dy nwm qoN ibnw hor hryk (jIvn-) FMg ADUrw hY [2[62[84[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh