ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1218

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਮੇਰੈ ਗੁਰਿ ਮੋਰੋ ਸਹਸਾ ਉਤਾਰਿਆ ॥ ਤਿਸੁ ਗੁਰ ਕੈ ਜਾਈਐ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਉ ਵਾਰਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗੁਰ ਕਾ ਨਾਮੁ ਜਪਿਓ ਦਿਨੁ ਰਾਤੀ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਮਨਿ ਧਾਰਿਆ ॥ ਗੁਰ ਕੀ ਧੂਰਿ ਕਰਉ ਨਿਤ ਮਜਨੁ ਕਿਲਵਿਖ ਮੈਲੁ ਉਤਾਰਿਆ ॥੧॥ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਕਰਉ ਨਿਤ ਸੇਵਾ ਗੁਰੁ ਅਪਨਾ ਨਮਸਕਾਰਿਆ ॥ ਸਰਬ ਫਲਾ ਦੀਨ੍ਹ੍ਹੇ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਨਿਸਤਾਰਿਆ ॥੨॥੪੭॥੭੦॥ {ਪੰਨਾ 1218}

pdArQ:- myrY guir—myry gurU ny [ moro—myrw [ shsw—sihm, du-ic`qw-pn [ kY—qoN [ vwirAw—sdky, kurbwn [1[rhwau[

min—mn ivc [ krau—krauN, mYN krdw hW [ mjnu—ieSnwn [ iklivK—pwp [1[

srb—swry [ guir—gurU ny [ insqwirE—pwr lµGw id`qw hY [2[

ArQ:- hy BweI! myry gurU ny (myry AMdroN hr vyly dw) sihm dUr kr id`qw hY [ hy BweI! aus gurU qoN sdky jwxw cwhIdw hY [ hy BweI! mYN (aus gurU qoN) sdw hI sdw hI kurbwn jWdw hW [1[rhwau[

hy BweI! mYN idn rwq (Awpxy) gurU dw nwm cyqy r`Kdw hW, mYN Awpxy mn ivc gurU dy crn itkweI r`Kdw hW (Bwv, Adb-sqkwr nwl gurU dI Xwd ihrdy ivc vsweI r`Kdw hW) [ mYN sdw gurU dy crnW dI DUV ivc ieSnwn krdw rihMdw hW, (ies ieSnwn ny myry mn qoN) pwpW dI mYl lwh id`qI hY [1[

hy BweI! mYN sdw pUry gurU dI (d`sI) syvw krdw hW, gurU A`gy isr invweI r`Kdw hW [ hy nwnk! (AwK—hy BweI!) pUry gurU ny mYƒ (dunIAw dy) swry (mUMh-mMgy) Pl id`qy hn, gurU ny (mYƒ jgq dy ivkwrW qoN) pwr lµGw ilAw hY [2[47[70[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਾਨ ਗਤਿ ਪਾਵੈ ॥ ਮਿਟਹਿ ਕਲੇਸ ਤ੍ਰਾਸ ਸਭ ਨਾਸੈ ਸਾਧਸੰਗਿ ਹਿਤੁ ਲਾਵੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਮਨਿ ਆਰਾਧੇ ਰਸਨਾ ਹਰਿ ਜਸੁ ਗਾਵੈ ॥ ਤਜਿ ਅਭਿਮਾਨੁ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧੁ ਨਿੰਦਾ ਬਾਸੁਦੇਵ ਰੰਗੁ ਲਾਵੈ ॥੧॥ ਦਾਮੋਦਰ ਦਇਆਲ ਆਰਾਧਹੁ ਗੋਬਿੰਦ ਕਰਤ ਸਹਾਵੈ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੀ ਹੋਇ ਰੇਨਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦਰਸਿ ਸਮਾਵੈ ॥੨॥੪੮॥੭੧॥ {ਪੰਨਾ 1218}

pdArQ:- ismrq—ismridAW [ giq—au~cI Awqmk AvsQw [ imtih—imt jWdy hn {bhu- vcn} [ qRws—fr [ sB—swrw [ ihqu—ipAwr [1[rhwau[

min—mn ivc [ AwrwDy—AwrwDdw hY, ismrdw hY [ rsnw—jIB nwl [ qij—iqAwg ky [ vwsudyv rMgu—prmwqmw dw ipAwr [1[

dwmodr—{dwm-adr} prmwqmw [ AwrwDhu—ismirAw kro [ suohvY—{A`Kr ‘s’ dy nwl do lgW hn—  o Aqy    u  [ Asl l&z hY ‘sohwvY’ ieQy ‘suhwvY’ pVHnw hY} sohxw l`gdw hY [ rynw—crnW dI DUV [ dris—drsn ivc [2[

ArQ:- hy BweI! prmwqmw dw nwm ismridAW mnu`K jIvn dI au~cI Awqmk AvsQw hwsl kr lYNdw hY [ ijhVw mnu`K swD sMgiq ivc ipAwr pWdw hY, aus dy swry klyS imt jWdy hn, aus dw hryk fr dUr ho jWdw hY [1[rhwau[

hy BweI! (ijhVw mnu`K) sdw (Awpxy) mn ivc prmwqmw dw AwrwDn krdw rihMdw hY, ijhVw AwpxI jIB nwl pRBU dI is&iq-swlwh gWdw rihMdw hY, auh mnu`K (Awpxy AMdroN) kwm k®oD AhMkwr inMdw (Awidk ivkwr) dUr kr ky (Awpxy AMdr) prmwqmw dw pRym pYdw kr lYNdw hY [1[

hy BweI! dieAw dy somy prmwqmw dw nwm ismrdy irhw kro [ goibMd (dw nwm) ismridAW hI jIvn sohxw bxdw hY [ hy nwnk! AwK—sBnW dI crn-DUV ho ky mnu`K prmwqmw dy drsn ivc lIn hoieAw rihMdw hY [2[48[71[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਅਪੁਨੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਬਲਿਹਾਰੈ ॥ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤਾਪੁ ਕੀਓ ਨਾਮ ਕੋ ਰਾਖੇ ਰਾਖਨਹਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਿਰਭਉ ਕੀਏ ਸੇਵਕ ਦਾਸ ਅਪਨੇ ਸਗਲੇ ਦੂਖ ਬਿਦਾਰੈ ॥ ਆਨ ਉਪਾਵ ਤਿਆਗਿ ਜਨ ਸਗਲੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਦ ਧਾਰੈ ॥੧॥ ਪ੍ਰਾਨ ਅਧਾਰ ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕੈ ਏਕੰਕਾਰੈ ॥ ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਠਾਕੁਰੁ ਨਾਨਕ ਕਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰੈ ॥੨॥੪੯॥੭੨॥ {ਪੰਨਾ 1218}

pdArQ:- bilhwrY—sdky, kurbwn [ ko—dw [ rwKnhwrY—r`iKAw kr skx vwly ny [1[rhwau[

ibdwrY—nws kr dyNdw hY [ Awn—{ANX} hor hor [ aupwv—{l&z ‘aupwau’ qoN bhu-vcn} hIly, jqn [ iqAwig—C`f ky [ DwrY—itkWdw hY [ ird—ihrdy ivc [ sgly aupwv—swry hIly [1[

ADwr—Awsrw [ eykMkwrY—prmwqmw (hI) [ qy—qoN [ Twkuru—mwlk-pRBU [ bwr bwr—muV muV [2[

ArQ:- hy BweI! mYN Awpxy pUry gurU qoN kurbwn jWdw hY [ (gurU prmwqmw dy) nwm dw prqwp (jgq ivc) pRis`D krdw hY [ r`iKAw krn dI smrQw vwlw pRBU (nwm jpx vwilAW ƒ AnykW du`KW qoN) bcWdw hY [1[rhwau[

hy BweI! (gurU dI ikrpw nwl hI) pRBU Awpxy syvkW dwsW ƒ (du`KW ivkwrW dy twkry qy) dlyr kr dyNdw hY, (syvkW dy) swry du`K nws krdw hY [ (pRBU dw) syvk (BI) hor swry hIly C`f ky prmwqmw dy sohxy crn (Awpxy) ihrdy ivc vsweI r`Kdw hY [1[

hy BweI! (ijhVy mnu`K gurU dI imhr nwl nwm jpdy hn, auhnW ƒ ieh inScw ho jWdw hY ik) isr& prmwqmw hI isr& pRBU hI pRwxW dw Awsrw hY qy s`jx im`qr hY [ hy BweI! (dws) nwnk dw (qW prmwqmw hI) sB qoN au~cw mwlk hY [ (nwnk) sdw muV muV (prmwqmw ƒ hI) isr invWdw hY [2[49[72[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਹੈ ਕੋ ਕਹਾ ਬਤਾਵਹੁ ॥ ਸੁਖ ਸਮੂਹ ਕਰੁਣਾ ਮੈ ਕਰਤਾ ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਧਿਆਵਹੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਾ ਕੈ ਸੂਤਿ ਪਰੋਏ ਜੰਤਾ ਤਿਸੁ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਜਸੁ ਗਾਵਹੁ ॥ ਸਿਮਰਿ ਠਾਕੁਰੁ ਜਿਨਿ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਦੀਨਾ ਆਨ ਕਹਾ ਪਹਿ ਜਾਵਹੁ ॥੧॥ ਸਫਲ ਸੇਵਾ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਕੀ ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਪਾਵਹੁ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਲਾਭੁ ਲਾਹਾ ਲੈ ਚਾਲਹੁ ਸੁਖ ਸੇਤੀ ਘਰਿ ਜਾਵਹੁ ॥੨॥੫੦॥੭੩॥ {ਪੰਨਾ 1218}

pdArQ:- ko—kOx? khw—ik`Qy? khW? bqwvhu—d`so [ suK smUh—swry suKW dw mUl [ kruxw—qrs [ kruxw-mY—qrs-rUp [ krqw—krqwr [1[rhwau[

sUiq—sUqr ivc [ jw kY sUiq—ijs dy hukm rUp Dwgy ivc [ jsu—is&iq-swlwh dw gIq [ ismir—ismirAw kro [ ijin—ijs (Twkur) ny [ khw—ik`Qy? Awn pih—iksy hor pws [1[

sPl—Pl dyx vwlI [ syvw—BgqI [ mn bWCq—mn-mMgy [ lwhw—lwB [ lY—lY ky [ syqI—nwl [ Gir—Gr ivc, pRBU dy crnW ivc [2[

ArQ:- hy BweI! d`so, prmwqmw qoN ibnw hor kOx (shweI) hY qy ik`Qy hY? auh isrjxhwr swry suKW dw somw hY, auh pRBU qrs-srUp hY [ hy BweI! sdw aus dw ismrn krdy rho [1[rhwau[

hy BweI! ijs prmwqmw dy (hukm-rUp) Dwgy ivc swry jIv pRoqy hoey hn, aus dI is&iq-swlwh dw gIq gWdy irhw kro [ ijs (mwlk-pRBU) ny hryk cIz id`qI hoeI hY aus dw ismrn kirAw kro [ (aus dw Awsrw C`f ky) hor ik`Qy iksy pws jWdy ho? [1[

hy BweI! myry mwlk-pRBU dI hI BgqI swry Pl dyx vwlI hY (ausy dy dr qoN hI) mn-mMgy Pl pRwpq kr skdy ho [ hy nwnk! AwK—hy BweI! (jgq qoN prmwqmw dI BgqI dw) lwB K`t ky quro, bVy Awnµd nwl pRBU dy crnW ivc phuMcogy [2[50[73[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਸਰਣਾਈ ਆਇਆ ॥ ਉਤਰਿ ਗਇਓ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕਾ ਸੰਸਾ ਜਬ ਤੇ ਦਰਸਨੁ ਪਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅਨਬੋਲਤ ਮੇਰੀ ਬਿਰਥਾ ਜਾਨੀ ਅਪਨਾ ਨਾਮੁ ਜਪਾਇਆ ॥ ਦੁਖ ਨਾਠੇ ਸੁਖ ਸਹਜਿ ਸਮਾਏ ਅਨਦ ਅਨਦ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥੧॥ ਬਾਹ ਪਕਰਿ ਕਢਿ ਲੀਨੇ ਅਪੁਨੇ ਗ੍ਰਿਹ ਅੰਧ ਕੂਪ ਤੇ ਮਾਇਆ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰਿ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਬਿਛੁਰਤ ਆਨਿ ਮਿਲਾਇਆ ॥੨॥੫੧॥੭੪॥ {ਪੰਨਾ 1218}

pdArQ:- Twkur—hy mwlk-pRBU! sMsw—sihm [ jb qy—jdoN qoN [1[rhwau[

An bolq—ibnw bolx dy [ ibrQw—{ÒXQw} pIV, du`K [ jwnI—qUM jwx leI hY [ nwTy—n`s gey hn [ shij—Awqmk Afloqw ivc [ And—Awnµd [1[

pkir—PV ky [ igRh AMD kUp qy mwieAw—mwieAw (dy) AMD kUp igRh qy, mwieAw dy AMnHy KUh Gr qoN [ guir—gurU ny [ Awin—ilAw ky [2[

ArQ:- hy (myry) mwlk-pRBU! (mYN) qyrI srn AwieAw hW [ jdoN qoN mYN qyrw drsn kIqw hY (qdoN qoN hI) myry mn qoN (hryk) sihm lih igAw hY [1[rhwau[

hy (myry) mwlk-pRBU! qUM (sdw hI myry) ibnw bolx dy myrw du`K smJ ilAw hY, qUM Awp hI mYQoN Awpxw nwm jpwieAw hY [ jdoN qoN bVy Awnµd nwl mYN qyry gux gWdw hW, myry (swry) du`K dUr ho gey hn, suKW ivc Awqmk Afolqw ivc mYN mgn rihMdw hW [1[

hy BweI! (prmwqmw) Awpxy (syvkW) dI bWh PV ky auhnW ƒ mwieAw dy (moh dy) AMnHy KUh ivcoN AMnHy Gr ivcoN k`F lYNdw hY [ hy nwnk! AwK—gurU ny (ijs mnu`K dIAW mwieAw dy moh dIAW) PwhIAW k`t id`qIAW, (pRBU-crnW qoN) ivCuVdy aus ƒ ilAw ky (pRBU dy crnW ivc) myl id`qw [2[51[74[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh