ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1217

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਕਰਹੁ ਗਤਿ ਦਇਆਲ ਸੰਤਹੁ ਮੋਰੀ ॥ ਤੁਮ ਸਮਰਥ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਤੂਟੀ ਤੁਮ ਹੀ ਜੋਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਬਿਖਈ ਤੁਮ ਤਾਰੇ ਸੁਮਤਿ ਸੰਗਿ ਤੁਮਾਰੈ ਪਾਈ ॥ ਅਨਿਕ ਜੋਨਿ ਭ੍ਰਮਤੇ ਪ੍ਰਭ ਬਿਸਰਤ ਸਾਸਿ ਸਾਸਿ ਹਰਿ ਗਾਈ ॥੧॥ ਜੋ ਜੋ ਸੰਗਿ ਮਿਲੇ ਸਾਧੂ ਕੈ ਤੇ ਤੇ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤਾ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਵਡਭਾਗਾ ਤਿਨਿ ਜਨਮੁ ਪਦਾਰਥੁ ਜੀਤਾ ॥੨॥੪੨॥੬੫॥ {ਪੰਨਾ 1217}

pdArQ:- giq—au~cI Awqmk AvsQw [ dieAwl—hy dieAw dy somy! sMqhu—hy sMq jno! morI—myrI [ smrQ—sB qwkqW dw mwlk [ kwrn krnw—jgq dw mUl [ krnw—krx, jgq [ jorI—joVI [1[rhwau[

ibKeI—ivSeI, ivkwrI [ sumiq—sRySt Akl [ sMig—sMgiq ivc [ BRmqy—Btkdy [ ibsrq—ivswridAW [ swis swis—hryk swh dy nwl [ gweI—gwieAw [1[

sMig—nwl [ swDU kY sMig—gurU dI sMgiq ivc [ qy qy—auh swry [ piqq—ivkwrW ivc if`gy hoey [ punIqw—piv`qr, su`cy jIvn vwly [ jw ky—ijs (mnu`K) dy [ iqin—aus (mnu`K) ny [ jnmu pdwrQu—kImqI mnu`Kw jnm [2[

ArQ:- hy dieAw dy somy sMq jno! (imhr kr ky) myrI au~cI Awqmk AvsQw kr idau [ qusI sB qwkqW dy mwlk Aqy jgq dy mUl prmwqmw dw rUp ho [ prmwqmw nwloN tu`tI hoeI suriq qusI hI joVn vwly ho [1[rhwau[

hy sMq jno! AnykW jnmW dy ivkwrIAW ƒ qusI (ivkwrW qoN) bcw lYNdy ho, quhwfI sMgiq ivc irhW sRySt Akl pRwpq ho jWdI hY [ prmwqmw ƒ Bulw ky AnykW jUnW ivc BtkidAW ny BI (quhwfI sMgiq ivc) hryk swh dy nwl pRBU dI is&iq-swlwh SurU kr id`qI [1[

hy BweI! ijhVy ijhVy mnu`K gurU dI sMgiq ivc imldy hn, auh swry ivkwrIAW qoN su`cy jIvn vwly bx jWdy hn [ hy nwnk! AwK—ijs mnu`K dy v`fy Bwg jwg pey, aus ny (sMq jnW dI sMgiq ivc rih ky) ieh kImqI mnu`Kw jnm (ivkwrW A`gy) hwrn qoN bcw ilAw [2[42[65[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਠਾਕੁਰ ਬਿਨਤੀ ਕਰਨ ਜਨੁ ਆਇਓ ॥ ਸਰਬ ਸੂਖ ਆਨੰਦ ਸਹਜ ਰਸ ਸੁਨਤ ਤੁਹਾਰੋ ਨਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਸੂਖ ਕੇ ਸਾਗਰ ਜਸੁ ਸਭ ਮਹਿ ਜਾ ਕੋ ਛਾਇਓ ॥ ਸੰਤਸੰਗਿ ਰੰਗ ਤੁਮ ਕੀਏ ਅਪਨਾ ਆਪੁ ਦ੍ਰਿਸਟਾਇਓ ॥੧॥ ਨੈਨਹੁ ਸੰਗਿ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਚਰਨ ਝਾਰੀ ਕੇਸਾਇਓ ॥ ਆਠ ਪਹਰ ਦਰਸਨੁ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸੁਖੁ ਨਾਨਕ ਇਹੁ ਪਾਇਓ ॥੨॥੪੩॥੬੬॥ {ਪੰਨਾ 1217}

pdArQ:- Twkur—hy mwlk-pRBU! jnu—(qyrw) dws [ srb—swry [ shj—Awqmk Afolqw [ sunq—suxidAW [ quhwro nwieE—qyrw nwm [1[rhwau[

ik®pw inDwn—hy imhr dy ^zwny! swgr—hy smuMdr! jsu—soBw [ jw ko—ijs dw [ CwieE—iKlirAw hoieAw [ rMg—Awnµd-kOqk [ Awpu—Awpxy Awp ƒ [ idRstwieE—prgt krdw hY [1[

nYnhu sMig—A`KW nwl [ JwrI—JwrIN, mYN JwVdw hW [ kyswieE—kysW nwl [2[

ArQ:- hy (myry) mwlk-pRBU! (qyrw) dws (qyry dr qy) bynqI krn AwieAw hY [ qyrw nwm suxidAW Awqmk Afolqw dy swry suK swry Awnµd swry rs (iml jWdy hn) [1[rhwau[

hy dieAw dy ^zwny! hy suKW dy smuMdr! (qUM AYsw hYN) ijs dI soBw swrI isRStI ivc Awpxw pRBwv pWdI hY [ sMqW dI sMgiq ivc qUM AnykW Awnµd-coj krdw hYN, qy, Awpxy Awp ƒ prgt krdw hYN [1[

hy nwnk! (AwK—hy pRBU! imhr kr) A`KW nwl (drsn kr ky) mYN sMq jnW dI syvw krdw rhW, auhnW dy crn Awpxy kysW nwl JwVdw rhW [ mYN A`Ty phr sMq jnW dw drsn krdw rhW, mYƒ ieh suK imilAw rhy [2[43[66[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਜਾ ਕੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ॥ ਸਜਨੁ ਸੁਰਿਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਸਹਜੇ ਸੋ ਕਹੀਐ ਬਡਭਾਗੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਰਹਿਤ ਬਿਕਾਰ ਅਲਪ ਮਾਇਆ ਤੇ ਅਹੰਬੁਧਿ ਬਿਖੁ ਤਿਆਗੀ ॥ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ਆਸ ਏਕਹਿ ਕੀ ਟੇਕ ਹੀਐਂ ਪ੍ਰਿਅ ਪਾਗੀ ॥੧॥ ਅਚਿੰਤ ਸੋਇ ਜਾਗਨੁ ਉਠਿ ਬੈਸਨੁ ਅਚਿੰਤ ਹਸਤ ਬੈਰਾਗੀ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਿਨਿ ਜਗਤੁ ਠਗਾਨਾ ਸੁ ਮਾਇਆ ਹਰਿ ਜਨ ਠਾਗੀ ॥੨॥੪੪॥੬੭॥ {ਪੰਨਾ 1217}

pdArQ:- jw kI ilv—ijs mnu`K dI lgn [ sjnu—Blw mnu`K [ suirdw—sohxy ihrdy vwlw [ suhylw—suKI [ shjy—Awqmk Afolqw ivc itikAw hoieAw [ khIAY—ikhw jw skdw hY [1[rhwau[

rihq—bicAw hoieAw [ Alp—Ailp, inrlyp [ qy—qoN [ AhMbuiD—haumY vwlI bu`DI [ ibKu—Awqmk mOq ilAwaux vwlI zhr [ ipAws—qWG [ Aws—aufIk [ eykih kI—iek prmwqmw dI hI [ tyk—Awsrw [ hIAYN—ihrdy ivc [ ipRA pwgI—ipAwry dy pgW dI, ipAwry dy crnW dI [1[

AicMq—icMqw-rihq [ soie jwgnu—sON ky jwgxw [ auiT bYsnu—au~T ky bYTxw [ soie...bYsnu—su`iqAW jwgidAW au~TidAW bYTidAW [ hsq—h`sidAW [ bYrwgI—vYrwg kridAW [ ijin—ijs (mwieAw) ny [ hir jn—hrI dy jnW ny [2[

ArQ:- hy BweI! ijs mnu`K dI lgn prmwqmw dy nwm nwl l`g jWdI hY, auh Blw mnu`K bx jWdw hY, auh sohxy ihrdy vwlw ho jWdw hY, auh suKI ho jWdw hY, auh Awqmk Afolqw ivc itikAw rihMdw hY [ aus ƒ v`fy BwgW vwlw AwKxw cwhIdw hY [1[rhwau[

hy BweI! (ijs mnu`K dI suriq prmwqmw dy nwm ivc juVdI hY, auh) ivkwrW qoN bicAw rihMdw hY, mwieAw qoN inrlyp rihMdw hY, Awqmk mOq ilAwaux vwlI haumY-zhr auh iqAwg dyNdw hY [ aus ƒ isr& prmwqmw dy drsn dI qWG qy aufIk l`gI rihMdI hY, auh mnu`K Awpxy ihrdy ivc ipAwry pRBU dy crnW dw Awsrw bxweI r`Kdw hY [1[

hy BweI! (prmwqmw dy nwm ivc suriq joVI r`Kx vwlw mnu`K) su`q jwgdw au~Tdw bYTdw, h`sdw, vYrwg krdw—hr vyly hI icMqw qoN rihq rihMdw hY [ hy nwnk! AwK—ijs mwieAw ny swry jgq ƒ BrmwieAw hY, sMq jnW ny aus mwieAw ƒ Awpxy v`s ivc r`iKAw hoieAw hY [2[44[67[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਅਬ ਜਨ ਊਪਰਿ ਕੋ ਨ ਪੁਕਾਰੈ ॥ ਪੂਕਾਰਨ ਕਉ ਜੋ ਉਦਮੁ ਕਰਤਾ ਗੁਰੁ ਪਰਮੇਸਰੁ ਤਾ ਕਉ ਮਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਿਰਵੈਰੈ ਸੰਗਿ ਵੈਰੁ ਰਚਾਵੈ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਓਹੁ ਹਾਰੈ ॥ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੈ ॥੧॥ ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟਿਆ ਚਰਨ ਕਮਲ ਆਧਾਰੈ ॥ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨਿ ਜਪਿਓ ਨਾਉ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ ਭਇਓ ਸੰਸਾਰੈ ॥੨॥੪੫॥੬੮॥ {ਪੰਨਾ 1217}

pdArQ:- ko—koeI (mnu`K) [ pukwrY—duSx lWdw, auNgl krdw [ pUkwrn kau—dUSx lwx leI [ qw kau—aus (mnu`K) ƒ [ mwrY—(Awqmk mOqy) mwrdw hY, Awqmk jIvn nIvW kr dyNdw hY [1[rhwau[

sMig—nwl [ rcwvY—shyVdw hY [ hwrY—hwr jWdw hY, jIvn-bwzI hwr jWdw hY, Awqmk jIvn dy qol ivc pUrw nhIN auqrdw [ jugwid—jugW dy SurU qoN [ vifAweI—ibrd [ pYj—ie`zq [1[

sgl—swrw [ AwDwrY—Awsry, Awsrw ilAW [ kY bcin—dy bcn dI rwhIN, dy bcn auqy quirAW [ sMswrY—sMswr ivc [2[

ArQ:- hy BweI! (jdoN mnu`K gurU dy bcn au~qy qur ky hir-nwm jpdw hY) qdoN aus syvk au~qy koeI mnu`K koeI dUSx nhIN lw skdw [ ijhVw mnu`K pRBU dy syvk au~qy dUSx Q`px dw jqn krdw hY, gurU prmwqmw aus dw Awqmk jIvn nIvW kr dyNdw hY [1[rhwau[

hy BweI! ijhVw mnu`K kdy iksy nwl vYr nhIN krdw, aus nwl ijhVw vYr kmWdw hY, auh mnu`K prmwqmw dI drgwh ivc Awqmk jIvn dy qol ivc pUrw nhIN auqrdw [ hy BweI! jgq dy SurU qoN, jugW dy mu`F qoN hI prmwqmw dw ieh gux cilAw Aw irhw hY ik auh Awpxy syvk dI lwj r`Kdw hY [1[

hy BweI! prmwqmw dy sohxy crnW dw Awsrw ilAW pRBU dw syvk inrBau ho jWdw hY, aus dw (dunIAw vwlw) hryk fr imt jWdw hY [ hy nwnk! (AwK—) gurU dy aupdyS qy qur ky ijs ny BI prmwqmw dw nwm jipAw, auh jgq ivc nwmxy vwlw ho igAw [2[45[68[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਹਰਿ ਜਨ ਛੋਡਿਆ ਸਗਲਾ ਆਪੁ ॥ ਜਿਉ ਜਾਨਹੁ ਤਿਉ ਰਖਹੁ ਗੁਸਾਈ ਪੇਖਿ ਜੀਵਾਂ ਪਰਤਾਪੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸਿ ਸਾਧ ਕੀ ਸੰਗਤਿ ਬਿਨਸਿਓ ਸਗਲ ਸੰਤਾਪੁ ॥ ਮਿਤ੍ਰ ਸਤ੍ਰ ਪੇਖਿ ਸਮਤੁ ਬੀਚਾਰਿਓ ਸਗਲ ਸੰਭਾਖਨ ਜਾਪੁ ॥੧॥ ਤਪਤਿ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਆਘਾਨੇ ਸੁਨਿ ਅਨਹਦ ਬਿਸਮ ਭਏ ਬਿਸਮਾਦ ॥ ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਸਾਚਾ ਪੂਰਨ ਪੂਰੇ ਨਾਦ ॥੨॥੪੬॥੬੯॥ {ਪੰਨਾ 1217}

pdArQ:- hir jn—pRBU dy syvkW ny [ Awpu—Awpw-Bwv, haumY [ gusweI—hy jgq dy sweIN [ pyiK—vyK ky [ jIvW—mYN jIaUNdw hW, mYƒ Awqmk jIvn pRwpq huMdw hY [1[rhwau[

gur aupdyis—gurU dy aupdyS dI rwhIN [ sMqwpu—du`K-klyS [ sqR—vYrI [ smqu—iek-smwn [ sMBwKn—bol-cwl [1[

qpiq—sVn [ AwGwny—r`j gey [ suin—sux ky [ Anhd—iek-rs nwm dI Duin [ ibsm—hYrwn, Ascrj [ min—mn ivc [ swcw—sdw kwiem rihx vwlw [ pUrn—pUry qOr qy [ pUry nwd—nwd pUry jWdy hn, nwd v`jdy hn, is&iq-swlwh dI GnGor huMdI hY {ijvyN, sMK pUrnw—sMK vjwxw} [2[

ArQ:- hy pRBU! (ijvyN) qyry BgqW ny Awpw-Bwv iqAwigAw huMdw hY (qy, qyry dr qy ArzoeI krdy hn iqvyN mYN BI Awpw-Bwv C`f ky bynqI krdw hW—) hy jgq dy Ksm! ijvyN ho sky iqvyN (ies mwieAw dy h`QoN) myrI r`iKAw kr [ qyrw prqwp vyK ky mYN Awqmk jIvn hwsl krdw rhW [1[rhwau[

hy BweI! gurU dy aupdyS dI rwhIN, swD sMgiq dI brkiq nwl (ijs mnu`K dy AMdroN) swrw du`K-klyS nws ho jWdw hY, auh Awpxy im`qrW qy vYrIAW ƒ vyK ky (sBnW ivc pRBU dI hI joiq) iek-smwn smJdw hY, prmwqmw dy nwm dw ismrn hI aus dw hr vyly dw bol-cwl hY [1[

hy nwnk! (ijnHW mnu`KW dy) mn ivc sdw-iQr pRBU Aw v`sdw hY, (auhnW dy AMdr dI) sVn bu`J jWdI hY, (auhnW dw ihrdw) SWq ho jWdw hY, auh (mwieAw dI iqRSnw vloN) r`j jWdy hn; iek-rs nwm dI Duin sux ky auh Ascrj hI Ascrj hoey rihMdy hn, auhnW dy AMdr Awqmk Awnµd bixAw rihMdw hY (ijvyN ik auhnW dy AMdr) pUry qOr qy sMK Awidk nwd v`j rhy hn [2[46[69[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh