ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1216

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਮੋਹਨੀ ਮੋਹਤ ਰਹੈ ਨ ਹੋਰੀ ॥ ਸਾਧਿਕ ਸਿਧ ਸਗਲ ਕੀ ਪਿਆਰੀ ਤੁਟੈ ਨ ਕਾਹੂ ਤੋਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਖਟੁ ਸਾਸਤ੍ਰ ਉਚਰਤ ਰਸਨਾਗਰ ਤੀਰਥ ਗਵਨ ਨ ਥੋਰੀ ॥ ਪੂਜਾ ਚਕ੍ਰ ਬਰਤ ਨੇਮ ਤਪੀਆ ਊਹਾ ਗੈਲਿ ਨ ਛੋਰੀ ॥੧॥ ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਿ ਪਤਿਤ ਹੋਤ ਜਗੁ ਸੰਤਹੁ ਕਰਹੁ ਪਰਮ ਗਤਿ ਮੋਰੀ ॥ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਨਾਨਕੁ ਭਇਓ ਮੁਕਤਾ ਦਰਸਨੁ ਪੇਖਤ ਭੋਰੀ ॥੨॥੩੭॥੬੦॥ {ਪੰਨਾ 1216}

pdArQ:- mohnI—mwieAw [ horI—rokI hoeI [ rhY n—rukdI nhIN [ swiDk—jog-swDn krn vwly [ isD—is`D, jog-swDnW ivc pu`gy hoey jogI [ kwhU—iksy pwsoN [ qorI—qoVI hoeI [1[rhwau[

Ktu—Cy [ rsnwgr—rsnw-A`gR, mUMh-zbwnI [ nw QorI—GtdI nhIN [ ck®—ipMfy auqy gxyS Awidk dy inSwn [ aUhw—auQy BI [ gYil—ip`Cw [ n CorI—nhIN C`fdI [1[

AMD kUp mih—(mwieAw dy moh dy) AMnHy KUh ivc [ piqq hoq—if`gdw hY [ sMqhu—hy sMq jno! prm giq—sB qoN au~cI Awqmk AvsQw [ morI—myrI [ mukqw—{mwieAw dy pMjy qoN) Awzwd [ BorI—QoVw ku hI [2[

ArQ:- hy BweI ! mohnI mwieAw (jIvW ƒ) Awpxy moh ivc PsWdI rihMdI hY, iksy pwsoN roikAW rukdI nhIN [ jog-swDnw krn vwly swDU, jog-swDnW ivc pu`gy hoey jogI—(mwieAw iehnW) sBnW dI hI ipAwrI hY [ iksy pwsoN (aus dw ipAwr) qoiVAW tu`tdw nhIN [1[rhwau[

hy BweI! Cy SwsqR mUMh-zbwnIN aucwirAW, qIrQW dw rtn kIiqAW BI (mwieAw vwlI pRIq) GtdI nhIN hY [ AnykW lok hn dyv-pUjw krn vwly, (Awpxy srIr au~qy gxyS Awidk dy) inSwn lwx vwly, vrq AwidkW dy nym inbwhux vwly, qp krn vwly [ pr mwieAw auQy BI ip`Cw nhIN C`fdI (^lwsI nhIN krdI) [1[

hy sMq jno! jgq mwieAw dy moh dy AMnHy KUh ivc if`g irhw hY (qusI imhr kro) myrI au~cI Awqmk AvsQw bxwE (Aqy mYƒ mwieAw dy pMjy ivcoN bcwE) [ hy nwnk! ijhVw mnu`K swD sMgiq ivc (prmwqmw dw) QoVw ijqnw BI drsn krdw hY, (auh mwieAw dy pMjy qoN) Awzwd ho jWdw hY [2[37[60[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਕਹਾ ਕਰਹਿ ਰੇ ਖਾਟਿ ਖਾਟੁਲੀ ॥ ਪਵਨਿ ਅਫਾਰ ਤੋਰ ਚਾਮਰੋ ਅਤਿ ਜਜਰੀ ਤੇਰੀ ਰੇ ਮਾਟੁਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਊਹੀ ਤੇ ਹਰਿਓ ਊਹਾ ਲੇ ਧਰਿਓ ਜੈਸੇ ਬਾਸਾ ਮਾਸ ਦੇਤ ਝਾਟੁਲੀ ॥ ਦੇਵਨਹਾਰੁ ਬਿਸਾਰਿਓ ਅੰਧੁਲੇ ਜਿਉ ਸਫਰੀ ਉਦਰੁ ਭਰੈ ਬਹਿ ਹਾਟੁਲੀ ॥੧॥ ਸਾਦ ਬਿਕਾਰ ਬਿਕਾਰ ਝੂਠ ਰਸ ਜਹ ਜਾਨੋ ਤਹ ਭੀਰ ਬਾਟੁਲੀ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਮਝੁ ਰੇ ਇਆਨੇ ਆਜੁ ਕਾਲਿ ਖੁਲ੍ਹ੍ਹੈ ਤੇਰੀ ਗਾਂਠੁਲੀ ॥੨॥੩੮॥੬੧॥ {ਪੰਨਾ 1216}

pdArQ:- khw krih—qUM kIh krdw hYN? ry—hy BweI! Kwit—K`t ky [ KwtulI—(mwieAw dI) koJI K`tI [ pvin—hvw nwl [ APwr—AwPirAw hoieAw, Pu`ilAw hoieAw [ qor cwmro—qyrw cmVw, qyrw srIr [ Aiq—bhuq [ jjrI—jrjrI, purwxI [ mwtulI—qyrI kWieAW [1[rhwau[

aUhI qy—auQoN hI, DrqI qoN hI [ hirE—curwieAw hY [ aUhw—auQy DrqI ivc hI [ bwsw—bwSw, iSkwrI pMCI [ JwtulI—Jpt [ AMDuly—hy AMnHy! sPrI—rwhI [ audru—pyt [ bih—bih ky [ hwtulI—iksy h`tI au~qy [1[

swd—suAwd [ jh—ij`Qy [ BIr—BIVI [ bwtulI—pgfMfI, vwt [ Awj kwil—A`j Blk, CyqI hI [ gWTlI—gMF, pRwxW dI gMF [2[

ArQ:- hy (mUrK)! (mwieAw vwlI) koJI K`tI K`t ky qUM kIh krdw rihMdw hY? hy mUrK! (qUM iDAwn hI nhIN dyNdw ik) hvw nwl qyrI cmVI Pu`lI hoeI hY, qy, qyrw srIr bhuq jrjrw huMdw jw irhw hY [1[rhwau[

hy mUrK! ijvyN bwSw mws vwsqy Jpt mwrdw hY, iqvyN qUM BI DrqI qoN hI (Dn Jpt mwr ky) KoNhdw hYN, qy, DrqI ivc hI sWB r`Kdw hYN [ hy (mwieAw dy moh ivc) AMnHy hoey mnu`K! qUM swry pdwrQ dyx vwly pRBU ƒ Bulw id`qw hY, ijvyN koeI rwhI iksy h`tI qy bYT ky Awpxw pyt BrI jWdw hY (qy, ieh cyqw hI Bulw dyNdw hY ik myrw pYNfw Kotw ho irhw hY) [1[

hy mUrK! qUM ivkwrW dy suAwdW ivc nwsvMq pdwrQW dy rsW ivc (msq hYN) ij`Qy qUM jwxw hY, auh rsqw (iehnW rsW qy suAwdW dy kwrn) AOKw huMdw jw irhw hY [ hy nwnk! AwK—hy mUrK! Jbdy hI qyry pRwxW dI gMF KulH jwxI hY [2[38[61[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਗੁਰ ਜੀਉ ਸੰਗਿ ਤੁਹਾਰੈ ਜਾਨਿਓ ॥ ਕੋਟਿ ਜੋਧ ਉਆ ਕੀ ਬਾਤ ਨ ਪੁਛੀਐ ਤਾਂ ਦਰਗਹ ਭੀ ਮਾਨਿਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਵਨ ਮੂਲੁ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਾ ਕਹੀਐ ਕਵਨ ਰੂਪੁ ਦ੍ਰਿਸਟਾਨਿਓ ॥ ਜੋਤਿ ਪ੍ਰਗਾਸ ਭਈ ਮਾਟੀ ਸੰਗਿ ਦੁਲਭ ਦੇਹ ਬਖਾਨਿਓ ॥੧॥ ਤੁਮ ਤੇ ਸੇਵ ਤੁਮ ਤੇ ਜਪ ਤਾਪਾ ਤੁਮ ਤੇ ਤਤੁ ਪਛਾਨਿਓ ॥ ਕਰੁ ਮਸਤਕਿ ਧਰਿ ਕਟੀ ਜੇਵਰੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਨਿਓ ॥੨॥੩੯॥੬੨॥ {ਪੰਨਾ 1216}

pdArQ:- gur—hy gurU! sMig quhwrY—qyrI sMgiq ivc [ jwinE—smJ AweI hY [ joD—joDy [ auAw kI—auhnW (joiDAW) dI [ n puCIAY—nhIN pu`CI jwxI [ qW—(jy qyrI sMgiq ivc rhIey) qW [ mwinE—Awdr imldw hY [1[rhwau[

kvn mUlu—(rkq ibMd dw) gMdw ijhw hI Aslw [ khIAY—AwiKAw jw skdw hY [ kvn rUpu—kYsI sohxI Skl [ idRstwinE—id`s pYNdI hY [ sMig—nwl [ dyh—srIr [ bKwinE—AwKIdw hY [1[

qum qy—qYQoN hI (hy gurU!) qqu—AslIAq, shI jIvn rsqw [ kru—h`Q [ msqik—m`Qy auqy [ Dir—Dr ky [ dws dswinE—dwsW dw dws [2[

ArQ:- hy siqgurU jI! qyrI sMgiq ivc (rih ky) ieh smJ AweI hY ik (ijhVy jgq ivc) kRoVW sUrmy (AKvWdy sn) auhnW dI ij`Qy vwq BI nhIN pu`CI jWdI (jy qyrI sMgiq ivc itky rhIey) qW aus drgwh ivc BI Awdr imldw hY [1[rhwau[

(rkq ibMd dw) jIv dw gMdw ijhw hI mu`F AwiKAw jWdw hY (pr ies gMdy mUl qoN BI) kYsI sohxI Skl id`s pYNdI hY [ jdoN im`tI dy AMdr (pRBU dI) joiq dw pRkwS huMdw hY, qW ies ƒ durl`B (mnu`Kw) srIr AwKIdw hY [1[

hy nwnk! (AwK—hy siqgurU!) qYQoN hI (mYN) syvw-BgqI dI jwc is`KI, qYQoN hI jp qp dI smJ AweI, qYQoN hI shI jIvn-rsqw smiJAw [ hy gurU! myry m`Qy au~qy qUM Awpxw h`Q r`K ky myrI mwieAw dy moh dI PwhI k`t id`qI hY, mYN qyry dwsW dw dws hW [2[39[62[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਦੀਓ ਸੇਵਕ ਕਉ ਨਾਮ ॥ ਮਾਨਸੁ ਕਾ ਕੋ ਬਪੁਰੋ ਭਾਈ ਜਾ ਕੋ ਰਾਖਾ ਰਾਮ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਆਪਿ ਮਹਾ ਜਨੁ ਆਪੇ ਪੰਚਾ ਆਪਿ ਸੇਵਕ ਕੈ ਕਾਮ ॥ ਆਪੇ ਸਗਲੇ ਦੂਤ ਬਿਦਾਰੇ ਠਾਕੁਰ ਅੰਤਰਜਾਮ ॥੧॥ ਆਪੇ ਪਤਿ ਰਾਖੀ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪਿ ਕੀਓ ਬੰਧਾਨ ॥ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦਿ ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੈ ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭੁ ਜਾਨ ॥੨॥੪੦॥੬੩॥ {ਪੰਨਾ 1216}

pdArQ:- kau—ƒ [ kw ko bpuro—iks dw ivcwrw hY? BweI—hy BweI! jw ko—ijs (mnu`K) dw [1[rhwau[

mhw jnu—muKIAw [ pMcw—muKIAw [ kY kwm—dy kMmW ivc (shweI huMdw hY) [ dUq—vYrI [ ibdwry—qbwh krdw hY [ AMqrjwm—sB dy idl dI jwxn vwlw [1[

Awpy—Awp hI [ piq—ie`zq [ bMDwn—bWD, p`kw inXm [ Awid—SurU qoN [ jugwid—jugW dy mu`F qoN [ jwn—sujwn, jwxIjwx [2[

ArQ:- hy BweI! Awpxy syvk ƒ prmwqmw Awpxw nwm Awp dyNdw hY [ hy BweI! ijs mnu`K dw rKvwlw prmwqmw Awp bxdw hY, mnu`K iks dw ivcwrw hY (ik aus dw kuJ ivgwV sky?) [1[rhwau[

hy BweI! prmwqmw Awp hI Awpxy syvk dy kMm AwauNdw hY, Awp hI (aus dy vwsqy) muKIAw hY [ AMqrjwmI mwlk-pRBU Awp hI (Awpxy syvk dy) swry vYrI mukw dyNdw hY [1[

hy BweI! prmwqmw Awp hI Awpxy syvk dI ie`zq r`Kdw hY, (aus dI ie`zq bcwx leI) Awp hI p`ky inXm Qwp dyNdw hY [ hy BweI! nwnk dw jwxIjwx pRBU Awid qoN jugW dy Awid qoN Awpxy syvk dI ie`zq r`Kdw AwieAw hY [2[40[63[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਤੂ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਸਖਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਾਨ ॥ ਮਨੁ ਧਨੁ ਜੀਉ ਪਿੰਡੁ ਸਭੁ ਤੁਮਰਾ ਇਹੁ ਤਨੁ ਸੀਤੋ ਤੁਮਰੈ ਧਾਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤੁਮ ਹੀ ਦੀਏ ਅਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰਾ ਤੁਮ ਹੀ ਦੀਏ ਮਾਨ ॥ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੁਮ ਹੀ ਪਤਿ ਰਾਖਹੁ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਨ ॥੧॥ ਜਿਨ ਸੰਤਨ ਜਾਨਿਆ ਤੂ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਆਏ ਪਰਵਾਨ ॥ ਜਨ ਕਾ ਸੰਗੁ ਪਾਈਐ ਵਡਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ ॥੨॥੪੧॥੬੪॥ {ਪੰਨਾ 1216}

pdArQ:- mIq—im`qr [ sKw—shweI [ jIau—ijMd [ ipMfu—srIr [ sIqo—bixAw hY, pilAw hY [ qumrY Dwn—qyrI b^SI ^urwk nwl [1[rhwau[

dIey—id`qy [ Aink pRkwrw—keI iksmW dy pdwrQ [ mwn—Awdr [ piq—ie`zq [ jwn—jwxIjwx [1[

qU—qYƒ [ Twkur—hy mwlk! qy—auh {bhu-vcn} [ Awey—(jgq ivc) Awey hoey [ sMgu—swQ [ vfBwgI—v`fy BwgW nwl [ kY—qoN [ kurbwn—sdky [2[

ArQ:- hy hrI! qUM hI myrw im`qr hYN, qUM hI myry pRwxW dw shweI hYN [ myrw ieh mn Dn ieh ijMd ieh srIr—sB kuJ qyrw hI id`qw hoieAw hY [ myrw ieh srIr qyrI hI b^SI ^urwk nwl pilAw hY [1[rhwau[

hy pRBU! hy idl dI jwxn vwly! hy jwxIjwx! mYƒ qUM hI AnykW iksmW dy pdwrQ dyNdw hYN, qUM hI sdw sdw myrI ie`zq r`Kdw hYN [1[

hy (myry) mwlk! ijnHW sMq jnW ny qYƒ jwx ilAw (qyry nwl fUMGI sWJ pw leI), auhnW dw hI jgq ivc Awauxw sPl hY [ hy nwnk! (AwK—) sMq jnW dI sMgiq v`fy BwgW nwl imldI hY [ mYN qW sMq jnW qoN sdky jWdw hW [2[41[64[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh