ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1214

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਅਪਨਾ ਮੀਤੁ ਸੁਆਮੀ ਗਾਈਐ ॥ ਆਸ ਨ ਅਵਰ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕੀਜੈ ਸੁਖਦਾਤਾ ਪ੍ਰਭੁ ਧਿਆਈਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੂਖ ਮੰਗਲ ਕਲਿਆਣ ਜਿਸਹਿ ਘਰਿ ਤਿਸ ਹੀ ਸਰਣੀ ਪਾਈਐ ॥ ਤਿਸਹਿ ਤਿਆਗਿ ਮਾਨੁਖੁ ਜੇ ਸੇਵਹੁ ਤਉ ਲਾਜ ਲੋਨੁ ਹੋਇ ਜਾਈਐ ॥੧॥ ਏਕ ਓਟ ਪਕਰੀ ਠਾਕੁਰ ਕੀ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਮਤਿ ਬੁਧਿ ਪਾਈਐ ॥ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭੁ ਮਿਲਿਆ ਸਗਲ ਚੁਕੀ ਮੁਹਤਾਈਐ ॥੨॥੨੬॥੪੯॥ {ਪੰਨਾ 1214}

pdArQ:- mIqu—im`qr [ suAwmI—mwlk [ gweIAY—is&iq-swlwh krnI cwhIdI hY [ Avr kwhU kI—iksy BI hor dI [ kIjY—krnI cwhIdI [ iDAweIAY—ismrnw cwhIdw hY [1[rhwau[

mMglu—^uSIAW [ kilAwx—suK [ ijsih Gir—ijs (pRBU) dy hI Gr ivc [ iqs hI—{ik®Aw ivSySx ‘hI’ dy kwrn l&z ‘iqsu’ ‘ijsu’ dw   u  au~f igAw hY} [ pweIAY—pYxw cwhIdw hY [ iqAwig—C`f ky [ syvhu—^uSwmd krogy [ lwj—Srm [ lonu—{loiex} [ lwj lonu—Srmswr A`KW vwlw [1[

Et—Awsrw [ pkrI—PVI hY [ gur imil—gurU ƒ iml ky [ gux inDwn—guxW dw ^zwnw [ cukI—mu`k geI hY [ muhqweIAY—muQwjI [2[

ArQ:- hy BweI! mwlk-pRBU hI Awpxw Asl im`qr hY [ aus dI is&iq-swlwh krnI cwhIdI  hY [ (prmwqmw qoN ibnw) iksy BI hor dI Aws nhIN krnI cwhIdI, auh pRBU hI swry suK dyx vwlw hY, ausy dw ismrn krnw cwhIdw hY [1[rhwau[

hy BweI! ijs prmwqmw dy hI Gr ivc swry suK hn ^uSIAW qy Awnµd hn, aus dI hI srn pey rihxw cwhIdw hY [ hy BweI! jy qusI aus pRBU ƒ C`f ky mnu`K dI ^uSwmd krdy iProgy, qW Srmswr hoxw pYNdw hY [

hy BweI! gurU ƒ iml ky ijs mnu`K ny au~cI bu`DI pRwpq kr leI, aus ny isr& mwlk-pRBU dw hI Awsrw ilAw [ hy nwnk! swry guxW dw ^zwnw pRBU ijs mnu`K ƒ iml ipAw, aus dI swrI muQwjI mu`k geI [2[26[49[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਓਟ ਸਤਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਜੀਉ ਮੇਰੈ ॥ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਨ ਲਿਆਵਉ ਅਵਰ ਕਾਹੂ ਕਉ ਮਾਣਿ ਮਹਤਿ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅੰਗੀਕਾਰੁ ਕੀਓ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪੁਨੈ ਕਾਢਿ ਲੀਆ ਬਿਖੁ ਘੇਰੈ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਅਉਖਧੁ ਮੁਖਿ ਦੀਨੋ ਜਾਇ ਪਇਆ ਗੁਰ ਪੈਰੈ ॥੧॥ ਕਵਨ ਉਪਮਾ ਕਹਉ ਏਕ ਮੁਖ ਨਿਰਗੁਣ ਕੇ ਦਾਤੇਰੈ ॥ ਕਾਟਿ ਸਿਲਕ ਜਉ ਅਪੁਨਾ ਕੀਨੋ ਨਾਨਕ ਸੂਖ ਘਨੇਰੈ ॥੨॥੨੭॥੫੦॥ {ਪੰਨਾ 1214}

pdArQ:- Et—Awsrw [ sqwxI—qwx vwlI, qkVI [ myrY—myry AMdr [ idRsit n ilAwvau—mYN ingwh ivc nhIN ilAwauNdw [ qyrY mwix—qyry mwx dy Awsry [ qyrY mhiq—qyry vf`px dy Awsry [ pRB—hy pRBU [1[rhwau[

AMgIkwru—p`K [ pRiB—pRBU ny [ ibKu—Awqmk mOq ilAwaux vwlI mwieAw-zhr [ GyrY—Gyry ivcoN [ AMimRq nwmu—Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl [ AauKDu—dvweI [ muiK—mUMh ivc [ gur pYrY—gurU dy crnW au~qy [1[

kvn aupmw—ikhVI-ikhVI vifAweI? khau—khauN, mYN AwKW [ inrgux—gux-hIn [ dwqyrY—dwqy dy [ kwit—k`t ky [ islk—PwhI [ jau—jdoN [ GnyrY—bhuq [2[

ArQ:- hy pRBU jI! myry ihrdy ivc qyrw hI qkVw shwrw hY [ hy pRBU! qyry mwx dy Awsry qyry vf`px dy Awsry mYN hor iksy ƒ ingwh ivc nhIN ilAwauNdw (mYN iksy hor ƒ qyry brwbr dw nhIN smJdw) [1[rhwau[

hy BweI! ipAwry pRBU ny ijs mnu`K dw p`K kIqw, aus ƒ aus (pRBU) ny Awqmk mOq ilAwaux vwlI mwieAw-zhr dy Gyry ivcoN k`F ilAw [ auh mnu`K gurU dy crnW au~qy jw if`gw, qy, (gurU ny aus dy) mUMh ivc Awqmk jIvn dyx vwlI nwm-dvweI id`qI [1[

hy BweI! gux-hInW ƒ gux dyx vwly pRBU dIAW mYN Awpxy iek mUMh nwl ikhVIAW-ikhVIAW vifAweIAW ibAwn krW? hy nwnk! jdoN aus ny iksy BwgW vwly ƒ aus dI mwieAw dI PwhI k`t ky Awpxw bxw ilAw, aus ƒ byAMq suK pRwpq ho gey [2[27[50[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਦੂਖ ਬਿਨਾਸੀ ॥ ਭਇਓ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਜੀਅ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹੋਈ ਸਗਲ ਖਲਾਸੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅਵਰੁ ਨ ਕੋਊ ਸੂਝੈ ਪ੍ਰਭ ਬਿਨੁ ਕਹੁ ਕੋ ਕਿਸੁ ਪਹਿ ਜਾਸੀ ॥ ਜਿਉ ਜਾਣਹੁ ਤਿਉ ਰਾਖਹੁ ਠਾਕੁਰ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤੁਮ ਹੀ ਪਾਸੀ ॥੧॥ ਹਾਥ ਦੇਇ ਰਾਖੇ ਪ੍ਰਭਿ ਅਪੁਨੇ ਸਦ ਜੀਵਨ ਅਬਿਨਾਸੀ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਅਨਦੁ ਭਇਆ ਹੈ ਕਾਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ ॥੨॥੨੮॥੫੧॥ {ਪੰਨਾ 1214}

pdArQ:- dUK ibnwsI—swry du`KW dw nws krn vwlw [ jIA dwqw—ijMd dyx vwlw [1[rhwau[

khu—d`so [ ko—kOx? iksu pih—iks kol? jwsI—jwvygw [ Twkur—hy Twkur! qum hI pwsI—qyry hI kol, qyry hI v`s ivc [1[

dyie—dy ky [ pRiB—pRBU ny [ sd jIvn—At`l jIvn vwly [ AibnwsI—Awqmk mOq qoN rihq [ min—mn ivc [ PwsI—PwhI [2[

ArQ:- hy BweI! swry du`KW dy nws krn vwly pRBU dw nwm ismridAW ijMd dyx vwlw Aqy suK dyx vwlw pRBU ijs mnu`K au~qy dieAwvwn huMdw hY, swry hI ivkwrW qoN aus dI ^lwsI ho jWdI hY [1[rhwau[

hy BweI! (hir-nwm ismrn vwly mnu`K ƒ) prmwqmw qoN ibnw (aus vrgw) hor koeI nhIN su`Jdw (auh sdw iehI AwKdw hY—) d`s, (hy BweI! pRBU ƒ C`f ky) kOx iks kol jw skdw hY? (auh sdw Ardws krdw hY—) hy Twkur! ijvyN ho sky iqvyN myrI r`iKAw kr, hryk cIz qyry hI kol hY [1[

hy nwnk! AwK—(hy BweI!) ipAwry pRBU ny ijnHW mnu`KW ƒ h`Q dy ky r`K ilAw, auh At`l Awqmk jIvn vwly bx gey, Awqmk mOq auhnW dy nyVy nhIN FukdI [ auhnW dy mn ivc Awnµd bixAw rihMdw hY, auhnW dI jmW vwlI PwhI k`tI jWdI hY [2[28[51[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਮੇਰੋ ਮਨੁ ਜਤ ਕਤ ਤੁਝਹਿ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਰੈ ॥ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਦੀਨ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਜਿਉ ਜਾਨਹਿ ਤਿਉ ਪਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਬ ਭੁਖੌ ਤਬ ਭੋਜਨੁ ਮਾਂਗੈ ਅਘਾਏ ਸੂਖ ਸਘਾਰੈ ॥ ਤਬ ਅਰੋਗ ਜਬ ਤੁਮ ਸੰਗਿ ਬਸਤੌ ਛੁਟਕਤ ਹੋਇ ਰਵਾਰੈ ॥੧॥ ਕਵਨ ਬਸੇਰੋ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ ਥਾਪਿਉ ਥਾਪਨਹਾਰੈ ॥ ਨਾਮੁ ਨ ਬਿਸਰੈ ਤਬ ਜੀਵਨੁ ਪਾਈਐ ਬਿਨਤੀ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਾਰੈ ॥੨॥੨੯॥੫੨॥ {ਪੰਨਾ 1214}

pdArQ:- jq kq—ij`Qy ik`Qy, hr QW [ quJih—qYƒ hI [ sm@wrY—Xwd krdw hY [ dIn—grIb [ pRB—hy pRBU! ijau jwnih—ijvyN qUM jwxdw hYN [ pwrY—pwr auqwr [1[rhwau[

mWgY—(bwlk) mMgdw hY [ AGwey—(jdoN) r`j jWdw hY [ sGwrY—sgly, swry [ qum sMig—qyry nwl [ Cutkq—(qYQoN) ivCuiVAw hoieAw [ rvwrY—DUV, im`tI [1[

bsyro—v`s, zor [ ko—dw [ Qwip—Qwp ky, pYdw kr ky [ auQwpnhwrY—nws krn vwlw hYN [ pweIAY—hwsl krIdw hY [ ibnqI swrY—bynqI krdw hY [2[

ArQ:- hy pRBU! myrw mn hr QW qYƒ Xwd krdw hY [ hy myry pRBU-ipqw! AsI (qyry) grIb b`cy hW, ijvyN ho sky iqvyN (swƒ sMswr-smuMdr qoN) pwr lµGw lY [1[rhwau[

hy pRBU! jdoN (b`cw) Bu`Kw huMdw hY qdoN (Kwx ƒ) Bojn mMgdw hY, jdoN r`j jWdw hY, qdoN aus ƒ swry suK (pRqIq huMdy hn) [ (iesy qrHW ieh jIv) jdoN qyry nwl (qyry crnW ivc) v`sdw hY, qdoN ies ƒ koeI rog nhIN sqWdw, (qYQoN) ivCuiVAw hoieAw (ieh) im`tI ho jWdw hY [1[

hy pRBU! qyry dwsW dy dws dw kIh zor c`l skdw hY? qUM Awp hI pYdw krn vwlw hYN [ (qyrw dws) nwnk ieh (hI) bynqI krdw hY—jdoN qyrw nwm nhIN Bu`ldw, qdoN (Awqmk) jIvn hwsl krIdw hY [2[29[52[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਮਨ ਤੇ ਭੈ ਭਉ ਦੂਰਿ ਪਰਾਇਓ ॥ ਲਾਲ ਦਇਆਲ ਗੁਲਾਲ ਲਾਡਿਲੇ ਸਹਜਿ ਸਹਜਿ ਗੁਨ ਗਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਗੁਰ ਬਚਨਾਤਿ ਕਮਾਤ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਬਹੁਰਿ ਨ ਕਤਹੂ ਧਾਇਓ ॥ ਰਹਤ ਉਪਾਧਿ ਸਮਾਧਿ ਸੁਖ ਆਸਨ ਭਗਤਿ ਵਛਲੁ ਗ੍ਰਿਹਿ ਪਾਇਓ ॥੧॥ ਨਾਦ ਬਿਨੋਦ ਕੋਡ ਆਨੰਦਾ ਸਹਜੇ ਸਹਜਿ ਸਮਾਇਓ ॥ ਕਰਨਾ ਆਪਿ ਕਰਾਵਨ ਆਪੇ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਆਪਿ ਆਪਾਇਓ ॥੨॥੩੦॥੫੩॥ {ਪੰਨਾ 1214}

pdArQ:- qy—qoN [ BY Bau—frW dw fr, dunIAw dy frW dw sihm [ dUir prwieE—dUr clw igAw [ shij—Awqmk Afolqw ivc (itk ky) [ lwifly gun—ipAwry dy gux [1[rhwau[

kmwq—kmWidAW [ ik®pw qy—(aus dI) imhr nwl [ bhuir—muV [ kqhU—hor ikqy BI [ n DwieE—nhIN Btkdw [ aupwiD—ivkwr [ Awsn—itkwau [ Bgiq vClu—BgqI nwl ipAwr krn vwlw [ igRih—ihrdy-Gr ivc [1[

nwd—rwg [ ibnod—kOqk-qmwSy [ kof—kRoVW [ shjy—shij, Awqmk Afolqw ivc [ Awpy—Awp hI [ Awip AwpwieE—Awp hI Awp [2[

ArQ:- hy BweI! (jdoN) hr vyly Awqmk Afolqw ivc itk ky sohxy idAwl pRym-rs ivc iB`jy hoey ipAwry pRBU dy gux mYN gwxy SurU kIqy, qW myry mn qoN dunIAw dy ^qirAW dw sihm dUr ho igAw [1[rhwau[

hy BweI! gurU dy bcnW ƒ (pRBU dI) ikrpw nwl kmWidAW (gurU dy d`sy rsqy au~qy quridAW hux myrw mn) hor iksy BI pwsy nhIN Btkdw, (myrw mn) ivkwrW qoN bc igAw hY, pRBU-crnW ivc lInqw dy suKW ivc itk igAw hY, mYN BgqI nwl ipAwr krn vwly pRBU ƒ ihrdy-Gr ivc l`B ilAw hY [1[

hy nwnk! AwK—(hy BweI! hux myrw mn) sdw hI Awqmk Afolqw ivc lIn rihMdw hY,—(mwno) swry rwgW Aqy qmwiSAW dy kRoVW hI Awnµd pRwpq ho gey hn, (hux ieauN inScw ho igAw hY ik) prmwqmw Awp hI sB kuJ krn vwlw hY Awp hI (jIvW pwsoN) krwx vwlw hY, sB QW Awp hI Awp hY [2[30[53[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh