ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1213

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਰੇ ਮੂੜ੍ਹ੍ਹੇ ਆਨ ਕਾਹੇ ਕਤ ਜਾਈ ॥ ਸੰਗਿ ਮਨੋਹਰੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਹੈ ਰੇ ਭੂਲਿ ਭੂਲਿ ਬਿਖੁ ਖਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਪ੍ਰਭ ਸੁੰਦਰ ਚਤੁਰ ਅਨੂਪ ਬਿਧਾਤੇ ਤਿਸ ਸਿਉ ਰੁਚ ਨਹੀ ਰਾਈ ॥ ਮੋਹਨਿ ਸਿਉ ਬਾਵਰ ਮਨੁ ਮੋਹਿਓ ਝੂਠਿ ਠਗਉਰੀ ਪਾਈ ॥੧॥ ਭਇਓ ਦਇਆਲੁ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਦੁਖ ਹਰਤਾ ਸੰਤਨ ਸਿਉ ਬਨਿ ਆਈ ॥ ਸਗਲ ਨਿਧਾਨ ਘਰੈ ਮਹਿ ਪਾਏ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੋਤਿ ਸਮਾਈ ॥੨॥੨੧॥੪੪॥ {ਪੰਨਾ 1213}

pdArQ:- ry mUV@y—hy mUrK! Awn kq—hor ikqy [ kwhy—ikauN? sMig—(qyry) nwl [ mnohru—mn ƒ mohx vwlw [ AMimRqu—Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl [ ry—hy (mUrK)! BUil BUil—muV muV (ies ƒ) Bu`l ky [ ibKu—(Awqmk mOq ilAwaux vwlI) zhr [1[rhwau[

cqur—isAwxy [ AnUp—{An-aUp} aupmw-rihq [ ibDwqy—isrjxhwr [ iqsu isau—aus nwl [ ruc—pRIq [ rweI—rqw BI [ mohin—mn ƒ mohx vwlI mwieAw [ bwvr—hy J`ly! JUiT—JUT ivc, nwsvMq ivc [ TgaurI—T`g-bUtI [1[

duK hrqw—du`KW dw nws krn vwlw [ isau—nwl [ bin AweI—pRIq bxI hY [ inDwn—^zwny [ GrY mih—ihrdy-Gr ivc hI [ joiq—prmwqmw dI joiq ivc [ smweI—lInqw ho geI hY [2[

ArQ:- hy mUrK! qUM hor ikqy ikauN Btkdw iPrdw hYN? Awqmk jIvn dyx vwlw suMdr hir-nwm-jl qyry nwl hY, qUM aus qoN KuMJ KuMJ ky (hux qk) Awqmk mOq ilAwaux vwlI zhr hI KwDI hY [1[rhwau[

hy J`ly! prmwqmw suMdr hY, sujwn hY, aupmw-rihq hY, rcnhwr hY—aus nwl qyrI rqw BI pRIq nhIN [ mn ƒ moh lYx vwlI mwieAw nwl qyrw mn pricAw rihMdw hY [ nwsvMq jgq ivc Pswx vwlI ieh Tg-bUtI hI qUM sWB r`KI hY [1[

hy nwnk! AwK—(hy BweI!) swry du`KW dw nws krn vwlw prmwqmw ijs mnu`K au~qy dieAwvwn ho igAw, aus dI pRIq sMq jnW nwl bx geI [ aus ny swry ^zwny ihrdy-Gr ivc hI l`B ley, prmwqmw dI joiq ivc aus dI (sdw leI) lInqw ho geI [2[21[44[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਓਅੰ ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰੀਤਿ ਚੀਤਿ ਪਹਿਲਰੀਆ ॥ ਜੋ ਤਉ ਬਚਨੁ ਦੀਓ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਉ ਮੈ ਸਾਜ ਸੀਗਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਮ ਭੂਲਹ ਤੁਮ ਸਦਾ ਅਭੂਲਾ ਹਮ ਪਤਿਤ ਤੁਮ ਪਤਿਤ ਉਧਰੀਆ ॥ ਹਮ ਨੀਚ ਬਿਰਖ ਤੁਮ ਮੈਲਾਗਰ ਲਾਜ ਸੰਗਿ ਸੰਗਿ ਬਸਰੀਆ ॥੧॥ ਤੁਮ ਗੰਭੀਰ ਧੀਰ ਉਪਕਾਰੀ ਹਮ ਕਿਆ ਬਪੁਰੇ ਜੰਤਰੀਆ ॥ ਗੁਰ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਮੇਲਿਓ ਤਉ ਮੇਰੀ ਸੂਖਿ ਸੇਜਰੀਆ ॥੨॥੨੨॥੪੫॥ {ਪੰਨਾ 1213}

pdArQ:- EAM pRIiq—prmwqmw dI pRIq [ ipRA pRIiq—ipAwry dI pRIq [ cIiq—(myry) ic`q ivc [ pihlrIAw—pihlW dI, mu`F-kdImW dI [ jo bcnu—ijhVw aupdyS [ qau—qUM [ siqgur—hy siqgurU! qau—qdoN [ sIgrIAw—isMgwrI geI [1[rhwau[

hm—AsI jIv [ BUlh—AsI Bu`ldy hW [ piqq—(ivkwrW ivc) if`gy hoey [ auDrIAw—(ivkwrW qoN) bcwx vwlw [ ibrK—ru`K [ mYlwgr—mlX prbq au~qy au~gx vwlw cMdn [ lwj—ie`zq [ sMig—nwl [ bsrIAw—v`sx vwly [1[

DIr—DIrj vwly [ bpury—inmwxy, ivcwry [ jMqrIAw—jMq [ gur—hy gurU! sUiK—suK vwlI [ syjrIAw—ihrdw-syj [2[

ArQ:- hy siqgurU (auN\ qW myry) ic`q ivc ipAwry dI pRIq mu`F-kdImW dI (itkI hoeI hY), pr jdoN qUM aupdyS id`qw (auh pRIq jwg peI, qy) myrw Awqmk jIvn sohxw bx igAw [1[rhwau[

hy gurU! AsI jIv (sdw) Bu`lW krdy hW, qUM sdw ABu`l hYN, AsI jIv ivkwrW ivc if`gy rihMdy hW, qUM ivkwrIAW ƒ bcwx vwlw hYN [ AsI (AirMf vrgy) nIc ru`K hW qUM cMdn hYN, jo nwl v`sx vwly ru`KW ƒ sugMiDq kr dyNdw hY [ hy gurU! qUM Awpxy crnW ivc rihx vwilAW dI ie`zq r`Kx vwlw hYN [1[

hy gurU! qUM ijgry vwlw hYN, DIrj vwlw hYN, aupkwr krn vwlw hYN, AsW inmwxy jIvW dI koeI pWieAW nhIN hY [ hy nwnk! (AwK—) hy ik®pwl gurU! jdoN qUM mYƒ pRBU dw myl krwieAw, qdoN qoN myrI ihrdw-syj suK-BrpUr ho geI hY [2[22[45[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਮਨ ਓਇ ਦਿਨਸ ਧੰਨਿ ਪਰਵਾਨਾਂ ॥ ਸਫਲ ਤੇ ਘਰੀ ਸੰਜੋਗ ਸੁਹਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਿ ਗਿਆਨਾਂ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਧੰਨਿ ਸੁਭਾਗ ਧੰਨਿ ਸੋਹਾਗਾ ਧੰਨਿ ਦੇਤ ਜਿਨਿ ਮਾਨਾਂ ॥ ਇਹੁ ਤਨੁ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਰਾ ਸਭੁ ਗ੍ਰਿਹੁ ਧਨੁ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਰਾ ਹੀਂਉ ਕੀਓ ਕੁਰਬਾਨਾਂ ॥੧॥ ਕੋਟਿ ਲਾਖ ਰਾਜ ਸੁਖ ਪਾਏ ਇਕ ਨਿਮਖ ਪੇਖਿ ਦ੍ਰਿਸਟਾਨਾਂ ॥ ਜਉ ਕਹਹੁ ਮੁਖਹੁ ਸੇਵਕ ਇਹ ਬੈਸੀਐ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਅੰਤੁ ਨ ਜਾਨਾਂ ॥੨॥੨੩॥੪੬॥ {ਪੰਨਾ 1213}

pdArQ:- mn—hy mn! Eie—{l&z ‘Eh’ qoN bhu-vcn} [ DMin—BwgW vwly [ qy GrI—auh GVIAW [ sMjog—imlwp dy smy [ suhwvy—sohxy [ igAwnW—Awqmk jIvn dI sUJ [1[rhwau[

ijn—ijnHW ƒ {bhu-vcn} [ mwnW—Awdr [ sBu—swrw [ igRhu—Gr [ hINEu—ihrdw {not:- A`Kr ‘a’ dy nwl do lgW hn— o Aqy   u [ Asl l&z ‘hINau’ hY, ieQy ‘hINE’ pVHnw hY} [1[

koit—kRoVW [ inmK—A`K Jmkx ijqnw smw [ pyiK—vyK ky [ idRstwnw—ingwh, drsn [ jau—jy [ muKhu—mUMhoN [ syvk—hy syvk! ieh—ieQy [2[

ArQ:- hy mn! auh idn BwgW vwly huMdy hn, (pRBU dy dr qy) kbUl huMdy hn [ (izMdgI dIAW) auh GVIAW sPl hn, (gurU nwl) myl dy auh smy sohxy huMdy hn, jdoN gurU dI sMgiq ivc (rih ky) Awqmk jIvn dI sUJ pRwpq huMdI hY [1[rhwau[

hy pRBU! ijnHW mnu`KW ƒ qUM (Awpxy dr qy) Awdr dyNdw hYN, auh DMn hn, suBwg hn, iksmq vwly hn [ hy pRBU! myrw ieh srIr qyry hvwly hY, myrw swrw Gr qy Dn qYQoN sdky hY, mYN Awpxw ihrdw (qyry crnW qoN) sdky krdw hW [1[

hy nwnk! (AwK—hy pRBU!) A`K Jmkx ijqny smy leI qyrw drsn kr ky (mwno) rwj dy l`KW k®oVW suK pRwpq ho jWdy hn [ jy qUM mUMhoN AwKyN, hy syvk! ieQy bYT, (mYƒ ieqnw Awnµd AwauNdw hY ik aus) Awnµd dw mYN AMq nhIN jwx skdw [2[23[46[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਅਬ ਮੋਰੋ ਸਹਸਾ ਦੂਖੁ ਗਇਆ ॥ ਅਉਰ ਉਪਾਵ ਸਗਲ ਤਿਆਗਿ ਛੋਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਿ ਪਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਰਬ ਸਿਧਿ ਕਾਰਜ ਸਭਿ ਸਵਰੇ ਅਹੰ ਰੋਗ ਸਗਲ ਹੀ ਖਇਆ ॥ ਕੋਟਿ ਪਰਾਧ ਖਿਨ ਮਹਿ ਖਉ ਭਈ ਹੈ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕਹਿਆ ॥੧॥ ਪੰਚ ਦਾਸ ਗੁਰਿ ਵਸਗਤਿ ਕੀਨੇ ਮਨ ਨਿਹਚਲ ਨਿਰਭਇਆ ॥ ਆਇ ਨ ਜਾਵੈ ਨ ਕਤ ਹੀ ਡੋਲੈ ਥਿਰੁ ਨਾਨਕ ਰਾਜਇਆ ॥੨॥੨੪॥੪੭॥ {ਪੰਨਾ 1213}

pdArQ:- moro—myrw [ shsw—sihm [ aupwv—{l&z ‘aupwau’ qoN bhu-vcn} hIly [1[rhwau[

koit—kRoVW [ prwD—AprwD [ Kau—nws [ BeI hY—ho jWdw hY [ isiD—is`DIAW [ AhM—haumY [ KieAw—nws ho igAw [1[

pMc—(kwmwidk) pMjy [ guir—gurU ny [ vsgiq—v`s ivc [ inhcl—Afol [ kq hI—ikqy BI [ Awie n jwvY—nwh AwauNdw hY nwh jWdw hY, dOV-B`j nhIN krdw [ iQru—sdw kwiem rihx vwlw [2[

ArQ:- hy BweI! (jdoN dw) mYN gurU dI srn ipAw hW, (mYN mn ƒ kwbU krn dy) hor swry hIly C`f id`qy hn [ (gur srn dI brkiq nwl) hux myrw hryk sihm hryk du`K dUr ho igAw hY [1[rhwau[

hy BweI! jdoN qoN mYN gurU ƒ iml ky prmwqmw dw nwm jpxw SurU kIqw hY, iek iKn ivc hI myry kRoVW hI AprwDW dw nws ho igAw hY, mYƒ swrIAW ir`DIAW is`DIAW pRwpq ho geIAW hn, myry swry kMm sMvr gey hn, myry AMdroN haumY dw rog swrw hI imt igAw hY [1[

hy BweI! gurU ny (kwmwidk) pMjW ƒ myry dws bxw id`qw hY, myry v`s ivc kr id`qw hY, (iehnW dy twkry qy) myrw mn Aih`l ho igAw hY infr ho igAw hY [ hy nwnk! (AwK—gurU dI ikrpw nwl myrw mn) ikqy dOV B`j nhIN krdw, ikqy nhIN foldw (ies ƒ, mwno) sdw kwiem rihx vwlw rwj iml igAw hY [2[24[47[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰੋ ਇਤ ਉਤ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ॥ ਮਨਮੋਹਨੁ ਮੇਰੇ ਜੀਅ ਕੋ ਪਿਆਰੋ ਕਵਨ ਕਹਾ ਗੁਨ ਗਾਈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਖੇਲਿ ਖਿਲਾਇ ਲਾਡ ਲਾਡਾਵੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਅਨਦਾਈ ॥ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲੈ ਬਾਰਿਕ ਕੀ ਨਿਆਈ ਜੈਸੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾਈ ॥੧॥ ਤਿਸੁ ਬਿਨੁ ਨਿਮਖ ਨਹੀ ਰਹਿ ਸਕੀਐ ਬਿਸਰਿ ਨ ਕਬਹੂ ਜਾਈ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿ ਸੰਤਸੰਗਤਿ ਤੇ ਮਗਨ ਭਏ ਲਿਵ ਲਾਈ ॥੨॥੨੫॥੪੮॥ {ਪੰਨਾ 1213}

pdArQ:- ieq—ies lok ivc [ auq—prlok ivc [ shweI—shwieqw krn vwlw [ jIA ko—ijMd dw [ gweI—gwie, gw ky [ kvn gun—ikhVy ikhVy gux? khw—khW, mYN d`sW [1[rhwau[

Kyil—Kyl ivc [ iKlwie—iKfw ky [ AndweI—Awnµd dyx vwlw [ inAweI—vWg [ ipqweI—ipqw [1[

inmK—A`K Jmkx ijqnw smw [ imil—imly, jo imly [ qy—auh {bhu-vcn} [ ilv—lgn [ lweI—lwie, lw ky [2[

ArQ:- hy BweI! myrw pRBU! ies lok ivc prlok ivc sdw shwieqw krn vwlw hY [ myry mn ƒ mohx vwlw auh myrw pRBU myrI ijMd dw ipAwrw hY [ mYN aus dy ikhVy-ikhVy gux gw ky d`sW? [1[rhwau[

hy BweI! ijvyN mW ipau Awpxy b`cy dI pwlxw krdy hn, iqvyN auh swfI pwlxw krdw hY, auh swƒ (jgq-) qmwSy ivc iKfWdw hY, lwf lfWdw hY, auh sdw hI suK dyx vwlw hY [1[

hy BweI! aus (prmwqmw dI Xwd) qoN ibnw A`K Jmkx ijqny smy leI BI irhw nhIN jw skdw, aus ƒ kdy BulwieAw nhIN jw skdw [ hy nwnk! AwK—ijhVy mnu`K swD sMgiq ivc imldy hn, auh mnu`K prmwqmw ivc suriq joV ky msq rihMdy hn [2[25[48[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh