ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1212

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਚਰਨਹ ਗੋਬਿੰਦ ਮਾਰਗੁ ਸੁਹਾਵਾ ॥ ਆਨ ਮਾਰਗ ਜੇਤਾ ਕਿਛੁ ਧਾਈਐ ਤੇਤੋ ਹੀ ਦੁਖੁ ਹਾਵਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨੇਤ੍ਰ ਪੁਨੀਤ ਭਏ ਦਰਸੁ ਪੇਖੇ ਹਸਤ ਪੁਨੀਤ ਟਹਲਾਵਾ ॥ ਰਿਦਾ ਪੁਨੀਤ ਰਿਦੈ ਹਰਿ ਬਸਿਓ ਮਸਤ ਪੁਨੀਤ ਸੰਤ ਧੂਰਾਵਾ ॥੧॥ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਮਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਕੈ ਜਿਸੁ ਕਰਮਿ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨਿ ਪਾਵਾ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰੁ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਸੁਖਿ ਸਹਜੇ ਅਨਦ ਬਿਹਾਵਾ ॥੨॥੧੬॥੩੯॥ {ਪੰਨਾ 1212}

pdArQ:- crnh—pYrW nwl [ mwrgu—rsqw [ suhwvw—sohxw, suKdweI [ Awn—{ANX} hor  hor [ mwrg—rsqy [ jyqw—ijqnw hI [ DweIAY—dOV-B`j krIdI hY [ qyqo—auqnw hI [ hwvw—hwhukw [1[rhwau[

nyqR—A`KW [ punIq—piv`qr [ drsu pyKy—drsn kIiqAW [ pyKy—vyiKAW [ hsq—{hÔq} h`Q [ thlwvw—thl, syvw [ irdw—ihrdw [ irdY—ihrdy ivc [ msq—msqk, m`Qw [ DUrwvw—crnW dI DUV [1[

inDwn—^zwny [ nwim hir kY—hrI dy nwm ivc [ ijsu iliKAw—ijs dy (m`Qy auqy) iliKAw igAw [ krim—(prmwqmw dI) imhr nwl {krmu—imhr, b^SS} [ iqin—aus (mnu`K) ny [ kau—ƒ [ ByitE—iml ipAw [ suiK—Awnµd ivc [ shjy—Awqmk Afolqw ivc [ jn kau—ijs mnu`K ƒ [2[

ArQ:- hy BweI! pYrW nwl (inrw) prmwqmw dw rsqw (hI qurnw) sohxw l`gdw hY [ hor AnykW rsiqAW au~qy ijqnI BI dOV-B`j krIdI hY, auqnw hI du`K l`gdw hY, auqnw hI hwhukw l`gdw hY [1[rhwau[

hy BweI! prmwqmw dw drsn kIiqAW A`KW piv`qr ho jWdIAW hn, (prmwqmw dy sMq jnW dI) thl kIiqAW h`Q piv`qr ho jWdy hn [ ijs  ihrdy ivc prmwqmw Aw v`sdw hY auh ihrdw piv`qr ho jWdw hY, auh m`Qw piv`qr ho jWdw hY ijs auqy sMq jnW dy crnW dI DUV l`gdI hY [1[

hy BweI! prmwqmw dy nwm ivc swry (hI) ^zwny hn, ijs mnu`K dy m`Qy auqy (prmwqmw ny AwpxI) imhr nwl (nwm dI pRwpqI dw lyK) ilK id`qw, aus mnu`K ny (nwm) pRwpq kr ilAw [ hy nwnk! (AwK—hy BweI!) ijs mnu`K ƒ pUrw gurU iml ipAw (aus ƒ pRBU dw nwm iml igAw, qy aus dI izMdgI) suK ivc Awqmk Afolqw ivc Awnµd ivc guzrn l`g peI [2[16[39[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਧਿਆਇਓ ਅੰਤਿ ਬਾਰ ਨਾਮੁ ਸਖਾ ॥ ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਭਾਈ ਨ ਪਹੁਚੈ ਤਹਾ ਤਹਾ ਤੂ ਰਖਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅੰਧ ਕੂਪ ਗ੍ਰਿਹ ਮਹਿ ਤਿਨਿ ਸਿਮਰਿਓ ਜਿਸੁ ਮਸਤਕਿ ਲੇਖੁ ਲਿਖਾ ॥ ਖੂਲ੍ਹ੍ਹੇ ਬੰਧਨ ਮੁਕਤਿ ਗੁਰਿ ਕੀਨੀ ਸਭ ਤੂਹੈ ਤੁਹੀ ਦਿਖਾ ॥੧॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਪੀਆ ਮਨੁ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ ਆਘਾਏ ਰਸਨ ਚਖਾ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਹਜੁ ਮੈ ਪਾਇਆ ਗੁਰਿ ਲਾਹੀ ਸਗਲ ਤਿਖਾ ॥੨॥੧੭॥੪੦॥ {ਪੰਨਾ 1212}

pdArQ:- AMiq bwr—A^Irly smy [ sKw—swQI, im`qr [ jh—ij`Qy [ suq—pu`qr [ qU—qYƒ [ rKw—r`Kdw hY, shwieqw krdw hY [1[rhwau[

AMD kUp—Gu`p hnyry KUh [ igRh—ihrdw-Gr [ iqin—aus (mnu`K) ny [ msqik—m`Qy auqy [ bMDn—moh dIAW PwhIAW [ guir—gurU ny [ mukiq—^lwsI [ idKw—id`s ipAw [1[

AMimRq nwmu—Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl [ iqRpiqAw—r`j igAw [ AwGwey—r`j gey [ rsn—jIB [ suK shj—swry suK dyx vwlI Awqmk Afolqw [ guir—gurU ny [ iqKw—iqRh, iqRSnw [2[

ArQ:- hy BweI! (prmwqmw dw) nwm hI (Asl) swQI hY [ (ijs mnu`K ny) AMq vyly (ies nwm ƒ) ismirAw, (aus dw swQI bixAw) [ hy BweI! ij`Qy mW, ipau, pu`qr, Brw, koeI BI phuMc nhIN skdw, au~Qy au~Qy (ieh hir-nwm hI) qYƒ r`K skdw hY (qyrI rwKI krdw hY) [1[rhwau[

hy BweI! (mwieAw dy moh dy) AMnHy KUh ihrdy-Gr ivc (isr&) aus (mnu`K) ny (hI hir-nwm) ismirAw hY ijs dy m`Qy au~qy (nwm ismrn dw) lyK (DuroN) iliKAw igAw [ (aus mnu`K dIAW) mwieAw dy moh dIAW PwhIAW KulH geIAW, gurU ny aus ƒ (moh qoN) ^lwsI idvw id`qI, aus ƒ ieauN id`s ipAw (ik hy pRBU!) sB QweIN qUM hI hYN qUM hI hYN [1[

hy BweI! ijs mnu`K ny Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl pI ilAw, aus dw mn SWq ho igAw, aus dI jIB nwm-jl c`K ky r`j geI [ hy nwnk! AwK—(hy BweI! hir-nwm dI dwiq dy ky) gurU ny myrI swrI iqRSnw dUr kr id`qI hY, mYN swry suK dyx vwlI Awqmk Afolqw hwsl kr leI hY [2[17[40[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਇਆ ॥ ਭਇਓ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਦਇਆਲੁ ਦੁਖ ਭੰਜਨੁ ਲਗੈ ਨ ਤਾਤੀ ਬਾਇਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜੇਤੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਹਮ ਲੇਤੇ ਤੇਤੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ॥ ਨਿਮਖ ਨ ਬਿਛੁਰੈ ਘਰੀ ਨ ਬਿਸਰੈ ਸਦ ਸੰਗੇ ਜਤ ਜਾਇਆ ॥੧॥ ਹਉ ਬਲਿ ਬਲਿ ਬਲਿ ਬਲਿ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਉ ਬਲਿ ਬਲਿ ਗੁਰ ਦਰਸਾਇਆ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕਾਹੂ ਪਰਵਾਹਾ ਜਉ ਸੁਖ ਸਾਗਰੁ ਮੈ ਪਾਇਆ ॥੨॥੧੮॥੪੧॥ {ਪੰਨਾ 1212}

pdArQ:- gur imil—gurU ny iml ky [ AYsy—ies qrHW (hryk swh dy nwl) [ qwqI bwieAw—q`qI hvw [1[rhwau[

jyqy—ijqny BI [ sws—swh [ inKm—{inmy—} A`K Jmkx ijqnw smw [ GrI—GVI [ sd—sdw [ jq—ij`Qy ij`Qy [ jwieAw—jweIdw hY [1[

hau—mYN [ bil—sdky [ kau—ƒ, qoN [ drswieAw—drsn [ kwhU—iks dI? suK swgru—suKW dw smuMdr pRBU [2[

ArQ:- hy BweI! (ijs mnu`K ny) gurU ƒ iml ky ieauN (hryk swh dy nwl) prmwqmw dw ismrn kIqw, swry du`KW dw nws krn vwlw prmwqmw aus au~qy dieAwvwn hoieAw, aus mnu`K ƒ (swrI aumr) q`qI ’vw nhIN l`gdI (koeI du`K-klyS nhIN poNhdw) [1[rhwau[

hy BweI! ijqny BI swh AsI (jIv) lYNdy hW, ijhVw mnu`K auh swry hI swh (lYNidAW) prmwqmw dy gux gWdw hY, (ijhVw mnu`K prmwqmw qoN) A`K Jmkx ijqny smy leI BI nhIN iv`CuVdw, (ijs ƒ aus dI Xwd) iek GVI BI nhIN Bu`ldI, auh ij`Qy BI jWdw hY, prmwqmw aus ƒ sdw Awpxy nwl id`sdw hY [1[

hy nwnk! AwK—(hy BweI!) mYN prmwqmw dy sohxy crnW qoN sdw hI sdw hI sdky jWdw hW, gurU dy drsn qoN kurbwn jWdw hW [ jdoN qoN mYN (gurU dI ikrpw nwl) swry suKW dw smuMdr pRBU l`Bw hY, mYƒ iksy dI muQwjI nhIN rhI [2[18[41[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਸਬਦੁ ਲਗੋ ਗੁਰ ਮੀਠਾ ॥ ਖੁਲ੍ਹ੍ਹਿਓ ਕਰਮੁ ਭਇਓ ਪਰਗਾਸਾ ਘਟਿ ਘਟਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਡੀਠਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਆਜੋਨੀ ਸੰਭਉ ਸਰਬ ਥਾਨ ਘਟ ਬੀਠਾ ॥ ਭਇਓ ਪਰਾਪਤਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮਾ ਬਲਿ ਬਲਿ ਪ੍ਰਭ ਚਰਣੀਠਾ ॥੧॥ ਸਤਸੰਗਤਿ ਕੀ ਰੇਣੁ ਮੁਖਿ ਲਾਗੀ ਕੀਏ ਸਗਲ ਤੀਰਥ ਮਜਨੀਠਾ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਰੰਗਿ ਚਲੂਲ ਭਏ ਹੈ ਹਰਿ ਰੰਗੁ ਨ ਲਹੈ ਮਜੀਠਾ ॥੨॥੧੯॥੪੨॥ {ਪੰਨਾ 1212}

pdArQ:- myrY min—myry mn ivc [ sbdu gur—gurU dw Sbd [ krmu—b^SS (dw drvwzw) [ prgwsw—(Awqmk jIvn dw) cwnx [ Git Git—hryk srIr ivc [ fITw—mYN vyK ilAw hY [1[rhwau[

AwjonI—AjonI, ijhVw jUnW ivc nhIN AwauNdw [ sMBau—{ÔvXzBu } Awpxy Awp qoN prgt hox vwlw [ Gt—srIr [ bITw—bYTw hoieAw, ivAwpk [ AMimRq—Awqmk jIvn dyx vwlw [ bil bil—kurbwn, sdky [ crxITw—crn [1[

ryxu—crn-DUV [ muiK—mUMh au~qy [ sgl—swry [ mjnITw—ieSnwn [ rMig—pRym-rMg nwl [ clUl—gUVHw lwl [ n lhY—nhIN auqrdw [ mjITw—mjIT (dy rMg vWg) [2[

ArQ:- hy BweI! myry mn ivc gurU dw Sbd im`Tw l`g irhw hY (Sbd dI brkiq nwl myry vwsqy) prmwqmw dI imhr (dw drvwzw) KulH igAw hY, (myry ihrdy ivc Awqmk jIvn dw) cwnx ho igAw hY, mYN hryk srIr ivc prmwqmw ƒ (v`sdw) vyK ilAw hY [1[rhwau[

hy BweI! (gurU dy Sbd dI brkiq nwl mYƒ ieauN id`s ipAw hY ik) AjUnI suqy-prkwS pwrbRhm hryk QW ivc hryk srIr ivc bYTw hoieAw hY [ (gur-Sbd dI rwhIN mYƒ) Awqmk jIvn dyx vwlw hir-nwm iml igAw hY, mYN prmwqmw dy crnW qoN sdky jw irhw hW [1[

hy BweI! (gurU dI ikrpw nwl) swD sMgiq dy crnW dI DUV myry m`Qy au~qy l`gI hY (ies crn-DUV dI brkiq nwl mYN qW, mwno) swry hI qIrQW dw ieSnwn kr ilAw hY [ hy nwnk! AwK—(hy BweI!) mYN prmwqmw dy pRym-rMg nwl gUVHw rMigAw igAw hW [ mjIT dy p`ky rMg vWg ieh hir-pRym dw rMg (myry mn qoN) auqrdw nhIN hY [2[19[42[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਦੀਓ ਗੁਰਿ ਸਾਥੇ ॥ ਨਿਮਖ ਬਚਨੁ ਪ੍ਰਭ ਹੀਅਰੈ ਬਸਿਓ ਸਗਲ ਭੂਖ ਮੇਰੀ ਲਾਥੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣ ਨਾਇਕ ਠਾਕੁਰ ਸੁਖ ਸਮੂਹ ਸਭ ਨਾਥੇ ॥ ਏਕ ਆਸ ਮੋਹਿ ਤੇਰੀ ਸੁਆਮੀ ਅਉਰ ਦੁਤੀਆ ਆਸ ਬਿਰਾਥੇ ॥੧॥ ਨੈਣ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੇ ਦੇਖਿ ਦਰਸਾਵਾ ਗੁਰਿ ਕਰ ਧਾਰੇ ਮੇਰੈ ਮਾਥੇ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੈ ਅਤੁਲ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਜਨਮ ਮਰਣ ਭੈ ਲਾਥੇ ॥੨॥੨੦॥੪੩॥ {ਪੰਨਾ 1212}

pdArQ:- guir—gurU ny [ swQy—nwl [ inmK—A`K Jmkx ijqnw smw [ hIArY—ihrdy ivc [ BUK—mwieAw dI Bu`K [ lwQy—lih geI hY [1[rhwau[

ik®pw inDwn—hy imhr dy ^zwny! gux nwiek—hy swry guxW dy mwlk! Twkur—hy mwlk! nwQy—hy nwQ! moih—mYƒ [ suAwmI—hy suAwmI! duqIAw—dUjI [ ibrwQy—ivArQ [1[

nYx—A`KW [ iqRpqwsy—r`j geIAW hn [ dyiK—vyK ky [ guir—gurU ny [ kr—(Awpxy) h`Q {bhu-vcn} [ myrY mwQy—myry m`Qy au~qy [ Aqul—ijhVw qoilAw nw sky [ BY—swry fr {bhu-vcn} [2[

ArQ:- hy BweI! gurU ny prmwqmw dw nwm myry nwl swQI dy id`qw hY [ hux prmwqmw dI is&iq-swlwh dw Sbd hr vyly myry ihrdy ivc itikAw rihMdw hY (aus dI brkiq nwl) myrI mwieAw dI swrI Bu`K lih geI hY [1[rhwau[

hy ikrpw dy ^zwny! hy swry guxW dy mwlk Twkur! hy swry suKW dy nwQ! hy suAwmI! (hux hryk suK duK ivc) mYƒ isr& qyrI hI (shwieqw dI) Aws rihMdI hY [ koeI hor dUjI Aws mYƒ ivArQ jwpdI hY [1[

hy nwnk! AwK—(hy BweI!) jdoN qoN gurU ny myry m`Qy au~qy Awpxy h`Q r`Ky hn, myrIAW A`KW (pRBU dw) drsn kr ky r`j geIAW hn [ mYN ieqnw suK pRwpq kIqw hY ik auh qoilAw-imixAw nhIN jw skdw, myry jMmx mrn dy BI swry fr lih gey hn [2[20[43[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh