ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1211

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਮੋਹਨ ਸਭਿ ਜੀਅ ਤੇਰੇ ਤੂ ਤਾਰਹਿ ॥ ਛੁਟਹਿ ਸੰਘਾਰ ਨਿਮਖ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਕੋਟਿ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਉਧਾਰਹਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਰਹਿ ਅਰਦਾਸਿ ਬਹੁਤੁ ਬੇਨੰਤੀ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਸਾਮ੍ਹ੍ਹਾਰਹਿ ॥ ਹੋਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਹਾਥ ਦੇਇ ਨਿਸਤਾਰਹਿ ॥੧॥ ਕਿਆ ਏ ਭੂਪਤਿ ਬਪੁਰੇ ਕਹੀਅਹਿ ਕਹੁ ਏ ਕਿਸ ਨੋ ਮਾਰਹਿ ॥ ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ ਰਾਖੁ ਸੁਖਦਾਤੇ ਸਭੁ ਨਾਨਕ ਜਗਤੁ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰਹਿ ॥੨॥੧੧॥੩੪॥ {ਪੰਨਾ 1211}

pdArQ:- mohn—hy mohn! siB—swry [ jIA—{l&z ‘jIau’ qoN bhu-vcn} [ qwrih—pwr lµGWdw hYN [ sMGwr—mwrn vwly, zwlm suBwau vwly bMdy [ Cutih—ivkwrW vloN A`iqAwcwr vloN ht jWdy hn [ inmK—A`K Jmkx ijqnw smw [ qy—qoN [ koit—kRoVW [ auDwrih—qUM bcWdw hYN [1[rhwau[

krih—(jIv) krdy hn {bhu-vcn} [ swm@wrih—(qYƒ ihrdy ivc) Xwd krdy hn [ hohu—jdoN qUM huMdw hYN [ dIn duK BMjn—hy grIbW dy du`K nws krn vwly! dyie—dy ky [ insqwrih—(du`KW klySW qoN) pwr lµGWdw hYN [1[

ey BUpiq—ieh rwjy {bhu-vcn} [ bpury—ivcwry [ ikAw khIAih—kIh khy jw skdy hn? iehnW dI kIh pWieAW khI jw skdI hY? ey—{bhu-vcn} [ iks no—{sMbMDk ‘no’ dy kwrn l&z ‘iksu’ dw   u  au~f igAw hY} [ mwrih—mwr skdy hn [ suKdwqy—hy suK dyx vwly pRBU! sBu—swrw [ qum@wrih—qyrw hI hY [2[

ArQ:- hy mohn pRBU! (jgq dy) swry jIv qyry hI (pYdw kIqy hoey hn), qUM hI (iehnW ƒ du`KW klySW Awidk qoN) pwr lµGWdw hYN [ qyrI rqw ijqnI imhr (dI ingwh) nwl v`fy v`fy inrdeI bMdy BI A`iqAwcwrW vloN ht jWdy hn [1[rhwau[

hy mohn! (qyry pYdw kIqy jIv qyry hI dr qy) Ardws bynqI krdy hn, (qYƒ hI) pl pl ihrdy ivc vsWdy hn [ hy grIbW dy du`K nws krn vwly mohn! jdoN qUM dieAwvwn huMdw hYN, qW Awpxy h`Q dy ky (jIvW ƒ du`KW qoN) pwr lµGw lYNdw hYN [1[

hy nwnk! (AwK—hy mohn!) iehnW ivcwry rwijAW dI koeI pWieAW nhIN ik ieh iksy ƒ mwr skx (sB qyrw hI Kyl-qmwSw hY) [ hy suKW dy dyx vwly! (AsW jIvW dI) r`iKAw kr, r`iKAw kr, r`iKAw kr [ swrw jgq qyrw hI (ricAw hoieAw) hY [2[11[34[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਅਬ ਮੋਹਿ ਧਨੁ ਪਾਇਓ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ॥ ਭਏ ਅਚਿੰਤ ਤ੍ਰਿਸਨ ਸਭ ਬੁਝੀ ਹੈ ਇਹੁ ਲਿਖਿਓ ਲੇਖੁ ਮਥਾਮਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਭਇਓ ਬੈਰਾਗੀ ਫਿਰਿ ਆਇਓ ਦੇਹ ਗਿਰਾਮਾ ॥ ਗੁਰਿ ਕ੍ਰਿਪਾਲਿ ਸਉਦਾ ਇਹੁ ਜੋਰਿਓ ਹਥਿ ਚਰਿਓ ਲਾਲੁ ਅਗਾਮਾ ॥੧॥ ਆਨ ਬਾਪਾਰ ਬਨਜ ਜੋ ਕਰੀਅਹਿ ਤੇਤੇ ਦੂਖ ਸਹਾਮਾ ॥ ਗੋਬਿਦ ਭਜਨ ਕੇ ਨਿਰਭੈ ਵਾਪਾਰੀ ਹਰਿ ਰਾਸਿ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ॥੨॥੧੨॥੩੫॥ {ਪੰਨਾ 1211}

pdArQ:- moih—mYN [ pwieE—l`B ilAw hY [ AicMq—icMqw-rihq, by-i&kr [ sB—swrI [ mQwmw—m`Qy au~qy [1[rhwau[

Kojq—FUMFidAW [ BieE—ho igAw [ iPir—iPr iPr ky [ dyh igrwmw—srIr-ipMf ivc [ guir—gurU ny [ ik®pwil—ikrpwl ny [ joirE—joV id`qw, kr id`qw [ hiQ—h`Q ivc [ hiQ cirAw—iml igAw [ Agwmw—AphuMc, Amolk [1[

Awn—{ANX} hor hor [ krIAih—kIqy jWdy hn [ qyqy—auh swry [ rwis—pUMjI, srmwieAw [2[

ArQ:- hy BweI! (gurU dI ikrpw nwl) hux mYN prmwqmw dw nwm-Dn l`B ilAw hY [ (ies Dn dI brkiq nwl) mYN by-i&kr ho igAw hW, (myry AMdroN) swrI (mwieAw dI) iqRSnw imt geI hY (Dur drgwh qoN hI) ieh (pRwpqI dw) lyK m`Qy au~qy iliKAw hoieAw sI [1[rhwau[

hy BweI! Bwl krdw krdw mYN qW vYrwgI hI ho igAw sW, Awi^r Btk Btk ky (gurU dI ikrpw nwl) mYN srIr-ipMf ivc Aw phuMicAw [ ikrpwl gurU ny ieh vxj krw id`qw ik (srIr dy AMdroN hI) mYƒ prmwqmw dw nwm Amolk lwl iml igAw [1[

hy BweI! (prmwqmw dy nwm qoN ibnw) hor ijhVy ijhVy BI vxj vpwr krIdy hn, auh swry du`K shwrn (dw sbb bxdy hn) [ hy nwnk! (AwK—hy BweI!) prmwqmw dy Bjn dy vpwrI bMdy (dunIAw dy) frW qoN bcy rihMdy hn, auhnW dy pws prmwqmw dy nwm dw srmwieAw itikAw rihMdw hY [2[12[35[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਮਿਸਟ ਲਗੇ ਪ੍ਰਿਅ ਬੋਲਾ ॥ ਗੁਰਿ ਬਾਹ ਪਕਰਿ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ਸਦ ਦਇਆਲੁ ਹਰਿ ਢੋਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਪ੍ਰਭ ਤੂ ਠਾਕੁਰੁ ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਕੁ ਮੋਹਿ ਕਲਤ੍ਰ ਸਹਿਤ ਸਭਿ ਗੋਲਾ ॥ ਮਾਣੁ ਤਾਣੁ ਸਭੁ ਤੂਹੈ ਤੂਹੈ ਇਕੁ ਨਾਮੁ ਤੇਰਾ ਮੈ ਓਲ੍ਹ੍ਹਾ ॥੧॥ ਜੇ ਤਖਤਿ ਬੈਸਾਲਹਿ ਤਉ ਦਾਸ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੇ ਘਾਸੁ ਬਢਾਵਹਿ ਕੇਤਕ ਬੋਲਾ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਬਿਧਾਤੇ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਅਗਹ ਅਤੋਲਾ ॥੨॥੧੩॥੩੬॥ {ਪੰਨਾ 1211}

pdArQ:- myrY min—myry mn ivc [ imst—imSt, im`Ty [ ipRA bolw—ipAwry pRBU dI is&iq-swlwh dy bcn [ guir—gurU ny [ pkir—PV ky [ sd—sdw [ Folw—ipAwrw [1[rhwau[

pRB—hy pRBU! Twkuru—mwlk [ pRiqpwlku—pwlx vwlw [ moih—mYN [ klqR—iesqRI [ sihq—smyq [ siB—swry [ golw—Zulwm, syvk [ qwxu—Awsrw, qwkq [ El@w—prdw, Awsrw [1[

qKiq—q^q au~qy [ bYswlih—qUM (mYƒ) ibTweyN [ qau—qdoN, qW BI [ Gwsu—Gwh [ bFwvih—qUM vFweyN [ kyqk bolw—ikqny bol (bol skdw hW)? mYƒ koeI ieqrwz nhIN [ ibDwqy—hy rcnhwr! Twkur—hy mwlk! Agh—hy AQwh! [2[

ArQ:- hy BweI! jdoN qoN gurU ny (myrI) bWh PV ky (mYƒ) pRBU dI syvw-BgqI ivc lwieAw hY, qdoN qoN myry mn ivc ipAwry pRBU dI is&iq-swlwh dy bcn im`Ty l`g rhy hn [ (hux mYƒ ieauN smJ Aw geI hY ik) ipAwrw hrI sdw hI (myry au~qy) dieAwvwn hY [1[rhwau[

hy pRBU! (jd qoN gurU ny mYƒ qyrI syvw ivc lwieAw hY, mYƒ XkIn ho igAw hY ik) qUM (swfw) mwlk hYN, qUM sB jIvW dw pwlxhwr hYN [ mYN (AwpxI) iesqRI (prvwr) smyq—AsI swry qyry Zulwm hW [ hy pRBU! qUM hI myrw mwx hYN, qUM hI myrw qwx hYN [ qyrw nwm hI myrw shwrw hY [1[

hy dws nwnk dy pRBU! hy Akwl purK! hy rcnhwr! hy myry AQwh qy Aqol Twkur! hy pRBU! jy qUM mYƒ q^q au~qy ibTw dyvyN, qW BI mYN qyrw dws hW, jy qUM (mYƒ GwhI bxw ky mYQoN) Gwh vFweyN, qW BI mYƒ koeI ieqrwz nhIN [2[13[36[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਕਹਤ ਗੁਣ ਸੋਹੰ ॥ ਏਕ ਨਿਮਖ ਓਪਾਇ ਸਮਾਵੈ ਦੇਖਿ ਚਰਿਤ ਮਨ ਮੋਹੰ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਿਸੁ ਸੁਣਿਐ ਮਨਿ ਹੋਇ ਰਹਸੁ ਅਤਿ ਰਿਦੈ ਮਾਨ ਦੁਖ ਜੋਹੰ ॥ ਸੁਖੁ ਪਾਇਓ ਦੁਖੁ ਦੂਰਿ ਪਰਾਇਓ ਬਣਿ ਆਈ ਪ੍ਰਭ ਤੋਹੰ ॥੧॥ ਕਿਲਵਿਖ ਗਏ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰਿ ਕਾਢੇ ਮਾਇਆ ਦ੍ਰੋਹੰ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਪਾਇਆ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥੋਹੰ ॥੨॥੧੪॥੩੭॥ {ਪੰਨਾ 1211}

pdArQ:- rsnw—jIB [ rwm khq gux—rwm dy gux kihMidAW [ sohM—sohxI l`gdI hY [ inmK—{inmy—} A`K Jmkx ijqnw smw [ Epwie—pYdw kr ky [ smwvY—lIn kr lYNdw hY [ dyiK—vyK ky [ cirq—kOqk-qmwSy [ mohy—moihAw jWdw hY [1[rhwau[

ijsu suixAY—ijs dw (nwm) suixAW [ min—mn ivc [ rhsu—^uSI [ Aiq—bhuq [ irdY mwn—(ijs ƒ) ihrdy ivc mMinAW [ johM—qwVnw [ duK johM—du`KW ƒ qwVnw, du`KW dw nws [ dUir prwieE—dUr ho jWdw hY [ pRB—hy pRBU! bix AweI qohM—qyry nwl (pRIq) bx jWdI hY [1[

iklivK—pwp [ inrml—piv`qr [ guir—gurU ny [ dRohM—T`gI, Cl [ krx—jgq [ krx kwrx—jgq dw mUl [ smrQohM—swrIAW qwkqW dw mwlk [2[

ArQ:- hy BweI! prmwqmw dy gux aucwridAW jIB sohxI l`gdI hY [ auh pRBU A`K Jmkx ijqny smy ivc pYdw kr ky (muV Awpxy ivc jgq ƒ) lIn kr skdw hY [ aus dy coj-qmwSy vyK ky mn moihAw jWdw hY [1[rhwau[

hy pRBU! ijs mnu`K dI pRIq qyry nwl bx jWdI hY, aus dw swrw du`K dUr ho jWdw hY, auh sdw suK mwxdw hY [ (hy pRBU! qUM AYsw hYN) ijs dw nwm suixAW mn ivc bhuq ^uSI pYdw huMdI hY, ijs ƒ ihrdy ivc vswieAW swry du`KW dw nws ho jWdw hY [1[

hy BweI! (ijs mnu`K ny jIB nwl rwm-gux gwey, aus dy AMdroN) gurU ny mwieAw dy Cl k`F id`qy, aus dy swry pwp dUr ho gey, aus dw mn piv`qr ho igAw [ hy nwnk! AwK—(hy BweI! gurU dI ikrpw nwl) mYN auh prmwqmw l`B ilAw hY, jo jgq dw mUl hY jo swrIAW qwkqW dw mwlk hY [2[14[37[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਨੈਨਹੁ ਦੇਖਿਓ ਚਲਤੁ ਤਮਾਸਾ ॥ ਸਭ ਹੂ ਦੂਰਿ ਸਭ ਹੂ ਤੇ ਨੇਰੈ ਅਗਮ ਅਗਮ ਘਟ ਵਾਸਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅਭੂਲੁ ਨ ਭੂਲੈ ਲਿਖਿਓ ਨ ਚਲਾਵੈ ਮਤਾ ਨ ਕਰੈ ਪਚਾਸਾ ॥ ਖਿਨ ਮਹਿ ਸਾਜਿ ਸਵਾਰਿ ਬਿਨਾਹੈ ਭਗਤਿ ਵਛਲ ਗੁਣਤਾਸਾ ॥੧॥ ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਿ ਦੀਪਕੁ ਬਲਿਓ ਗੁਰਿ ਰਿਦੈ ਕੀਓ ਪਰਗਾਸਾ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਦਰਸੁ ਪੇਖਿ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਸਭ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸਾ ॥੨॥੧੫॥੩੮॥ {ਪੰਨਾ 1211}

pdArQ:- nYnhu—A`KW nwl [ sB hU dUir—sB qoN dUr (inrlyp) [ qy—qoN [ nyrY—nyVy [ Agm—AphuMc [ Gt vwsw—sBnW srIrW ivc invws [1[rhwau[

ABUlu—Bu`lW qoN rihq [ iliKE—iliKAw hoieAw (hukm) [ mqw—slwhW [ pcwsw—pMjwh, keI [ swij—pYdw kr ky [ svwir—sohxw bxw ky [ ibnwhY—nws kr dyNdw hY [ Bgiq vCl—BgqI ƒ ipAwr krn vwlw [ gux qwsw—guxW dw ^zwnw [1[

AMD—AMnHw, Gu`p hnyry vwlw [ kUp—KUh [ dIpku—dIvw [ guir—gurU ny [ irdY—ihrdy ivc [ prgwsw—cwnx [ pyiK—vyK ky [ sB—swrI [2[

ArQ:- hy BweI! (mYN AwpxI) A`KIN (prmwqmw dw Ajb) kOqk vyiKAw hY (Ajb) qmwSw vyiKAw hY [ auh prmwqmw (inrlyp hox dy kwrn) sBnW jIvW qoN dUr (v`Krw) hY, (srb-ivAwpk hox dy kwrn auh) sB jIvW qoN nyVy, auh AphuMc hY AphuMc hY, pr auN\ sB srIrW ivc aus dw invws hY [1[rhwau[

hy BweI! auh prmwqmw Bu`lW qoN rihq hY, auh kdy koeI ZlqI nhIN krdw, nwh auh koeI iliKAw hoieAw hukm clWdw hY, nwh auh bhuqIAW slwhW hI krdw hY [ auh qW iek iKn ivc pYdw kr ky sohxw bxw ky (iKn ivc hI) nws kr dyNdw hY [ auh prmwqmw BgqI nwl ipAwr krn vwlw hY, Aqy (byAMq) guxW dw ^zwnw hY [1[

hy BweI! gurU ny (ijs mnu`K dy) ihrdy ivc (prmwqmw dy nwm dw) cwnx kr id`qw (au~Qy, mwno) Gu`p hnyry vwly KUh ivc dIvw bl ipAw [ hy nwnk! AwK—(hy BweI! aus prmwqmw dw) drsn kr ky mYN Awqmk Awnµd pRwpq kr ilAw hY, myrI hryk Aws pUrI ho geI hY [2[15[38[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh