ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1210

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਅਬ ਮੋਰੋ ਠਾਕੁਰ ਸਿਉ ਮਨੁ ਮਾਨਾਂ ॥ ਸਾਧ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦਇਆਲ ਭਏ ਹੈ ਇਹੁ ਛੇਦਿਓ ਦੁਸਟੁ ਬਿਗਾਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਤੁਮ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤੁਮਹਿ ਸਿਆਨੇ ਤੁਮ ਹੀ ਸੁਘਰ ਸੁਜਾਨਾ ॥ ਸਗਲ ਜੋਗ ਅਰੁ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਕ ਨਿਮਖ ਨ ਕੀਮਤਿ ਜਾਨਾਂ ॥੧॥ ਤੁਮ ਹੀ ਨਾਇਕ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਹਿ ਛਤ੍ਰਪਤਿ ਤੁਮ ਪੂਰਿ ਰਹੇ ਭਗਵਾਨਾ ॥ ਪਾਵਉ ਦਾਨੁ ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਹਰਿ ਨਾਨਕ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨਾਂ ॥੨॥੬॥੨੯॥ {ਪੰਨਾ 1210}

pdArQ:- moro mnu—myrw mn [ isau—nwl [ mwnW—ig`J igAw hY [ CyidE—k`t id`qw hY [ dustu—BYVw [ ibgwnw—ibgwnw-pn, Eprw-pn [1[rhwau[

suGr—sohxI Awqmk GwVq vwlw [ sujwnw—isAwxw [ sgl—swry [ Aru—Aqy [ inmK—A`K Jmkx ijqnw smw [ kImiq—mu`l, swr, kdr [1[

nwiek—mwlk [ CqRpiq—rwjw [ pUir rhy—sB QweIN mOjUd hY [ pwvau—pwvauN, mYN hwsl krW [ dwnu—KYr [ sd—sdw [2[

ArQ:- hy BweI! jdoN sMq jn myry au~qy qR`üT pey dieAwvwn hoey, (qW mYN Awpxy AMdroN prmwqmw nwloN) ieh BYVw Eprw-pn k`t id`qw [ hux myrw mn mwlk-pRBU nwl (sdw) ig`iJAw rihMdw hY [1[rhwau[

hux, hy pRBU! qUM hI mYƒ sohxw l`gdw hYN, qUM hI isAwxw jwpdw hYN, qUM hI sohxI Awqmk GwVq vwlw qy sujwn id`sdw hYN [ jog-swDn, igAwn-crcw krn vwly Aqy smwDIAW lwx vwly—iehnW sBnW ny, hy pRBU! A`K Jmkx ijqny smy leI BI qyrI kdr nhIN smJI [1[

hy Bgvwn! qUM hI (sB jIvW dw) mwlk hYN, qUM hI (sB rwijAW dw) rwjw hYN, qUM swrI isRStI ivc ivAwpk hYN [ hy nwnk! (AwK—) hy hrI! (imhr kr, qyry dr qoN) mYN sMq jnW dI syvw dw KYr hwsl krW, mYN sMq jnW qoN sdw sdky jwvW [2[6[29[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਚੀਤਿ ਆਏ ਪ੍ਰਿਅ ਰੰਗਾ ॥ ਬਿਸਰਿਓ ਧੰਧੁ ਬੰਧੁ ਮਾਇਆ ਕੋ ਰਜਨਿ ਸਬਾਈ ਜੰਗਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਰਿ ਸੇਵਉ ਹਰਿ ਰਿਦੈ ਬਸਾਵਉ ਹਰਿ ਪਾਇਆ ਸਤਸੰਗਾ ॥ ਐਸੋ ਮਿਲਿਓ ਮਨੋਹਰੁ ਪ੍ਰੀਤਮੁ ਸੁਖ ਪਾਏ ਮੁਖ ਮੰਗਾ ॥੧॥ ਪ੍ਰਿਉ ਅਪਨਾ ਗੁਰਿ ਬਸਿ ਕਰਿ ਦੀਨਾ ਭੋਗਉ ਭੋਗ ਨਿਸੰਗਾ ॥ ਨਿਰਭਉ ਭਏ ਨਾਨਕ ਭਉ ਮਿਟਿਆ ਹਰਿ ਪਾਇਓ ਪਾਠੰਗਾ ॥੨॥੭॥੩੦॥ {ਪੰਨਾ 1210}

pdArQ:- myrY min—myry mn ivc [ myrY cIiq—myry ic`q ivc [ ipRA rMgw—ipAwry dy kOqk [ mwieAw ko DMDu—mwieAw dw DMDw [ mwieAw ko bMDu—mwieAw (dy moh) dw bMDn [ rjin—(aumr dI) rwq [ sbweI—swrI [ jMgw—(kwmwidkW nwl) ju`D (kridAW) [1[rhwau[

syvau—syvauN, mYN ismrdw hW [ irdY—ihrdy ivc [ bswvau—bswvauN, mYN vsWdw hW [ mnohru—mn ƒ mohx vwlw [ suK muK mMgw—mUMh-mMgy suK [1[

guir—gurU ny [ bis—v`s ivc [ Bogau—BogauN, mYN Bogdw hW, mYN mwxdw hW [ Bog—pRBU-imlwp dy Awnµd [ insMgw—(kwmwidkW dI) rukwvt qoN ibnw [ pwTMgw—Awsrw [2[

ArQ:- hy BweI! (jdoN qoN swD sMgiq dI brkiq nwl) ipAwry pRBU dy kOqk myry mn ivc myry ic`q ivc Aw v`sy hn, mYƒ mwieAw vwlI Btkx Bu`l geI hY, mwieAw dy moh dI PwhI mu`k geI hY, myrI swrI aumr-rwq (ivkwrW nwl) jMg kridAW bIq rhI hY [1[rhwau[

hy BweI! jdoN qoN mYN pRBU dI swD sMgiq pRwpq kIqI hY, mYN prmwqmw dw ismrn krdw rihMdw hW, mYN prmwqmw ƒ Awpxy ihrdy ivc vsweI r`Kdw hW [ mn ƒ mohx vwlw pRIqm pRBU ies qrHW mYƒ iml igAw hY ik mYN mUMh-mMgy suK hwsl kr ley hn [1[

hy BweI! gurU ny ipAwrw pRBU myry (ipAwr dy) v`s ivc kr id`qw hY, hux (kwmwidkW dI) rukwvt qoN ibnw mYN aus dy imlwp dw Awqmk Awnµd mwxdw rihMdw hW [ hy nwnk! (AwK—) mYN (jIvn dw) Awsrw pRBU l`B ilAw hY, myrw hryk fr imt igAw hY, mYN (kwmwidkW dy h`ilAW dy ^qry qoN) infr ho igAw hW [2[7[30[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਹਰਿ ਜੀਉ ਕੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਕੁਰਬਾਨੀ ॥ ਬਚਨ ਨਾਦ ਮੇਰੇ ਸ੍ਰਵਨਹੁ ਪੂਰੇ ਦੇਹਾ ਪ੍ਰਿਅ ਅੰਕਿ ਸਮਾਨੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਛੂਟਰਿ ਤੇ ਗੁਰਿ ਕੀਈ ਸਹਾਗਨਿ ਹਰਿ ਪਾਇਓ ਸੁਘੜ ਸੁਜਾਨੀ ॥ ਜਿਹ ਘਰ ਮਹਿ ਬੈਸਨੁ ਨਹੀ ਪਾਵਤ ਸੋ ਥਾਨੁ ਮਿਲਿਓ ਬਾਸਾਨੀ ॥੧॥ ਉਨ੍ਹ੍ਹ ਕੈ ਬਸਿ ਆਇਓ ਭਗਤਿ ਬਛਲੁ ਜਿਨਿ ਰਾਖੀ ਆਨ ਸੰਤਾਨੀ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਚੂਕੀ ਕਾਣਿ ਲਕਾਨੀ ॥੨॥੮॥੩੧॥ {ਪੰਨਾ 1210}

pdArQ:- kau—qoN [ kurbwnI—sdky [ bcn nwd—is&iq-swlwh dI bwxI dIAW AwvwzW [ sRvnhu—kMnW ivc [ pUry—Bry rihMdy hn [ dyhw—(myrw) srIr [ ipRA AMik—ipAwry dI god ivc [1[rhwau[

CUtir—Cu`tV [ qy—qoN [ guir—gurU ny [ souhwgin—{A`Kr ‘s’ dy nwl do lgW hn— o Aqy   u [ Asl l&z ‘sohwgin’ hY, ieQy ‘suhwgin’ pVHnw hY} [ suhwg vwlI, Ksm vwlI [ suGV—sohxI Awqwmk GwVq vwlw [ ijh Gir mih—ijs Gr ivc, ijnHW pRBU-crnW ivc [ bYsnu—bYTxw [ bwswnI v`sx leI [1[

aun@ kY bis—auhnW (sMq jnW) dy v`s ivc [ Bgiq bClu—BgqI nwl ipAwr krn vwlw pRBU [ ijin—ijs (pRBU) ny [ Awn—ie`zq, lwj [ sMqwnI—sMqW dI [ sMig—nwl [ mwinAw—ig`J igAw hY [ cUkI—mu`k geI hY [ kwix—muQwjI [ loukwnI—lokW dI {Asl l&z hY ‘lokwnI’, ieQy ‘lukwnI’ pVHnw hY} [2[

ArQ:- hy BweI! mYN pRBU jI dy drsn qoN sdky hW [ aus dI is&iq-swlwh dy gIq myry kMnW ivc Bry rihMdy hn, myrw srIr aus dI god ivc lIn rihMdw hY (ieh swrI gurU dI hI ikrpw hY) [1[rhwau[

hy BweI! gurU ny mYƒ Cu`tV qoN suhwgx bxw id`qw hY, mYN sohxI Awqmk GwVq vwly sujwn pRBU dw imlwp hwsl kr ilAw hY [ (myry mn ƒ) auh (hir-crn-) QW v`sx leI iml igAw hY, ijs QW qy (A`gy ieh kdy) itkdw hI nhIN sI [1[

hy BweI! BgqI nwl ipAwr krn vwlw prmwqmw ijs ny (sdw Awpxy) sMqW dI lwj r`KI hY auhnW sMq jnW dy ipAwr dy v`s ivc AwieAw rihMdw hY [ hy nwnk! AwK—(sMq jnW dI ikrpw nwl) myrw mn prmwqmw nwl ig`J igAw hY, (myry AMdroN) lokW dI muQwjI mu`k geI hY [2[8[31[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਅਬ ਮੇਰੋ ਪੰਚਾ ਤੇ ਸੰਗੁ ਤੂਟਾ ॥ ਦਰਸਨੁ ਦੇਖਿ ਭਏ ਮਨਿ ਆਨਦ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਛੂਟਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਬਿਖਮ ਥਾਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁ ਧਰੀਆ ਅਨਿਕ ਰਾਖ ਸੂਰੂਟਾ ॥ ਬਿਖਮ ਗਾਰ੍ਹ ਕਰੁ ਪਹੁਚੈ ਨਾਹੀ ਸੰਤ ਸਾਨਥ ਭਏ ਲੂਟਾ ॥੧॥ ਬਹੁਤੁ ਖਜਾਨੇ ਮੇਰੈ ਪਾਲੈ ਪਰਿਆ ਅਮੋਲ ਲਾਲ ਆਖੂਟਾ ॥ ਜਨ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ਤਉ ਮਨ ਮਹਿ ਹਰਿ ਰਸੁ ਘੂਟਾ ॥੨॥੯॥੩੨॥ {ਪੰਨਾ 1210}

pdArQ:- myro sMgu—myrw swQ [ pMcw qy—kwmwidk pMjW nwloN [ dyiK—vyK ky [ min—mn ivc [ ikrpw qy—ikrpw nwl [ CUtw—suqMqr ho igAw hW [1[rhwau[

ibKm Qwn—auh QW ij`Qy phuMcxw bhuq AOKw hY [ DrIAw—(nwm-Kzwnw) r`iKAw hoieAw hY [ rwK—rwKy, kwmwidk rwKy [ sUrUtw—sUrmy [ gwrH—toAw, gVHw, KweI [ kru—h`Q [ swnQ—swQI [1[

myrY pwlY—myry p`ly, myry kwbU [ AKUtw—AKu`t [ pRiB—pRBU ny [ GUtw—Gu`t Gu`t kr ky pIqw [2[

ArQ:- hy BweI! gurU dI imhr nwl mYN (kwmwidk dI mwr qoN) bc igAw hW [ hux (kwmwidk) pMjW nwloN myrw swQ mu`k igAw hY (myry AMdr nwm-^zwnw luikAw ipAw sI, gurU dI rwhIN aus dw) drsn kr ky myry mn ivc ^uSIAW hI ^uSIAW bx geIAW hn [1[rhwau[

hy BweI! ijs QW nwm-^zwny Dry pey sn, auQy A`pVnw bhuq hI AOKw sI (ikauNik kwmwidk) AnykW sUrmy (rwh ivc) rwKy bxy pey sn [ (aus dy duAwly mwieAw dy moh dI) bVI AOKI KweI bxI hoeI sI, (aus ^zwny qk) h`Q nhIN sI phuMcdw [ jdoN sMq jn myry swQI bx gey, (auh itkwxw) lu`t ilAw [1[

(sMq jnW dI ikrpw nwl) hir-nwm dy Amolk qy Amu`k lwlW dy bhuq ^zwny mYƒ iml gey [ hy dws nwnk! (AwK—) jdoN pRBU ny myry auqy imhr kIqI, qdoN mYN Awpxy mn ivc hir-nwm dw rs pIx l`g ipAw [2[9[32[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਅਬ ਮੇਰੋ ਠਾਕੁਰ ਸਿਉ ਮਨੁ ਲੀਨਾ ॥ ਪ੍ਰਾਨ ਦਾਨੁ ਗੁਰਿ ਪੂਰੈ ਦੀਆ ਉਰਝਾਇਓ ਜਿਉ ਜਲ ਮੀਨਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮਦ ਮਤਸਰ ਇਹ ਅਰਪਿ ਸਗਲ ਦਾਨੁ ਕੀਨਾ ॥ ਮੰਤ੍ਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇ ਹਰਿ ਅਉਖਧੁ ਗੁਰਿ ਦੀਓ ਤਉ ਮਿਲਿਓ ਸਗਲ ਪ੍ਰਬੀਨਾ ॥੧॥ ਗ੍ਰਿਹੁ ਤੇਰਾ ਤੂ ਠਾਕੁਰੁ ਮੇਰਾ ਗੁਰਿ ਹਉ ਖੋਈ ਪ੍ਰਭੁ ਦੀਨਾ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੈ ਸਹਜ ਘਰੁ ਪਾਇਆ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਭੰਡਾਰ ਖਜੀਨਾ ॥੨॥੧੦॥੩੩॥ {ਪੰਨਾ 1210}

pdArQ:- Twkur isau—mwlk-pRBU nwl [ lInw—iek-imk ho igAw hY [ pRwn dwnu—Awqmk jIvn dw ^Yr [ guir pUrY—pUry gurU ny [ aurJwieE—(gurU ny Twkur nwl) cMgI qrHW joV id`qw hY [ mInw—m`CI [1[rhwau[

md—haumY [ mqsr—eIrKw [ Arip—Arp ky [ Arip dwnu kInw—Arp ky dwn kr id`qy hn, sdw leI C`f id`qy hn [ mMqRü—aupdyS [ idRVwie—(ihrdy ivc) p`kw kr ky [ AauKDu—dvweI, dwrU [ guir—gurU ny [ qau—qdoN [ sgl pRbInw—swry guxW ivc isAwxw pRBU [1[

igRhu—ihrdw-Gr [ Twkuru—mwlk [ guir—gurU ny [ hau—haumY [ KoeI—dUr kr id`qI hY [ shj Gru—Awqmk Afolqw dw QW [ pwieAw—l`B ilAw hY [ KjInw—^zwny [2[

ArQ:- hy BweI! pUry gurU ny mYƒ Awqmk jIvn dI dwiq b^SI hY, mYƒ Twkur pRBU nwl ieauN joV id`qw hY ijvyN m`CI pwxI nwl [ hux myrw mn Twkur-pRBU nwl iek-imk hoieAw rihMdw hY [1[rhwau[

hy BweI! jdoN qoN gurU ny (Awpxw) aupdyS myry ihrdy ivc p`kw kr ky mYƒ hir-nwm dI dvweI id`qI hY, qdoN qoN mYƒ swry guxW ivc isAwxw pRBU iml ipAw hY, qy, mYN (Awpxy AMdroN) kwm k®oD loB haumY eIrKw (Awidk swry ivkwr) sdw leI k`F id`qy hn [1[

hy pRBU! (hux myrw ihrdw) qyrw Gr bx igAw hY, qUM (sc-muc) myry (ies Gr dw) mwlk bx igAw hYN [ hy BweI! gurU ny myrI haumY dUr kr id`qI hY, mYƒ pRBU imlw id`qw hY [ hy nwnk! AwK—(gurU dI ikrpw nwl) mYN Awqmk Afolqw dw somw l`B ilAw hY [ mYN prmwqmw dI BgqI dy BMfwry ^zwny l`B ley hn [2[10[33[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh