ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1209

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਦੁਪਦੇ ਘਰੁ ੪    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਮੋਹਨ ਘਰਿ ਆਵਹੁ ਕਰਉ ਜੋਦਰੀਆ ॥ ਮਾਨੁ ਕਰਉ ਅਭਿਮਾਨੈ ਬੋਲਉ ਭੂਲ ਚੂਕ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਿਅ ਚਿਰੀਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਿਕਟਿ ਸੁਨਉ ਅਰੁ ਪੇਖਉ ਨਾਹੀ ਭਰਮਿ ਭਰਮਿ ਦੁਖ ਭਰੀਆ ॥ ਹੋਇ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਗੁਰ ਲਾਹਿ ਪਾਰਦੋ ਮਿਲਉ ਲਾਲ ਮਨੁ ਹਰੀਆ ॥੧॥ ਏਕ ਨਿਮਖ ਜੇ ਬਿਸਰੈ ਸੁਆਮੀ ਜਾਨਉ ਕੋਟਿ ਦਿਨਸ ਲਖ ਬਰੀਆ ॥ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕੀ ਭੀਰ ਜਉ ਪਾਈ ਤਉ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਮਿਰੀਆ ॥੨॥੧॥੨੪॥ {ਪੰਨਾ 1209}

pdArQ:- mohn—hy mn ƒ mohx vwly! Gir—(myry ihrdy-) Gr ivc [ krau—krauN, mYN krdI hW [ jodrIAw—jodVI, imMnq [ AiBmwnY—AhMkwr nwl [ bolau—bolauN, boldI hW [ BUl cUk—ZlqIAW, aukweIAW [ ipRA—hy ipAwry! qyrI icrIAw—qyrI cyrI, qyrI dwsI [1[rhwau[

inkit—nyVy [ sunau—sunauN, mYN suxdI hW [ Aru—Aqy [ pyKau—pyKauN, mYN vyKdI hW [ Brim—Btk ky [ gur—hy gurU! hoie—ho ky [ lwih—dUr kr [ pwrdo—prdw, iv`Q [ imlau—imlauN, mYN iml skW [ hrIAw—hr-Brw [1[

inmK—A`K Jmkx ijqnw smw [ jwnau—jwnauN, mYN jwxdI hW [ koit—kRoVW [ brIAw—vrHy [ BIr—BIV, iek`T [ jau—jdoN [ qau—qdoN [ nwnk—hy nwnk! sMig—nwl [ imrIAw—iml geI [2[

ArQ:- hy mohn-pRBU! mYN imMnq krdI hW myry ihrdy-Gr ivc Aw v`s [ hy mohn! mYN (sdw) mwx krdI rihMdI hW, mYN (sdw) AhMkwr nwl g`lW krdI hW, mYN bQyrIAW Bu`lW-cu`kW krdI hW, (iPr BI) hy ipAwry! mYN qyrI (hI) dwsI hW [1[rhwau[

hy mohn! mYN suxdI hW (qUM) nyVy (v`sdw hYN), pr mYN (qYƒ) vyK nhIN skdI [ sdw Btk Btk ky mYN du`KW ivc PsI rihMdI hW [ hy gurU! jy qUM dieAwvwn ho ky (myry AMdroN mwieAw dy moh dw) prdw dUr kr dyvyN, mYN (sohxy) lwl (pRBU) ƒ iml pvW, qy, myrw mn (Awqmk jIvn nwl) hr-Brw ho jwey [1[

hy BweI! jy A`K Jmkx ijqny smy leI BI mwlk-pRBU (mn qoN) Bu`l jwey, qW mYN ieauN smJdI hW ik k®oVW idn l`KW vrHy lµG gey hn [ hy nwnk! (AwK—) jdoN mYƒ swD sMgiq dw smwgm pRwpq hoieAw, qdoN prmwqmw nwl myl ho igAw [2[1[24[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਅਬ ਕਿਆ ਸੋਚਉ ਸੋਚ ਬਿਸਾਰੀ ॥ ਕਰਣਾ ਸਾ ਸੋਈ ਕਰਿ ਰਹਿਆ ਦੇਹਿ ਨਾਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਚਹੁ ਦਿਸ ਫੂਲਿ ਰਹੀ ਬਿਖਿਆ ਬਿਖੁ ਗੁਰ ਮੰਤ੍ਰੁ ਮੂਖਿ ਗਰੁੜਾਰੀ ॥ ਹਾਥ ਦੇਇ ਰਾਖਿਓ ਕਰਿ ਅਪੁਨਾ ਜਿਉ ਜਲ ਕਮਲਾ ਅਲਿਪਾਰੀ ॥੧॥ ਹਉ ਨਾਹੀ ਕਿਛੁ ਮੈ ਕਿਆ ਹੋਸਾ ਸਭ ਤੁਮ ਹੀ ਕਲ ਧਾਰੀ ॥ ਨਾਨਕ ਭਾਗਿ ਪਰਿਓ ਹਰਿ ਪਾਛੈ ਰਾਖੁ ਸੰਤ ਸਦਕਾਰੀ ॥੨॥੨॥੨੫॥ {ਪੰਨਾ 1209}

pdArQ:- socau—socauN, mYN socW [ ikAw socau—mYN kIh socW krW? ibswrI—C`f id`qI hY [ sw—sI [ bilhwrI—mYN sdky hW [1[rhwau[

chu ids—cOhIN pwsIN, swry jgq ivc [ ibiKAw—mwieAw [ ibKu—zhr [ mUiK—mUMh ivc [  gruVwrI—(s`p dw zhr k`tx vwlw) gruV-mMqR [ dyie—dy ky [ rwiKE—r`iKAw kIqI [ kir—kr ky, bxw ky [ AilpwrI—Ailpq, inrlyp [1[

hau—mYN [ hosw—hosW, hovWgw, ho skdw hW [ kl—s`iqAw [ DwrI—itkweI hoeI hY [ Bwig—B`j ky [ pwCY—srn [ rwKu—r`iKAw kr [ hir—hy hrI! sdkwrI—sdkw [2[

ArQ:- hy pRBU! mYƒ Awpxw nwm b^S, mYN kurbwn jWdw hW [ (qyry nwm dI brkiq nwl) hux mYN hor hor ikhVIAW socW socW? mYN hryk soc ivswr id`qI hY [ (hy BweI! aus dy nwm dw sdkw hux mYƒ XkIn bx igAw hY ik) jo kuJ krnw cwhuMdw hY auhI kuJ auh kr irhw hY [1[rhwau[

hy BweI! swry jgq ivc mwieAw (spxI) dI zhr vD-Pu`l rhI hY (ies qoN auhI bcdw hY ijs dy) mUMh ivc gurU dw aupdyS gruV-mMqR hY [ hy BweI! ijs mnu`K ƒ pRBU Awpxy h`Q dy ky Awpxw bxw ky r`iKAw krdw hY, auh jgq ivc ieauN inrlyp rihMdw hY ijvyN pwxI ivc kOl Pu`l [1[

hy nwnk! (AwK—hy pRBU!) nwh hux hI myrI koeI pWieAW hY, nwh AgWh ƒ BI myrI koeI pWieAW ho skdI hY [ hr QW qUM hI AwpxI s`iqAw itkweI hoeI hY [ hy hrI! (mwieAw spxI qoN bcx leI) mYN B`j ky qyry sMqW dI srn ipAw hW, sMq-srn dw sdkw myrI r`iKAw kr [2[2[25[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਅਬ ਮੋਹਿ ਸਰਬ ਉਪਾਵ ਬਿਰਕਾਤੇ ॥ ਕਰਣ ਕਾਰਣ ਸਮਰਥ ਸੁਆਮੀ ਹਰਿ ਏਕਸੁ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਾਤੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਦੇਖੇ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਬਹੁ ਰੰਗਾ ਅਨ ਨਾਹੀ ਤੁਮ ਭਾਂਤੇ ॥ ਦੇਂਹਿ ਅਧਾਰੁ ਸਰਬ ਕਉ ਠਾਕੁਰ ਜੀਅ ਪ੍ਰਾਨ ਸੁਖਦਾਤੇ ॥੧॥ ਭ੍ਰਮਤੌ ਭ੍ਰਮਤੌ ਹਾਰਿ ਜਉ ਪਰਿਓ ਤਉ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਚਰਨ ਪਰਾਤੇ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੈ ਸਰਬ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਇਹ ਸੂਖਿ ਬਿਹਾਨੀ ਰਾਤੇ ॥੨॥੩॥੨੬॥ {ਪੰਨਾ 1209}

pdArQ:- Ab—hux (gur imil) [ moih—mYN [ aupwv—{l&z ‘aupwau’ qoN bhu-vcn} [ ibrkwqy—C`f id`qy hn [ krx—jgq [ krx kwrx—hy jgq dy mUl! smrQ—hy swrIAW qwkqW dy mwlk! suAwmI—hy mwlk! eyksu qy—iek qYQoN hI [ gwqy—giq, au~cI Awqmk AvsQw [1[rhwau[

nwnw—keI iksmW dy [ bhu—AnykW [ An—{ANX} koeI hor [ BWqy—vrgw [ dyNih—qUM dyNdw hYN {ieh ( N ) vMngI-mwqR hY rwhbrI vwsqy [ jdoN BI ikqy vrqmwn kwl m`Dm purK iek-vcn dI ik®Aw hovy, qdoN aus dy ‘h’ dy nwl ibMdI ( N ) dw aucwrn krnw hY} [ ADwru—Awsrw [ Twkur—hy Twkur! jIA dwqy—hy ijMd dy dyx vwly! pRwn dwqy—hy pRwx dyx vwly! suK dwqy—hy suK dyx vwly! [1[

BRmqO—BtkidAW [ jau—jdoN [ hwir pirE—Q`k igAw [ qau—qdoN [ gur imil—gurU ƒ iml ky [ prwqy—pCwx ley, kdr smJ leI [ srb suK—swry suK dyx vwlw [ sUiK—suK ivc, Awnµd ivc [ ibhwnI—bIq rhI hY [ rwqy—izMdgI dI rwq [2[

ArQ:- hy jgq dy mUl hrI! hy swrIAW qwkqW dy mwlk suAwmI! (gurU ƒ iml ky) hux mYN hor swry hIly C`f id`qy hn, (mYƒ inScw ho igAw hY ik) isr& qyry dr qoN hI myrI au~cI Awqmk AvsQw bx skdI hY [1[rhwau[

hy pRBU! mYN (jgq dy) AnykW keI iksmW dy rUp rMg vyK ley hn, qyry vrgw (sohxw) hor koeI nhIN hY [ hy Twkur! hy ijMd dwqy! hy pRwx dwqy! hy suKdwqy! sB jIvW ƒ qUM hI Awsrw dyNdw hYN [1[

hy nwnk! AwK—hy BweI! BtkidAW BtkidAW jdoN mYN Q`k igAw, qdoN gurU ƒ iml ky mYN prmwqmw dy crnW dI kdr pCwx leI [ hux mYN swry suK dyx vwlw pRBU l`B ilAw hY, qy myrI (izMdgI dI) rwq suK Awnµd ivc bIq rhI hY [2[3[26[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਅਬ ਮੋਹਿ ਲਬਧਿਓ ਹੈ ਹਰਿ ਟੇਕਾ ॥ ਗੁਰ ਦਇਆਲ ਭਏ ਸੁਖਦਾਈ ਅੰਧੁਲੈ ਮਾਣਿਕੁ ਦੇਖਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਾਟੇ ਅਗਿਆਨ ਤਿਮਰ ਨਿਰਮਲੀਆ ਬੁਧਿ ਬਿਗਾਸ ਬਿਬੇਕਾ ॥ ਜਿਉ ਜਲ ਤਰੰਗ ਫੇਨੁ ਜਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸੇਵਕ ਠਾਕੁਰ ਭਏ ਏਕਾ ॥੧॥ ਜਹ ਤੇ ਉਠਿਓ ਤਹ ਹੀ ਆਇਓ ਸਭ ਹੀ ਏਕੈ ਏਕਾ ॥ ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਆਇਓ ਸ੍ਰਬ ਠਾਈ ਪ੍ਰਾਣਪਤੀ ਹਰਿ ਸਮਕਾ ॥੨॥੪॥੨੭॥ {ਪੰਨਾ 1209}

pdArQ:- moih—mYN [ lbiDE hY—l`B ilAw hY [ tykw—Awsrw [ dieAwl—dieAwvwn [ AMDulY—mYN  AMnHy ny [ mwixku—nwm-moqI [ dyKw—vyK ilAw hY [1[rhwau[

AigAwn—Awqmk jIvn vloN by-smJI [ iqmr—hnyry [ inrmlIAw—piv`qr [ buiD—Akl [ ibgws—prkwS [ ibbykw—(cMgy mMdy kMm dI) prK dI SkqI [ Pynu—J`g [ Twkur—mwlk-pRBU [1[

jh qy—ijs QW qoN [ idRsit AwieE—id`s ipAw hY [ sRb TweI—sBnIN QweIN [ smkw—iek-smwn [2[

ArQ:- hy BweI! jdoN qoN swry suK dyx vwly siqgurU jI (myry auqy) dieAwvwn hoey hn, mYN AMnHy ny nwm-moqI vyK ilAw hY, qy, hux mYN prmwqmw dw Awsrw l`B ilAw hY [1[rhwau[

hy BweI! (gurU dI ikrpw nwl myry AMdroN) Awqmk jIvn vloN by-smJI dy hnyry k`ty gey hn, myrI bu`DI inrml ho geI hY, myry AMdr cMgy mMdy dI prK dI SkqI dw prkwS ho igAw hY [ (mYƒ smJ Aw geI hY ik) ijvyN pwxI dIAW lhrW qy J`g sB kuJ pwxI hI ho jWdw hY, iqvyN mwlk-pRBU Aqy aus dy syvk iek-rUp ho jWdy hn [1[

hy nwnk! (AwK—gurU dI ikrpw nwl ieh smJ Aw geI hY ik) ijs pRBU qoN ieh jIv aupjdw hY aus ivc hI lIn huMdw hY, ieh swrI rcnw hI iek prmwqmw dw hI Kyl-pswrw hY [ (gurU dI ikrpw nwl) id`s ipAw hY ik pRwxW dw mwlk hrI sBnIN QweIN iek-smwn v`s irhw hY [2[4[27[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਏਕੈ ਹੀ ਪ੍ਰਿਅ ਮਾਂਗੈ ॥ ਪੇਖਿ ਆਇਓ ਸਰਬ ਥਾਨ ਦੇਸ ਪ੍ਰਿਅ ਰੋਮ ਨ ਸਮਸਰਿ ਲਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮੈ ਨੀਰੇ ਅਨਿਕ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਬਿੰਜਨ ਤਿਨ ਸਿਉ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਨ ਕਰੈ ਰੁਚਾਂਗੈ ॥ ਹਰਿ ਰਸੁ ਚਾਹੈ ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰਿਅ ਮੁਖਿ ਟੇਰੈ ਜਿਉ ਅਲਿ ਕਮਲਾ ਲੋਭਾਂਗੈ ॥੧॥ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਮਨਮੋਹਨ ਲਾਲਨ ਸੁਖਦਾਈ ਸਰਬਾਂਗੈ ॥ ਗੁਰਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਪਾਹਿ ਪਠਾਇਓ ਮਿਲਹੁ ਸਖਾ ਗਲਿ ਲਾਗੈ ॥੨॥੫॥੨੮॥ {ਪੰਨਾ 1209}

pdArQ:- eykY hI ipRA—eykY ipRA hI, isr& ipAwry pRBU dw (drsn) hI [ mWgY—mMgdw hY {iek-vcn} [ pyiK—vyK ky [ smsir—brwbr [1[rhwau[

nIry—prosy, Qwl ivc pw ky r`Ky [ ibMjn—suAwdly Kwxy [ idRsit—ingwh [ rucWgY—rucI [ rsu—suAwd [ ipRa—hy ipAwry! muiK—mUMhoN [ tyrY—boldw hY [ Ail—BOrw [ kmlw—kOl-Pu`l [ loBWgY—llcWdw hY [1[

gux inDwn—hy guxW dy ^zwny! lwln—hy sohxy lwl! srbWgY—hy sB jIvW ivc ivAwpk! guir—gurU ny [ nwnk—hy nwnk! (AwK) [ pwih—pws, kol [ pTwieE—ByijAw hY [ sKw—hy im`qr! gil lwgY—gl nwl l`g ky [2[

ArQ:- hy BweI! myrw mn isr& ipAwry pRBU dw hI drsn mMgdw hY [ mYN swry dyS swry QW vyK AwieAw hW, (auhnW ivcoN koeI BI suMdrqw ivc) ipAwry (pRBU) dy iek rom dI BI brwbrI nhIN kr skdw [1[rhwau[

hy BweI! mYN AnykW Bojn AnykW suAwdly pdwrQ pros ky r`Kdw hW, (myrw mn) auhnW vl ingwh BI nhIN krdw, (ies dI) auhnW vl koeI rucI nhIN [ hy BweI! ijvyN BOrw kOl Pu`l vwsqy llcWdw hY, iqvyN (myrw mn) prmwqmw (dy nwm) dw suAwd (hI) mMgdw hY, mUMhoN ‘hy ipAwry pRBU! hy ipAwry pRBU!’ hI boldw rihMdw hY [1[

hy nwnk! (AwK—) hy guxW dy ^zwny! hy mn ƒ mohx vwly! hy sohxy lwl! hy swry suK dyx vwly! hy sB jIvW ivc ivAwpk! hy pRBU! hy im`qr pRBU! mYƒ gurU ny (qyry) pws ByijAw hY, mYƒ gl l`g ky iml [2[5[28[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh