ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1208

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਿ ॥ ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ ਸਿਮਰਨਿ ਜਾ ਕੈ ਆਠ ਪਹਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਾਪਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰਾ ਜੋ ਪੀਵੈ ਤਿਸ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸ ॥ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਬਿਖ ਨਾਸਹਿ ਆਗੈ ਦਰਗਹ ਹੋਇ ਖਲਾਸ ॥੧॥ ਸਰਨਿ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ ਕਰਤੇ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਪੂਰਨ ਅਬਿਨਾਸ ॥ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਧਿਆਵਉ ਨਾਨਕ ਮਨਿ ਤਨਿ ਦਰਸ ਪਿਆਸ ॥੨॥੫॥੧੯॥ {ਪੰਨਾ 1208}

pdArQ:- mnorQ—ZrzW, loVW [ pUry—pUrIAW krdw hY [ sgl—swry [ ismrin jw kY—ijs dy ismrn dI rwhIN [ mn—hy mn! [1[rhwau[

AMimRq nwmu—Awqmk jIvn dyx vwlw nwm [ pIvY—pINdw hY {iek-vcn} [ iqs hI—{ik®Aw ivSySx ‘hI’ dy kwrn l&z ‘iqsu’ dw   u  au~f igAw hY} [ iqRpqws—iqRpqI, SWqI [ iklibK—pwp [ nwsih—{bhu-vcn} nws ho jWdy hn [ AwgY—prlok ivc [ Klws—sur^roeI [1[

krqy—hy krqwr! pUrn—hy srb-ivAwpk! iDAwvau—iDAwvauN, mYN iDAwvW [ nwnk min qin—nwnk dy mn ivc qn ivc [ ipAws—qWG [2[

ArQ:- hy myry mn! ijs prmwqmw dy ismrn dI brkiq nwl swry pdwrQ imldy hn (gurU dI srn pY ky) A`Ty phr aus dw nwm jipAw kr (srn pey mnu`K dIAW) swrIAW loVW gurU Awp pUrIAW krdw hY [1[rhwau[

hy mwlk-pRBU! qyrw nwm Awqmk jIvn dyx vwlw hY, ijhVw mnu`K (ieh nwm jl) pINdw hY, aus ƒ SWqI imldI hY, aus dy AnykW jnmW dy pwp nws ho jWdy hn, AgWh (qyrI) hzUrI ivc aus ƒ sur^roeI hwsl huMdI hY [1[

hy krqwr! hy pwrbRhm! hy srb-ivAwpk! hy nws-rihq! mYN qyrI srn AwieAw hW [ imhr kr, mYN (sdw) qyry crnW dw iDAwn Drdw rhW, mYN nwnk dy mn ivc ihrdy ivc (qyry) drsn dI qWG hY [2[5[19[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ਘਰੁ ੩    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਮਨ ਕਹਾ ਲੁਭਾਈਐ ਆਨ ਕਉ ॥ ਈਤ ਊਤ ਪ੍ਰਭੁ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਜੀਅ ਸੰਗਿ ਤੇਰੇ ਕਾਮ ਕਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰੀਤਿ ਮਨੋਹਰ ਇਹੈ ਅਘਾਵਨ ਪਾਂਨ ਕਉ ॥ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਤਨ ਕੀ ਠਾਹਰ ਨੀਕੀ ਧਿਆਨ ਕਉ ॥੧॥ ਬਾਣੀ ਮੰਤ੍ਰੁ ਮਹਾ ਪੁਰਖਨ ਕੀ ਮਨਹਿ ਉਤਾਰਨ ਮਾਂਨ ਕਉ ॥ ਖੋਜਿ ਲਹਿਓ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਥਾਨਾਂ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਬਿਸ੍ਰਾਮ ਕਉ ॥੨॥੧॥੨੦॥ {ਪੰਨਾ 1208}

pdArQ:- mn—hy mn! khw luBweIAY—loB ivc nhIN Psxw cwhIdw [ Awn kau—hor hor pdwrQW vwsqy [ eIq—ies lok ivc [ aUq—prlok ivc [ shweI—mdd krn vwlw [ jIA sMig—ijMd dy nwl (rihx vwlw) [ kwm kau—kMm Awaux vwlw [1[rhwau[

AMimRq—Awqmk jIvn dyx vwlw [ ipRA pRIiq mnohr—mn ƒ mohx vwly ipAwry dI pRIq [ iehY—ieh hI [ AGwvn kau—iqRpqI dyx vwsqy [ pWn—pIxw [ Twhr—QW [ nIkI—sohxI [ Akwl mUriq iDAwn kau—Akwl-mUriq pRBU dw iDAwn Drn vwsqy [1[

mMqRü—aupdyS [ mnih mwn auqwrn kau—mn dw mwx dUr krn leI [ Koij—Koj ky [ lihE—l`Bw hY [ ibsRwm—itkwxw [2[

ArQ:- hy mn! hor hor pdwrQW dI ^wqr loB ivc nhIN Psxw cwhIdw [ ies lok ivc Aqy prlok ivc prmwqmw (hI) sdw shwieqw krn vwlw hY, qy, ijMd dy nwl rihx vwlw hY [ hy mn! auh pRBU hI qyry kMm Awaux vwlw hY [1[rhwau[

hy BweI! mn ƒ mohx vwly ipAwry pRBU dI pRIiq, pRBU dw Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl—ieh hI pIxw iqRpqI dyx vwsqy hY [ hy BweI! Akwl-mUriq pRBU dw iDAwn Drn vwsqy swD sMgiq hI sohxI QW hY [1[

hy BweI! mhW purKW dI bwxI, mhW purKW dw aupdyS hI mn dw mwx dUr krn leI smrQ hY [ hy nwnk! (AwK—hy BweI!) Awqmk SWqI vwsqy prmwqmw dw nwm hI suKW dw QW hY (ieh QW swD sMgiq ivc) Koj kIiqAW l`BdI hY [2[1[20[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਮਨ ਸਦਾ ਮੰਗਲ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇ ॥ ਰੋਗ ਸੋਗ ਤੇਰੇ ਮਿਟਹਿ ਸਗਲ ਅਘ ਨਿਮਖ ਹੀਐ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਛੋਡਿ ਸਿਆਨਪ ਬਹੁ ਚਤੁਰਾਈ ਸਾਧੂ ਸਰਣੀ ਜਾਇ ਪਾਇ ॥ ਜਉ ਹੋਇ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਜਮ ਤੇ ਹੋਵੈ ਧਰਮ ਰਾਇ ॥੧॥ ਏਕਸ ਬਿਨੁ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੂਜਾ ਆਨ ਨ ਬੀਓ ਲਵੈ ਲਾਇ ॥ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਕੋ ਸੁਖਦਾਤਾ ਹਰਿ ਪ੍ਰਾਨ ਸਾਇ ॥੨॥੨॥੨੧॥ {ਪੰਨਾ 1208}

pdArQ:- mn—hy mn! mMgl—is&iq-swlwh dy gIq [ gwie—gwieAw kr [ sog—Zm [ AG—pwp [ inmK—A`K Jmkx ijqnw smw [ hIAY—ihrdy ivc [1[rhwau[

swDU—gurU [ jwie pwie—jw pau [ jau—jdoN [ dIn—grIb [ BMjn—nws krn vwlw [ qy—qoN [ Drmrwie—Drmrwj [1[

eyks ibnu—iek prmwqmw qoN ibnw [ Awn—{ANX} hor [ bIE—dUjw [ lvY lwie—brwbrI kr skdw [ ko—dw [ suK dwqw—suK dyx vwlw [ swie—auh (hrI) hI [2[

ArQ:- hy (myry) mn! sdw prmwqmw dI is&iq-swlwh dy gIq gwieAw kr [ hy BweI! jy qUM A`K Jmkx ijqny smy leI ihrdy ivc hrI dw nwm ismryN, qW qyry swry rog swry icMqw-i&kr swry pwp dUr ho jwx [1[rhwau[

hy BweI! AwpxI bhuq isAwpx cqurweI C`f ky (ieh i^Awl dUr kr ky ik qUM bVw isAwxw qy Akl vwlw hYN) gurU dI srn jw pau [ jdoN grIbW dy du`K nws krn vwlw pRBU (iksy auqy) dieAwvwn huMdw hY, qW (aus mnu`K vwsqy) jmrwj qoN Drmrwj bx jWdw hY (prlok ivc mnu`K ƒ jmW dw koeI fr nhIN rih jWdw) [1[

hy BweI! iek prmwqmw qoN ibnw koeI hor (AsW jIvW dw rwKw) nhIN hY, koeI hor dUjw aus prmwqmw dI brwbrI nhIN kr skdw [ nwnk dw qW auh prmwqmw hI mW ipau Brw qy pRwxW ƒ suK dyx vwlw hY [2[2[21[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਹਰਿ ਜਨ ਸਗਲ ਉਧਾਰੇ ਸੰਗ ਕੇ ॥ ਭਏ ਪੁਨੀਤ ਪਵਿਤ੍ਰ ਮਨ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਹਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਾਰਗਿ ਚਲੇ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹੀ ਸੁਖੁ ਪਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਸਿਉ ਗੋਸਟਿ ਸੇ ਤਰੇ ॥ ਬੂਡਤ ਘੋਰ ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਿ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਪਾਰਿ ਪਰੇ ॥੧॥ ਜਿਨ੍ਹ੍ਹ ਕੇ ਭਾਗ ਬਡੇ ਹੈ ਭਾਈ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਸਾਧੂ ਸੰਗਿ ਮੁਖ ਜੁਰੇ ॥ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਕੀ ਧੂਰਿ ਬਾਂਛੈ ਨਿਤ ਨਾਨਕੁ ਪ੍ਰਭੁ ਮੇਰਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ॥੨॥੩॥੨੨॥ {ਪੰਨਾ 1208}

pdArQ:- hir jn—hrI dy jn, prmwqmw dy sMq jn [ sgl—swry [ auDwry—sMswr-smuMdr qoN pwr lµGw lYNdy hn [ sMg ky—Awpxy nwl dy [ punIq—su`cy jIvn vwly [ hry—dUr ho jWdy hn [1[rhwau[

mwrig—rsqy auqy [ isau—nwl [ gosit—bihx-Klox, ivcwr-vtWdrw [ sy—auh mnu`K {bhu-vcn} [ qry—pwr lµG gey [ Gor AMD kUp mih—Gu`p hnyry KUh ivc [ qy—auh {bhu-vcn} [ swDU sMig—swD sMgiq ivc [1[

BweI—hy BweI! iqn@ muK—auhnW dy mUMh [ jury—juVdy hn [ DUir—crn-DUV [ bWCY—mMgdw hY [2[

ArQ:- hy BweI! prmwqmw dy sMq jn (Awpxy) nwl bYTx vwly swirAW ƒ hI sMswr-smuMdr qoN pwr lµGw lYNdy hn [ (sMq jnW dy nwl sMgiq krn vwly mnu`K) pivq`r mn vwly au~cy jIvn vwly bx jWdy hn, auhnW dy AnykW jnmW dy du`K dUr ho jWdy hn [1[rhwau[

hy BweI! ijhVy mnu`K (swD sMgiq dy) rsqy auqy qurdy hn, auh suK-Awnµd mwxdy hn, ijnHW nwl sMq jnW dw bihx-Klox ho jWdw hY auh (sMswr-smuMdr qoN) pwr lµG jWdy hn [ ijhVy mnu`K (mwieAw dy moh dy) Gu`p hnyry KUh ivc fu`by rihMdy hn, auh BI swD sMgiq dI brkiq nwl pwr lµG jWdy hn [1[

hy BweI! ijnHW mnu`KW dy v`fy Bwg (jwgdy) hn, auhnW dy mUMh swD sMgiq ivc juVdy hn (auh mnu`K swD sMgiq ivc sqsMgIAW nwl imldy hn) [ nwnk auhnW dy crnW dI DUV sdw mMgdw hY (pr ieh qdoN hI iml skdI hY, jy) myrw pRBU imhr kry [2[3[22[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਹਰਿ ਜਨ ਰਾਮ ਰਾਮ ਰਾਮ ਧਿਆਂਏ ॥ ਏਕ ਪਲਕ ਸੁਖ ਸਾਧ ਸਮਾਗਮ ਕੋਟਿ ਬੈਕੁੰਠਹ ਪਾਂਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਦੁਲਭ ਦੇਹ ਜਪਿ ਹੋਤ ਪੁਨੀਤਾ ਜਮ ਕੀ ਤ੍ਰਾਸ ਨਿਵਾਰੈ ॥ ਮਹਾ ਪਤਿਤ ਕੇ ਪਾਤਿਕ ਉਤਰਹਿ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ਉਰਿ ਧਾਰੈ ॥੧॥ ਜੋ ਜੋ ਸੁਨੈ ਰਾਮ ਜਸੁ ਨਿਰਮਲ ਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਮਰਣ ਦੁਖੁ ਨਾਸਾ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਪਾਈਐ ਵਡਭਾਗੀ ਮਨ ਤਨ ਹੋਇ ਬਿਗਾਸਾ ॥੨॥੪॥੨੩॥ {ਪੰਨਾ 1208}

pdArQ:- hir jn—prmwqmw dy Bgq [ iDAWey—iDAwauNdy hn [ smwgm—iek`T [ koit—kRoVW [ pWey—pw lYNdy hn [1[rhwau[

jip—jp ky [ punIqw—piv`qr [ qRws—fr [ invwrY—dUr krdw hY [ piqq—ivkwrI, pwpW ivc if`gw hoieAw [ pwiqk—pwp [ auqrih—lih jWdy hn [ auir—ihrdy ivc [ DwrY—vsWdw hY [ dyh—srIr [1[

jsu—is&iq-swlwh [ qw kw—aus (mnu`K) dw [ nwsw—nws ho jWdw hY [ ibgwsw—iKVwau [2[

ArQ:- hy BweI! prmwqmw dy Bgq sdw hI prmwqmw dw nwm ismrdy hn [ swD sMgiq dy iek pl Br dy suK (ƒ auh ieauN smJdy hn ik) k®oVW bYkuMT hwsl kr ley hn [1[rhwau[

hy BweI! ijhVw mnu`K prmwqmw dw nwm (Awpxy) ihrdy ivc vsWdw hY, nwm jp ky aus dw durl`B mnu`Kw srIr piv`qr ho jWdw hY, (nwm aus dy AMdroN) jmW dw fr dUr kr dyNdw hY [ hy BweI! nwm dI brkiq nwl v`fy v`fy ivkwrIAW dy pwp lih jWdy hn [1[

hy BweI! ijhVw ijhVw mnu`K prmwqmw dI piv`qr is&iq-swlwh suxdw hY, aus dw swrI aumr dw du`K nws ho jWdw hY [ hy nwnk! AwK—(ieh is&iq-swlwh) v`fy BwgW nwl imldI hY (ijnHW ƒ imldI hY auhnW dy) mnW ivc qnW ivc iKVwau pYdw ho jWdw hY [2[4[23[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh