ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1206

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਰਾਮ ਕੇ ਗੁਣ ਕਹੀਐ ॥ ਸਗਲ ਪਦਾਰਥ ਸਰਬ ਸੂਖ ਸਿਧਿ ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਲਹੀਐ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਆਵਹੁ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਨ ਸੁਖਦਾਤੇ ਸਿਮਰਹ ਪ੍ਰਭੁ ਅਬਿਨਾਸੀ ॥ ਅਨਾਥਹ ਨਾਥੁ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਘਟ ਵਾਸੀ ॥੧॥ ਗਾਵਤ ਸੁਨਤ ਸੁਨਾਵਤ ਸਰਧਾ ਹਰਿ ਰਸੁ ਪੀ ਵਡਭਾਗੇ ॥ ਕਲਿ ਕਲੇਸ ਮਿਟੇ ਸਭਿ ਤਨ ਤੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਜਾਗੇ ॥੨॥ ਕਾਮੁ ਕ੍ਰੋਧੁ ਝੂਠੁ ਤਜਿ ਨਿੰਦਾ ਹਰਿ ਸਿਮਰਨਿ ਬੰਧਨ ਤੂਟੇ ॥ ਮੋਹ ਮਗਨ ਅਹੰ ਅੰਧ ਮਮਤਾ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਛੂਟੇ ॥੩॥ ਤੂ ਸਮਰਥੁ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ਕਰਿ ਕਿਰਪਾ ਜਨੁ ਤੇਰਾ ॥ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਸਰਬ ਮਹਿ ਠਾਕੁਰੁ ਨਾਨਕ ਸੋ ਪ੍ਰਭੁ ਨੇਰਾ ॥੪॥੧੨॥ {ਪੰਨਾ 1206}

pdArQ:- Anidnu—{Anuidnwz} hr roz [ khIAY—AwE, BweI! AwiKAw krIey [ sgl—swry [ isiD—is`DIAW [ mn bWCq—mn-mMgy [ lhIAY—AwE, BweI! pRwpq krIey [1[rhwau[

sMq—hy sMq jno! ismrh—AwE, AsI ismrIey [ AnwQh nwQu—inKsimAW dw Ksm [ dIn—grIb [ pUir rihE—ivAwpk hY [ Gt vwsI—swry srIrW ivc v`sx vwlw [1[

gwvq—gWidAW [ srDw—srDw nwl [ pI—pI ky [ vf BwgY—v`fy BwgW vwly [ kil—JgVy [ klys—du`K [ siB—swry [ qy—qoN [ ilv—lgn [ jwgy—sucyq ho gey [2[

qij—qj ky, iqAwg ky [ ismrin—ismrn dI rwhIN [ moh mgn—moh (dy smuMdr) ivc fu`by rihxw [ AhM AMD—haumY ivc AMnHy hoey rihxw [ mmqw—Apx`q [ gur ikrpw qy—gurU dI ikrpw nwl [3[

smrQu—swrIAW qwkqW dw mwlk [ pwrbRhm—hy pwrbRhm! suAwmI—hy suAwmI! jnu—syvk [ srb mih—swry jIvW ivc [ nwnk—hy nwnk! nyrw—(sB dy) nyVy [4[

ArQ:- hy BweI! AwE, AsI hr vyly prmwqmw dy gux gWdy rhIey [ (gux gwx dI brkiq nwl) hy BweI! AwE, swry pdwrQ, swry suK, swrIAW is`DIAW, swry mn-mMgy Pl hwsl krIey [1[rhwau[

hy sMq jno! AwE, AsI pRwx-dwqy suK-dwqy AibnwsI pRBU (dw nwm) ismrIey [ auh pRBU inKsimAW dw Ksm hY, auh pRBU ZrIbW dy du`K nws krn vwlw hY, auh pRBU sB QweIN ivAwpk hY, auh pRBU swry srIrW ivc mOjUd hY [1[

hy sMq jno! prmwqmw dy gux srDw nwl gWidAW suxidAW suxWidAW prmwqmw dw nwm-rs pI ky v`fy BwgW vwly bx jweIdw hY [ hy sMq jno! ijhVy mnu`K prmwqmw dy nwm ivc suriq joV ky (ivkwrW dy h`ilAW v`loN sdw) sucyq rihMdy hn, auhnW dy srIr ivcoN swry JgVy swry du`K imt jWdy hn [2[

hy sMq jno! kwm kRoD JUT inMidAw C`f ky prmwqmw dw nwm ismrn dI rwhIN (mnu`K dy AMdroN mwieAw dy moh dIAW swrIAW) PwhIAW tu`t jWdIAW hn [ moh ivc fu`by rihxw, haumY ivc AMnHy hoey rihxw, mwieAw dy kbzy dI lwlsw—ieh swry gurU dI ikrpw nwl (mnu`K dy AMdroN) ^qm ho jWdy hn [3[

hy pwrbRhm! hy suAwmI! qUM sB qwkqW dw mwlk hYN (myry auqy) imhr kr (mYƒ Awpxw nwm ismrn dw KYr pw, mYN) qyrw dws hW [ hy nwnk! (AwK—hy BweI!) mwlk-pRBU sB jIvW ivc ivAwpk hY, auh pRBU sB dy nyVy v`sdw hY [4[12[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਚਰਨ ॥ ਜਾ ਕੈ ਸੰਗਿ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਧਿਆਈਐ ਉਪਦੇਸੁ ਹਮਾਰੀ ਗਤਿ ਕਰਨ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਦੂਖ ਰੋਗ ਭੈ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੇ ਜੋ ਆਵੈ ਹਰਿ ਸੰਤ ਸਰਨ ॥ ਆਪਿ ਜਪੈ ਅਵਰਹ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈ ਵਡ ਸਮਰਥ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ॥੧॥ ਜਾ ਕੋ ਮੰਤ੍ਰੁ ਉਤਾਰੈ ਸਹਸਾ ਊਣੇ ਕਉ ਸੁਭਰ ਭਰਨ ॥ ਹਰਿ ਦਾਸਨ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨਤ ਤੇ ਨਾਹੀ ਫੁਨਿ ਗਰਭ ਪਰਨ ॥੨॥ ਭਗਤਨ ਕੀ ਟਹਲ ਕਮਾਵਤ ਗਾਵਤ ਦੁਖ ਕਾਟੇ ਤਾ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ॥ ਜਾ ਕਉ ਭਇਓ ਕ੍ਰਿਪਾਲੁ ਬੀਠੁਲਾ ਤਿਨਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਅਜਰ ਜਰਨ ॥੩॥ ਹਰਿ ਰਸਹਿ ਅਘਾਨੇ ਸਹਜਿ ਸਮਾਨੇ ਮੁਖ ਤੇ ਨਾਹੀ ਜਾਤ ਬਰਨ ॥ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ਨਾਨਕ ਸੰਤੋਖੇ ਨਾਮੁ ਪ੍ਰਭੂ ਜਪਿ ਜਪਿ ਉਧਰਨ ॥੪॥੧੩॥ {ਪੰਨਾ 1206}

pdArQ:- bilhwrI—sdky, kurbwn [ jw kY sMig—ijs (gurU) dI sMgiq ivc [ iDAweIAY—ismirAw jw skdw hY [ giq—au~cI Awqmk AvsQw [1[rhwau[

BY sgl—swry fr {l&z ‘Bau’ qoN bhu-vcn ‘BY’} [ Avrh—hornW ƒ [ qrn—byVI [1[

jw ko mMqRü—ijs (gurU) dw aupdyS [ shsw—shm [ aUxy kau—Awqmk jIvn qoN s`Kxy ƒ [ suBr Brn—nkw-nk Br dyNdw hY [ qy—auh mnu`K {bhu-vcn} [ Puin—muV [2[

qw ky—auhnW dy [ jw kau—ijs mnu`K au~qy [ bITulw—{ivÕTul} mwieAw dy pRBwv qoN pry rihx vwlw [ iqin—aus (mnu`K) ny [ hir Ajr—jrw-rihq hrI ƒ [ jrn—(ihrdy ivc) pRo ilAw [3[

hir rsih—hrI dy nwm-rs nwl [ AGwny—r`j gey [ shij—Awqmk Afolq ivc [ muK qy—mUMhoN [ jwq brn—ibAwn kIqy jw skdy [ pRswid—ikrpw nwl [ sMqoKy—sMqoK vwly ho gey [ jip—jp ky [ auDrn—sMswr-smuMdr qoN pwr lµG gey [4[

ArQ:- hy BweI! (mYN Awpxy) gurU dy crnW qoN sdky jWdw hW, ijs dw aupdyS AsW jIvW dI au~cI Awqmk dSw bxw dyNdw hY [1[rhwau[

hy BweI! ijhVw mnu`K hrI dy sMq gurdyv dI srn pYNdw hY, aus dy swry du`K swry rog swry fr nws ho jWdy hn [ auh mnu`K v`fI smrQw vwly hrI dw sB ƒ sMswr-smuMdr qoN pwr lµGwx-jog hrI dw nwm Awp jpdw hY Aqy hornW pwsoN jpWdw hY [1[

hy BweI! (mYN Awpxy gurU dy crnW qoN sdky jWdw hW) ijs dw aupdyS mnu`K dw shm dUr kr dyNdw hY ijhVw gurU Awqmk jIvn qoN s`Kxy mnu`KW ƒ nkw-nk Br dyNdw hY [ (hy BweI!) ijhVy mnu`K hrI dy dwsW dI rzw ivc qurdy hn, auh muV jnm mrn dy gyV ivc nhIN pYNdy [2[

hy BweI! sMq jnW dI syvw kridAW prmwqmw dy gux gWidAW (gurU) auhnW dy jnm mrn dy swry du`K k`t dyNdw hY [ (gurU dI imhr nwl) ijs mnu`K au~qy mwieAw qoN inrlyp pRBU dieAwvwn huMdw hY, aus mnu`K ny sdw jvwn rihx vwly (jrw-rihq) prmwqmw ƒ Awpxy ihrdy ivc vsw ilAw hY [3[

hy nwnk! ijhVy mnu`K gurU dI ikrpw nwl prmwqmw dy nwm-rs nwl r`j jWdy hn, Awqmk Afolqw ivc lIn ho jWdy hn (auhnW dI au~cI Awqmk AvsQw) mUMhoN ibAwn nhIN kIqI jw skdI [ auh mnu`K pRBU dw nwm jp ky sMqoKI jIvn vwly ho jWdy hn, auh mnu`K pRBU dw nwm jp ky sMswr-smuMdr qoN pwr lµG jWdy hn [4[13[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਗਾਇਓ ਰੀ ਮੈ ਗੁਣ ਨਿਧਿ ਮੰਗਲ ਗਾਇਓ ॥ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗ ਭਲੇ ਦਿਨ ਅਉਸਰ ਜਉ ਗੋਪਾਲੁ ਰੀਝਾਇਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੰਤਹ ਚਰਨ ਮੋਰਲੋ ਮਾਥਾ ॥ ਹਮਰੇ ਮਸਤਕਿ ਸੰਤ ਧਰੇ ਹਾਥਾ ॥੧॥ ਸਾਧਹ ਮੰਤ੍ਰੁ ਮੋਰਲੋ ਮਨੂਆ ॥ ਤਾ ਤੇ ਗਤੁ ਹੋਏ ਤ੍ਰੈ ਗੁਨੀਆ ॥੨॥ ਭਗਤਹ ਦਰਸੁ ਦੇਖਿ ਨੈਨ ਰੰਗਾ ॥ ਲੋਭ ਮੋਹ ਤੂਟੇ ਭ੍ਰਮ ਸੰਗਾ ॥੩॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਹਜ ਅਨੰਦਾ ॥ ਖੋਲ੍ਹ੍ਹਿ ਭੀਤਿ ਮਿਲੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ ॥੪॥੧੪॥ {ਪੰਨਾ 1206}

pdArQ:- rI—BYx! {iesqRI ilMg} [ guxiniD—guxW dw ^zwnw pRBU [ mMgl—is&iq-swlwh dy gIq, ^uSI dy gIq [ sMjog—imlwp dy sbb [ Aausr—smw [ jau—jdoN [ gopwlu—isRStI dw pwlxhwr pRBU [ rIJwieE—pRsMn kr ilAw [1[rhwau[

morlo—myrw [ msqik—m`Qy auqy [1[

mMqRü—aupdyS [ qw qy—aus (aupdyS) nwl [ gqu hoey—dUr ho gey [ qRY gunIAw—mwieAw dy iqMn gux [2[

dyiK—vyK ky [ nYn—A`KW ivc [ rMgw—pRym [ sMgw—swQ [3[

shj—Awqmk Afolqw [ Koil@—KolH ky [ BIiq—kMD, iv`Q [ prmwnµdw—sB qoN au~cy Awnµd dw mwlk pRBU [4[

ArQ:- hy BYx! (ijMd vwsqy auh) Bly sbb huMdy hn, BwgW vwly idn huMdy hn, sohxy smy huMdy hn, jdoN (koeI ijMd) isRStI dy pwlxhwr pRBU ƒ ^uS kr ley [ hy BYx! mYN BI aus guxW dy ^zwny pRBU dy is&iq-swlwh dy gIq gw rhI hW [1[rhwau[

hy BYx! myrw m`Qw hux sMqW dy crnW qy hY, myry m`Qy auqy sMqW ny Awpxy h`Q r`Ky hn—(myry vwsqy ieh bVw hI suBwg smw hY) [1[

hy BYx! gurU dw aupdyS myry AM\wx mn ivc Aw v`isAw hY, aus dI brkiq nwl (myry AMdroN) mwieAw dy iqMnW hI guxW dw pRBwv dUr ho igAw hY [2[

hy BYx! sMq jnW dw drsn kr ky myrIAW A`KW ivc (Aijhw) pRym pYdw ho igAw hY ik loB moh Btkxw dw swQ (myry AMdroN) mu`k igAw hY [3[

hy nwnk! AwK—(hy BYx! myry AMdroN haumY dI) kMD qoV ky sB qoN au~cy Awnµd dy mwlk-pRBU jI mYƒ iml pey hn (hux myry AMdr) Awqmk Afolqw dy suK Awnµd bxy pey hn [4[14[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh