ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1205

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਓ‍ੁਇ ਸੁਖ ਕਾ ਸਿਉ ਬਰਨਿ ਸੁਨਾਵਤ ॥ ਅਨਦ ਬਿਨੋਦ ਪੇਖਿ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸਨ ਮਨਿ ਮੰਗਲ ਗੁਨ ਗਾਵਤ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਬਿਸਮ ਭਈ ਪੇਖਿ ਬਿਸਮਾਦੀ ਪੂਰਿ ਰਹੇ ਕਿਰਪਾਵਤ ॥ ਪੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਕ ਜਿਉ ਚਾਖਿ ਗੂੰਗਾ ਮੁਸਕਾਵਤ ॥੧॥ ਜੈਸੇ ਪਵਨੁ ਬੰਧ ਕਰਿ ਰਾਖਿਓ ਬੂਝ ਨ ਆਵਤ ਜਾਵਤ ॥ ਜਾ ਕਉ ਰਿਦੈ ਪ੍ਰਗਾਸੁ ਭਇਓ ਹਰਿ ਉਆ ਕੀ ਕਹੀ ਨ ਜਾਇ ਕਹਾਵਤ ॥੨॥ ਆਨ ਉਪਾਵ ਜੇਤੇ ਕਿਛੁ ਕਹੀਅਹਿ ਤੇਤੇ ਸੀਖੇ ਪਾਵਤ ॥ ਅਚਿੰਤ ਲਾਲੁ ਗ੍ਰਿਹ ਭੀਤਰਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਅਗਮ ਜੈਸੇ ਪਰਖਾਵਤ ॥੩॥ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਤੁਲੋ ਤੁਲਿਓ ਨ ਜਾਵਤ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਅਜਰੁ ਜਿਨਿ ਜਰਿਆ ਤਿਸ ਹੀ ਕਉ ਬਨਿ ਆਵਤ ॥੪॥੯॥ {ਪੰਨਾ 1205}

pdArQ:- Euie—{l&z ‘Euhu’ qoN bhu-vcn [ A`Kr ‘a’ dy nwl do lgW hn—  o Aqy   u [ Asl l&z ‘Eie’ hY [ ie`Qy ‘auie’ pVHnw hY} [ kw isau—iks nwl? iks A`gy? brin—ibAwn kr ky [ pyiK pRB drsn—pRBU dw drsn vyK ky [ min—mn ivc [ mMgl—^uSIAW [1[rhwau[

ibsm—hYrwn [ pyiK—vyK ky [ ibsmwdI—Acrj-rUp pRBU [ ikrpwvq—ikrpwl hrI [ pIE—pI ilAw [ AMimRq nwmu—Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl [ cwiK—c`K ky [1[

pvnu—hvw, pRwx [ bMD kir—bMnH ky, rok ky [ bUJ—smJ [ Awvq jwvq—(pRwxW dy) AwauNidAW jWidAW dI [ jw kau irdY—ijs dy ihrdy ivc [ auAw kI khwvq—aus dI dSw [2[

Awn—{ANX} hor [ aupwv—{l&z ‘aupwau’ qoN bhu-vcn} hIly, jqn [ jyqy—ijqny BI [ khIAih—AwKy jWdy hn [ qyqy—auh swry [ sIKy—(iksy pwsoN) is`iKAW [ pwvq—is`Ky jWdy hn [ AicMq—icMqw dUr krn vwlw hrI [ igRh BIqir—ihrdy dy AMdr hI [ Agm jYsy—kTn ijhw [ prKwvq—(aus dw) prKxw [3[

inrgux—mwieAw dy iqMn guxW qoN pry [ inrMkwr—ijs dw koeI ^ws srUp d`isAw nhIN jw skdw [ Ajru—{A-jru} ijs ƒ jrw nhIN ivAwp skdw {jrw—buFypw} [ ijin—ijs (mnu`K) ny [ jirAw—jiVAw, ihrdy ivc pRo ilAw [ iqs hI—{ik®Aw ivSySx ‘hI’ dy kwrn l&z ‘iqsu’ dw   u  au~f igAw hY} [ bin Awvq—Pbdw hY, jwxdw hY [4[

ArQ:- hy BweI! pRBU dw drsn kridAW pRBU dy gux gWidAW mn dIAW ijhVIAW ^uSIAW pYdw huMdIAW hn ijhVy Awnµd kOqk pYdw huMdy hn, auhnW suKW dw ibAwn iksy pwsoN BI nhIN kIqw jw skdw [1[rhwau[

hy BweI! aus Acrj-rUp Aqy ikrpw dy somy srb-ivAwpk pRBU dw drSn kr ky mYN hYrwn ho geI hW [ jdoN mYN aus dw Awqmk jIvn dyx vwlw Amolk nwm-jl pIqw (qW myrI hwlq ieauN ho geI) ijvyN koeI guMgw mnu`K (guV Awidk) c`K ky (isr&) musk®wauNdw hI hY [ (suAwd d`s nhIN skdw) [1[

hy BweI! ijvyN (koeI jogI) Awpxy pRwx rok lYNdw hY, auhnW dy Awaux jwx dI (iksy hor ƒ) smJ nhIN pY skdI (iesy qrHW) ijs mnu`K dy ihrdy ivc prmwqmw dw prkwS ho jWdw hY, aus mnu`K dI Awqmk dSw ibAwn nhIN kIqI jw skdI [2[

hy BweI! (dunIAw vwly gux is`Kx vwsqy) hor ijqny BI jqn d`sy jWdy hn, auh (hornW pwsoN) is`iKAW hI is`Ky jw skdy hn [ pr icMqw dUr krn vwlw sohxw pRBU mnu`K dy ihrdy-Gr dy AMdr hI prgt ho jWdw hY (ijs dy ihrdy ivc prgtdw hY, aus dI) prK krnI kTn ijhw kMm hY [3[

hy BweI! prmwqmw mwieAw dy iqMn guxW dI phuMc qoN pry hY, prmwqmw dw koeI ^ws srUp d`isAw nhIN jw skdw, prmwqmw nws-rihq hY, auh Aqol hY, aus ƒ qoilAw nhIN jw skdw [ hy nwnk! AwK—ijs mnu`K ny aus sdw jvwn rihx vwly (jrw-rihq) prmwqmw ƒ Awpxy mn ivc vsw ilAw, aus dI Awqmk dSw auh Awp hI jwxdw hY (ibAwn nhIN kIqI jw skdI) [4[9[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਬਿਖਈ ਦਿਨੁ ਰੈਨਿ ਇਵ ਹੀ ਗੁਦਾਰੈ ॥ ਗੋਬਿੰਦੁ ਨ ਭਜੈ ਅਹੰਬੁਧਿ ਮਾਤਾ ਜਨਮੁ ਜੂਐ ਜਿਉ ਹਾਰੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਾਮੁ ਅਮੋਲਾ ਪ੍ਰੀਤਿ ਨ ਤਿਸ ਸਿਉ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਹਿਤਕਾਰੈ ॥ ਛਾਪਰੁ ਬਾਂਧਿ ਸਵਾਰੈ ਤ੍ਰਿਣ ਕੋ ਦੁਆਰੈ ਪਾਵਕੁ ਜਾਰੈ ॥੧॥ ਕਾਲਰ ਪੋਟ ਉਠਾਵੈ ਮੂੰਡਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਮਨ ਤੇ ਡਾਰੈ ॥ ਓਢੈ ਬਸਤ੍ਰ ਕਾਜਰ ਮਹਿ ਪਰਿਆ ਬਹੁਰਿ ਬਹੁਰਿ ਫਿਰਿ ਝਾਰੈ ॥੨॥ ਕਾਟੈ ਪੇਡੁ ਡਾਲ ਪਰਿ ਠਾਢੌ ਖਾਇ ਖਾਇ ਮੁਸਕਾਰੈ ॥ ਗਿਰਿਓ ਜਾਇ ਰਸਾਤਲਿ ਪਰਿਓ ਛਿਟੀ ਛਿਟੀ ਸਿਰ ਭਾਰੈ ॥੩॥ ਨਿਰਵੈਰੈ ਸੰਗਿ ਵੈਰੁ ਰਚਾਏ ਪਹੁਚਿ ਨ ਸਕੈ ਗਵਾਰੈ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਕਾ ਰਾਖਾ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮੁ ਨਿਰੰਕਾਰੈ ॥੪॥੧੦॥ {ਪੰਨਾ 1205}

pdArQ:- ibKeI—ivSeI ivkwrI mnu`K [ rYin—rwq [ iev hI—iesy qrHW (ivkwrW ivc) hI [ gudwrY—guzwrdw hY [ n BjY—nhIN ismrdw [ AhMbuiD—haumY, AhMkwr [ mwqw—msq [ jUAY—jUey ivc [ ijau—(juAwrIey) vWg [1[rhwau[

Amolw—ijhVw iksy mu`l qoN nhIN iml skdw [ isau—nwl [ ihqkwrY—ipAwr krdw hY [ Cwpru iqRx ko—k`KW dw C`pr [ bwiD—bMnH ky, bxw ky [ duAwrY—(C`pr dy) bUhy au~qy [ pwvku—A`g [ jwrY—bwldw hY [1[

kwlr pot—k`lr dI potlI [ mUMfih—isr au~qy [ AMimRqu—Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl [ qy—qoN, ivcoN [ fwrY—su`t dyNdw hY [ EFY—pihndw hY [ kwjr mih—k`jl ivc, kwlK-Bry kmry ivc [ pirAw—bYTw hoieAw [ bhuir—muV [ JwrY—JwVdw hY [2[

pyfu—ru`K [ fwl—tihxI [ pir—au~qy [ TwFO—Kloqw hoieAw [ muskwrY—musk®Wdw hY [ jwie—jw ky [ rswqil—pqwl ivc, fUMGy QW ivc [ iCtI iCtI—toty toty, h`fI h`fI [ pirE isr BwrY—isr-Bwr jw ipAw [3[

sMig—nwl [ gvwrY—gvwr, mUrK [ nwnk—hy nwnk! [4[

ArQ:- hy BweI! ivSeI mnu`K iesy qrHW (ivkwrW ivc) hI idn rwq (AwpxI aumr) guzwrdw hY [ (ivSeI mnu`K) prmwqmw dw Bjn nhIN krdw, AhMkwr ivc m`qw hoieAw (Awpxw mnu`Kw) jnm (ieauN) hwr jWdw hY ijvyN (juAwrIAw) jUey ivc (bwzI hwrdw hY) [1[rhwau[

hy BweI! prmwqmw dw nwm bhuq hI kImqI hY (ivSeI mnu`K) aus nwl ipAwr nhIN pWdw, dUijAW dI inMdw nwl ipAwr krdw hY [ (ivSeI mnu`K, mwno) k`KW dw C`pr bxw ky (aus ƒ) sjWdw rihMdw hY (pr aus dy) bUhy A`gy A`g bwl dyNdw hY (ijs krky hr vyly aus dy sVn dw ^qrw rihMdw hY) [1[

hy BweI! (ivkwrW ivc PisAw mnu`K, mwno) k`lr dI pMf (Awpxy) isr au~qy cu`kI iPrdw hY, Aqy Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-jl (Awpxy) mn ivcoN (bwhr) su`t dyNdw hY, kwlK (-Bry kmry) ivc bYTw hoieAw (ic`ty) k`pVy pihndw hY Aqy (k`piVAW au~qy peI kwlK ƒ) muV muV JwVdw rihMdw hY [2[

hy BweI! (ivkwrW ivc PisAw hoieAw mnu`K, mwno, ru`K dy hI) twhx au~qy Kloqw hoieAw (ausy) ru`K ƒ v`F irhw hY, (nwl nwl hI imiTAweI Awidk) Kw Kw ky musk®w irhw hY [ (pr ru`K v`iFAw jwx qy auh mnu`K) fUMGy toey ivc jw if`gdw hY, isr-Bwr if`g ky h`fI h`fI ho jWdw hY [3[

hy BweI! mUrK (ivkwrI) mnu`K aus sMq jn nwl sdw vYr bxweI r`Kdw hY jo iksy nwl BI vYr nhIN krdw [ (mUrK aus sMq jn nwl brwbrI krn dw jqn krdw hY, pr) aus dI brwbrI nhIN kr skdw [

hy nwnk! AwK—(ivkwrI mUrK mnu`K sMq jnW dw kuJ ivgwV nhIN skdw, ikauNik) sMq jnW dw rwKw inrMkwr pwrbRhm (sdw Awp) hY [4[10[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਅਵਰਿ ਸਭਿ ਭੂਲੇ ਭ੍ਰਮਤ ਨ ਜਾਨਿਆ ॥ ਏਕੁ ਸੁਧਾਖਰੁ ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਤਿਨਿ ਬੇਦਹਿ ਤਤੁ ਪਛਾਨਿਆ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਪਰਵਿਰਤਿ ਮਾਰਗੁ ਜੇਤਾ ਕਿਛੁ ਹੋਈਐ ਤੇਤਾ ਲੋਗ ਪਚਾਰਾ ॥ ਜਉ ਲਉ ਰਿਦੈ ਨਹੀ ਪਰਗਾਸਾ ਤਉ ਲਉ ਅੰਧ ਅੰਧਾਰਾ ॥੧॥ ਜੈਸੇ ਧਰਤੀ ਸਾਧੈ ਬਹੁ ਬਿਧਿ ਬਿਨੁ ਬੀਜੈ ਨਹੀ ਜਾਂਮੈ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਮੁਕਤਿ ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਟੈ ਨਾਹੀ ਅਭਿਮਾਨੈ ॥੨॥ ਨੀਰੁ ਬਿਲੋਵੈ ਅਤਿ ਸ੍ਰਮੁ ਪਾਵੈ ਨੈਨੂ ਕੈਸੇ ਰੀਸੈ ॥ ਬਿਨੁ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮੁਕਤਿ ਨ ਕਾਹੂ ਮਿਲਤ ਨਹੀ ਜਗਦੀਸੈ ॥੩॥ ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਇਹੈ ਬੀਚਾਰਿਓ ਸਰਬ ਸੁਖਾ ਹਰਿ ਨਾਮਾ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਸੁ ਭਇਓ ਪਰਾਪਤਿ ਜਾ ਕੈ ਲੇਖੁ ਮਥਾਮਾ ॥੪॥੧੧॥ {ਪੰਨਾ 1205}

pdArQ:- Avir—{l&z ‘Avr’ qoN bhu-vcn} hor [ siB—swry [ BUly—shI jIvn-rwh qoN KuMJy hoey [ BRmq—BtkidAW [ n jwinAw—Awqmk jIvn dI sUJ nhIN pYNdI [ suDwKru—su`D A`Kr, piv`qr hir-nwm [ jw kY ihrdY—ijs mnu`K dy ihrdy ivc [ iqin—aus (mnu`K) ny [ bydih qqu—vyd (Awidk Drm-pusqkW) dI AslIAq [1[rhwau[

privriq mwrgu—dunIAw dy DMiDAW ivc ru`Jy rihx vwlw jIvn-rwh [ mwrgu—rsqw [ jyqw—ijqnw hI [ qyqw—auh swrw hI [ log pcwrw—jgq ƒ prcwaux vwlw, lokW ivc AwpxI ie`zq bxweI r`Kx vwlw [ jau lau—jdoN qk [ prgwsw—cwnx [ AMD AMDwrw—Gu`p hnyrw [1[

jYsy—ijvyN [ swDY—swDdw hY, iqAwr krdw hY [ bhu ibiD—keI qrIikAW nwl [ jWmY—jMmdw, au~gdw [ mukiq—ivkwrW qoN ^lwsI [2[

nIru—pwxI [ iblovY—irVkdw hY [ sRmu—QkyvW [ nYnU—m`Kx [ kYsy rIjY—ikvyN inkl skdw hY? ibnu Byty—imlx qoN ibnw [ kwhU—iksy ƒ BI [ jgdIsY—jgq dy mwlk-hrI ƒ [3[

Kojq—Koj kridAW [ iehY—ieh hI [ srb—swry [ jw kY mQwmw—ijs dy m`Qy au~qy [4[

ArQ:- hy BweI! ijs mnu`K dy ihrdy ivc prmwqmw dw piv`qr nwm v`sdw hY, aus ny (smJo) vyd (Awidk Drm-pusqkW) dw q`q smJ ilAw [ hor swry jIv kurwhy pey rihMdy hn, (mwieAw dI ^wqr) BtkidAW auhnW ƒ (shI jIvn-rwh dI) sUJ nhIN pYNdI [1[rhwau[

hy BweI! dunIAw dy DMiDAW ivc ru`Jy rihx vwlw ijqnw BI jIvn-rsqw hY, ieh swrw lokW ivc AwpxI ie`zq bxweI r`Kx vwlw rsqw hY [ jdoN qk (mnu`K dy) ihrdy ivc (hir-nwm dw) cwnx nhIN huMdw, qd qk (Awqmk jIvn v`loN) Gu`p hnyrw itikAw rihMdw hY [1[

hy BweI! ijvyN (koeI ikswn AwpxI) zmIn ƒ keI qrIikAW nwl iqAwr krdw hY, pr aus ivc bI bIjx qoN ibnw kuJ BI nhIN au~gdw [ (iesy qrHW) prmwqmw dw nwm (ihrdy ivc bIjx) qoN ibnw mnu`K ƒ ivkwrW qoN ^lwsI hwsl nhIN huMdI, aus dy AMdroN AhMkwr nhIN mu`kdw [2[

hy BweI! ijhVw mnu`K pwxI ƒ hI irVkdw rihMdw hY auh inrw bhuq QkyvW hI K`tdw hY, (pwxI irVkx nwl aus ivcoN) m`Kx nhIN inkl skdw [ (iqvyN hI) gurU ƒ imlx qoN ibnw iksy ƒ BI mukqI (ivkwrW qoN ^lwsI) pRwpq nhIN huMdI, mnu`K prmwqmw ƒ nhIN iml skdw [3[

hy nwnk! AwK—Koj kridAW kridAW (AsW) iehI ivcwr kIqI hY ik prmwqmw dw nwm (hI) swry suK dyx vwlw hY [ pr ieh hir-nwm aus mnu`K ƒ imldw hY ijs dy m`Qy auqy (hir-nwm dI pRwpqI dw) lyK (jwgdw) hY [4[11[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh