ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1204

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਮਾਈ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਹਰਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਤਿ ਸਾਧਾ ॥ ਬਚਨੁ ਗੁਰੂ ਜੋ ਪੂਰੈ ਕਹਿਓ ਮੈ ਛੀਕਿ ਗਾਂਠਰੀ ਬਾਧਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਿਸਿ ਬਾਸੁਰ ਨਖਿਅਤ੍ਰ ਬਿਨਾਸੀ ਰਵਿ ਸਸੀਅਰ ਬੇਨਾਧਾ ॥ ਗਿਰਿ ਬਸੁਧਾ ਜਲ ਪਵਨ ਜਾਇਗੋ ਇਕਿ ਸਾਧ ਬਚਨ ਅਟਲਾਧਾ ॥੧॥ ਅੰਡ ਬਿਨਾਸੀ ਜੇਰ ਬਿਨਾਸੀ ਉਤਭੁਜ ਸੇਤ ਬਿਨਾਧਾ ॥ ਚਾਰਿ ਬਿਨਾਸੀ ਖਟਹਿ ਬਿਨਾਸੀ ਇਕਿ ਸਾਧ ਬਚਨ ਨਿਹਚਲਾਧਾ ॥੨॥ ਰਾਜ ਬਿਨਾਸੀ ਤਾਮ ਬਿਨਾਸੀ ਸਾਤਕੁ ਭੀ ਬੇਨਾਧਾ ॥ ਦ੍ਰਿਸਟਿਮਾਨ ਹੈ ਸਗਲ ਬਿਨਾਸੀ ਇਕਿ ਸਾਧ ਬਚਨ ਆਗਾਧਾ ॥੩॥ ਆਪੇ ਆਪਿ ਆਪ ਹੀ ਆਪੇ ਸਭੁ ਆਪਨ ਖੇਲੁ ਦਿਖਾਧਾ ॥ ਪਾਇਓ ਨ ਜਾਈ ਕਹੀ ਭਾਂਤਿ ਰੇ ਪ੍ਰਭੁ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲਿ ਲਾਧਾ ॥੪॥੬॥ {ਪੰਨਾ 1204}

pdArQ:- mweI—hy mW! siq hir—sdw kwiem rihx vwlw hrI [ siq swDw—At`l Awqmk jIvn vwlw gurU [ gurU pUrY—pUry gurU ny [ CIik—iK`c ky [ gWTrI—p`ly [ bwDw—bMnH ilAw hY [1[rhwau[

inis—rwq [ bwsur—idn [ niKAqR—qwry [ ibnwsI—nwsvMq [ riv—sUrj [ ssIAr—{__Dr} cMdRmw [ bynwDw—nwsvMq [ igir—phwV [ bsuDw—DrqI [ pvn—hvw [ ieik—{l&z ‘iek’ qoN bhu-vcn} [1[

AMf, jyr, auqBuj, syq—AMifAW qoN, ijEr qoN, DrqI qoN, muVHky qoN pYdw hox vwly [ cwir—cwr vyd [ Ktih—Cy SwsqR BI [ inhclwDw—At`l [2[

rwj, qwm, swqku—rwjs, qwms, swqk (mwieAw dy iqMn gux)—iehnW guxW dy pRBwv ivc rihx vwly swry jIv [ idRsitmwn—jo kuJ id`s irhw hY, ieh swrw id`sdw jgq [ AwgwDw—AgwD, AQwh, AMq-rihq [3[

Awpy—Awp hI [ sBu Kylu—swrw (jgq-) qmwSw [ khI BWiq—(hor) iksy qrIky nwl [ ry—hy BweI! nwnk—hy nwnk! gur imil—gurU ƒ iml ky [4[

ArQ:- hy mW! prmwqmw sdw hI kwiem rihx vwlw hY, prmwqmw dy sMq jn BI At`l Awqmk jIvn vwly hn—ieh ijhVw bcn (mYƒ) pUry gurU ny d`isAw hY, mYN ies ƒ Gu`t ky Awpxy p`ly bMnH ilAw hY [1[rhwau[

hy mW! rwq, idn, qwry, sUrj, cMdRmw—ieh swry nwsvMq hn [ phwV, DrqI, pwxI, hvw—hryk cIz nws ho jwiegI [ isr& gurU dy bcn hI kdy tl nhIN skdy [1[

hy mW! AMifAW qoN, ijEr qoN, DrqI qoN, muVHky qoN pYdw hox vwly sB jIv nwsvMq hn [ cwr vyd, Cy SwsqR—ieh BI nwsvMq hn [ isr& gurU dy bcn hI sdw kwiem rihx vwly hn [ Drm pusqk qW keI bxy qy keI imty, pr swD dw bcn, Bwv, ismrn dI p`DqI sdw At`l rihMdI hY [2[

hy mW! (mwieAw dy iqMn gux) rwjs qwms swqk nwsvMq hn [ jo kuJ (ieh jgq) id`s irhw hY swrw nwsvMq hY [ isr& gurU dy bcn hI AYsy hn jo At`l hn (Bwv, Awqmk jIvn vwsqy jo mrXwdw gurU ny d`sI hY auh kdy BI ikqy BI bdl nhIN skdI) [3[

hy nwnk! (AwK—) hy BweI! ijhVw prmwqmw (Awpxy vrgw) Awp hI Awp hY, ijs ny ieh swrw Awpxw jgq-qmwSw ivKwieAw hoieAw hY, auh hor iksy BI qrIky nwl nhIN iml skdw [ auh pRBU gurU ƒ iml ky (hI) l`B skIdw hY [4[6[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਮੇਰੈ ਮਨਿ ਬਾਸਿਬੋ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ॥ ਜਹਾਂ ਸਿਮਰਨੁ ਭਇਓ ਹੈ ਠਾਕੁਰ ਤਹਾਂ ਨਗਰ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਹਾਂ ਬੀਸਰੈ ਠਾਕੁਰੁ ਪਿਆਰੋ ਤਹਾਂ ਦੂਖ ਸਭ ਆਪਦ ॥ ਜਹ ਗੁਨ ਗਾਇ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਤਹਾਂ ਸਦਾ ਸੁਖ ਸੰਪਦ ॥੧॥ ਜਹਾ ਸ੍ਰਵਨ ਹਰਿ ਕਥਾ ਨ ਸੁਨੀਐ ਤਹ ਮਹਾ ਭਇਆਨ ਉਦਿਆਨਦ ॥ ਜਹਾਂ ਕੀਰਤਨੁ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਰਸੁ ਤਹ ਸਘਨ ਬਾਸ ਫਲਾਂਨਦ ॥੨॥ ਬਿਨੁ ਸਿਮਰਨ ਕੋਟਿ ਬਰਖ ਜੀਵੈ ਸਗਲੀ ਅਉਧ ਬ੍ਰਿਥਾਨਦ ॥ ਏਕ ਨਿਮਖ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨੁ ਕਰਿ ਤਉ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜੀਵਾਨਦ ॥੩॥ ਸਰਨਿ ਸਰਨਿ ਸਰਨਿ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵਉ ਦੀਜੈ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਕਿਰਪਾਨਦ ॥ ਨਾਨਕ ਪੂਰਿ ਰਹਿਓ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈ ਸਗਲ ਗੁਣਾ ਬਿਧਿ ਜਾਂਨਦ ॥੪॥੭॥ {ਪੰਨਾ 1204}

pdArQ:- min—mn ivc [ bwisbo—v`sdw hY [ jhW—ij`Qy [ ismrnu Twkur—Twkur dw ismrn [ qhW ngr—auhnW (ihrdy-) ngrW ivc [1[rhwau[

bIsrY—ivsr jWdw hY [ sB Awpd—swrIAW ibpqW [ gweI—gWdw hY [ sMpd—AYSÍrj [1[

sRvn—kMnW nwl [ n sunIAY—nhIN suxI jWdI [ qh—auQy [ BieAwn—iBAwnk, frwauxw [ auidAwnd—jMgl [ kIrqnu—is&iq-swlwh [ rsu—suAwd [ sGn bws—sMGxI sugMDI [ PlWnd—PlW dw Awnµd [2[

koit brK—kRoVW vrHy [ jIvY—jy jIaUNdw rhy [ sglI—swrI [ AauD—aumr [ inmK—{inmy—} A`K Jmkx ijqnw smw [ jIvwnd—Awqmk jIaUx jIaUNdw hY [3[

pRB—hy pRBU! pwvau—pwvauN, mYN hwsl krW [ dIjY—dyh [ ikrpwnd—ikrpw nwl [ srb mY—sBnW ivc, swrI isRStI ivc [ ibiD—FMg [ jWnd—jwxdw hY [4[

ArQ:- hy BweI! myry mn ivc gurU goibMd v`s irhw hY [ (mYƒ ieauN smJ Aw rhI hY ik) ij`Qy Twkur-pRBU dw ismrn huMdw rihMdw hY, auhnW (ihrdy-) ngrW ivc suK Awnµd bxy rihMdy hn [1[rhwau[

hy BweI! ijs ihrdy ivc mwlk-pRBU (dI Xwd) Bu`l jWdI hY, auQy swry du`K swrIAW musIbqW AweIAW rihMdIAW hn [ ij`Qy (koeI mnu`K) Awnµd Aqy ^uSIAW dyx vwly hir-gux gWdw rihMdw hY, aus ihrdy ivc ^uSIAW aus ihrdy ivc cVHdI klw bxI rihMdI hY [1[

hy BweI! ij`Qy kMnW nwl prmwqmw dI is&iq-swlwh nhIN suxI jWdI, aus ihrdy ivc (mwno) Bwrw iBAwnk jMgl bixAw ipAw hY; qy, ijQy is&iq-swlwh ho rhI hY, swD sMgiq vwlw rMg bixAw hoieAw hY, au~Qy (mwno, AYsw bwZ hY ij`Qy) sMGxI sugMDI hY qy PlW dw Awnµd hY [2[

hy BweI! prmwqmw dy ismrn qoN ibnw jy koeI mnu`K kRoVW vrHy BI jIaUNdw rhy, (qW BI aus dI) swrI aumr ivArQ jWdI hY [ pr jy mnu`K goibMd dw Bjn A`K Jmkx ijqny smy leI BI kry, qW auh sdw hI Awqmk jIvn jIaUNdw hY [3[

hy pRBU! imhr kr ky mYƒ AwpxI swD sMgiq (dw imlwp) b^S (qw ik) mYN sdw leI qyrI srn pRwpq krI r`KW [ hy nwnk! auh prmwqmw sBnW ivc ivAwpk hY (Awpxy jIvW dy AMdr Awpxy) swry gux pYdw krn dw FMg auh Awp hI jwxdw hY [4[7[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਅਬ ਮੋਹਿ ਰਾਮ ਭਰੋਸਉ ਪਾਏ ॥ ਜੋ ਜੋ ਸਰਣਿ ਪਰਿਓ ਕਰੁਣਾਨਿਧਿ ਤੇ ਤੇ ਭਵਹਿ ਤਰਾਏ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੁਖਿ ਸੋਇਓ ਅਰੁ ਸਹਜਿ ਸਮਾਇਓ ਸਹਸਾ ਗੁਰਹਿ ਗਵਾਏ ॥ ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਹਰਿ ਕੀਓ ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਪਾਏ ॥੧॥ ਹਿਰਦੈ ਜਪਉ ਨੇਤ੍ਰ ਧਿਆਨੁ ਲਾਵਉ ਸ੍ਰਵਨੀ ਕਥਾ ਸੁਨਾਏ ॥ ਚਰਣੀ ਚਲਉ ਮਾਰਗਿ ਠਾਕੁਰ ਕੈ ਰਸਨਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਏ ॥੨॥ ਦੇਖਿਓ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਸਰਬ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਉਲਟੀ ਸੰਤ ਕਰਾਏ ॥ ਪਾਇਓ ਲਾਲੁ ਅਮੋਲੁ ਨਾਮੁ ਹਰਿ ਛੋਡਿ ਨ ਕਤਹੂ ਜਾਏ ॥੩॥ ਕਵਨ ਉਪਮਾ ਕਉਨ ਬਡਾਈ ਕਿਆ ਗੁਨ ਕਹਉ ਰੀਝਾਏ ॥ ਹੋਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦੀਨ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਸਾਏ ॥੪॥੮॥ {ਪੰਨਾ 1204-1205}

pdArQ:- Ab—hux, prmwqmw dI srn pY ky [ Brosau—Brosw, XkIn, inScw [ moih—mYN [ kruxw—qrs [ iniD—^zwnw, somw [ kruxw iniD srix—qrs dy smuMdr pRBU dI srn [ qy—auh mnu`K {bhu-vcn} [ Bvih—Bv, Bv-swgr, sMswr-smuMdr [ qrwey—pwr lµGw id`qy [1[rhwau[

suiK—suK ivc, Awqmk Awnµd ivc [ soieE—lIn ho igAw [ Aru—Aqy—{Air—vYrI} [ shij—Awqmk Afolqw ivc [ shsw—shm, icMqw—i&kr [ gurih—gurU ny [ mn-bWCq—mn-mMgy [1[

ihrdY—ihrdy ivc [ jpau—jpauN, mYN jpdw hW [ nyqR—A`KW ivc [ iDAwnu—suriq [ lwvau—lwvauN, mYN lWdw hW [ sRvnI—kMnW nwl [ sunwey—suxdw hW [ clau—clauN, mYN qurdw hW [ mwrig Twkur kY—Twkur dy rsqy qy [ rsnw—jIB [ gwey—gWdw hY [2[

dyKE idRsit—ingwh nwl vyK ilAw hY [ srb mMgl rUp—swrIAW ^uSIAW dw srUp pRBU [ aultI krwey—(myrI ibRqI mwieAw vloN) aultw id`qI hY [ Amolu—ijs dw mu`l nhIN pwieAw jw skdw [ Coif—C`f ky [ kqhU—iksy hor QW [3[

aupmw—soBw [ khau—khauN, mYN AwKW [ rIJwey—pRsMn krn leI [ nwnk—hy nwnk! [4[

ArQ:- hy BweI! (prmwqmw dI srn pY ky) hux mYN prmwqmw dI bwbq ieh inScw bxw ilAw hY ik ijhVw ijhVw mnu`K aus qrs-dy-smuMdr pRBU dI srn pYNdw hY, auhnW sBnW ƒ prmwqmw sMswr-smuMdr qoN pwr lµGw lYNdw hY [1[rhwau[

hy BweI! (prmwqmw dI srn pY ky hux mYN ieh inScw bxw ilAw hY ik ijhVw mnu`K prmwqmw dI srn pYNdw hY auh) Awqmk Awnµd ivc lIn rihMdw hY Aqy Awqmk Afolqw ivc itikAw rihMdw hY, gurU aus dy swry icMqw-i&kr dUr kr dyNdw hY [ auh jo kuJ cwhuMdw hY pRBU (auhI kuJ aus vwsqy) kr dyNdw hY, auh mnu`K mn-mMgIAW murwdW hwsl kr lYNdw hY [1[

hy BweI! (jdoN dw mYN prmwqmw dI srn ipAw hW, qdoN qoN hux) mYN Awpxy ihrdy ivc (prmwqmw dw nwm) jpdw hW, A`KW ivc aus dw iDAwn Drdw hW, kMnW nwl aus dI is&iq-swlwh suxdw hW, pYrW nwl aus mwlk-pRBU dy rsqy qy qurdw hW, myrI jIB aus dy gux gWdI rihMdI hY [2[

hy BweI! jdoN qoN sMq-jnW ny myrI ibRqI mwieAw vloN prqw id`qI hY, mYN AwpxIAW A`KW nwl aus swrIAW ^uSIAW dy mwlk-hrI ƒ vyK ilAw hY [ mYN prmwqmw dw kImqI Amolk nwm l`B ilAw hY, aus ƒ C`f ky (myrw mn hux) hor iksy BI pwsy nhIN jWdw [3[

hy BweI! mYN aus prmwqmw dI ikhVI is&iq krW? ikhVI vifAweI d`sW? ikhVy gux ibAwn krW? ijs krky auh myry au~qy psMn ho jwey [ hy dws nwnk! dInW au~qy dieAw krn vwlw pRBU Awp hI ijs au~qy dieAwvwn huMdw hY, aus ƒ Awpxy dwsW dw dws bxw lYNdw hY [4[8[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh