ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1203

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਅਬ ਮੋਰੋ ਨਾਚਨੋ ਰਹੋ ॥ ਲਾਲੁ ਰਗੀਲਾ ਸਹਜੇ ਪਾਇਓ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨਿ ਲਹੋ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕੁਆਰ ਕੰਨਿਆ ਜੈਸੇ ਸੰਗਿ ਸਹੇਰੀ ਪ੍ਰਿਅ ਬਚਨ ਉਪਹਾਸ ਕਹੋ ॥ ਜਉ ਸੁਰਿਜਨੁ ਗ੍ਰਿਹ ਭੀਤਰਿ ਆਇਓ ਤਬ ਮੁਖੁ ਕਾਜਿ ਲਜੋ ॥੧॥ ਜਿਉ ਕਨਿਕੋ ਕੋਠਾਰੀ ਚੜਿਓ ਕਬਰੋ ਹੋਤ ਫਿਰੋ ॥ ਜਬ ਤੇ ਸੁਧ ਭਏ ਹੈ ਬਾਰਹਿ ਤਬ ਤੇ ਥਾਨ ਥਿਰੋ ॥੨॥ ਜਉ ਦਿਨੁ ਰੈਨਿ ਤਊ ਲਉ ਬਜਿਓ ਮੂਰਤ ਘਰੀ ਪਲੋ ॥ ਬਜਾਵਨਹਾਰੋ ਊਠਿ ਸਿਧਾਰਿਓ ਤਬ ਫਿਰਿ ਬਾਜੁ ਨ ਭਇਓ ॥੩॥ ਜੈਸੇ ਕੁੰਭ ਉਦਕ ਪੂਰਿ ਆਨਿਓ ਤਬ ਓ‍ੁਹੁ ਭਿੰਨ ਦ੍ਰਿਸਟੋ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਕੁੰਭੁ ਜਲੈ ਮਹਿ ਡਾਰਿਓ ਅੰਭੈ ਅੰਭ ਮਿਲੋ ॥੪॥੩॥ {ਪੰਨਾ 1203}

pdArQ:- moro—myrw [ nwcno—mwieAw dI ^wqr Btkxw, mwieAw dy h`QW au~qy n`cxw [ rho—mu`k igAw hY [ shjy—Awqmk Afolqw ivc [ bcin—bcn dI rwhIN [ lho—l`B ilAw hY [1[rhwau[

kuAwr kMinAw—kuAwrI kuVI [ sMig shyrI—shylIAW nwl [ auphws—hwsy nwl, h`s h`s ky [ ipRA bcn kho—Awpxy pRIqm dIAW g`lW krdI hY [ suirjnu—pqI [ muKu—mUMh [ kwij—k`j lYNdI hY [ ljo—lwj nwl [1[

kinko—sonw [ koTwrI ciVE—kuTwlI ivc pYNdw hY [ kbro—kmlw [ jb qy—jdoN qoN [ bwrih—bwrW vMnIAW dw [ qb qy—qdoN qoN [ Qwn iQro—itk jWdw hY, muV kuTwlI ivc nhIN pYNdw [2[

jau idnu—ijs idn qk, jdoN qk [ rYin—(izMdgI dI) rwq [ qaU lau—auqnw icr hI [ mUrq—muhUrq [ bjwvnhwro—vjwx vwlw jIv [ bwju n BieE—(GiVAwl) nhIN v`jdw [3[

kuMB—GVw [ audik—pwxI nwl [ pUir—Br ky [ AwinE—ilAWdw [ Euhu—auh (pwxI) {A`Kr ‘a’ dy nwl do lgW hn—  o Aqy   u [ Asl l&z hY ‘auhu’, ieQy ‘Ehu’ pVHnw hY} [ iBMn—v`Krw [ idRsto—id`sdw hY [ jlY mih—pwxI ivc hI [ AMBY—pwxI ƒ [ AMB—pwxI [4[

ArQ:- hy BweI! gurU dy bcn dI rwhIN Awqmk Afolqw ivc itk ky mYN sohxw lwl pRBU l`B ilAw hY pRwpq kr ilAw hY [ hux myrI Btkxw mu`k geI hY [1[rhwau[

ijvyN koeI kuAwrI kuVI shylIAW nwl Awpxy (mMgyqr) ipAwry dIAW g`lW h`s h`s ky krdI hY, pr jdoN (aus dw) pqI Gr ivc AwauNdw hY qdoN (auh kuVI) l`ijAw nwl Awpxw mUMh k`j lYNdI hY [1[

ijvyN kuTwlI ivc ipAw hoieAw sonw (syk nwl) kmlw hoieAw iPrdw hY, pr jdoN auh bwrW vMnIN dw su`D bx jWdw hY, qdoN auh (syk ivc qVPxoN) Afol ho jWdw hY [2[

jdoN qk (mnu`K dI izMdgI dI) rwq kwiem rihMdI hY qd qk (aumr dy bIqdy jwx dI ^br dyx leI GiVAwl dI rwhIN) muhUrq GVIAW pl v`jdy rihMdy hn [ pr jdoN iehnW ƒ vjwx vwlw (dunIAw qoN) au~T qurdw hY, qdoN (auhnW GVIAW plW dw) v`jxw mu`k jWdw hY [3[

ijvyN jdoN koeI GVw pwxI nwl Br ky ilAWdw jwey, qdoN (GVy vwlw) auh (pwxI KUh Awidk dy hor pwxI nwloN) v`Krw id`sdw hY [ hy nwnk! AwK—jdoN auh (BirAw) GVw pwxI ivc pw dyeIdw hY qdoN (GVy dw) pwxI hor pwxI ivc iml jWdw hY [4[3[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਅਬ ਪੂਛੇ ਕਿਆ ਕਹਾ ॥ ਲੈਨੋ ਨਾਮੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸੁ ਨੀਕੋ ਬਾਵਰ ਬਿਖੁ ਸਿਉ ਗਹਿ ਰਹਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਦੁਲਭ ਜਨਮੁ ਚਿਰੰਕਾਲ ਪਾਇਓ ਜਾਤਉ ਕਉਡੀ ਬਦਲਹਾ ॥ ਕਾਥੂਰੀ ਕੋ ਗਾਹਕੁ ਆਇਓ ਲਾਦਿਓ ਕਾਲਰ ਬਿਰਖ ਜਿਵਹਾ ॥੧॥ ਆਇਓ ਲਾਭੁ ਲਾਭਨ ਕੈ ਤਾਈ ਮੋਹਨਿ ਠਾਗਉਰੀ ਸਿਉ ਉਲਝਿ ਪਹਾ ॥ ਕਾਚ ਬਾਦਰੈ ਲਾਲੁ ਖੋਈ ਹੈ ਫਿਰਿ ਇਹੁ ਅਉਸਰੁ ਕਦਿ ਲਹਾ ॥੨॥ ਸਗਲ ਪਰਾਧ ਏਕੁ ਗੁਣੁ ਨਾਹੀ ਠਾਕੁਰੁ ਛੋਡਹ ਦਾਸਿ ਭਜਹਾ ॥ ਆਈ ਮਸਟਿ ਜੜਵਤ ਕੀ ਨਿਆਈ ਜਿਉ ਤਸਕਰੁ ਦਰਿ ਸਾਂਨ੍ਹ੍ਹਿਹਾ ॥੩॥ ਆਨ ਉਪਾਉ ਨ ਕੋਊ ਸੂਝੈ ਹਰਿ ਦਾਸਾ ਸਰਣੀ ਪਰਿ ਰਹਾ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਬ ਹੀ ਮਨ ਛੁਟੀਐ ਜਉ ਸਗਲੇ ਅਉਗਨ ਮੇਟਿ ਧਰਹਾ ॥੪॥੪॥ {ਪੰਨਾ 1203}

pdArQ:- pUCy—jy (qYƒ) pu`iCAw jwey [ ikAw khw—kIh d`syNgw? lYno—lYxw sI [ AMimRq—Awqmk jIvn dyx vwlw [ nIko—sohxw [ bwvr—hy kmly! ibKu—Awqmk mOq ilAwaux vwlI mwieAw dw moh-zhr [ gih rhw—cMbV irhw hYN [1[rhwau[

dulB—bVI muSikl nwl imlx vwlw [ icrMkwl—icrW ip`CoN [ jwqau—jw irhw hY [ bdlhw—bdly, v`ty ivc [ kwQUrI—ksqUrI [ ko—dw [ lwidE—qUM l`d ilAw hY, qUM ^rId ilAw hY [ ibrK ijvhw—ijvWh dy bUty [1[

lwBn kY qweI—l`Bx vwsqy [ mohin—mn ƒ moh lYx vwlI [ TwgaurI—Tg-mUrI, Tg-bUtI [ auliJ phw—mn joV bYTw hYN [ kwc—k`c [ bwdrY—bdly, v`ty ivc [ KoeI hY—gvw irhw hYN [ Aausru—smw [ kid—kdoN? lhw—l`Bygw [2[

prwD—AprwD, ^unwmIAW [ Cofh—AsI jIv C`f dyNdy hW [ dwis—dwsI, mwieAw [ Bjhw—Bjh, AsI syNvdy hW [ msit—cu`p, mUrCw ijhI [ jVvq kI inAweI—jVH (by-jwn) pdwrQW vWg [ qskru—cor [ dir—dr qy, bUhy qy [ sWin@hw—sMnH [3[

aupwau—ielwj [ pir rhw—mYN ipAw rihMdw hW [ mn—hy mn! CutIAY—mwieAw dy pMjy qoN bc skIdw hY [ jau—jdoN [ myit Drhw—myit Drh, AsI imtw dyvIey [4[

ArQ:- hy kmly! hux jy qYƒ pu`iCAw jwey qW kIh d`syNgw? (qUM ieQy jgq ivc Aw ky) Awqmk jIvn dyx vwlw prmwqmw dw sohxw nwm-rs lYxw sI, pr qUM qW Awqmk mOq ilAwaux vwlI mwieAw-zhr dy nwl hI cMbV irhw hYN [1[rhwau[

hy J`ly! bVy icrW ip`CoN (qYƒ) durl`B (mnu`Kw) jnm imilAw sI, pr ieh qW kOfI dy v`ty jw irhw hY [ qUM (ieQy) ksqUrI dw gwhk bxn leI AwieAw sI, pr qUM ieQoN k`lr l`d ilAw hY, ijvWhW dy bUty l`d ley hn [1[

hy kmly! (qUM jgq ivc Awqmk jIvn dw) lwB K`tx leI AwieAw sI, pr qUM qW mn ƒ mohx vwlI mwieAw Tg-bUtI nwl hI Awpxw mn joV bYTw hYN, qUM k`c dy v`ty lwl gvw irhw hYN [ hy kmly! ieh mnu`Kw jnm vwlw smw iPr kdoN l`ByNgw? [2[

hy BweI! AsW jIvW ivc swrIAW ^unwmIAW hI hn, gux ie`k BI nhIN [ AsIN mwlk-pRBU ƒ C`f dyNdy hW Aqy aus dI dwsI dI hI syvw krdy rihMdy hW [ ijvyN koeI cor sMnH dy bUhy qy (PiVAw jw ky mwr Kw Kw ky byhoS ho jWdw hY, iqvyN nwm jpx vloN swƒ) jVH pdwrQW vWg mUrCw hI AweI rihMdI hY [3[

hy BweI! (ies mohnI mwieAw dy pMjy ivcoN inklx vwsqy mYƒ qW) koeI hor FMg nhIN su`Jdw, mYN qW prmwqmw dy dwsW dI srn ipAw rihMdw hW [ hy nwnk! AwK—hy mn! mwieAw dy moh ivcoN qdoN hI bcIdw hY jdoN (pRBU dy syvkW dI srnI pY ky Awpxy AMdroN) AsI swry AOgux imtw dyeIey [4[4[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੫ ॥ ਮਾਈ ਧੀਰਿ ਰਹੀ ਪ੍ਰਿਅ ਬਹੁਤੁ ਬਿਰਾਗਿਓ ॥ ਅਨਿਕ ਭਾਂਤਿ ਆਨੂਪ ਰੰਗ ਰੇ ਤਿਨ੍ਹ੍ਹ ਸਿਉ ਰੁਚੈ ਨ ਲਾਗਿਓ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਨਿਸਿ ਬਾਸੁਰ ਪ੍ਰਿਅ ਪ੍ਰਿਅ ਮੁਖਿ ਟੇਰਉ ਨੀਦ ਪਲਕ ਨਹੀ ਜਾਗਿਓ ॥ ਹਾਰ ਕਜਰ ਬਸਤ੍ਰ ਅਨਿਕ ਸੀਗਾਰ ਰੇ ਬਿਨੁ ਪਿਰ ਸਭੈ ਬਿਖੁ ਲਾਗਿਓ ॥੧॥ ਪੂਛਉ ਪੂਛਉ ਦੀਨ ਭਾਂਤਿ ਕਰਿ ਕੋਊ ਕਹੈ ਪ੍ਰਿਅ ਦੇਸਾਂਗਿਓ ॥ ਹੀਂਓ‍ੁ ਦੇਂਉ ਸਭੁ ਮਨੁ ਤਨੁ ਅਰਪਉ ਸੀਸੁ ਚਰਣ ਪਰਿ ਰਾਖਿਓ ॥੨॥ ਚਰਣ ਬੰਦਨਾ ਅਮੋਲ ਦਾਸਰੋ ਦੇਂਉ ਸਾਧਸੰਗਤਿ ਅਰਦਾਗਿਓ ॥ ਕਰਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾ ਮੋਹਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਵਹੁ ਨਿਮਖ ਦਰਸੁ ਪੇਖਾਗਿਓ ॥੩॥ ਦ੍ਰਿਸਟਿ ਭਈ ਤਬ ਭੀਤਰਿ ਆਇਓ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਅਨਦਿਨੁ ਸੀਤਲਾਗਿਓ ॥ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਰਸਿ ਮੰਗਲ ਗਾਏ ਸਬਦੁ ਅਨਾਹਦੁ ਬਾਜਿਓ ॥੪॥੫॥ {ਪੰਨਾ 1203-1204}

pdArQ:- mweI—hy mW! DIir—{DYXL} DIrj, shwrn dI qwkq [ rhI—rih geI hY, mu`k geI hY [ ipRA ibrwigE—ipAwry dy vYrwg, ipAwry qoN ivCoVy dw drd [ Aink BWiq—AnykW iksmW dy [ AwnUp—AnUp, sohxy [ ry—hy BweI! {puilMg} [ rucY—ipAwr, iK`c [1[rhwau[

inis—rwq [ bwsur—idn [ ipRA—hy ipAwry! muiK—mUMh nwl [ tyrau—tyrauN, mYN aucwrdI hW, mYN pukwrdI hW [ kjr—k`jl [ bsqR—k`pVy [ sIgwr—isMgwr, gihxy [ ry—hy BweI! ibKu—Awqmk mOq ilAwaux vwlI zhr [1[

pUCau—pUCauN, mYN pu`CdI hW [ dIn—inmwxw [ dIn BWiq kir—inmwixAW vWg [ BWiq—qrIkw [ ipRA dysWigau—ipAwry dw dys [ hINEu—ihrdw {A`Kr ‘a’ dy nwl do lgW hn—  o Aqy   u [ Asl l&z ‘hINau’ hY, ieQy ‘hINE’ pVHnw hY} [ dyNau—mYN dyNdI hW, mYN dyx ƒ iqAwr hW [ Arpau—ArpauN, mYN Byt krdI hW [ rwiKE—rwiK, r`K ky [2[

bMdnw—nmskwr [ Amol—mu`l qoN ibnw, dMmW qoN ibnw [ dwsro—inmwxw ijhw dws {puilMg} [ ArdwigE—Ardws [ dyNau ArdwigE—mYN Ardws Byt krdw hW [ moih—mYƒ [ inmK—{inmy—} A`K Jmkx ijqnw smw [ pyKwigE—mYN pyKW, mYN vyKW [3[

idRsit—(myhr dI) ingwh [ BIqir—myry ihrdy ivc [ Anidnu—hr roz, hr vyly [ sIqlwigE—sIql, SWq, TMFw-Twr [ nwnk—hy nwnk! ris—suAwd nwl [ mMgl—^uSI dy gIq, is&iq-swlwh dy gIq [ Anwhd—{An-Awhq} ibnw vjwey, iek-rs, hr vyly [ sbdu bwijE—gurU dw Sbd v`j irhw hY, Sbd Awpxw pUrw pRBwv pw irhw hY [4[

ArQ:- hy (myrI) mW! (myry AMdr) ipAwry qoN ivCoVy dw drd bhuq qyz ho igAw hY ies ƒ shwrn dI qwkq nhIN rih geI [ hy BweI! (dunIAw dy) AnykW iksmW dy sohxy sohxy rMg-qmwSy hn, pr myry AMdr iehnW vwsqy koeI iK`c hI nhIN pYNdI [1[rhwau[

hy (vIr)! rwq idn mYN (Awpxy) mUMhoN ‘hy ipAwry! hy ipAwry’! boldI rihMdI hW, mYƒ iek pl Br BI nINd nhIN AwauNdI, sdw jwg ky (smw guzwr rhI hW) [ hy (vIr)! hwr, k`jl, k`pVy, AnykW gihxy—ieh swry pRBU-pqI dy imlwp qoN ibnw mYƒ Awqmk mOq ilAwaux vwlI zhr id`s rhy hn [1[

(hy mW!) inmwixAW vWg mYN muV muV pu`CdI iPrdI hW, Blw jy koeI mYƒ ipAwry dw dys d`s dyvy [ (ipAwry dw dys d`sx vwly dy) crnW auqy (Awpxw) isr r`K ky mYN Awpxw ihrdw, Awpxw mn Awpxw qn sB kuJ Bytw krn ƒ iqAwr hW [2[

hy BweI! mYN swD sMgiq dy crnW qy nmskwr krdw hW, mYN swD sMgiq dw dMmW qoN ibnw hI iek inmwxw ijhw dws hW, mYN swD sMgiq A`gy Ardws krdw hW—(myry auqy) imhr kro, mYƒ prmwqmw imlw dyau, mYN (aus dw) A`K Jmkx ijqny smy leI hI drsn kr lvW [3[

hy BweI! (jdoN prmwqmw dI imhr dI) ingwh (myry auqy) hoeI, qdoN auh myry ihrdy ivc Aw v`isAw [ hux myrw mn hr vyly TMFw-Twr rihMdw hY [ hy nwnk! AwK—hux mYN aus dI is&iq-swlwh dy gIq suAwd nwl gWdw hW, (myry AMdr) gurU dw Sbd iek-rs Awpxw pUrw pRBwv pweI r`Kdw hY [4[5[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh