ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1200

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਜਪਿ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਪੜ੍ਹੁ ਸਾਰੁ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨੁ ਥਿਰੁ ਨਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰੁ ਨਿਹਫਲ ਸਭੁ ਬਿਸਥਾਰੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਕਿਆ ਲੀਜੈ ਕਿਆ ਤਜੀਐ ਬਉਰੇ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਛਾਰੁ ॥ ਜਿਸੁ ਬਿਖਿਆ ਕਉ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹ ਅਪੁਨੀ ਕਰਿ ਜਾਨਹੁ ਸਾ ਛਾਡਿ ਜਾਹੁ ਸਿਰਿ ਭਾਰੁ ॥੧॥ ਤਿਲੁ ਤਿਲੁ ਪਲੁ ਪਲੁ ਅਉਧ ਫੁਨਿ ਘਾਟੈ ਬੂਝਿ ਨ ਸਕੈ ਗਵਾਰੁ ॥ ਸੋ ਕਿਛੁ ਕਰੈ ਜਿ ਸਾਥਿ ਨ ਚਾਲੈ ਇਹੁ ਸਾਕਤ ਕਾ ਆਚਾਰੁ ॥੨॥ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗਿ ਮਿਲੁ ਬਉਰੇ ਤਉ ਪਾਵਹਿ ਮੋਖ ਦੁਆਰੁ ॥ ਬਿਨੁ ਸਤਸੰਗ ਸੁਖੁ ਕਿਨੈ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾਇ ਪੂਛਹੁ ਬੇਦ ਬੀਚਾਰੁ ॥੩॥ ਰਾਣਾ ਰਾਉ ਸਭੈ ਕੋਊ ਚਾਲੈ ਝੂਠੁ ਛੋਡਿ ਜਾਇ ਪਾਸਾਰੁ ॥ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸਦਾ ਥਿਰੁ ਨਿਹਚਲੁ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਆਧਾਰੁ ॥੪॥੬॥ {ਪੰਨਾ 1200}

pdArQ:- mn—hy mn! swru—sRySt (kMm) [ iQru—itkvW [ inhPl—ivArQ [ ibsQwru—iKlwrw [1[rhwau[

ikAw lIjY—kuJ BI Awpxw nhIN bxwieAw jw skdw [ qjIAY—C`ifAw jw skdw [ baury—hy kmly! Cwru—suAwh, nwsvMq [ ibiKAw—mwieAw [ sw—auh mwieAw [ isir—isr au~qy [1[

AauD—aumr [ GwtY—GtdI jw rhI hY [ gvwru—mUrK [ ij—ijhVw [ swkq—prmwqmw nwloN tu`tw hoieAw mnu`K [ Awcwru—krq`b [2[

kY sMig—dy nwl [ qau—qdoN [ moK duAwru—(mwieAw dy moh qoN) ^lwsI dw drvwzw [ iknY—iksy ny BI [ jwie—jw ky [3[

rwxw—rwjw [  rwau—AmIr [ sBY koaU—hr koeI [ pwswru—pswrw [ inhclu—Afol-ic`q [ AwDwru—Awsrw [4[

ArQ:- hy (myry) mn! prmwqmw dw nwm jipAw kr, prmwqmw dw nwm piVHAw kr, (iehI) sRySt (kMm hY) [ hy mn! prmwqmw dy nwm qoN ibnw hor koeI (ieQy) sdw kwiem rihx vwlw nhIN hY [ hor swrw iKlwrw AYsw hY ijs qoN (Awqmk jIvn vwsqy) koeI Pl nhIN imldw [1[rhwau[

hy kmly mn! jo kuJ (jgq ivc) id`s irhw hY auh (sB) nwsvMq hY, ies ivcoN nwh kuJ Awpxw bxwieAw jw skdw hY nwh C`ifAw jw skdw hY [ hy kmly! ijs mwieAw ƒ qUM AwpxI smJI bYTw hYN, auh qW C`f jwihˆgw, (aus dI ^wqr kIqy pwpW dw) Bwr hI Awpxy isr au~qy (lY jwihˆgw) [1[

hy BweI! rqw rqw kr ky pl pl kr ky aumr GtdI jWdI hY, pr mUrK mnu`K (ieh g`l) smJ nhIN skdw, (mUrK) auhI kuJ krdw rihMdw hY jo (AMq vyly) ies dy nwl nhIN jWdw [ prmwqmw nwloN tu`ty mnu`K dw sdw iehI krq`b rihMdw hY [2[

hy kmly! sMq jnW nwl iml bYiTAw kr, qdoN hI qUM (mwieAw dy moh qoN) ^lwsI dw drvwzw l`B skyNgw [ byS`k vyd (Awidk hor Drm-pusqkW) dw BI ivcwr jw ky pu`C vyKo (sB iehI d`sxgy ik) swD sMgiq qoN ibnw iksy ny BI Awqmk Awnµd nhIN l`Bw [3[

hy BweI! koeI rwjw hovy pwiqSwh hovy, hr koeI (ieQoN Aw^r) qur pYNdw hY, ies nwsvMq jgq-iKlwry ƒ C`f jWdw hY [ hy nwnk! prmwqmw dw nwm ijnHW ny Awpxy jIvn dw Awsrw bxwieAw hY auh sMq jn (ies mohnI mwieAw dy pswry ivc) Afol-ic`q rihMdy hn [4[6[

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੩ ਦੁਪਦਾ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹਉ ਸੰਗਿ ਬਾਪ ॥ ਜਿਨ ਕੇ ਜਣੇ ਬਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹਉ ਤਿਨ ਸਿਉ ਝਗਰਤ ਪਾਪ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜਿਸੁ ਧਨ ਕਾ ਤੁਮ ਗਰਬੁ ਕਰਤ ਹਉ ਸੋ ਧਨੁ ਕਿਸਹਿ ਨ ਆਪ ॥ ਖਿਨ ਮਹਿ ਛੋਡਿ ਜਾਇ ਬਿਖਿਆ ਰਸੁ ਤਉ ਲਾਗੈ ਪਛੁਤਾਪ ॥੧॥ ਜੋ ਤੁਮਰੇ ਪ੍ਰਭ ਹੋਤੇ ਸੁਆਮੀ ਹਰਿ ਤਿਨ ਕੇ ਜਾਪਹੁ ਜਾਪ ॥ ਉਪਦੇਸੁ ਕਰਤ ਨਾਨਕ ਜਨ ਤੁਮ ਕਉ ਜਉ ਸੁਨਹੁ ਤਉ ਜਾਇ ਸੰਤਾਪ ॥੨॥੧॥੭॥ {ਪੰਨਾ 1200}

pdArQ:- pUq—hy pu`qr! kwhy Jgrq hau—ikauN JgVw krdy ho? sMig bwp—ipqw nwl [ jxy—jMmy hoey [ bfIry—v`fy kIqy hoey, pwly hoey [ isau—nwl [ pwp—mwVw kMm [1[rhwau[

grbu—mwx, AhMkwr [ iksih n Awp—iksy dw BI Awpxw nhIN [ mih—ivc [ jwie—jWdw hY [ ibiKAw—mwieAw [ rsu—suAwd [ qau—qdoN [ pCuqwp—pCqwvw, A&sos [1[

jo pRB—ijhVy pRBU jI [ suAwmI—mwlk [ jwphu—jwp jpdy rho [ nwnk—hy nwnk! jn—prmwqmw dy syvk [ qum kau—quhwƒ [ jau—jy [ qau—qW [ jwie—dUr ho jwiegw [ sMqwp—mwnsk du`K-klyS [2[

ArQ:- hy pu`qr! (dunIAw dy Dn dI ^wqr) ipqw nwl ikauN JgVw krdy ho? hy pu`qr! ijnHW mwipAW ny jMimAw qy pwilAw huMdw hY, auhnW nwl (Dn dI ^wqr) JgVw krnw mwVw kMm hY [1[rhwau[

hy pu`qr! ijs Dn dw qusI mwx krdy ho, auh Dn (kdy BI) iksy dw Awpxw nhIN bixAw [ hryk mnu`K mwieAw dw cskw (AMq vyly) iek iKn ivc hI C`f jWdw hY (jdoN C`fdw hY) qdoN aus ƒ (C`fx dw) hwhukw l`gdw hY [1[

hy pu`qr! ijhVy pRBU jI quhwfy (swfy sBnW dy) mwlk hn, auhnW dy nwm dw jwp jipAw kro [ hy nwnk! (AwK—hy pu`qr!) pRBU dy dws ijhVw aupdyS quhwƒ krdy hn jy qusI auh aupdyS (iDAwn nwl) suxo qW (quhwfy AMdroN) mwnsk du`K-klyS dUr ho jwey [2[1[7[

auQwnkw—gurU Arjn swihb ƒ guirAweI imlx qy bwbw ipRQI cMd ny ipqw-gurU jI dI ivroDqw kIqI [ qdoN auhnW ƒ ieh aupdyS kIqw [ auN\ ‘prQwie swKI mhw purK boldy, swJI sgl jhwnY’ ]

ਸਾਰਗ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੫ ਦੁਪਦੇ ਪੜਤਾਲ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਜਪਿ ਮਨ ਜਗੰਨਾਥ ਜਗਦੀਸਰੋ ਜਗਜੀਵਨੋ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤਿ ਲਾਗੀ ਮੈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਟੇਕ ਸਭ ਦਿਨਸੁ ਸਭ ਰਾਤਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਰਿ ਕੀ ਉਪਮਾ ਅਨਿਕ ਅਨਿਕ ਅਨਿਕ ਗੁਨ ਗਾਵਤ ਸੁਕ ਨਾਰਦ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਤਵ ਗੁਨ ਸੁਆਮੀ ਗਨਿਨ ਨ ਜਾਤਿ ॥ ਤੂ ਹਰਿ ਬੇਅੰਤੁ ਤੂ ਹਰਿ ਬੇਅੰਤੁ ਤੂ ਹਰਿ ਸੁਆਮੀ ਤੂ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਨਹਿ ਆਪਨੀ ਭਾਂਤਿ ॥੧॥ ਹਰਿ ਕੈ ਨਿਕਟਿ ਨਿਕਟਿ ਹਰਿ ਨਿਕਟ ਹੀ ਬਸਤੇ ਤੇ ਹਰਿ ਕੇ ਜਨ ਸਾਧੂ ਹਰਿ ਭਗਾਤ ॥ ਤੇ ਹਰਿ ਕੇ ਜਨ ਹਰਿ ਸਿਉ ਰਲਿ ਮਿਲੇ ਜੈਸੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਲਲੈ ਸਲਲ ਮਿਲਾਤਿ ॥੨॥੧॥੮॥ {ਪੰਨਾ 1200}

pdArQ:- mn—hy mn! jgMnwQ—jgq dw Ksm [ jgdIsro—jgq dw eISÍr [ jg jIvno—jgq dw jIvn, jgq dw shwrw, jgq ƒ pYdw krn vwlw [ mn mohn—mn ƒ moh lYx vwlw [ isau—nwl [ tyk—Awsrw [1[rhwau[

aupmw—vifAweI [ Aink—AnykW [ suk—sukdyv irSI [ nwrd—bRhmw dw pu`qr nwrd irSI [ bRhmwidk—bRhmw Aqy hor dyvqy [ qv—qyry [ suAwmI—hy suAwmI! ginn n jwq—igxy nhIN jw skdy [ Awpy—Awp hI [ BWiq—iksm, qrIkw [1[

hir kY inkit—prmwqmw dy nyVy [ inkt hI—{ik®Aw ivSySx ‘hI’ dy kwrn l&z ‘inkit’ dI ‘i’ au~f geI hY} [ bsqy—v`sdy hn [ qy—auh {bhu-vcn} [ Bgwq—Bgq [ isau—nwl [ ril imly—iek-imk ho gey [ sllY—pwxI ivc [ sll—pwxI [2[

ArQ:- hy (myry) mn! jgq dy mwlk prmwqmw dw nwm jipAw kr (aus dw nwm jipAW aus) mn dy mohx vwly prmwqmw nwl ipAwr bx jWdw hY [ mYƒ qW swrw idn swrI rwq ausy prmwqmw dw hI shwrw hY [1[rhwau[

hy BweI! prmwqmw dIAW AnykW vifAweIAW hn [ hy suAwmI pRBU! sukdyv nwrd bRhmw Awidk dyvqy qyry gux gWdy rihMdy hn, qyry gux igxy nhIN jw skdy [ hy hrI! hy suAwmI! qUM byAMq hYN, qUM byAMq hYN, AwpxI AvsQw qUM Awp hI jwxdw hYN [1[

hy BweI! ijhVy mnu`K prmwqmw dy nyVy sdw prmwqmw dy nyVy v`sdy hn, auh mnu`K prmwqmw dy swDU jn hn prmwqmw dy Bgq hn [ hy dws nwnk! prmwqmw dy auh syvk prmwqmw nwl iek-imk ho jWdy hn, ijvyN pwxI pwxI ivc iml jWdw hY [2[1[8[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh