ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1198

ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ੪ ਘਰੁ ੧    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਹਰਿ ਕੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਹਮ ਧੂਰਿ ॥ ਮਿਲਿ ਸਤਸੰਗਤਿ ਪਰਮ ਪਦੁ ਪਾਇਆ ਆਤਮ ਰਾਮੁ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਸੰਤੁ ਮਿਲੈ ਸਾਂਤਿ ਪਾਈਐ ਕਿਲਵਿਖ ਦੁਖ ਕਾਟੇ ਸਭਿ ਦੂਰਿ ॥ ਆਤਮ ਜੋਤਿ ਭਈ ਪਰਫੂਲਿਤ ਪੁਰਖੁ ਨਿਰੰਜਨੁ ਦੇਖਿਆ ਹਜੂਰਿ ॥੧॥ ਵਡੈ ਭਾਗਿ ਸਤਸੰਗਤਿ ਪਾਈ ਹਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰਿ ॥ ਅਠਸਠਿ ਤੀਰਥ ਮਜਨੁ ਕੀਆ ਸਤਸੰਗਤਿ ਪਗ ਨਾਏ ਧੂਰਿ ॥੨॥ ਦੁਰਮਤਿ ਬਿਕਾਰ ਮਲੀਨ ਮਤਿ ਹੋਛੀ ਹਿਰਦਾ ਕੁਸੁਧੁ ਲਾਗਾ ਮੋਹ ਕੂਰੁ ॥ ਬਿਨੁ ਕਰਮਾ ਕਿਉ ਸੰਗਤਿ ਪਾਈਐ ਹਉਮੈ ਬਿਆਪਿ ਰਹਿਆ ਮਨੁ ਝੂਰਿ ॥੩॥ ਹੋਹੁ ਦਇਆਲ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਿ ਹਰਿ ਜੀ ਮਾਗਉ ਸਤਸੰਗਤਿ ਪਗ ਧੂਰਿ ॥ ਨਾਨਕ ਸੰਤੁ ਮਿਲੈ ਹਰਿ ਪਾਈਐ ਜਨੁ ਹਰਿ ਭੇਟਿਆ ਰਾਮੁ ਹਜੂਰਿ ॥੪॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1198}

pdArQ:- hm—AsI, mYN [ DUir—crnW dI DUV [ imil—iml ky [ prm pdu—sB qoN au~cw Awqmk drjw [ Awqmrwmu—prmwqmw [ BrpUir—srb-ivAwpk [1[rhwau[

pweIAY—pRwpq kr leIdI hY [ iklivK—pwp [ siB—swry [ Awqm joiq—AMqr-Awqmw, ijMd [ prPUilq—iKVI hoeI [ purK inrMjnu—inrlyp pRBU {inr-AMjnu [ AMjnu—mwieAw dy moh dI kwlK} [ hjUir—hwzr-nwzr [1[

vfY Bwig—v`fI iksmq nwl [ AT siT—{8+60} ATwhT [ mjnu—ieSnwn [ pg DUir—crnW dI DUV [ nwey—nHwie, nHw ky [2[

durmiq—KotI miq [ mlIn miq—(ivkwrW dI mYl nwl) mYlI ho cukI miq [ kusuDu—{ku-suDu} gMdw, mYlw [ kUru—kUV [ ibnu krmw—(pRBU dI) imhr qoN ibnw [ ibAwip rihAw—PisAw rihMdw hY [ JUir—Jurdw hY [3[

dieAwl—dieAwvwn [ mwgau—mwgauN, mYN mMgdw hW [ pg DUir—crnW dI DUV [ sMqu—gurU [ pweIAY—l`B leIdw hY [ jnu hir—hir jnu, hrI dw dws, gurU [ hjUir—AMg-sMg (v`sdw) [4[

ArQ:- hy BweI! mYN prmwqmw dy sMq jnW dy crnW dI DUV (hoieAw rihMdw hW) [ sMq jnW dI sMgiq ivc iml ky sB qoN au~cw Awqmk drjw pRwpq ho jWdw hY, Aqy prmwqmw sB QweIN v`sdw id`s pYNdw hY [1[rhwau[

hy BweI! jdoN gurU sMq iml pYNdw hY, qdoN Awqmk TMF pRwpq ho jWdI hY, gurU (mnu`K dy) swry pwp swry du`K k`t ky dUr kr dyNdw hY [ (gurU ƒ imilAW) ijMd iKV pYNdI hY, inrlyp Aqy srb-ivAwpk pRBU AMg-sMg v`sdw vyK leIdw hY [1[

hy BweI! ijs mnu`K ny v`fI iksmq nwl swD sMgiq pRwpq kr leI, aus ny sB QW BrpUr prmwqmw dw nwm (ihrdy ivc vsw ilAw), sq-sMgIAW dy crnW dI DUV ivc nHw ky aus ny (mwno) ATwhT qIrQW dw ieSnwn kr ilAw [2[

hy BweI! ijs mnu`K ƒ mwieAw dw JUTw moh cMbiVAw rihMdw hY, aus dw ihrdw (ivkwrW nwl) gMdw (hoieAw rihMdw hY) aus dI miq ivkwrW nwl KotI mYlI Aqy hoCI hoeI rihMdI hY [ hy BweI! prmwqmw dI imhr qoN ibnw swD sMgiq dw imlwp hwsl nhIN huMdw, haumY ivc PisAw hoieAw mnu`K dw mn sdw icMqw-i&krW ivc itikAw rihMdw hY [3[

hy pRBU jI! (myry auqy) dieAwvwn ho, imhr kr [ mYN (qyry dr qoN) sq-sMgIAW dy crnW dI DUV mMgdw hW [ hy nwnk! jdoN gurU iml pYNdw hY, qdoN prmwqmw iml pYNdw hY [ ijs ƒ prmwqmw dw dws (gurU) imldw hY, aus ƒ prmwqmw AMg-sMg v`sdw id`sdw hY [4[1[

ਸਾਰੰਗ ਮਹਲਾ ੪ ॥ ਗੋਬਿੰਦ ਚਰਨਨ ਕਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ॥ ਭਵਜਲੁ ਜਗਤੁ ਨ ਜਾਈ ਤਰਣਾ ਜਪਿ ਹਰਿ ਹਰਿ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਤੀਤਿ ਬਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰੀ ਸੇਵਾ ਸੁਰਤਿ ਬੀਚਾਰੀ ॥ ਅਨਦਿਨੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਜਪਿ ਹਿਰਦੈ ਸਰਬ ਕਲਾ ਗੁਣਕਾਰੀ ॥੧॥ ਪ੍ਰਭੁ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰੁ ਰਵਿਆ ਸ੍ਰਬ ਠਾਈ ਮਨਿ ਤਨਿ ਅਲਖ ਅਪਾਰੀ ॥ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਭਏ ਤਬ ਪਾਇਆ ਹਿਰਦੈ ਅਲਖੁ ਲਖਾਰੀ ॥੨॥ ਅੰਤਰਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਸਰਬ ਧਰਣੀਧਰ ਸਾਕਤ ਕਉ ਦੂਰਿ ਭਇਆ ਅਹੰਕਾਰੀ ॥ ਤ੍ਰਿਸਨਾ ਜਲਤ ਨ ਕਬਹੂ ਬੂਝਹਿ ਜੂਐ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ॥੩॥ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਵਹਿ ਗੁਰਿ ਕਿੰਚਤ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ ॥ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰਿ ਭਈ ਹੈ ਤਿਨ ਕੀ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ ॥੪॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1198}

pdArQ:- kau—qoN, ƒ [ bilhwrI—kurbwn, sdky [ Bvjlu—sMswr-smuMdr [ n jweI qrxw—pwr nhIN lµiGAw jw skdw [ jip—jipAw kr [ pwir auqwrI—pwr lµGw lYNdw hY [1[rhwau[

ihrdY—ihrdy ivc [ pRqIiq—srDw [ kyrI—dI [ syvw—BgqI [ bIcwrI—prmwqmw dy guxW dI ivcwr vwlw [ Anidnu—hr roz [ srb klw—swrIAW qwkqW dw mwlk [ guxkwrI—gux pYdw krn vwlw [1[

Agm—AphuMc [ Agocru—{A-go-cru} ijs qk igAwn-ieMidRAW dI phuMc nhIN ho skdI [ rivAw—mOjUd [ sRb TweI—sBnIN QweIN [ min—(hryk dy) mn ivc [ qin—(hryk dy) srIr ivc [ AlK—AidRSt [ ApwrI—{A-pwr} ijs dw pwrlw bMnw nhIN l`B skdw, byAMq [ ikrpwl—dieAwvwn [2[

srb AMqir—hryk dy AMdr [ DrxI Dr—DrqI dw Awsrw pRBU [ swkq—prmwqmw nwloN tu`ty hoey mnu`K [ jlq—sV rhy [ n bUJih—nhIN smJdy [ jUAY—jUey ivc [3[

gwvih—gWdy hn [ guir—gurU ny [ ikMcq—QoVHI ijqnI BI [ nwnk—hy nwnk! ndir—imhr dI ingwh [ pYj—ie`zq, lwj [4[

ArQ:- hy BweI! prmwqmw dy crnW qoN sdky jwxw cwhIdw hY [ hy BweI! (prmwqmw dw nwm jpx qoN ibnw) jgq (dy ivkwrW) qoN sMswr-smuMdr qoN pwr nhIN lµiGAw jw skdw [ hy BweI! (prmwqmw dw nwm) jipAw kr, prmwqmw (ivkwrW-Bry jgq qoN) pwr lµGw dyNdw hY [1[rhwau[

hy BweI! swrIAW qwkqW dy mwlk swry guxW dy mwlk prmwqmw dw nwm hr vyly ihrdy ivc jp ky (mnu`K dy) ihrdy ivc prmwqmw vwsqy srDw bx jWdI hY, mnu`K dI suriq syvw-BgqI ivc juVI rihMdI hY, prmwqmw dy gux mn ivc Aw v`sdy hn [1[

hy BweI! (ijhVw) prmwqmw (jIvW dI) phuMc qoN pry hY (jIvW dy) igAwn-ieMidRAW dI phuMc qoN pry hY, (ijhVw) sBnIN QweIN mOjUd hY, sBnW dy mn ivc qn ivc v`sdw hY, AidRSt hY qy byAMq hY auh prmwqmw qdoN iml pYNdw hY jdoN (mnu`K auqy) siqgurU jI dieAwvwn huMdy hn, qdoN mnu`K aus AidRSt pRBU ƒ Awpxy ihrdy ivc (hI) vyK lYNdw hY [2[

hy BweI! DrqI dy Awsry prmwqmw dw nwm sB jIvW dy AMdr mOjUd hY, pr prmwqmw nwloN tu`ty hoey AhMkwrI mnu`KW ƒ auh ikqy dUr v`sdw jwpdw hY [ mwieAw dI iqRSnw dI A`g ivc sV rhy auh mnu`K kdy (ies Byq ƒ) nhIN smJdy, auhnW ny mnu`Kw-jIvn dI bwzI hwr id`qI huMdI hY (ijvyN juAwrIey ny) jUey ivc (AwpxI mwieAw) [3[

hy nwnk! ijnHW mnu`KW au~qy gurU ny QoVHI ijqnI BI imhr kr id`qI, auh auTdy bYTdy hr vyly prmwqmw dy gux gWdy rihMdy hn [ hy BweI! ijnHW auqy gurU prmwqmw dI imhr dI ingwh hoeI, prmwqmw ny auhnW dI (lok prlok ivc) lwj r`K leI [4[2[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh