ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1196

ਲੋਭ ਲਹਰਿ ਅਤਿ ਨੀਝਰ ਬਾਜੈ ॥ ਕਾਇਆ ਡੂਬੈ ਕੇਸਵਾ ॥੧॥ ਸੰਸਾਰੁ ਸਮੁੰਦੇ ਤਾਰਿ ਗਬਿੰਦੇ ॥ ਤਾਰਿ ਲੈ ਬਾਪ ਬੀਠੁਲਾ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਅਨਿਲ ਬੇੜਾ ਹਉ ਖੇਵਿ ਨ ਸਾਕਉ ॥ ਤੇਰਾ ਪਾਰੁ ਨ ਪਾਇਆ ਬੀਠੁਲਾ ॥੨॥ ਹੋਹੁ ਦਇਆਲੁ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮੇਲਿ ਤੂ ਮੋ ਕਉ ॥ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰੇ ਕੇਸਵਾ ॥੩॥ ਨਾਮਾ ਕਹੈ ਹਉ ਤਰਿ ਭੀ ਨ ਜਾਨਉ ॥ ਮੋ ਕਉ ਬਾਹ ਦੇਹਿ ਬਾਹ ਦੇਹਿ ਬੀਠੁਲਾ ॥੪॥੨॥ {ਪੰਨਾ 1196}

pdArQ:- nIJr—{Skt. inBLØrA spring, waterfall, mountain-torrent} JIl, cSmw, phwVI ndI [ bwjY—v`j rhIAW hn, TwTW mwr rhIAW hn [ kysvw—hy kySv! hy pRBU! {ky_w: pR_Ôqw: siNq AÔX} hy lµmy kysW vwly! [1[

guoibMdy—{not:- A`Kr ‘g’ dy nwl do lgW hn—  o Aqy   u [ Asl l&z ‘goibMd’ hY, ie`Qy ‘guibMd’ pVHnw hY} hy goibMd! bwp bITlw—hy bITl ipqw! bITul—{Skt. ivÕTl iv+ÔQlOne standing aloof} mwieAw dy pRBwv qoN pry rihx vwlw [1[rhwau[

Ainl—{Ainiq Anyn eiq AinlThat by means of which one breaths} hvw [ Kyiv n swkau—c`pU nhIN lgw skdw [ Kyiv—{Skt. i˜p`to throw, to steer. i˜pixan oar, c`pU} c`pU lwxw [ pwru—pwrlw bMnw [2[

mo kau—mYƒ [ auqwry—auqwir, lµGw [3[

qir n jwnau—mYN qrnw nhIN jwxdw [4[

ArQ:- hy bITl ipqw! hy goibMd! mYƒ sMswr-smuMdr ivcoN pwr lµGw lY [1[rhwau[

hy suhxy kysW vwly pRBU! (ies sMswr-smuMdr ivc) loB dIAW iT`lHW bVIAW TwTW mwr rhIAW hn, myrw srIr iehnW ivc fu`bdw jw irhw hY [1[

hy bITl! (myrI izMdgI dI) byVI J`KV ivc (Ps geI hYO), mYN ies ƒ c`pU lwx jogw nhIN hW; pRBU! qyry (ies sMswr-smuMdr dw) mYƒ pwrlw bMnw nhIN l`Bdw [2[

hy kySv! myry au~qy dieAw kr, mYƒ gurU imlw, qy (ies smuMdr ivcoN) pwr lµGw [3[

(qyrw) nwmdyv, hy bITl! bynqI krdw hY—(smuMdr ivc iTlHW pY rhIAW hn, myrI byVI J`KV dy mUMh Aw peI hY, qy) mYN qW qrnw BI nhIN jwxdw, mYƒ AwpxI bWh PVw, dwqw! bWh PVw [4[1[2[

Sbd dw Bwv—dunIAw dy ivkwrW qoN bcx leI ie`ko-ie`k qrIkw hY—prmwqmw dy dr qy Ardws [

ਸਹਜ ਅਵਲਿ ਧੂੜਿ ਮਣੀ ਗਾਡੀ ਚਾਲਤੀ ॥ ਪੀਛੈ ਤਿਨਕਾ ਲੈ ਕਰਿ ਹਾਂਕਤੀ ॥੧॥ ਜੈਸੇ ਪਨਕਤ ਥ੍ਰੂਟਿਟਿ ਹਾਂਕਤੀ ॥ ਸਰਿ ਧੋਵਨ ਚਾਲੀ ਲਾਡੁਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਧੋਬੀ ਧੋਵੈ ਬਿਰਹ ਬਿਰਾਤਾ ॥ ਹਰਿ ਚਰਨ ਮੇਰਾ ਮਨੁ ਰਾਤਾ ॥੨॥ ਭਣਤਿ ਨਾਮਦੇਉ ਰਮਿ ਰਹਿਆ ॥ ਅਪਨੇ ਭਗਤ ਪਰ ਕਰਿ ਦਇਆ ॥੩॥੩॥ {ਪੰਨਾ 1196}

not:- ‘Sbd’ dw Bwv smu`cy qOr qy bIj-rUp ivc ‘rhwau’ dI quk dy AMdr imldw hY [ swrw Sbd ‘rhwau’ dI quk jW qukW dI, mwno, ivAwiKAw hY [ ‘rhwau’ dI quk jW qukW ivc ie`k b`JvW i^Awl huMdw hY; ies ‘bMd’ dIAW qukW ƒ v`Ko-v`K kr ky pihly jW Agly ‘bMd’ dy nwl joiVAW Sbd dy AslI ArQW qoN zrUr KuMJ jweIdw hY [

‘rhwau’ vwly bMd ƒ smu`cy qOr qy pVHnw qy smJxw—ieh hryk Sbd dy Bwv ƒ TIk qrHW ivcwrn leI A`q zrUrI hY [ ies Sbd ƒ smJx vwsqy BI ies g`l dw ^ws i^Awl r`Kx dI loV hY [

AwE, hux ‘rhwau’ dIAW qukW ghu nwl vyKIey:-

jYsy pnkq QR¨itit hWkqI ] sir Dovn cwlI lwfulI ]1]rhwau]

l&z ‘jYsy’ Xojk (Conjunction) hY [ ieh d`sdw hY ik ieh pihlI quk Awpxy Awp ivc sMpUrx vwk nhIN hY; dUjI quk dy mu`F qy l&z ‘qYsy’ vriqAW sMpUrx vwk ieauN bxygw:

jYsy (DUiV mxI gwfI ƒ) QR¨itit (AwK AwK ky) (ih`kx vwlI) pnkq (vl) hWkqI (hY), (qYsy) lwfulI sir Dovn cwlI [

iehnW qukW ƒ TIk TIk smJx vwsqy pwTkW dw iDAwn iek hor zrUrI pwsy idvwaux dI loV hY [ jwq-pwq dy Brm ny swfy dys dy ieiqhws au~qy iek ^ws bVw BwrI Asr kIqw hY [ ijnHW ƒ nIvIN jwq vwly kih ky pukwirAw jWdw sI, qy keI qrIikAW nwl ijnHW dI inrwdrI kIqI jWdI sI, jdoN auhnW ƒ ies jUly dy hyToN inklx dw smw imilAw, auh CwlW mwr ky aus SwhI JMfy hyT jw itky ij`Qy auhnW ƒ Drm-Brw AKvwaux dw mwx iml igAw [ jdoN AsI AwpxI DrqI vl iDAwn mwr ky vyKdy hW, qW swfy auh Brw ijnHW ƒ julwhy, cmwr (mocI), CINby, nweI, luhwr Awidk dw kMm krn krky nIc jwq vwlw ikhw jWdw sI, auh BwrI igxqI iv`c ies pwsy ƒ C`f gey id`sdy hn [ pr ikqy ikqy ieho ijhy inDVk qy au~c-Awqmw BI sn jo Awpxy Drm-BrwvW dy ies slUk qoN Gwbry nhIN, sgoN auhnW dy kur^q qy krVy bcn shwr ky BI aus Bwg-hIx brwdrI dw suDwr krn dw hI jqn krdy rhy [ dys dI ies BweIcwrk dSw dw QoVHw ijhw nmUnw kbIr jI Awp pyS krdy hn [ au~cI jwq vwly auhnW ƒ gwlHW q`k k`FxoN BI &rk nhIN krdy, A`goN auh h`s ky auhnW dIAW gwlHW vwly l&zW dy hor ArQ kr ky auhnW ƒ (sum`qy) lwx dw jqn krdy hn [ vyKo:

goNf kbIr jI ] kUtnu soie ju mn kau kUtY ] mn kUtY qau jm qy CUtY ] kuit kuit mnu ksvtI lwvY ] so kUtnu mukiq bhu pwvY ]1] kUtnu iksY khhu sMswr ] sgl boln ky mwih bIcwr ]1] rhwau ] nwcnu soie ju mn isau nwcY ] JUiT n pqIAY prcY swcY ] iesu mn Awgy pUrY qwl ] iesu nwcn ky mn rKvwl ]2] bjwrI so ju bjwrih soDY ] pWc plIqh kau prboDY ] nau nwiek kI Bgiq pCwnY ] so bwjwrI hm gur mwny ]3] qskru soie ij qwiq n krY ] ieMdRI kY jqin nwmu aucrY ] khu kbIr hm AYsy lKn ] DMnu gurdyv Aiq rUp ibcKn ]4]7]10] {pMnw 872}

jdoN aunHW ƒ ‘julwhw’ ‘julwhw’ AwK ky hI BweIcwrk nIvWpn d`sx dy jqn hoey, qW Awp ny AwiKAw—hy BweI! r`b Awp julwhw hY, qusI ivArQ iehnW BulyiKAW iv`c pY ky aumr AjweIN guAw rhy ho, kuJ jnm-mnorQ dI BI ivcwr kro:

Awsw kbIr jI ] korI ko kwhU mrmu n jwnW ] sBu jgu Awin qnwieE qwnW ]1]rhwau] jb qum suin ly byd purwnw ] qb hm ieqnku psirE qwnW ]1] Drin Akws kI krgh bnweI ] cMdu sUrj duie swQ clweI ]2] pweI joir bwq iek kInI qh qWqI mnu mwnw ] jolwhy Gru Apnw cInW Gt hI rwmu pCwnW ]3] khqu kbIru kwrgh qorI ] sUqY sUq imlwey korI ]4]3]36] {pMnw 484}

iesy hI dlyrI nwl rivdws jI ny ies BweIcwrk ivgwV dw twkrw kIqw [ jdoN au~cI jwq vwilAW haumY ivc Aw ky AwiKAw—vyKo, Eie Xwro! ju`qIAW gMFx vwlw cmr`tw ho ky swƒ Drm-aupdyS suxWdw jy; qdoN Awp ny DIrj nwl auhnW ƒ smJwieAw—BweI! jgq ivc koeI ivrlw BwgW vwlw hY ijhVw cimAwr nhIN hY, nhIN qW swry jIv ju`qIAW gMFx dy Awhry l`gy pey hn [ myry au~qy qW dwqy ny imhr kIqI hY, mYN qW ju`qI gMFx dw kMm C`f bYTw hW, qusI Awpxw i&kr kro [ vyKo KW, ieh srIr rUp ju`qI quhwƒ imlI hY, idn rwq iesy ƒ gMFdy-qRüpdy rihMdy ho, ik mqW ikqy ieh ju`qI CyqI nw tu`t jwey [ ieh loB lwlc qy jgq dw moh ies srIr-ju`qI dy gWFy-qRopy hI hn, hor kIh hY?

soriT rivdws jI ] cmrtw gWiT n jneI ] logu gTwvY pnhI ]1]rhwau] Awr nhI ijh qopau ] nhI rWbI Twau ropau ]1] logu gMiT gMiT Krw ibgUcw ] hau ibnu gWTy jwie phUcw ]2] rivdwsu jpY rwm nwmw ] moih jm isau nwhI kwmw ]3]7] {pMnw 659}

nwmdyv jI BI ies mYdwn iv`c ip`Cy nhIN rhy [ jdoN iehnW ƒ BI iehI bolI mwrI geI ik hYN qW qUM k`pVy rMgx vwlw qy sIaUx vwlw CINbw hI; qW Awp au~qr dyNdy hn—BweI! jy qusI BI ieho ijhw rMgxw qy sIaUxw is`K lvo, qW jwq-pwq dy hoCy vihm qW nwh nw rihx:

Awsw nwmdyau jI ] mnu myro gju ijhbw myrI kwqI ] mip mip kwtau jm kI PwsI ]1] khw krau jwqI khw krau pwqI ] rwm ko nwmu jpau idn rwqI ]1]rhwau] rWgin rWgau sIvin sIvau ] rwm nwm ibnu GrIA n jIvau ]2] Bgiq krau hir ky gun gwvau ] AwT phr Apnw Ksmu iDAwvau ]3] suieny kI sUeI rupy kw Dwgw ] nwmy kw icqu hir isau lwgw ]4]3] {pMnw 485}

ijs Sbd dw hux ArQ kr rhy hW, ies ivc BI nwmdyv jI au~pr-vrgy i^Awl swmHxy r`K ky sul`Kxy r`bI DobI dw aupkwr ibAwn kr rhy hn [ muV Sbd dIAW “rhwau” dIAW qukW ƒ pVHIey:

jYsy pnkq QR¨itit hWkqI ] sir Dovn cwlI lwfulI ]1]rhwau]

DobI svyry au~T ky k`pVy Dox leI iksy nyVy dy sr Awidk au~qy jWdw hY [ aus dI Dobx Gr dw kMm-kwj sMBwl ky bwkI rihMdy k`pVy g`fI Awidk qy l`d lYNdI hY qy auh BI Awpxy DobI pws ausy sr qy clI jWdI hY [

jgq dy jIvW dy mn, mwno, ivkwrW qy haumY dI mYl nwl mYly hoey hoey k`pVy hn; ijvyN Dobx k`pVy DuAwaux leI pwxI dy Gwt vl mYly k`piVAW dI g`fI ƒ ih`kdI jWdI hY, iesy qrHW koeI lwfulI (pRymx) jIv-iesqRI gurU-DobI dy sr qy jWdI hY [ DobI hox ivc ikhVw imhxw hY?

“rhwau” dIAW qukW dw vwrqk-rUp (Prose order) qW pihlW id`qw igAw hY, iehnW l&zW ivc kyvl iek l&z “pnkq” dw ArQ smJxw zrUrI hY, bwkI dI quk sw& ho jwiegI [

ieh AsI vyK cuky hW ik ies Sbd ivc nwmdyv jI Awpxy DobI-pn dw izkr kr ky sul`Kxy DobI dI vifAweI kr rhy hn [ DobI dy nwl sDwrn hI pwxI dy Gwt dw sMbMD hY [ so ‘pnkq’ Asl ivc ‘pnGt’ (pwnI dI Gwt) hY [ A`Kr k, K, g, G dw au~cwrx-AsQwn ie`ko hI (sMG) hY, smwsI Sbd ivc ‘G’ dw aucwrx rqw AOKw hox krky ‘k’ vriqAw igAw hY [ ‘t’ qoN ‘q’ bx jwxw BI bVI sDwrn g`l hY, b`cy ‘rotI’ dy QW ‘loqI’ AwK lYNdy hn [

so, ieh swrw l&z ‘pnkq’ vrqoN ivc Aw igAw hY [ ies dw sMbMD BI sw& Fu`kdw hY [

‘q’—vrg qoN ‘t’—vrg Aqy ‘t’—vrg qoN ‘q’—vrg bx jwx dIAW hor BI imswlW imldIAW hn:-

sMsik®q  pRwik®q  pMjwbI

suKd      suhd  suhMFxw

sQwn   Twx  TwauN, QW

vrqul   vtuA   btUAw

iDRSt     FIT

dMf:    fMfw

ies Sbd ivc DobI dI ikrq dw izkr kr ky Awqmk aupdyS dyx dy kwrn kivqw dw SlyS Alµkwr BI vriqAw hoieAw hY [

l&z ‘DUiVmxI gwfI’ ƒ ‘Dobx’ dy nwl vrqx vyly ies dw ArQ krnw hY ‘mYly k`piVAW dI BrI hoeI g`fI’; jdoN ies ƒ ‘DobI’-gurU dy nwl vrqWgy, qW ‘lwfulI’ pRymx jIv-iesqRI dy nwl ies dw ArQ hovygw ‘ieh im`tI dI g`fI, srIr’ [

ArQ:- (ijvyN) pihlW (Bwv, A`gy A`gy) mYly k`piVAW nwl l`dI hoeI g`fI sihjy sihjy qurI jWdI hY, Aqy ip`Cy ip`Cy (Dobx) sotI lY ky ih`kdI jWdI hY; (iqvyN pihlW ieh AwlsI srIr sihjy sihjy turdw hY, pr ‘lwfulI’ ies ƒ pRym Awidk nwl pRyrdI hY) [1[

ijvyN (Dobx) (aus g`fI ƒ) pwxI dy Gwt vl ‘QR¨itit’ AwK AwK ky ih`kdI hY, Aqy sr au~qy (DobI dI) lwflI (iesqRI) (k`pVy) Dox leI jWdI hY, iqvyN pRymx (jIv-iesqRI) sqsMg srovr au~qy (mn ƒ) Dox leI jWdI hY [1[rhwau[

ipAwr ivc rMigAw hoieAw DobI (-gurU srovr qy AweIAW jigAwsU-iesqRIAW dy mn) piv`qr kr dyNdw hY; (ausy gurU-DobI dI imhr dw sdkw) myrw mn (BI) Akwl purK dy crnW ivc rMigAw igAw hY [2[

nwmdyv AwKdw hY—auh Akwl purK sB QweIN ivAwpk hY, Aqy Awpxy BgqW au~qy (iesy qrHW, Bwv, gurU dI rwhIN) imhr krdw rihMdw hY [3[

ਬਸੰਤੁ ਬਾਣੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਤੁਝਹਿ ਸੁਝੰਤਾ ਕਛੂ ਨਾਹਿ ॥ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੇਖੇ ਊਭਿ ਜਾਹਿ ॥ ਗਰਬਵਤੀ ਕਾ ਨਾਹੀ ਠਾਉ ॥ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨਿ ਊਪਰਿ ਲਵੈ ਕਾਉ ॥੧॥ ਤੂ ਕਾਂਇ ਗਰਬਹਿ ਬਾਵਲੀ ॥ ਜੈਸੇ ਭਾਦਉ ਖੂੰਬਰਾਜੁ ਤੂ ਤਿਸ ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਾਵਲੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਜੈਸੇ ਕੁਰੰਕ ਨਹੀ ਪਾਇਓ ਭੇਦੁ ॥ ਤਨਿ ਸੁਗੰਧ ਢੂਢੈ ਪ੍ਰਦੇਸੁ ॥ ਅਪ ਤਨ ਕਾ ਜੋ ਕਰੇ ਬੀਚਾਰੁ ॥ ਤਿਸੁ ਨਹੀ ਜਮਕੰਕਰੁ ਕਰੇ ਖੁਆਰੁ ॥੨॥ ਪੁਤ੍ਰ ਕਲਤ੍ਰ ਕਾ ਕਰਹਿ ਅਹੰਕਾਰੁ ॥ ਠਾਕੁਰੁ ਲੇਖਾ ਮਗਨਹਾਰੁ ॥ ਫੇੜੇ ਕਾ ਦੁਖੁ ਸਹੈ ਜੀਉ ॥ ਪਾਛੇ ਕਿਸਹਿ ਪੁਕਾਰਹਿ ਪੀਉ ਪੀਉ ॥੩॥ ਸਾਧੂ ਕੀ ਜਉ ਲੇਹਿ ਓਟ ॥ ਤੇਰੇ ਮਿਟਹਿ ਪਾਪ ਸਭ ਕੋਟਿ ਕੋਟਿ ॥ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜਜਪੈ ਨਾਮੁ ॥ ਤਿਸੁ ਜਾਤਿ ਨ ਜਨਮੁ ਨ ਜੋਨਿ ਕਾਮੁ ॥੪॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1196}

pdArQ:- quJih—qYƒ [ pihrwvw—(srIr dw) TwT, puSwk [ aUiB jwih—AwkVdI hYN [ grbvqI—AhMkwrn [ Twau—QW [ grdin—DOx [ lvY kwau—kW lauNdw hY [1[

kWie—ikauN? kwhdy leI? grbih—AhMkwr krdI hYN [ KUMbrwju—v`fI KuMb [ KrI—vDIk [ auqwvlI—kwhlI, CyqI jwx vwlI [1[rhwau[

kurMk—hrn [ qin—srIr ivc [ sugMD—ksqUrI [ Ap—Awpxw [ jm kMkru—{Skt. Xm ikzkr—jm ikMkr} jm dUq [2[

klqR—iesqRI [ PyVy—kIqy (mMdy) krm [ pwCy—(ijMd dy inkl jwx) ipCoN [ pIau—ipAwrw [ pukwrih—qUM vwjW mwryNgI [3[

swDU—gurU [ Et—Awsrw [ koit—kRoVW [ join kwmu—jUnW nwl vwsqw [4[

ArQ:- hy myrI kmlI kwieAW! qUM ikauN mwx krdI hYN? qUM qW aus KuMb nwloN BI CyqI nws ho jwx vwlI hYN jo BwdroN ivc (au~gdI hY) [1[rhwau[

(hy kwieAW!) qUM Awpxw TwT vyK ky AwkVdI hYN, (ies AwkV ivc) qYƒ kuJ BI surq nhIN rhI [ (vyK) AhMkwrn dw koeI QW nhIN (huMdw), qyry mMdy idn Awey hoey hn (ik qUM JUTw mwx kr rhI hYN) [1[

(hy kwieAW!) ijvyN hrn ƒ ieh Byq nhIN imldw ik ksqUrI dI sugMDI aus dy Awpxy srIr ivcoN (AwauNdI hY), pr auh prdys FUMFdw iPrdw hY (iqvyN qYƒ ieh smJ nhIN ik suKW dw mUl-pRBU qyry Awpxy AMdr hY) [ jo jIv Awpxy srIr dI ivcwr krdw hY (ik ieh sdw-iQr rihx vwlw nhIN), aus ƒ jmdUq ^uAwr nhIN krdw [2[

(hy kwieAW!) qUM pu`qr qy vhutI dw mwx krdI hYN (qy pRBU ƒ Bulw bYTI hYN, cyqw r`K) mwlk-pRBU (kIqy krmW dw) lyKw mMgdw hY (Bwv), jIv Awpxy kIqy mMdy krmW krky du`K shwrdw hY [ (hy kwieAW! ijMd dy inkl jwx ip`CoN) qUM iks ƒ ‘ipAwrw, ipAwrw’ AwK ky vwjW mwryNgI? [3[

(hy kwieAW!) jy qUM gurU dw Awsrw leyN, qyry kRoVW kIqy pwp swry dy swry nws ho jwx [ rivdws AwKdw hY—jo mnu`K nwm jpdw hY, aus dI (nIvIN) jwq mu`k jWdI hY, aus dw jnm imt jWdw hY, jUnW nwl aus dw vwsqw nhIN rihMdw [4[1[

Bwv:- srIr Awidk dw mwx kUVw hY [ ieQy sdw nhIN bYT rihxw [

ਬਸੰਤੁ ਕਬੀਰ ਜੀਉ    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਸੁਰਹ ਕੀ ਜੈਸੀ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ॥ ਤੇਰੀ ਪੂੰਛਟ ਊਪਰਿ ਝਮਕ ਬਾਲ ॥੧॥ ਇਸ ਘਰ ਮਹਿ ਹੈ ਸੁ ਤੂ ਢੂੰਢਿ ਖਾਹਿ ॥ ਅਉਰ ਕਿਸ ਹੀ ਕੇ ਤੂ ਮਤਿ ਹੀ ਜਾਹਿ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਚਾਕੀ ਚਾਟਹਿ ਚੂਨੁ ਖਾਹਿ ॥ ਚਾਕੀ ਕਾ ਚੀਥਰਾ ਕਹਾਂ ਲੈ ਜਾਹਿ ॥੨॥ ਛੀਕੇ ਪਰ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤੁ ਡੀਠਿ ॥ ਮਤੁ ਲਕਰੀ ਸੋਟਾ ਤੇਰੀ ਪਰੈ ਪੀਠਿ ॥੩॥ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਭੋਗ ਭਲੇ ਕੀਨ ॥ ਮਤਿ ਕੋਊ ਮਾਰੈ ਈਂਟ ਢੇਮ ॥੪॥੧॥ {ਪੰਨਾ 1196}

not:- iksy swKI dy vrqx dI qW loV hI nhIN [ ku`qy dw suBw hr koeI jwxdw hY; jdoN iksy bUhy qy tukVy dI ^wqr jWdw hY qW bVw grIbVw ijhw bx ky [ pr jy koeI Gr suM\w iml jwey, pihlW c`kI jw c`tdw hY; au~QoN qs`lI nwh hovy, qW iC`ky vl bVI hsrq nwl q`kdw hY; jo kuJ Gr ivcoN Kwx ƒ imly, kuJ KWdw hY kuJ ivgwVdw hY; c`kI c`tx ipCoN jWdw hoieAw QoVy ijhy lwlc ip`Cy prolw BI lY B`jdw hY [

iehI hwl lwlc nwl hlky hoey mnu`K dw hY; vyKx ƒ suhxI Skl, SrI&W vwlw pihrwvw, pr “duAwrih duAwir suAwn ijau folq” [ AwpxI kIqI kmweI qy sMqoK nhIN bxdw, ibgwnw Dn vyK ky jI llcWdw hY; in`q joVn dI qWG, in`q joVn dI iK`c [ Awpxy Gr sOKw BI hovy qW BI Awpxy qoN AmIrW ƒ vyK ky mn ivc swVw [ swrI aumr BogW ivc guzrnI, keIAW nwl bKyVy, keIAW nwl JgVy shyVny [ qy BogW dw AMq? keI rog [

so, mnu`K ƒ ku`qy nwl aupmw dyNdy hn, qy smJwauNdy hn ik sMqoK ivc jIaU, nhIN qW ies lwlc dw AMq ^uAwrI huMdw hY [

pdArQ:- surh—{Skt. suriB} gW [ cwl—qor [ pUMCt—pUCl [ Jmk—cmkdy [ bwl—vwl [1[

ies Gr mih hY—(Bwv,) jo kuJ qYƒ AwpxI kmweI ivcoN imldw hY [1[rhwau[

cUnu Awtw [ cIQrw—prolw [ khW—ik`Qy? [2[

pr—au~qy [ fIiT—nzr, ingwh [ mqu—mqW [ pIiT—l`k au~qy [3[

Bly—cMgy cMgy [ kInu—kIqy hn [ miq—mqW [ koaU...Fym—ikqy ^uAwrI hovy [4[

ArQ:- (hy ku`qy dy suBwau vwly jIv!) jo kuJ AwpxI h`k dI kmweI hY, ausy ƒ insMg ho ky vrq [ iksy ibgwny mwl dI lwlsw nwh krnI [1[rhwau[

ruKI suKI Kwie kY TMFw pwxI pIau ]

PrIdw dyiK prweI copVI nw qrswey jIau ]

(hy ku`qy!) gW vrgI qyrI qor hY, qyrI pUCl au~qy vwl BI suhxy cmkdy hn (hy ku`qw-suBwau jIv! SrI&W vrgI qyrI Skl qy pihrwvw hY) [1[

(hy ku`qy!) qUM c`kI c`tdw hYN, qy Awtw KWdw hYN, pr (jWdw hoieAw) prolw ik`Qy lY jwieˆgw? (hy jIv! ijhVI mwieAw roz vrqdw hYN ieh qW Blw vrqI; pr joV joV ky Aw^r nwl kIh lY jwieˆgw?) [2[

(hy suAwn!) qUM iC`ky vl bVw q`k irhw hYN, vyKIN, ikqy l`k au~qy ikqoN sotw nwh v`jy [ (jy jIv! ibgwny GrW vl q`kdw hYN; ies ivcoN aupwDI hI inklygI) [3[

kbIr AwKdw hY—(hy suAwn!) qUM bQyrw kuJ KwDw aujwiVAw hY, pr iDAwn r`KIN ikqy koeI ie`t Fym qyry isr au~qy nwh mwr dyvy [ (hy jIv! qUM ju ieh Bog Bogx ivc hI ru`Jw ipAw hYN, iehnW dw AMq ^uAwrI hI huMdw hY) [4[1[

Sbd dw Bwv:- sMqoK-hInqw ^uAwr krdI hY [

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh