ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1194

ਜੋਇ ਖਸਮੁ ਹੈ ਜਾਇਆ ॥ ਪੂਤਿ ਬਾਪੁ ਖੇਲਾਇਆ ॥ ਬਿਨੁ ਸ੍ਰਵਣਾ ਖੀਰੁ ਪਿਲਾਇਆ ॥੧॥ ਦੇਖਹੁ ਲੋਗਾ ਕਲਿ ਕੋ ਭਾਉ ॥ ਸੁਤਿ ਮੁਕਲਾਈ ਅਪਨੀ ਮਾਉ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਪਗਾ ਬਿਨੁ ਹੁਰੀਆ ਮਾਰਤਾ ॥ ਬਦਨੈ ਬਿਨੁ ਖਿਰ ਖਿਰ ਹਾਸਤਾ ॥ ਨਿਦ੍ਰਾ ਬਿਨੁ ਨਰੁ ਪੈ ਸੋਵੈ ॥ ਬਿਨੁ ਬਾਸਨ ਖੀਰੁ ਬਿਲੋਵੈ ॥੨॥ ਬਿਨੁ ਅਸਥਨ ਗਊ ਲਵੇਰੀ ॥ ਪੈਡੇ ਬਿਨੁ ਬਾਟ ਘਨੇਰੀ ॥ ਬਿਨੁ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਟ ਨ ਪਾਈ ॥ ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਸਮਝਾਈ ॥੩॥੩॥ {ਪੰਨਾ 1194}

pdArQ:- joie—iesqRI (ny) [ jwieAw—jMimAw, jnm id`qw [ pUiq—pu`qr (mn) ny [ KylwieAw—Kyfy lwieAw hY [ sRvx—{Skt.såvxFlowing, trickling, oozing, (du`D) vgxw, isMmxw} Qx [ KIru—du`D [1[

ko—dw [ Bwau—pRBwv [ suiq—pu`qr ny [ muklweI—ivAwh leI hY [ mwau—mW [ kil—pRBU qoN ivCoVw [1[rhwau[

not:- ies swry Sbd ivc kbIr jI mwieAw dy pRBwv dw hwl d`s rhy hn, mwieAw-vyVHy jIv dI dSw ibAwn kr rhy hn; Aqy ‘kil ko Bwau’ l&z vrqdy hn [ iehI l&z gurU nwnk dyv jI ny vrqy hn Awsw rwg dy iek Sbd ivc, ij`Qy Awp mwieAw-vyVHy jgq dI hwlq d`sdy hn; Awp &urmWdy hn:

qwl mdIry Gt ky Gwt ] dolk dunIAw vwjY vwj ]

nwrdu nwcY kil kw Bwau ] jqI sqI kih rwKih pwau ]1]

iehnW l&zW dI sWJ ies nqIjy qy ApVWdI hY ik gurU nwnk dyv jI pws Bgq kbIr jI dI bwxI mOjUd sI [ mUrqI-pUjw qy BrmW-vihmW dy hnyry ivc Psy hoey Bwrq ivc jdoN gurU nwnk dyv jI iksy r`bI-ipAwry dI Bwl krn cVHy, qW ieh kudrqI g`l sI ik ij`Qy-ikqy iehnW ƒ Awpxy hm-i^Awl dI d`s pey, aus ƒ imlx jW aus dI bwxI hwsl krn [

pg—pYr [ hurIAw—CwlW [ bdn—mUMh [ iKr iKr—iKV iKV [ hwsqw—h`sdw hY [ indRw—moh dI nINd [ pY—by-prvwh ho ky, lµmI qwx ky [ bwsn—BWfw [ iblovY—irVkdw hY [2[

AsQn—Qx [ gaU—mwieAw-rUp gW [ ibnu AsQn—QxW qoN ibnw hY, (Bwv, ies mwieAw pwsoN suK nhIN imldy) [ pYfy ibnu—(ies dw Aslw qW AYsw hY ik ies ƒ) koeI pYNfw nhIN [ bwt GnyrI—lµmI vwt [ bwt—jIvn dw shI rsqw [3[

ArQ:- hy loko! vyKo, kiljug dw Ajb pRBwv pY irhw hY (Bwv, pRBU qoN ivCVn krky jIv au~qy Ajb dbwau pY irhw hY) [ (mn-rUp) pu`qr ny AwpxI mW (-mwieAw) ƒ ivAwh ilAw hY [1[rhwau[

iesqRI ny Ksm ƒ jnm id`qw hY (Bwv, ijs mn ƒ mwieAw ny jnm id`qw hY, auhI ies ƒ Bogxhwrw bx jWdw hY) [ mn-pu`qr ny ipau-jIvwqmw ƒ Kyfy lwieAw hoieAw hY [ (ieh mn) QxW qoN ibnw hI (jIvwqmw ƒ) du`D iplw irhw hY (Bwv, nwsvMq pdwrQW dy suAwd ivc pw irhw hY) [1[

(ies mn dy) koeI pYr nhIN hn, pr CwlW mwrdw iPrdw hY; (ies dw) mUMh nhIN, pr iKV iKV h`sdw iPrdw hY [ (jIv dw Aslw qW AYsw hY ik ies ƒ mwieAw dI) nINd nhIN ivAwp skdI sI, pr (‘kil ko Bwau’ vyKo) jIv lµmI qwx ky su`qw ipAw hY; qy BWfy qoN ibnw du`D irVk irhw hY (Bwv, Sy^ ic`lI vWg GwVqW GVdw rihMdw hY) [2[

(ies mwieAw-rUp) gW pwsoN suK qW nhIN iml skdy, pr ieh (mn ƒ) JUTy pdwrQW-rUp du`D ivc moh rhI hY [ (Awpxy Asly Anuswr qW ies jIv ƒ koeI Btkxw nhIN sI cwhIdI, pr ‘kil ko Bwau’ vyKo) lµmy pYNfy (cOrwsI dy gyV ivc) ipAw hoieAw hY [ hy kbIr! (ies jgq ƒ) smJw ky d`s ik siqgurU qo ibnw jIvn-s&r dw shI rsqw nhIN l`B skdw [3[3[

not:- ‘ibnu siqgur bwt n pweI’—ies quk qoN sw& id`sdw hY ik swry Sbd ivc ‘kil ko Bwau’ dy kwrn jIv dy kurwhy pey hox dw hwl d`isAw hY [ iksy AsMBv jW sMBv g`l dw ie`Qy izkr nhIN, ijvyN ik keI tIkwkwr ilK rhy hn [ ‘bwt’ qoN KuMJx dw izkr hY, qy Asl ‘bwt’ gurU qoN hI imldI hY [

Sbd dw Bwv:- gurU dI rwhbrI qoN ibnw mn mwieAw dI nINd ivc su`qw rihMdw hY [ iehI hY kiljug dw pRBwv [

ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਪਠਾਏ ਪੜਨ ਸਾਲ ॥ ਸੰਗਿ ਸਖਾ ਬਹੁ ਲੀਏ ਬਾਲ ॥ ਮੋ ਕਉ ਕਹਾ ਪੜ੍ਹ੍ਹਾਵਸਿ ਆਲ ਜਾਲ ॥ ਮੇਰੀ ਪਟੀਆ ਲਿਖਿ ਦੇਹੁ ਸ੍ਰੀ ਗਪਾਲ ॥੧॥ ਨਹੀ ਛੋਡਉ ਰੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ॥ ਮੇਰੋ ਅਉਰ ਪੜ੍ਹ੍ਹਨ ਸਿਉ ਨਹੀ ਕਾਮੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸੰਡੈ ਮਰਕੈ ਕਹਿਓ ਜਾਇ ॥ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਬੁਲਾਏ ਬੇਗਿ ਧਾਇ ॥ ਤੂ ਰਾਮ ਕਹਨ ਕੀ ਛੋਡੁ ਬਾਨਿ ॥ ਤੁਝੁ ਤੁਰਤੁ ਛਡਾਊ ਮੇਰੋ ਕਹਿਓ ਮਾਨਿ ॥੨॥ ਮੋ ਕਉ ਕਹਾ ਸਤਾਵਹੁ ਬਾਰ ਬਾਰ ॥ ਪ੍ਰਭਿ ਜਲ ਥਲ ਗਿਰਿ ਕੀਏ ਪਹਾਰ ॥ ਇਕੁ ਰਾਮੁ ਨ ਛੋਡਉ ਗੁਰਹਿ ਗਾਰਿ ॥ ਮੋ ਕਉ ਘਾਲਿ ਜਾਰਿ ਭਾਵੈ ਮਾਰਿ ਡਾਰਿ ॥੩॥ ਕਾਢਿ ਖੜਗੁ ਕੋਪਿਓ ਰਿਸਾਇ ॥ ਤੁਝ ਰਾਖਨਹਾਰੋ ਮੋਹਿ ਬਤਾਇ ॥ ਪ੍ਰਭ ਥੰਭ ਤੇ ਨਿਕਸੇ ਕੈ ਬਿਸਥਾਰ ॥ ਹਰਨਾਖਸੁ ਛੇਦਿਓ ਨਖ ਬਿਦਾਰ ॥੪॥ ਓਇ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦੇਵਾਧਿ ਦੇਵ ॥ ਭਗਤਿ ਹੇਤਿ ਨਰਸਿੰਘ ਭੇਵ ॥ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਕੋ ਲਖੈ ਨ ਪਾਰ ॥ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਉਧਾਰੇ ਅਨਿਕ ਬਾਰ ॥੫॥੪॥ {ਪੰਨਾ 1194}

pdArQ:- pTwey—G`ilAw [ pVnswl—pwTSwlw [ sMig—(Awpxy) nwl [ sKw—im`qr, swQI [ bwl—bwlk [ khw pV@wvis—qUM ikauN pVHwauNdw hYN? Awl jwl—Gr dy DMDy {Awl—Gr [ jwl—DMDy} [ ptIAw—in`kI ijhI p`tI [ goupwl—{A`Kr ‘g’ dy nwl do lgW hn (  o) Aqy (   u ) [ AslI l&z ‘gopwl’ hY [ pr, ie`Qy ‘gupwl’ pVHnw hY} [1[

ry bwbw—hy bwbw! Cofau—mYN C`fdw hW, mYN C`fWgw [ myro nhI kwmu—myrw koeI kMm nhIN, myrI koeI Zrz nhIN [1[rhwau[

byig—CyqI [ bulwey—sdvwieAw [ bwin—Awdq [ mwin—mMn lY [ bwr bwr—muV muV [ pRiB—pRBU ny [ igir—phwV [ gurih—gurU ƒ [ gwir—gwl [ Gwil jwir—swV dyh [ BwvY—cwhy [ mwir fwir—mwr dyh [3[

KVgu—qlvwr [ irswie—iK`J ky [ koipE—k®oD ivc AwieAw [ moih—mYƒ [ bqwie—d`s [ qy—qoN [ inksy—inkl Awey [ kY—kir, kr ky [ kY ibsQwru—ivsQwr kr ky, iBAwnk rUp Dwr ky [ CyidE—cIr id`qw, mwr id`qw [ nK—nhuMAW nwl [ ibdwr—pwV ky [4[

dyvwiDdyv—dyv-AiDdyv, dyviqAW dw v`f dyvqw [ hyiq—^wqr [ Bgiq hyiq—BgqI dI ^wqr, BgqI nwl ipAwr kr ky [ Byv—rUp [ kih—khy, AwKdw hY [ ko—koeI jIv [ pwr—AMq [ auDwry—bcwieAw [ Aink bwr—AnykW vwrI, AnykW kstW qoN [5[

ArQ:- pRihlwd ƒ (aus dy ipau hrnwKS ny) pwTSwlw ivc pVHn G`ilAw, (pRihlwd ny Awpxy) nwl keI bwlk swQI lY ley [ (jdoN pWDw kuJ hor ault-pult pVHwx l`gw, qW pRihlwd ny AwiKAw, hy bwbw!) mYƒ aUl-jlUl ikauN pVHwauNdw hYN? myrI ies in`kI ijhI p`tI au~qy ‘sRI gopwl, sRI gopwl’ ilK dyh [1[

hy bwbw! mYN prmwqmw dw nwm ismrnw nhIN C`fWgw [ nwm qoN ibnw koeI hor g`l pVHn nwl myrw koeI vwsqw nhIN hY [1[rhwau[

(pRihlwd dy AiDAwpk) sMfy mrky (Amrk) ny jw ky (hrnwKS ƒ ieh g`l) kih id`qI [ aus ny CyqI nwl pRihlwd ƒ s`d G`ilAw [ (pWDy ny pRihlwd ƒ smJwieAw) qUM prmwqmw dw nwm ismrn dI Awdq C`f dyh, myrw AwiKAw mMn lY, mYN qYƒ qurq Cfw lvWgw [2[

(pRihlwd ny au~qr id`qw, ieh g`l AwK ky) mYƒ muV muV ikauN id`k krdy ho? ijs pRBU ny pwxI, DrqI, phwV Awidk swrI isRStI bxweI hY, mYN aus rwm ƒ ismrnw nhIN C`fWgw [ (aus ƒ C`ifAW) myry gurU ƒ gwlH l`gdI hY (Bwv, myry gurU dI bdnwmI huMdI hY) [ mYƒ cwhy swV BI dyh, cwhy mwr dyh [3[

(hrnwKS) iK`J ky kRoD ivc AwieAw, qlvwr (imAwnoN) k`F ky (AwKx l`gw—) mYƒ auh d`s jo qYƒ bcwaux vwlw hY [ pRBU iBAwnk rUp Dwr ky QMmH ivcoN inkl AwieAw, qy aus ny Awpxy nhuMAW nwl cIr ky hrnwKS ƒ mwr id`qw [4[

kbIr AwKdw hY—pRBU jI prm-purK hn, dyviqAW dy BI v`fy dyvqy hn [ pRihlwd dI BgqI nwl ipAwr kr ky pRBU ny nrisMG rUp DwirAw, pRihlwd ƒ AnykW kStW qoN bcwieAw [ koeI jIv aus pRBU dI qwkq dw AMq nhIN pw skdw [5[4[

Sbd dw Bwv:- inrBau pRBU dw ismrn kIiqAW mnu`K dy AMdr inrBYqw Aw jWdI hY [

ਇਸੁ ਤਨ ਮਨ ਮਧੇ ਮਦਨ ਚੋਰ ॥ ਜਿਨਿ ਗਿਆਨ ਰਤਨੁ ਹਿਰਿ ਲੀਨ ਮੋਰ ॥ ਮੈ ਅਨਾਥੁ ਪ੍ਰਭ ਕਹਉ ਕਾਹਿ ॥ ਕੋ ਕੋ ਨ ਬਿਗੂਤੋ ਮੈ ਕੋ ਆਹਿ ॥੧॥ ਮਾਧਉ ਦਾਰੁਨ ਦੁਖੁ ਸਹਿਓ ਨ ਜਾਇ ॥ ਮੇਰੋ ਚਪਲ ਬੁਧਿ ਸਿਉ ਕਹਾ ਬਸਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ ਸਿਵ ਸੁਕਾਦਿ ॥ ਨਾਭਿ ਕਮਲ ਜਾਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿ ॥ ਕਬਿ ਜਨ ਜੋਗੀ ਜਟਾਧਾਰਿ ॥ ਸਭ ਆਪਨ ਅਉਸਰ ਚਲੇ ਸਾਰਿ ॥੨॥ ਤੂ ਅਥਾਹੁ ਮੋਹਿ ਥਾਹ ਨਾਹਿ ॥ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦੁਖੁ ਕਹਉ ਕਾਹਿ ॥ ਮੋਰੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖੁ ਆਥਿ ਧੀਰ ॥ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੁਨ ਰਉ ਕਬੀਰ ॥੩॥੫॥ {ਪੰਨਾ 1194}

pdArQ:- mDy—ivc [ mdn—kwmdyv [ ijin—ijs (kwmdyv ny) [ ihir lIn—curw ilAw hY [ mor—myrw [ AnwQu—Awjz [ khau kwih—mYN iks ƒ AwKW? ko—kOx? mY ko Awih—mYN kOx hW? myrI kIh pWieAW hY? [1[

dwrun—iBAwnk, frwauxw [ myro khw bswie—myrw kIh v`s c`l skdw hY? myrI koeI pyS nhIN jWdI [ cpl—cMcl [ isau—nwl [1[rhwau[

sukwid—sukdyv Awidk [ nwiB kml jwny—kml dI nwBI qoN jxy hoey [ bRmwid—bRhmw Awidk [ kib—kvI [ Aausr—smw [ Aausr swir—smw sMBwl ky, smw lµGw ky, (‘kwm’ qoN frdy frdy) idn-k`tI kr ky [2[

moih—mYƒ [ Qwh—(qyry guxW dI) hwQ [ khau kwih—iks ƒ d`sW? AwiQ—mwieAw [ jnm mrn duKu—jnm qoN lY ky mrn qk dw du`K, swrI aumr dw du`K [ DIr—m`Tw kr, htw [ suK swgr—hy suKW dy swgr! rau—rvW, ismrW [3[

ArQ:- hy myry mwDo! AwpxI cMcl m`q A`gy myrI koeI pyS nhIN jWdI [ ieh fwFw iBAwnk du`K (hux) mYQoN shwirAw nhIN jWdw [1[rhwau[

(myrI ‘cMcl buiD’ dy kwrn, hux) myry ies qn mn ivc kwmdyv cor Aw v`isAw hY, ijs ny igAwn-rUp myrw rqn (myry AMdroN) curw ilAw hY (Bwv, ijs ny myrI smJ ivgwV id`qI hY) [ hy pRBU! mYN (bVw) Awjz ho igAw hW, (Awpxw du`K qYQoN ibnw hor) iks ƒ d`sW? (ies kwm dy h`QoN) kOx kOx ^uAwr nhIN hoieAw? myrI (ZrIb) dI kIh pWieAW hY? [1[

snk, snµdn, iSv, sukdyv vrgy (v`fy-v`fy irSI qpI) kml dI nwBI qoN jxy hoey bRhmw Awidk, kvI lok, jogI qy jtwDwrI swDU—ieh sB (kwm qoN frdy frdy) Awpo Awpxy vyly idn-k`tI kr ky cly gey [2[

hy kbIr! (kwm Awidk qoN bcx leI ie`ko pRBU hI Awsrw hY, aus A`gy ieauN ArzoeI kr—) hy suKW dy swgr pRBU! hy dInwnwQ pRBU! qUM bVy fUMGy ijgry vwlw hYN, mYN (qyry gMBIr smuMdr vrgy idl dI) hwQ nhIN pw skdw [ mYN hor iks A`gy ArzoeI krW? mwieAw qoN pYdw hoieAw ieh myrw swrI aumr dw du`K dUr kr, qW ju mYN qyry gux cyqy kr skW [3[5[

Sbd dw Bwv:- mwieAw dy sUrbIr kwmwidkW qoN bcx leI ie`ko-ie`k rsqw hY [ auh ieh ik pRBU dy dr qy if`g ky aus pwsoN aus dy ismrn dI dwiq mMgIey [

ਨਾਇਕੁ ਏਕੁ ਬਨਜਾਰੇ ਪਾਚ ॥ ਬਰਧ ਪਚੀਸਕ ਸੰਗੁ ਕਾਚ ॥ ਨਉ ਬਹੀਆਂ ਦਸ ਗੋਨਿ ਆਹਿ ॥ ਕਸਨਿ ਬਹਤਰਿ ਲਾਗੀ ਤਾਹਿ ॥੧॥ ਮੋਹਿ ਐਸੇ ਬਨਜ ਸਿਉ ਨਹੀਨ ਕਾਜੁ ॥ ਜਿਹ ਘਟੈ ਮੂਲੁ ਨਿਤ ਬਢੈ ਬਿਆਜੁ ॥ ਰਹਾਉ ॥ ਸਾਤ ਸੂਤ ਮਿਲਿ ਬਨਜੁ ਕੀਨ ॥ ਕਰਮ ਭਾਵਨੀ ਸੰਗ ਲੀਨ ॥ ਤੀਨਿ ਜਗਾਤੀ ਕਰਤ ਰਾਰਿ ॥ ਚਲੋ ਬਨਜਾਰਾ ਹਾਥ ਝਾਰਿ ॥੨॥ ਪੂੰਜੀ ਹਿਰਾਨੀ ਬਨਜੁ ਟੂਟ ॥ ਦਹ ਦਿਸ ਟਾਂਡੋ ਗਇਓ ਫੂਟਿ ॥ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮਨ ਸਰਸੀ ਕਾਜ ॥ ਸਹਜ ਸਮਾਨੋ ਤ ਭਰਮ ਭਾਜ ॥੩॥੬॥ {ਪੰਨਾ 1194-1195}

pdArQ:- nwieku—Swh (jIv) [ bnjwry—vxj krn vwly vpwrI [ pwc—pMj igAwn ieMdry [ brD—bld [ pcIsk—pMJI (pRik®qIAW) [ sMgu—swQ [ kwc—k`cw [ nau—nO golkW, nO soqR [ bhIAW—cuAwVIAW, lµmIAW fWgW ijnHW dI shwieqw nwl C`tW l`dIdIAW hn [ ds—igAwn qy krm-ieMdry [ goin—CotW [ Awih—hn [ ksn—k`sx vwlIAW, iK`cx vwlIAW, syby, r`sIAW ijnHW nwl C`tW sIvINdIAW hn [ bhqir—bh`qr nwVIAW [ qwih—auhnW C`tW ivc [1[

ijh—ijs vxj nwl [rhwau[

swq sUq—sUq swq (Awsw iqRSnw Awidk) keI iksmW dy sUqr dw [ imil—(pMj vxjwirAW ny) iml ky [ krm BwvnI—kIqy krmW dy sMskwr [ qIin—iqMn gux [ jgwqI—msUlIey [ rwir—JgVw [ clo—qur ipAw [ hwQ Jwir—h`Q JwV ky, ^wlI-h`Q [2[

ihrwnI—Kuhw leI [ tWfo—kw&lw (srIr) [ mn—hy mn! srsI—sMvrygw [ shj smwno—jy sihj ivc lIn hovyNgw [3[

ArQ:- mYƒ Aijhw vxj krn dI loV nhIN, ijs vxj dy kIiqAW mUl Gtdw jwey qy ivAwj vDdw jwey (Bwv, ijauN ijauN aumr guzry iqauN iqauN ivkwrW dw Bwr vDI jwey) [rhwau[

jIv (mwno) iek Swh hY, pMj igAwn-ieMdry (ies Swh dy nwl) vxjwry hn [ pMJI pRik®qIAW (kw&ly dy) bld hn [ pr ieh swrw swQ k`cw hI hY [ nO golkW (mwno) cuAwVIAW hn, ds ieMdry C`tW hn, bh`qr nwVIAW (C`tW sIaux leI) syby hn jo iehnW (ieMdry-rUp C`tW) ƒ l`gIAW hoeIAW hn [1[

(ieh igAwn-ieMdry) iml ky keI iksmW dy sUqr (Bwv, ivkwrW) dw vxj kr rhy hn, kIqy krmW dy sMskwrW ƒ iehnW (AwpxI shwieqw vwsqy) nwl lY ilAw hY (Bwv, ieh ipCly sMskwr hor ivkwrW vl pRyrdy jw rhy hn) [ iqMn gux (-rUp) msUlIey (hor) JgVw vDwauNdy hn, (nqIjw ieh inkldw hY ik) vxjwrw (jIv) ^wlI-h`Q qur pYNdw hY [2[

jdoN (suAwsW dI) rws Ku`s jWdI hY, qdoN vxj mu`k jWdw hY, qy kw&lw (srIr) dsIN pwsIN iK`lr jWdw hY [ kbIr AwKdw hY—hy mn! jy qUM sihj AvsQw ivc lIn ho jweyN Aqy qyrI Btkxw mu`k jwey qW qyrw kMm sMvrygw [3[6[

Sbd dw Bwv:- mnu`K ƒ ivkwrW dw vxj sdw GwtyvMdw rihMdw hY [ ijauN ijauN aumr GtdI jWdI hY, iqauN iqauN ivkwrW dw Bwr vDdw jWdw hY, Aw^r jIv ieQoN ^wlI-h`Q qur pYNdw hY [

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh