ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1191

ਬਸੰਤੁ ਹਿੰਡੋਲੁ ਘਰੁ ੨ ਮਹਲਾ ੪    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਕਾਂਇਆ ਨਗਰਿ ਇਕੁ ਬਾਲਕੁ ਵਸਿਆ ਖਿਨੁ ਪਲੁ ਥਿਰੁ ਨ ਰਹਾਈ ॥ ਅਨਿਕ ਉਪਾਵ ਜਤਨ ਕਰਿ ਥਾਕੇ ਬਾਰੰ ਬਾਰ ਭਰਮਾਈ ॥੧॥ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਬਾਲਕੁ ਇਕਤੁ ਘਰਿ ਆਣੁ ॥ ਸਤਿਗੁਰੁ ਮਿਲੈ ਤ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ ਭਜੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨੀਸਾਣੁ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਇਹੁ ਮਿਰਤਕੁ ਮੜਾ ਸਰੀਰੁ ਹੈ ਸਭੁ ਜਗੁ ਜਿਤੁ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਨਹੀ ਵਸਿਆ ॥ ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਗੁਰਿ ਉਦਕੁ ਚੁਆਇਆ ਫਿਰਿ ਹਰਿਆ ਹੋਆ ਰਸਿਆ ॥੨॥ ਮੈ ਨਿਰਖਤ ਨਿਰਖਤ ਸਰੀਰੁ ਸਭੁ ਖੋਜਿਆ ਇਕੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਚਲਤੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥ ਬਾਹਰੁ ਖੋਜਿ ਮੁਏ ਸਭਿ ਸਾਕਤ ਹਰਿ ਗੁਰਮਤੀ ਘਰਿ ਪਾਇਆ ॥੩॥ ਦੀਨਾ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਭਏ ਹੈ ਜਿਉ ਕ੍ਰਿਸਨੁ ਬਿਦਰ ਘਰਿ ਆਇਆ ॥ ਮਿਲਿਓ ਸੁਦਾਮਾ ਭਾਵਨੀ ਧਾਰਿ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਆਗੈ ਦਾਲਦੁ ਭੰਜਿ ਸਮਾਇਆ ॥੪॥ {ਪੰਨਾ 1191}

pdArQ:- kWieAw—srIr [ ngir—ngr ivc [ kWieAw ngir—srIr-ngr ivc [ bwlku—AM\wx mn [ iKnu plu—rqw Br smy leI BI [ iQru—Afol [ aupwv—{l&z ‘aupwau’ qoN bhu-vcn} [ kir—kr ky [ bwrM bwr—muV muV [ BrmweI—Btkdw iPrdw hY [1[

Twkur—hy mwlk! iekqu Gir—ie`k itkwxy qy [ Awxu—ilAw, itkw dy [ q—qdoN [ pweIAY—imldw hY [ Bju—ismirAw kr [ nIswxu—(pRBU dy dr qy phuMcx leI) rwhdwrI, prvwnw [1[rhwau[

imrqku—murdw [ mVw—mVH, im`tI dw Fyr [ sBu jgu—swrw jgq [ ijqu—ijs ivc, jy ies ivc [ guir—gurU ny [ audku—jl, pwxI [ hirAw—hrw-Brw, Awqmk jIvn vwlw [ risAw—qrwvq vwlw [2[

inrKq inrKq—cMgI qrHW vyKidAW vyKidAW [ sBu—swrw [ gurmuiK—gurU ny [ clqu—qmwSw [ bwhru—bwhrlw pwsw, dunIAw, jgq [ Koij—FUMF ky [ muey—Awqmk mOq shyV bYTy [ siB—swry [ swkq—prmwqmw nwloN tu`ty hoey mnu`K [ gurmqI—gurU dI miq auqy qur ky [ Gir—ihrdy-Gr ivc [3[

dInw dIn—kMgwlW qoN kMgwl, mhw kMgwl [ dieAwl—dieAwvwn [ ibdr—ik®Sn jI dw pRis`D Bgq [ ieh ivAws dw pu`qr sI [ ik®Sn jI durjoDn dy mhlW ivc jwx dy QW Bgq ibdr dy Gr gey sn [ “AYso Bwau ibdr ko dyiKE Ehu grIbu moih BwvY [” BwvnI—srDw [ Dwir—Dwr ky [ AwgY—(Gr phuMcx qoN) pihlW hI [ dwldu—grIbI [ BMij—dUr kr ky, nws kr ky [4[

ArQ:- hy myry mwlk! (AsW jIvW dy ies) AM\wx mn ƒ qUM hI ie`k itkwxy qy ilAw (qyrI imhr nwl hI mn BtkxoN ht ky itk skdw hY) [ hy BweI! jdoN gurU imldw hY qdoN pUrn prmwqmw iml pYNdw hY (qdoN mn BI itk jWdw hY) [ (ies vwsqy, hy BweI! gurU dI srn pY ky) prmwqmw dw nwm jipAw kr (ieh hir nwm hI prmwqmw dy dr qy phuMcx leI) rwhdwrI hY [1[rhwau[

hy BweI! srIr-ngr ivc (ieh mn) iek (Aijhw) AM\wx bwl v`sdw hY jo rqw Br smy leI BI itikAw nhIN rih skdw [ (ies ƒ itkwx vwsqy lok) AnykW hIly AnykW jqn kr ky Q`k jWdy hn, pr (ieh mn) muV muV Btkdw iPrdw hY [1[

hy BweI! jy ies (srIr) ivc prmwqmw dw nwm nhIN v`isAw, qW ieh murdw hY qW ieh inrw im`tI dw Fyr hI hY [ hy BweI! swrw jgq hI nwm qoN ibnw murdw hY [ hy BweI! prmwqmw dw nwm (Awqmk jIvn dyx vwlw) jl hY, gurU ny (ijs mnu`K dy mUMh ivc ieh nwm-) jl co id`qw, auh mnu`K muV Awqmk jIvn vwlw ho igAw, auh mnu`K Awqmk qrwvq vwlw ho igAw [2[

hy BweI! prmwqmw qoN tu`ty hoey swry mnu`K dunIAw FUMF FUMF ky Awqmk mOq shyV lYNdy hn [ pr gurU ny (mYƒ) iek Ajb qmwSw ivKwieAw hY, mYN bVy ghu nwl Awpxw swrw srIr (hI) KoijAw hY, gurU dI miq au~qy qur ky mYN Awpxy ihrdy-Gr ivc hI prmwqmw ƒ l`B ilAw hY [3[

hy BweI! prmwqmw v`fy v`fy grIbW au~qy (sdw) dieAwvwn huMdw AwieAw hY ijvyN ik ik®Sn (grIb) ibdr dy Gr AwieAw sI [ qy, jdoN (grIb) sudwmw srDw Dwr ky (ik®Sn jI ƒ) imilAw sI, qW (vwps aus dy Awpxy Gr phuMcx qoN) pihlW hI aus dI grIbI dUr kr ky hryk pdwrQ (aus dy Gr) phuMc cukw sI [4[

ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈਜ ਵਡੇਰੀ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰਿ ਆਪਿ ਰਖਾਈ ॥ ਜੇ ਸਭਿ ਸਾਕਤ ਕਰਹਿ ਬਖੀਲੀ ਇਕ ਰਤੀ ਤਿਲੁ ਨ ਘਟਾਈ ॥੫॥ ਜਨ ਕੀ ਉਸਤਤਿ ਹੈ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਦਹ ਦਿਸਿ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ॥ ਨਿੰਦਕੁ ਸਾਕਤੁ ਖਵਿ ਨ ਸਕੈ ਤਿਲੁ ਅਪਣੈ ਘਰਿ ਲੂਕੀ ਲਾਈ ॥੬॥ ਜਨ ਕਉ ਜਨੁ ਮਿਲਿ ਸੋਭਾ ਪਾਵੈ ਗੁਣ ਮਹਿ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸਾ ॥ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਜਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ ਜੋ ਹੋਵਹਿ ਦਾਸਨਿ ਦਾਸਾ ॥੭॥ ਆਪੇ ਜਲੁ ਅਪਰੰਪਰੁ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਮੇਲਿ ਮਿਲਾਵੈ ॥ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਿ ਸਹਜਿ ਮਿਲਾਏ ਜਿਉ ਜਲੁ ਜਲਹਿ ਸਮਾਵੈ ॥੮॥੧॥੯॥ {ਪੰਨਾ 1191}

pdArQ:- kI—dI, dI rwhIN, dy kwrn [ pYj—ie`zq [ vfyrI—bhuq v`fI [ Twkuir—Twkur ny [ siB—swry [ swkq—prmwqmw nwloN tu`ty hoey mnu`K [ krih—{bhu-vcn} krn [ bKIlI—(nwm jpx vwly dI) inMidAw, cuZlI [5[

jn—prmwqmw dw Bgq [ ausqiq—soBw [ idis—pwsw [ dhidis—dsIN pwsIN, swry jgq ivc [ swkqu—{iek-vcn} pRBU nwloN tu`tw hoieAw mnu`K [ Kiv n skY—shwr nhIN skdw [ Gir—ihrdy-Gr ivc [ lUkI—cuAwqI [6[

imil—iml ky [ pwvY—hwsl krdw hY [ prgwsw—cwnx [ pRIqm ipAwry—pRIqm-pRBU ƒ ipAwry l`gdy hn [ jo—ijhVy [ hovih—{bhu-vcn} huMdy hn [ dwsin dwsw—dwsW dy dws [7[

Awpy—(pRBU) Awp hI [ AprMpru krqw—byAMq prmwqmw [ myil—(gurU dI) sMgiq ivc [ imlwvY—imlWdw hY [ gurmuiK—gurU dI rwhIN [ shij—Awqmk Afolqw ivc [ jlih—jl ivc hI [8[

ArQ:- hy BweI! prmwqmw dw nwm (jpx vwilAW) dI bhuq izAwdw ie`zq (lok prlok ivc huMdI) hY [  BgqW dI ieh ie`zq sdw qoN hI) mwlk-pRBU ny Awp (hI) bcweI hoeI hY [ prmwqmw qoN tu`ty hoey jy swry bMdy (rl ky BI Bgq jnW dI) inMidAw krn, (qW BI prmwqmw auhnW dI ie`zq) rqw Br BI Gtx nhIN dyNdw [5[

hy BweI! prmwqmw dw nwm (jpx dw sdkw hI prmwqmw dy) syvk dI (lok-prlok ivc) soBw huMdI hY, (syvk nwm dI brkiq nwl) hr pwsy soBw K`tdw hY [ pr prmwqmw nwloN tu`tw hoieAw inMdk mnu`K (syvk dI ho rhI soBw ƒ) rqw Br BI jr nhIN skdw (ies qrHW auh inMdk syvk dw qW kuJ nhIN ivgwV skdw, auh) Awpxy ihrdy-Gr ivc (hI eIrKw qy swVy dI) cuAwqI lweI r`Kdw hY (inMdk Awp hI AMdry AMdr sVdw-Bu`jdw rihMdw hY) [6[

hy BweI! (inMdk qW AMdry AMdr sVdw hY, dUjy pwsy) prmwqmw dw Bgq pRBU dy Bgq ƒ iml ky soBw K`tdw hY, aus dy Awqmk guxW ivc (Bgq-jn ƒ iml ky) hor guxW dw vwDw huMdw hY [ hy BweI! ijhVy mnu`K prmwqmw dy dwsW dy dws bxdy hn, auh prmwqmw ƒ ipAwry l`gdy hn [7[

hy BweI! (prmwqmw sBnW auqy dieAw krn vwlw hY [ auh swkq inMdk ƒ BI bcwx vwlw hY [ swkq inMdk dy AMdr dI eIrKw dI A`g buJwx leI) auh byAMq krqwr Awp hI jl hY, auh Awp hI (inMdk ƒ BI gurU dI) sMgiq ivc (ilAw) joVdw hY [ hy nwnk! prmwqmw gurU dI srn pw ky (inMdk ƒ BI) Awqmk Afolqw ivc (ieauN) imlw dyNdw hY ijvyN pwxI pwxI ivc iml jWdw hY [8[1[9[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh