ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1190

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਦੁਬਿਧਾ ਦੁਰਮਤਿ ਅਧੁਲੀ ਕਾਰ ॥ ਮਨਮੁਖਿ ਭਰਮੈ ਮਝਿ ਗੁਬਾਰ ॥੧॥ ਮਨੁ ਅੰਧੁਲਾ ਅੰਧੁਲੀ ਮਤਿ ਲਾਗੈ ॥ ਗੁਰ ਕਰਣੀ ਬਿਨੁ ਭਰਮੁ ਨ ਭਾਗੈ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਮਨਮੁਖਿ ਅੰਧੁਲੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨ ਭਾਈ ॥ ਪਸੂ ਭਏ ਅਭਿਮਾਨੁ ਨ ਜਾਈ ॥੨॥ ਲਖ ਚਉਰਾਸੀਹ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ॥ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਭਾਣੇ ਸਿਰਜਿ ਸਮਾਏ ॥੩॥ ਸਗਲੀ ਭੂਲੈ ਨਹੀ ਸਬਦੁ ਅਚਾਰੁ ॥ ਸੋ ਸਮਝੈ ਜਿਸੁ ਗੁਰੁ ਕਰਤਾਰੁ ॥੪॥ ਗੁਰ ਕੇ ਚਾਕਰ ਠਾਕੁਰ ਭਾਣੇ ॥ ਬਖਸਿ ਲੀਏ ਨਾਹੀ ਜਮ ਕਾਣੇ ॥੫॥ ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਏਕੋ ਭਾਇਆ ॥ ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਭਰਮੁ ਚੁਕਾਇਆ ॥੬॥ ਬੇਮੁਹਤਾਜੁ ਬੇਅੰਤੁ ਅਪਾਰਾ ॥ ਸਚਿ ਪਤੀਜੈ ਕਰਣੈਹਾਰਾ ॥੭॥ ਨਾਨਕ ਭੂਲੇ ਗੁਰੁ ਸਮਝਾਵੈ ॥ ਏਕੁ ਦਿਖਾਵੈ ਸਾਚਿ ਟਿਕਾਵੈ ॥੮॥੬॥ {ਪੰਨਾ 1190}

pdArQ:- duibDw—du-iksmw-pn, pRBU qoN ibnw iksy hor Awsry dI Jwk [ ADulI—AMDulI, AMnHI [ mnmuiK—Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlw bMdw [ miJ—ivc [ gubwr—hnyrw, AigAwnqw dw hnyrw [1[

AMDulI miq—mwieAw dy moh ivc AMnHI hoeI miq [ Brmu—Btkxw [1[rhwau[

n BweI—psMd nhIN AwauNdI [2[

isrij—pYdw kr ky [ smwey—lIn kr lYNdw hY [3[

Acwru—Awcwr, cMgw jIvn [4[

kwxy—muQwjI [5[

BwieAw—cMgw l`gw [6[

sic—s`c dI rwhIN, ismrn dI rwhIN [ pqIjY—pRsMn huMdw hY [7[

eyku—ie`k prmwqmw [ swic—sdw-iQr pRBU ivc [8[

ArQ:- mwieAw ivc AMnHw hoieAw mn ausy miq dy ip`Cy qurdw hY jo (Awp BI) mwieAw dy moh ivc AMnHI hoeI peI hY (qy auh mn mwieAw dI Btkxw ivc hI rihMdw hY) [ gurU dI d`sI kwr krn qoN ibnw mn dI ieh Btkxw dUr nhIN huMdI [1[rhwau[

Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwlw mnu`K (mwieAw dy moh dy) hnyry ivc Btkdw iPrdw hY (Tyfy KWdw iPrdw hY, aus ƒ shI jIvn-pMD nhIN id`sdw) [ auh pRBU qoN ibnw iksy hor Awsry dI Jwk r`Kdw hY, (mwieAw dy moh ivc) AMnHI ho cukI BYVI miq dy ip`Cy l`g ky hI kwr krdw hY [1[

Awpxy mn dy ip`Cy qurn vwly AMnHy mnu`KW ƒ gurU dI (id`qI) miq psMd nhIN AwauNdI (auh vyKx ƒ BwvyN mnu`K hn pr suBwv vloN) pSU ho cuky huMdy hn, (auhnW dy AMdroN) AwkV nhIN jWdI [2[

isrjxhwr pRBU cOrwsI l`K jUnW ivc byAMq jIv pYdw krdw hY, ijvyN aus Twkur dI mrzI huMdI hY, pYdw krdw hY qy nws BI kr dyNdw hY [3[;

pr auh swrI hI lukweI kurwhy peI rihMdI hY jd qk auh gurU dw Sbd (ihrdy ivc nhIN vsWdI, qy jd qk aus Sbd Anuswr Awpxw) krq`b nhIN bxWdI [ auhI jIv (jIvn dy shI rsqy ƒ) smJdw hY ijs dw rwhbr gurU bxdw hY krqwr bxdw hY [4[

jyhVy mnu`K siqgurU dy syvk bxdy hn auh pwlxhwr pRBU ƒ psMd Aw jWdy hn [ auhnW ƒ jmW dI muQwjI nhIN rih jWdI ikauNik pRBU ny auhnW auqy myhr kr id`qI huMdI hY [5[

ijnHW bMidAW ƒ Awpxy ihrdy ivc iek prmwqmw hI ipAwrw l`gdw hY, auhnW ƒ prmwqmw Awp hI Awpxy crnW ivc joV lYNdw hY, auhnW dI Btkxw dUr ho jWdI hY [6[

swrI isRStI dw isrjxhwr pRBU ismrn dI rwhIN hI ^uS kIqw jw skdw hY, auh by-muQwj hY byAMq hY aus dI hsqI dw pwrlw bMnw nhIN l`B skdw [7[

hy nwnk! (mwieAw dy moh ivc Ps ky) kurwhy pey mnu`K ƒ gurU (hI smJw skdw hY [ gurU aus ƒ ie`k prmwqmw dw dIdwr krw dyNdw hY, aus ƒ sdw-iQr prmwqmw (dI Xwd) ivc joV dyNdw hY [8[6[

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਆਪੇ ਭਵਰਾ ਫੂਲ ਬੇਲਿ ॥ ਆਪੇ ਸੰਗਤਿ ਮੀਤ ਮੇਲਿ ॥੧॥ ਐਸੀ ਭਵਰਾ ਬਾਸੁ ਲੇ ॥ ਤਰਵਰ ਫੂਲੇ ਬਨ ਹਰੇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਆਪੇ ਕਵਲਾ ਕੰਤੁ ਆਪਿ ॥ ਆਪੇ ਰਾਵੇ ਸਬਦਿ ਥਾਪਿ ॥੨॥ ਆਪੇ ਬਛਰੂ ਗਊ ਖੀਰੁ ॥ ਆਪੇ ਮੰਦਰੁ ਥੰਮ੍ਹ੍ਹੁ ਸਰੀਰੁ ॥੩॥ ਆਪੇ ਕਰਣੀ ਕਰਣਹਾਰੁ ॥ ਆਪੇ ਗੁਰਮੁਖਿ ਕਰਿ ਬੀਚਾਰੁ ॥੪॥ ਤੂ ਕਰਿ ਕਰਿ ਦੇਖਹਿ ਕਰਣਹਾਰੁ ॥ ਜੋਤਿ ਜੀਅ ਅਸੰਖ ਦੇਇ ਅਧਾਰੁ ॥੫॥ ਤੂ ਸਰੁ ਸਾਗਰੁ ਗੁਣ ਗਹੀਰੁ ॥ ਤੂ ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨੁ ਪਰਮ ਹੀਰੁ ॥੬॥ ਤੂ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰਣ ਜੋਗੁ ॥ ਨਿਹਕੇਵਲੁ ਰਾਜਨ ਸੁਖੀ ਲੋਗੁ ॥੭॥ ਨਾਨਕ ਧ੍ਰਾਪੇ ਹਰਿ ਨਾਮ ਸੁਆਦਿ ॥ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਨਮੁ ਬਾਦਿ ॥੮॥੭॥ {ਪੰਨਾ 1190}

pdArQ:- Awpy—(pRBU) Awp hI [ myil—myl ivc [1[

AYsI—ieauN, ies qrIky nwl [ bwsu—sugMDI [ ly—lYNdw hY [ qrvr—ru`K [1[rhwau[

kvlw—l`CmI [ kMqu—(l`CmI dw) Ksm [ sbid—(Awpxy) hukm nwl [ Qwip—pYdw kr ky [2[

bCrU—v`Cw [ KIru—du`D [3[

krxhwru—sB kuJ krn dy smr`Q [ gurmuiK—gurU dy snmuK ho ky [4[

dyKih—vyKdw hYN, sMBwl krdw hYN [ dyie—dy ky [ ADwru—Awsrw [5[

gux ghIru—guxW dw fUMGw (smuMdr) [ Akul—ijs dI koeI ^ws kul nhIN [ hIru—hIrw [6[

krnjogu—sB kuJ kr skx vwlw [ inhkyvlu—vwsnw-rihq [ rwjn—hy rwjn! [7[

DRwpy—r`j jWdw hY [ suAwid—suAwd ivc [ bwid—ivArQ [8[

ArQ:- (gurmuiK) BOrw ies qrHW (pRBU dy nwm dI) sugMDI lYNdw hY ik aus ƒ jMgl dy swry ru`K hry qy Pu`lW nwl l`dy hoey id`sdy hn (gurmuiK ƒ swrI isRStI ivc hr QW pRBU dI hI joiq rumkdI id`sdI hY) [1[rhwau[

(gurmuiK ƒ id`sdw hY ik) prmwqmw Awp hI (sugMDI lYx vwlw) BOrw hY, Awp hI vyl hY qy Awp hI vylW auqy au~gy hoey Pu`l hY [ Awp hI sMgiq hY Awp hI sMgiq ivc sq sMgI imqRW ƒ iek`Tw krdw hY [1[

(gurmuiK ƒ id`sdw hY ik) pRBU Awp hI l`CmI (mwieAw) hY qy Awp hI l`CmI dw pqI hY, pRBU Awp Awpxy hukm nwl swrI isRStI ƒ pYdw kr ky Awp hI (dunIAw dy pdwrQW ƒ) mwx irhw hY [2[

pRBU Awp hI v`Cw hY Awp hI (gW dw) du`D hY, pRBU Awp hI mMdr hY Awp hI (mMdr dw) QMmH hY, (Awp hI ijMd hY qy) Awp hI srIr [3[

pRBU Awp hI krn-jog kMm hY, pRBU Awp hI gurU hY qy Awp hI gurU dy snmuK ho ky Awpxy guxW dI ivcwr krdw hY [4[

(gurmuiK pRBU-dr qy ieauN Ardws krdw hY—) hy pRBU! qUM sB kuJ krn dI qwkq r`Kdw hYN, qUM jIv pYdw kr ky qy byAMq jIvW ƒ AwpxI joiq dw shwrw dy ky Awp hI sB dI sMBwl krdw hYN [5[

hy pRBU! qUM guxW dw srovr hYN, qUM guxW dw AQwh smuMdr hYN [ qyrI koeI ^ws kul nhIN, qyry auqy mwieAw Awpxw pRBwv nhIN pw skdI, qUM sB qoN sRySt hIrw hYN [6[

(gurmuiK sdw ieauN Ardws krdw hY—) hy rwjn! qUM Awp hI swry jgq dw pYdw krn vwlw hYN, qy pYdw krn dI smr`Qw r`Kdw hYN [

hy rwjn! qUM pivqR-srUp hYN, ijs auqy qyrI imhr huMdI hY auh Awqmk Awnµd mwxdw hY [7[

hy nwnk! jyhVw BI mnu`K prmwqmw dy nwm dy suAwd ivc mgn huMdw hY auh mwieAw vloN r`j jWdw hY, (aus ƒ inScw ho jWdw hY ik) prmwqmw qoN ibnw pRIqm gurU dI srn qoN ibnw mnu`Kw jIvn ivArQ clw jWdw hY [8[7[

ਬਸੰਤੁ ਹਿੰਡੋਲੁ ਮਹਲਾ ੧ ਘਰੁ ੨    ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥ ਨਉ ਸਤ ਚਉਦਹ ਤੀਨਿ ਚਾਰਿ ਕਰਿ ਮਹਲਤਿ ਚਾਰਿ ਬਹਾਲੀ ॥ ਚਾਰੇ ਦੀਵੇ ਚਹੁ ਹਥਿ ਦੀਏ ਏਕਾ ਏਕਾ ਵਾਰੀ ॥੧॥ ਮਿਹਰਵਾਨ ਮਧੁਸੂਦਨ ਮਾਧੌ ਐਸੀ ਸਕਤਿ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੀ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਘਰਿ ਘਰਿ ਲਸਕਰੁ ਪਾਵਕੁ ਤੇਰਾ ਧਰਮੁ ਕਰੇ ਸਿਕਦਾਰੀ ॥ ਧਰਤੀ ਦੇਗ ਮਿਲੈ ਇਕ ਵੇਰਾ ਭਾਗੁ ਤੇਰਾ ਭੰਡਾਰੀ ॥੨॥ ਨਾ ਸਾਬੂਰੁ ਹੋਵੈ ਫਿਰਿ ਮੰਗੈ ਨਾਰਦੁ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ॥ ਲਬੁ ਅਧੇਰਾ ਬੰਦੀਖਾਨਾ ਅਉਗਣ ਪੈਰਿ ਲੁਹਾਰੀ ॥੩॥ ਪੂੰਜੀ ਮਾਰ ਪਵੈ ਨਿਤ ਮੁਦਗਰ ਪਾਪੁ ਕਰੇ ਕਟਵਾਰੀ ॥ ਭਾਵੈ ਚੰਗਾ ਭਾਵੈ ਮੰਦਾ ਜੈਸੀ ਨਦਰਿ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੀ ॥੪॥ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕਉ ਅਲਹੁ ਕਹੀਐ ਸੇਖਾਂ ਆਈ ਵਾਰੀ ॥ ਦੇਵਲ ਦੇਵਤਿਆ ਕਰੁ ਲਾਗਾ ਐਸੀ ਕੀਰਤਿ ਚਾਲੀ ॥੫॥ ਕੂਜਾ ਬਾਂਗ ਨਿਵਾਜ ਮੁਸਲਾ ਨੀਲ ਰੂਪ ਬਨਵਾਰੀ ॥ ਘਰਿ ਘਰਿ ਮੀਆ ਸਭਨਾਂ ਜੀਆਂ ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਮਾਰੀ ॥੬॥ ਜੇ ਤੂ ਮੀਰ ਮਹੀਪਤਿ ਸਾਹਿਬੁ ਕੁਦਰਤਿ ਕਉਣ ਹਮਾਰੀ ॥ ਚਾਰੇ ਕੁੰਟ ਸਲਾਮੁ ਕਰਹਿਗੇ ਘਰਿ ਘਰਿ ਸਿਫਤਿ ਤੁਮ੍ਹ੍ਹਾਰੀ ॥੭॥ ਤੀਰਥ ਸਿੰਮ੍ਰਿਤਿ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਿਛੁ ਲਾਹਾ ਮਿਲੈ ਦਿਹਾੜੀ ॥ ਨਾਨਕ ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਮੇਕਾ ਘੜੀ ਸਮ੍ਹ੍ਹਾਲੀ ॥੮॥੧॥੮॥ {ਪੰਨਾ 1190-1191}

pdArQ:- nau—nO KMf [ sq—s`q dIp [ caudh—cOdW Bvn [ qIin—iqMn lok (surg, mwq, pwqwl) [ cwir—cwr ju`g [ kir—bxw ky, pYdw kr ky [ mhliq—hvylI isRStI [ cwir—cwr KwxIAW dI rwhIN [ bhwlI—vsw id`qI [ cwry dIvy—cwr hI dIvy (vyd cwr) [ chu hiQ—cwr hI jugW dy h`Q ivc [ eykw eykw vwrI—Awpo AwpxI vwrI [1[

imhrvwn—hy imhrvwn pRBU! mDusUdn—hy mDu-dYNq ƒ mwrn vwly! mwDO—hy mwieAw dy pqI! {mw—mwieAw [ Dv—Ksm} [ skiq—qwkq, smr`Qw [1[rhwau[

Gir Gir—hryk srIr ivc [ pwvku—A`g, (qyrI) joiq [ Drmu—Drmrwj [ iskdwrI—srdwrI [ iek vyrw—ieko vwrI [ Bwgu—hryk jIv dI pRwrbD [ BMfwrI—BMfwrw vMfx vwlw [2[

nwswbUr—nw swbUr, by-sbrw, isdk-hIx [ iPir—muV muV [ nwrdu—mn [ ADyrw—hnyrw [ bMdIKwnw—kYd-^wnw [ pYir—pYr ivc [ lohwrI—lohy dI byVI [3[

pUMjI—(l`b-gRsy jIv dw) srmwieAw [ mudgr mwr—mudgrW dI mwr, muhilAW dI mwr [ koutvwrI—koqvwlI {not:- A`Kr ‘k’ dy nwl do lgW hn—  o qy   u [ Asl l&z ‘kotvwrI’ hY, ieQy ‘kutvwrI’ pVHnw hY} [ BwvY—jy qYƒ BwvY [4[

Awid purK kau—aus ƒ ijs ƒ pihlW ihMdU-Drm dy zor vyly ‘Awid purK’ AwiKAw jWdw sI [ Alhu khIAY—hux ‘A`lw’ AwiKAw jw irhw hY muslmwnI rwj ivc [ syKW vwrI—muslmwnW (dI rwj krn) dI vwrI (Aw geI hY) [ dyvl—{dyv-AwlX} dyviqAW dy mMdr [ kru—tYks, fMn [ kIriq—irvwj [5[

kUjw—kUzw, lotw [ invwj—inmwz [ muslw—mus`lw [ nIl rUp—nIlw rUp, nIly rMg dy k`pVy [ bnvwrI—jgq dw mwlk pRBU [ Gir Gir—hryk Gr ivc [ mIAw—(l&z ipqw dI QW ipau vwsqy l&z) ‘mIAW’ [ Avr—hor hI [6[

mIr—pwiqSwh [ mhI piq—DrqI dw Ksm {mhI—DrqI} [ kudriq—qwkq, vtk, pyS [ cwry kuMt—chu kUtW dy jIv [7[

ikCu idhwVI—QoVI ku mzdUrI vjoN [ lwhw—lwB [ nwmu mykw GVI sm@wlI—jy mnu`K prmwqmw dw nwm iek GVI-mwqR cyqy kry [8[

ArQ:- hy sB jIvW qy myhr krn vwly! hy duStW dy nws krn vwly! hy mwieAw dy Ksm pRBU! qyrI ieho ijhI qwkq hY (ik ijQy pihlW ihMdU-Drm dw rwj sI qy sB lok AwpxI GrogI bolI ivc hyNdky l&z vrqdy sn, auQy hux qUM muslmwnI rwj kr id`qw hY, nwl hI lokW dI bolI BI bdl geI hY) [1[rhwau[

(jdoN ieQy ihMdU-rwj sI qW lok hyNdky l&z hI vrqdy sn qy AwiKAw krdy sn ik) hy pRBU! nO KMf, s`q dIp, cOdW Bvn, iqMn lok qy cwr jug bxw ky qUM cwr KwxIAW dI rwhIN ies (iSRStI-) hvylI ƒ vsw id`qw, qUM (cwr vyd-rUp) cwr dIvy cOhW jugW dy h`Q ivc Awpo AwpxI vwrI PVw id`qy [1[

hryk srIr ivc qyrI hI joiq ivAwpk hY, ieh swry jIv qyrw lSkr hn, qy iehnW jIvW auqy (qyrw pYdw kIqw) Drmrwj srdwrI krdw hY, (qUM ies lSkr dI pwlxw vwsqy) DrqI (-rUp) dyg bxw id`qI ijs ivcoN ieko vwrI (Bwv, AKu`t BMfwrw) imldw hY, hryk jIv dw pRwrbD qyrw BMfwrw vrqw rhI hY [2[

(hy pRBU! qyrw ieqnw byAMq BMfwrw huMidAW BI jIv dw mn) nwrd (jIv vwsqy) ^uAwrI pYdw krdw hY, isdk-hIxw mn muV muV (pdwrQ) mMgdw rihMdw hY [ l`b jIv vwsqy hnyrw kYd^wnw bixAw ipAw hY, qy ies dy Awpxy kmwey pwp ies dy pYr ivc lohy dI byVI bxy pey hn [3[

(ies l`b dy kwrn) jIv dw srmwieAw ieh hY ik ies ƒ, mwno, in`q muhilAW dI mwr pY rhI hY, qy ies dw Awpxw kmwieAw pwp (-jIvn) ies dy isr auqy kuqvwlI kr irhw hY [ pr hy pRBU! (jIv dy kIh v`s?) ijho ijhI qyrI ingwh hovy auho ijhw jIv bx jWdw hY, qYƒ BwvY qW cMgw, qYƒ BwvY qW mMdw bx jWdw hY (ieh sI lokW dI bolI jo ihMdU-rwj smy Awm qOr qy vrqI jWdI sI) [4[

pr hux muslmwnI rwj dw smw hY [ (ijs ƒ pihlW hyNdkI bolI ivc) ‘Awid purK’ AwiKAw jWdw sI hux aus ƒ A`lw AwiKAw jw irhw hY [ hux ieh irvwj c`l ipAw hY ik (ihMdU ijnHW mMdrW ivc dyviqAW dI pUjw krdy hn, auhnW) dyv-mMdrW auqy tYks lwieAw jw irhw hY [5[

hux lotw, bWg, inmwz, mus`lw (pRDwn hn), prmwqmw dI bMdgI krn vwilAW ny nIlw bwxw pihinAw hoieAw hY [ hux qyrI (Bwv, qyry bMidAW dI) bolI hI hor ho geI hY, hryk Gr ivc sB jIvW dy mUMh ivc (l&z ‘ipqw’ dy QW) l&z ‘mIAW’ pRDwn hY [6[

hy pwiqSwh! qUM DrqI dw Ksm hYN, mwlk hYN, jy qUM (iehI psMd krdw hYN ik ieQy ieslwmI rwj ho jwey) qW swfI jIvW dI kIh qwkq hY (ik iglw kr skIey)? chuM kUtW dy jIv, hy pwiqswh! qYƒ slwm krdy hn (qyry A`gy hI inaUNdy hn) hryk Gr ivc qyrI hI is&iq-swlwh ho rhI hY (qyry A`gy hI qyry pYdw kIqy bMdy AwpxIAW qklI&W d`s skdy hn [7[

(pr qIrQW mMdrW Awidk auqy rok qy igly dI BI loV nhIN ikauNik) qIrQW dy ieSnwn, isMimRqIAW dy pwT qy dwn puMn Awidk dw jy koeI lwB hY qW auh (iql-mwqR hI hY) QoVI ku mzdUrI vjoN hI hY [ hy nwnk! jy koeI mnu`K prmwqmw dw nwm iek GVI-mwqR hI cyqy kry qW aus ƒ (lok prlok ivc) Awdr imldw hY [8[1[8[

not:- ieh AStpdI ‘Gru 2’ dI hY [ pihlIAW 7 AStpdIAW ‘Gru 1’ dIAW hn [ ku`l joV 8 hY [

not:- ieh AStpdI rwg bsMq Aqy rwg ihMfol dohW imlvyN rwgW ivc gweI jwxI hY [

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh