ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਦਰਪਨ । ਟੀਕਾਕਾਰ: ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ

Page 1188

ਬਸੰਤੁ ਮਹਲਾ ੧ ॥ ਦਰਸਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਜਿਸੁ ਨਰ ਹੋਇ ॥ ਏਕਤੁ ਰਾਚੈ ਪਰਹਰਿ ਦੋਇ ॥ ਦੂਰਿ ਦਰਦੁ ਮਥਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤੁ ਖਾਇ ॥ ਗੁਰਮੁਖਿ ਬੂਝੈ ਏਕ ਸਮਾਇ ॥੧॥ ਤੇਰੇ ਦਰਸਨ ਕਉ ਕੇਤੀ ਬਿਲਲਾਇ ॥ ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਚੀਨਸਿ ਗੁਰ ਸਬਦਿ ਮਿਲਾਇ ॥੧॥ ਰਹਾਉ ॥ ਬੇਦ ਵਖਾਣਿ ਕਹਹਿ ਇਕੁ ਕਹੀਐ ॥ ਓਹੁ ਬੇਅੰਤੁ ਅੰਤੁ ਕਿਨਿ ਲਹੀਐ ॥ ਏਕੋ ਕਰਤਾ ਜਿਨਿ ਜਗੁ ਕੀਆ ॥ ਬਾਝੁ ਕਲਾ ਧਰਿ ਗਗਨੁ ਧਰੀਆ ॥੨॥ ਏਕੋ ਗਿਆਨੁ ਧਿਆਨੁ ਧੁਨਿ ਬਾਣੀ ॥ ਏਕੁ ਨਿਰਾਲਮੁ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ॥ ਏਕੋ ਸਬਦੁ ਸਚਾ ਨੀਸਾਣੁ ॥ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੈ ਜਾਣੁ ॥੩॥ ਏਕੋ ਧਰਮੁ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਚੁ ਕੋਈ ॥ ਗੁਰਮਤਿ ਪੂਰਾ ਜੁਗਿ ਜੁਗਿ ਸੋਈ ॥ ਅਨਹਦਿ ਰਾਤਾ ਏਕ ਲਿਵ ਤਾਰ ॥ ਓਹੁ ਗੁਰਮੁਖਿ ਪਾਵੈ ਅਲਖ ਅਪਾਰ ॥੪॥ ਏਕੋ ਤਖਤੁ ਏਕੋ ਪਾਤਿਸਾਹੁ ॥ ਸਰਬੀ ਥਾਈ ਵੇਪਰਵਾਹੁ ॥ ਤਿਸ ਕਾ ਕੀਆ ਤ੍ਰਿਭਵਣ ਸਾਰੁ ॥ ਓਹੁ ਅਗਮੁ ਅਗੋਚਰੁ ਏਕੰਕਾਰੁ ॥੫॥ ਏਕਾ ਮੂਰਤਿ ਸਾਚਾ ਨਾਉ ॥ ਤਿਥੈ ਨਿਬੜੈ ਸਾਚੁ ਨਿਆਉ ॥ ਸਾਚੀ ਕਰਣੀ ਪਤਿ ਪਰਵਾਣੁ ॥ ਸਾਚੀ ਦਰਗਹ ਪਾਵੈ ਮਾਣੁ ॥੬॥ ਏਕਾ ਭਗਤਿ ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਉ ॥ ਬਿਨੁ ਭੈ ਭਗਤੀ ਆਵਉ ਜਾਉ ॥ ਗੁਰ ਤੇ ਸਮਝਿ ਰਹੈ ਮਿਹਮਾਣੁ ॥ ਹਰਿ ਰਸਿ ਰਾਤਾ ਜਨੁ ਪਰਵਾਣੁ ॥੭॥ ਇਤ ਉਤ ਦੇਖਉ ਸਹਜੇ ਰਾਵਉ ॥ ਤੁਝ ਬਿਨੁ ਠਾਕੁਰ ਕਿਸੈ ਨ ਭਾਵਉ ॥ ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਸਬਦਿ ਜਲਾਇਆ ॥ ਸਤਿਗੁਰਿ ਸਾਚਾ ਦਰਸੁ ਦਿਖਾਇਆ ॥੮॥੩॥ {ਪੰਨਾ 1188}

pd ArQ:- eykqu—ie`k (prmwqmw) ivc hI [ prhir—iqAwg ky [ doie—dÍYq, iksy hor Awsry dI Jwk [ miQ—irVk ky [ gurmuiK—gurU dI srn pY ky [ eyk smwie—ie`k pRBU dy nwm ivc lIn ho jWdw hY [1[

kyqI—byAMq lukweI [ ibllwie—qrly lYNdI hY [ cInis—pCwxdw hY [ imlwie—imil, iml ky [1[rhwau[

vKwix—vKwx ky, ivAwiKAw kr ky [ khIAY—ismrnw cwhIdw hY [ ikin—iks ny? ijin—ijs pRBU ny [ klw—(koeI id`sdw) vsIlw [ Dir—DrqI [ ggnu—AwkwS [ DrIAw—itkwieAw hY [2[

Duin—rO, lgn [ bwxI—is&iq-swlwh [ inrwlmu—{inr` AwlMb} ijs ƒ iksy hor Awsry dI loV nhIN [ AkQ—ijs dw srUp ibAwn nwh kIqw jw sky [ nIswxu—prvwnw, rwhdwrI [ qy—qoN, pwsoN [ jwxu—sujwn mnu`K [3[

idRVY—p`kw krdw hY, ihrdy ivc itkWdw hY [ scu—sdw-iQr pRBU [ juig juig—hryk jug ivc [ Anhid—AibnwsI pRBU ivc [ rwqw—msq [ AlK—AidRSt [4[

swru—mUl, q`q [ Agmu—AphuMc [ Agocru—{A-go-cru} ijs qk ieMidRAW dI phuMc nhIN ho skdI [ eykMkwru—iek Awp hI Awp [5[

mUriq—srUp [ swcw—sdw-iQr rihx vwlw [ iqQY—aus pRBU dI hzUrI ivc [ inbVY—in`bVdw hY, c`ldw hY [ swcI—sdw iek-rs rihx vwlI, s`cI [ krxI—Awcrn [ piq—ie`zq [ prvwxu—kbUl [6[

Bwau—pRym [ Awvau jwau—jMmx mrn (bixAw rihMdw hY) [ qy—qoN [ smiJ—is`iKAw lY ky [ imhmwxu—prwhuxw [ ris—rs ivc [7[

ieq auq—lok prlok ivc [ dyKau—mYN vyKdw hW [ shjy—shj ivc, Awqmk Afolqw ivc [ rwvau—mYN ismrdw hW [ Twkur—hy Twkur! sbid—Sbd dI rwhIN [ siqguir—gurU ny [8[

ArQ:- hy pRBU! byAMq lukweI qyry drsn vwsqy qrly lYNdI hY, pr koeI ivrlw mnu`K gurU dy Sbd ivc juV ky (qyry srUp ƒ) pCwxdw hY [1[rhwau[

ijs mnu`K ƒ prmwqmw dy drsn dI qWG huMdI hY, auh pRBU qoN ibnw hor Awsry dI Jwk C`f ky iek prmwqmw dy nwm ivc hI msq rihMdw hY [ (ijvyN du`D irVk ky, muV muV mDwxI ihlw ky, m`Kx k`FIdw hY, iqvyN) auh mnu`K muV muV ismr ky Awqmk jIvn dyx vwlw nwm-rs c`Kdw hY, qy aus dw du`K-klyS dUr ho jWdw hY [ gurU dI srn pY ky auh (prmwqmw dy shI srUp ƒ) smJ lYNdw hY, qy aus iek pRBU dy nwm ivc lIn rihMdw hY [1[

vyd Awidk Drm-pusqk BI ivAwiKAw kr ky iehI AwKdy hn ik iek aus prmwqmw ƒ ismrnw cwhIdw hY jo byAMq hY qy ijs dw AMq iksy jIv ny nhIN l`Bw [ auh iek Awp hI Awp krqwr hY ijs ny jgq ricAw hY, ijs ny iksy id`sdy shwry qoN ibnw hI DrqI qy AwkwS ƒ ThrwieAw hoieAw hY [2[

isAwxw mnu`K pUry gurU pwsoN smJ lYNdw hY ik prmwqmw dI is&iq-swlwh dI lgn hI Asl igAwn hY qy Asl iDAwn (joVnw) hY [ iek prmwqmw hI AYsw hY ijs ƒ iksy shwry dI loV  nhIN, aus Ak`Q pRBU dI is&iq-swlwh krnI cwhIdI hY, aus dI is&iq-swlwh dw Sbd hI (mnu`K dy pws ies jIvn-pMD ivc) s`cw prvwnw hY [3[

jyhVw koeI mnu`K Awpxy ihrdy ivc ieh inScw ibTWdw hY ik sdw-iQr pRBU dw nwm ismrnw hI ieko iek TIk Drm hY, auhI gurU dI miq dw Awsrw lY ky sdw leI (ivkwrW dy twkry qy) Afol ho jWdw hY; auh mnu`K iek-qwr suriq joV ky AibnwsI pRBU ivc msq rihMdw hY, gurU dI srn pY ky auh mnu`K AidRSt qy byAMq pRBU dw drsn kr lYNdw hY [4[

(jyhVw mnu`K gurU dy Sbd ivc juVdw hY aus ƒ XkIn bx jWdw hY ik swry jgq dw mwlk prmwqmw hI sdw-iQr) ieko iek pwiqSwh hY (qy ausy dw hI sdw-iQr rihx vwlw) ieko iek q^q hY, auh pwiqSwh sB QwvW ivc ivAwpk hY (swry jgq dI kwr clWdw hoieAw BI auh sdw) by-i&kr rihMdw hY [ swrw jgq ausy pRBU dw bxwieAw hoieAw hY, auhI iqMnW BvnW dw mUl hY, pr auh AphuMc hY, mnu`K dy igAwn-ieMidRAW dI aus qk phuMc nhIN ho skdI, (hr QW) auh Awp hI Awp hY [5[

(ieh swrw sMswr ausy) iek prmwqmw dw srUp hY, aus dw nwm sdw-iQr rihx vwlw hY, aus dI drgwh ivc sdw sdw-iQr inAW hI c`ldw hY [ ijs mnu`K ny sdw-iQr pRBU dI is&iq-swlwh ƒ Awpxw krq`v bxwieAw hY aus ƒ s`cI drgwh ivc ie`zq imldI hY mwx imldw hY, drgwh ivc auh kbUl huMdw hY [6[

(jyhVw mnu`K gurU dy Sbd ivc juVdw hY aus ƒ inScw Aw jWdw hY ik) prmwqmw dI BgqI prmwqmw nwl ipAwr hI ieko iek shI jIvn-rwh hY [ jyhVw mnu`K BgqI qoN s`Kxw hY pRBU dy fr-Adb qoN ^wlI hY aus ƒ jMmx mrn dw gyV imilAw rihMdw hY [ jyhVw mnu`K gurU pwsoN is`iKAw lY ky (jgq ivc) pRwhuxw (bx ky) jIaUNdw hY qy prmwqmw dy nwm-rs ivc msq rihMdw hY auh mnu`K (pRBU dI hzUrI ivc) kbUl huMdw hY [7[

hy Twkur! mYN (gurU dI ikrpw nwl) eyDr EDr (hr QW) qYƒ hI (ivAwpk) vyKdw hW qy Awqmk Afolqw ivc itk ky qYƒ ismrdw hW, qYQoN ibnw mYN iksy hor nwl pRIiq nhIN joVdw [

hy nwnk! ijs mnu`K ny gurU dy Sbd ivc juV ky AwpxI haumY swV leI hY, gurU ny aus ƒ pRBU dw sdw leI itky rihx vwlw drsn krw id`qw hY [8[3[

TOP OF PAGE

Sri Guru Granth Darpan, by Professor Sahib Singh